Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa de Professor/a de Dibuix i Pintura

Oferta de treball: Borsa de Professor/a de Dibuix i Pintura

publicat el 04/09/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

01/09/2023

Nom de l’oferta de treball:

Borsa de Professor/a de Dibuix i Pintura

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 02/09/2023 al 21/09/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores del Procés de Selecció per acrear una borsa per al lloc de treball de Professor/ade Dibuix i Pintura per al’Ajuntament d’Amposta, com a Personal Laboral Temporal, mitjançant Concurs- Oposició lliure de L’escala de l’Administració Especial

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 479KB)

Actualitzat el 27/9/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2600/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

5255Y

8384F

2987W

4596Y

5705L

2857H

7924J

4562F

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

2543T

Admesos/es pendent del nivell superior de llengua Castellana

DNI

5808E

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

4908B

5,6

5233F

5

8483Z

5,7

Llegenda motiu d’exclusió:

1 - Sol·licitud de participació en el procés selectiu

2 - Fotocòpia DNI

3 - Titulació requerida

4 - Currículum Vitae

5 - Vida Laboral

6 - Certificat nivell C1 de català

7 - Document relació de mèrits a valorar en la fase de concurs

8 – Coneixement de llengua castellana nivell superior

Període d’al·legacions: del 28-09-2023 al 11-10-2023

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Publicació Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es: 13-10-2023

Convocatòria inici de les proves:

Prova llengües oficials: nivell superior de llengua castellana i nivell C1 de català

Dia:

16/10/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saleta de Comissions i Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament, 2-4 plantes 1 i 2

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

17/10/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici El Casal - Aula Magna

Ctra. Simpàtica nº 6, planta 1

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell, Cap Àrea Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera

 • Suplent: Maite Subirats Argentó, Tècnica del Dep. de Cultura i Memòria Històrica de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera

Vocal 1

 • Titular: Gislen Rojas Llasat, Mestra Educadora Infantil de la Llar d’Infants Municipal "La Sequieta", personal laboral fix

 • Suplent: Lídia Alfara Subirats, Treballadora Social de l’Àrea de Serveis Socials i Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 2

 • Titular: Anna Navarro Gilabert, Tècnica d’Orientació i PromTitularoció Econòmica, de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix
 • Suplent: Xavier Mèlich Porres, Treballador Social de l’Àrea de Serveis Socials i Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 3

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta, personal funcionària de carrera, i secretària del present procés selectiu

 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 4

 • Titular: Eva F. Llambrich Pallarés, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Suplent: Carmen López Canalda, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció de tres assessors externs experts en la matèria, que tindran veu però no vot, i seran:

 • Georgina Bosch Gas, Directora i Professora d’ESARDI, llicenciada en Belles Arts, personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta

 • Gemma Mauri Estupinyà, Professora d’ESARDI, llicenciada en Belles Arts, personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 13/10/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2755/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

8384F

2987W

4596Y

5705L

2857H

7924J

4562F

8483Z

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

2543T

5255Y

Admesos/es pendent del nivell superior de llengua Castellana

DNI

5808E

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

4908B

5, 6

5233F

5

Llegenda motiu d’exclusió:

1 - Sol·licitud de participació en el procés selectiu

2 - Fotocòpia DNI

3 - Titulació requerida

4 - Currículum Vitae

5 - Vida Laboral

6 - Certificat nivell C1 de català

7 - Document relació de mèrits a valorar en la fase de concurs

8 – Coneixement de llengua castellana nivell superior

Convocatòria inici de les proves

1- Prova llengües oficials

Nivell C1 de català: es convoca als aspirants amb DNI acabats amb números i lletra 2543T, i 5255Y , a la realització de la prova el proper

Dia:

16/10/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament, 2-4 planta 2

43870 - Amposta

Nivell superior de llengua castellana: De forma excepcional i degut a un canvi inesperat i inajornable d’agenda de la tècnica externa que assessora en la realització de la prova, es convoca al l’aspirant amb NIE acabat amb números i lletra 5808E , a la realització de l’exercici el proper

Dia:

18/10/2023

Hora:

10:00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saleta de Comissions

Plaça de l’Ajuntament, 2-4 planta 1

43870 - Amposta

S’informa que tal i com figura en les bases de la convocatòria, aquestes proves són de caràcter obligatori i eliminatori; la no superació de les mateixes no permet continuar amb la resta de proves.

2- Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

17/10/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici El Casal - Aula Magna

Ctra. Simpàtica nº 6, planta 1

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell, Cap Àrea Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera

 • Suplent: Maite Subirats Argentó, Tècnica del Dep. de Cultura i Memòria Històrica de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera

Vocal 1

 • Titular: Gislen Rojas Llasat, Mestra Educadora Infantil de la Llar d’Infants Municipal "La Sequieta", personal laboral fix

 • Suplent: Lídia Alfara Subirats, Treballadora Social de l’Àrea de Serveis Socials i Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 2

 • Titular: Anna Navarro Gilabert, Tècnica d’Orientació i PromTitularoció Econòmica, de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix
 • Suplent: Xavier Mèlich Porres, Treballador Social de l’Àrea de Serveis Socials i Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 3

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta, personal funcionària de carrera, i secretària del present procés selectiu

 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 4

 • Titular: Eva F. Llambrich Pallarés, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Suplent: Carmen López Canalda, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció d’assessores externes, experts en la matèria, que tindran veu però no vot, i seran:

Per a les proves de les llengües oficials:

 • Nivell C1 de català: Sra. Ester Martí (Tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre)

 • Nivell superior de llengua castellana: Sra. Maria Gallego (Professora de llengua Castellana de l’Institut Ramon Berenguer IV)

Per a les proves teòrico-pràctiques:

 • Georgina Bosch Gas (Directora i Professora d’ESARDI, llicenciada en Belles Arts, personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta)

 • Gemma Mauri Estupinyà (Professora d’ESARDI, llicenciada en Belles Arts, personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta)

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 16/10/2023

Resultats prova coneixements nivell C1 català

En relació a la prova de coneixements del nivell C1 de català realitzada avui dia 16-10-2023, el resultat ha estat el següent:

DNI

Resultat

2543T

No presentat/da

5255Y

No presentat/da

Proves teorico-pràctiques

Dia:

17/10/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici El Casal - Aula Magna

Ctra. Simpàtica nº 6, planta 1

43870 - Amposta

Es convoca als aspirants que es detallen seguidament, a les proves teorico pràctiques:

DNI

8384F

2987W

4596Y

5705L

2857H

7924J

4562F

8483Z

5808E

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 18/10/2023

Resultats proves fase oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades en la fase d’oposició, ha estat:

DNI

Assistència

Prova teòrica

Prova Pràctica

Total

8384F

Presentat/da

24,45

28

52,45

2987W

Presentat/da

13,95

26

39,95

4596Y

Presentat/da

9,75

24

No apte/a

5705L

No presentat/da

-

-

-

2857H

Presentat/da

22,65

34

56,65

7924J

No presentat/da

-

-

-

4562F

No presentat/da

-

-

-

8483Z

No presentat/da

-

-

-

Fase de concurs

Període de presentació de mèrits: del 19-10-2023 al 30-10-2023

S’informa que la documentació justificativa dels mèrits, l’hauran de presentar només les persones que hagin superat la fase d’oposició.

Aquesta haurà de presentar-se presencialment al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, en horari de 9-14h de dilluns a divendres, i no haurà de ser altra documentació que la que es va indicar en el document Annex II Relació de Mèrits, que es va presentar en el moment de la inscripció per formar part del procés selectiu.

Es presentaran els documents en fotocòpia acompanyats dels originals, els quals es compulsaran al Registre General d’aquest Ajuntament.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 13/11/2023

Esmena de resultats proves fase oposició

S’informa que en data 7 de novembre de 2023, el Tribunal qualificador es va reunir per procedir a la revisió de les proves realitzades per l’aspirant 2987-W, i va emetre una acta de la que se’n desprèn la següent informació:

" El resultat de la revisió fou el següent:

DNI 2987W:

Atès que la seva puntuació inicial en la prova teòrica era de 13,95 punts (d’un màxim de 30 punts), ara, i després de la revisió li quedarà un total de 14,7 punts, essent la nota final en el procés de la fase d’oposició de 40,7 punts."

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/11/2023

Resultat final

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, el resultat de la valoració dels mèrits presentats pels aspirants, és el següent:

DNI

Mèrits en formació

Mèrits en exp. laboral

Total

8384F

3,80

5,10

8,90

2987W

6,60

15,00

21,60

2857H

1,00

0

1,00

Tenint en compte els resultats de les proves de la fase d’oposició, la puntuació final de tots els exercicis és la següent:

DNI

Puntuació fase oposició

Puntuació fase concurs

Puntuació final

8384F

52,45

8,90

61,35

2987W

40,70

21,60

62,30

2857H

56,65

1,00

57,65

S’informa que per Decret d’Alcaldia número 3083/2023, la borsa del concurs-oposició de Professor/a d’Especialitat d’Audiovisuals per a ESARDI, queda constituïda per ordre de puntuació:

Ordre

DNI

Total concurs-oposició

1

2987W

62,30

2

8384F

61,35

3

2857H

57,65

Tal i com consta en les bases de la convocatòria, la vigència de la borsa de treball serà de 2 anys; tot això a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior o que se’n constitueixi una de nova per al mateix lloc.

Les crides de la borsa es faran d’acord amb l’establert al punt vuitè de les bases reguladores del present procés selectiu.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies