Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a de participació ciutadana i transparència amb caràcter temporal i creació de borsa de treball

Oferta de treball: Tècnic/a de participació ciutadana i transparència amb caràcter temporal i creació de borsa de treball

publicat el 30/12/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

30/12/2021

Nom de l’oferta de treball:

Oferta de treball temporal de Tècnic/a de participació ciutadana i transparència i creació de borsa de treball

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Participació Ciutadana i Transparència

Llocs de treball oferts:

1 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 31/12/2021 al 28/01/2022.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la data final del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

 • Planificar, coordinar i fer el seguiment de les diverses accions de participació ciutadana i transparència endegades per l’Ajuntament en diversos àmbits d’actuació.
 • Promoure i dinamitzar la participació activa dels ciutadans d’Amposta, de forma individual i col·lectiva, en els temes de la seva ciutat, impulsant mecanismes i canals que afavoreixin la seva implicació en la gestió dels afers col·lectius.
 • Elaborar, organitzar i executar tallers de participació, jornades, trobades, comissions i altres activitats similars per afavorir la participació de la ciutadania i les entitats en la gestió municipal.
 • Elaborar materials per la realització de les sessions de treball (plànols, fotografies, maquetes) i preparació del material gràfic per a la di continguts per a la difusió i el treball dels processos (fitxes, formularis, infogrames).
 • Realitzar estudis, enquestes, entrevistes, mapes d’agents i redactar informes diversos en matèria de participació ciutadana en la gestió municipal.
 • Recollir el treball realitzat a les actuacions participatives realitzades i redactar memòries del procés.
 • Elaborar els continguts i mantenir els canals de comunicació i treball digital específics pels processos participatius, i del portal de transparència: web, espais informatius, xarxes socials i altres.
 • Elaborar propostes tècniques per a l’obtenció de subvencions i ajuts concedits per altres institucions i entitats.
 • Assessorar tècnicament els diversos òrgans polítics i tècnics de l’Ajuntament d’Amposta pel que fa al disseny i organització de projectes de participació ciutadana i transparència.
 • Definir i mantenir canals de col·laboració amb altres institucions i entitats vinculades a la participació ciutadana i la transparència.
 • Organitzar i efectuar el manteniment del registre municipal d’entitats i associacions i del portal d’entitats.
 • Analitzar, avaluar i proposar mecanismes i espais per a la participació ciutadana en la gestió municipal.
 • Impulsar, fer el seguiment executiu i l’avaluació del Reglament de Participació Ciutadana vigent, i proposar millores per a la seva adaptació i modificació.
 • Supervisar el desplegament dels nous òrgans, espais i mecanismes de participació ciutadana inclosos en el reglament de Participació Ciutadana, així com el compliment dels drets de la ciutadania i les entitats en matèria de participació i transparència.
 • Elaborar i signar informes tècnics d’aprovació de despesa per executar les partides del pressupost municipal de l’àmbit de Participació Ciutadana i la Transparència.
 • Elaborar i signar informes tècnics de contractació de serveis externs de l’àmbit de Participació Ciutadana i la Transparència.
 • Definició d’eixos / principis-guia de participació i transparència de l’Ajuntament i establir canals de treball transversal.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts pel Sistema de Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.

Requisits imprescindibles:

Documentació a presentar:

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

Complerta

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

Per a una jornada complerta la retribució mensual bruta aproximada son 1.936,89 € per 14 pagues.

Lloc de treball:

Participació Ciutadana i Transparència

Data prevista d’incorporació:

Març 2022

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti, i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
 • Els mèrits que es vulguin al·legar s’hauran d’indicar amb el model Annex II, i aquest model s’ha de presentar durant el període d’inscripció de les sol·licituds. No es tindrà en compte cap mèrit que no s’hagi indicat en aquest tràmit. La justificació documental només es durà a terme per part d’aquells aspirants que superin la fase d’oposició i d’acord amb els següents criteris: Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.

El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA

La vacant que requereix d’una incorporació més immediata es realitzarà amb un contracte temporal a jornada complerta. La resta de contractacions que es puguin fer de la borsa d’aspirants aprovats seran en funció de les necessitats del servei.

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: El present procés de selecció consistirà en un concurs-oposició amb una puntuació màxima de 100 punts, distribuïts de la següent forma.

Fase d’oposició. 70 punts.

 • Prova 1:  Exercici teòric. Consistent a realitzar un examen tipus test. 35 punts.
 • Prova 2: Cas pràctic. 35 punts.

Les proves de la fase d’oposició versaran sobre el temari, així com també sobre les funcions pròpies del lloc de treball indicades a l’oferta.

 

Fase de concurs. 30 punts.

La fase de concurs, la qual es puntuarà fins a 30 punts, consisteix en la valoració dels mèrits de les persones aspirants (25 punts) i d’una entrevista personal (5 punts).

Mèrits: La valoració de mèrits* es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 25 punts, d’acord amb els següents criteris:

 • Experiència professional (fins a un màxim de 15 punts)
 • En llocs de treball vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,004 punts per dia treballat
 • Formació (fins a un màxim de 10 punts)
 • Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), segons el següent barem:
Llicenciatura o graus  2,5 punts
Diplomatura     2 punts
Màsters     1,5 punts
Postgraus   1 punt
Cicles formatius 1 punt


 • Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se a l’àmbit del lloc de treball que ens ocupa, segons l’escala següent:
  • Per cursos de 8 a 25 hores,  0’75 punts per curs.
  • Per cursos de 26 a 50 hores,  1,5 punts per curs.
  • Per cursos de 51 a 100 hores, 2,25 punts per curs.
  • Per cursos de durada superior a 100 hores,  3 punts per curs.

Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’5 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

 

*Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

Pel que fa a la formació caldrà aportar la titulació o documentació necessària que acrediti la seva realització.

No es valorarà cap mèrit que no estigui degudament acreditat i el Tribunal podrà requerir tots els aclariments que estimi oportuns.

 

Entrevista: Una vegada feta la valoració dels mèrits per part del tribunal, les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició seran convocades a una entrevista personal, de caràcter obligatori.

L’entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament. En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.

La puntuació màxima serà de 5 punts.

La creació de la borsa té una durada de dos anys. Tots els candidats/es que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Tècnic/a de participació ciutadana i transparència o llocs de treball similars per a l’Ajuntament d’Amposta.

 

ANNEX I. TEMÀRI

Tema 1.- Participació ciutadana: concepte i característiques

Tema 2.- Transparència: concepte, característiques i obligacions

Tema 3.- Bon govern: concepte, característiques i obligacions

Tema 4.- El portal de transparència de Catalunya i les obligacions de publicitat activa del món local

Tema 5.- La participació ciutadana i la Llei de Transparència catalana

Tema 6.- Democràcia representativa versus democràcia participativa. Oportunitats i amenaces

Tema 7.- Mètodes i tècniques per a la Participació Ciutadana: conceptes generals

Tema 8.- Fases dels processos participatius: informació, debat, retorn

Tema 9.- La planificació de la participació a nivell local. Els Plans Directors de Participació Ciutadana

Tema 10.- Els reglaments de participació ciutadana

Tema 11.- Mecanismes generals de participació ciutadana

Tema 12.- Els òrgans formals de participació ciutadana

Tema 13.- Els pressupostos participatius. Concepte, elaboració, requisits

Tema 14.- La llei de voluntariat

Tema 15.- Els punts de voluntariat. Punt de voluntariat d’Amposta

Tema 16.- Procediment administratiu bàsic (Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques)


Descarregar declaració de merits (PDF,85KB)
Actualitzat el 4/2/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es:

Admesos/es

DNI

6345K

2634W

0598J

5881B

8385Z

5604A

8003T

9583M

2194J

5735Y

0911F

5516Z

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

6749M

6839C

9066Z

Període d’al·legacions: del 07/02/2022 al 11/02/2022 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria de les proves:  

Dia:

24/02/2022

Hora:

09.00 h

Lloc:

Casal Municipal d’Amposta – Aula Magna

Carretera Simpàtica nº 6, 2on pis

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a:

 • Titular:     Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent:  Francesc Lluis Costes

Vocal 1:

 • Titular:    Xavier Mèlich Porres
 • Suplent: Lídia Alfara Subirats

Vocal 2:

 • Titular:   Anna Palacios Conde
 • Suplent: Immaculada Escrivà Pons

En aquest procés de selecció el Tribunal comptarà amb l’assessorament extern de la tècnica de Serveis Socials i de la tècnica de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta, amb veu però sense vot.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 15/2/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

6345K

2634W

0598J

5881B

8385Z

5604A

8003T

9583M

2194J

5735Y

0911F

5516Z

6839C

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

6749M

9066Z

Convocatòria de les proves:  

Dia:

24/02/2022

Hora:

09.00 h

Lloc:

Casal Municipal d’Amposta – Aula Magna

Carretera Simpàtica nº 6, 2on pis

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

 President/a:

 • Titular:    Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Francesc Lluis Costes

Vocal 1:

 • Titular:   Xavier Mèlich Porres
 • Suplent: Lídia Alfara Subirats

Vocal 2:

 • Titular:   Anna Palacios Conde
 • Suplent: Immaculada Escrivà Pons

En aquest procés de selecció el Tribunal comptarà amb l’assessorament extern de la tècnica de Serveis Socials i de la tècnica de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta, amb veu però sense vot.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 25/2/2022

Resultat proves procés selecció

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el dia  24/02/2022 ha estat el següent:

DNI

COMPAREIXENÇA

PROVA 1

PRÀCTIC 1

TOTAL

6345K

No Presentat/da

-

 

-

2634W

No Presentat/da

-

-

-

0598J

No Presentat/da

-

-

-

5881B

Presentat/da

No apte/a

-

-

8385Z

Presentat/da

29,15

18

47,15

5604A

Presentat/da

22,35

25

47,35

8003T

Presentat/da

17,85

No presentat/da

-

9583M

No Presentat/da

-

-

-

2194J

No Presentat/da

-

-

-

5735Y

No Presentat/da

-

-

-

0911F

No Presentat/da

-

-

-

5516Z

No Presentat/da

-

-

-

6839C

Presentat/da

No apte/a

-

-

Fase de concurs.

VALORACIÓ DE MÈRITS: els/les aspirants que han superat la fase d’oposició poden presentar els mèrits que van fer constar en el document Annex II. Declaració de Mèrits, durant el termini comprés entre el 28/02/2022 al 02/03/2022, per presentar-los en format presencial a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, o en format telemàtic.

ENTREVISTA: Es convoca als/les aspirants que han superat la fase d’oposició, a la prova entrevista, que tindrà lloc segons s’indica seguidament:

Dia:

03/03/2022

Lloc:

Edifici el Sindicat

Avda. De la Ràpita nº 43

43870 - Amposta

 

DNI

HORA

8285Z

11,00H

5604A

11,30H

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció

Actualitzat el 3/3/2022

Resultat fase concurs i finals:

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves de la fase de concurs ha estat el següent:

DNI

MÈRITS

ENTREVISTA

TOTAL

8385Z

1,96

3

4,96

5604A

3,94

5

8,94

Efectuades la totalitat de les proves previstes a la convocatòria, els resultats finals són els següents:

Aspirant

Fase d’oposició

Fase de concurs

Total

8385Z

47,15

4,96

52,11

5604A

47,35

8,94

56,29

Vists els resultats anteriors, el tribunal proposa per cobrir la plaça objecte de la convocatòria a l’aspirant amb número de DNI i lletra acabat amb 5604-A.

S’informa que la borsa de treball d’aquest procés de selecció queda constituïda per estricte ordre de puntuació, quedant de la següent forma:

Ordre

DNI

1

5604A

2

8385Z

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies