Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar Administratiu/va àrea de Turisme, personal temporal i creació de borsa. Oferta amb caràcter d’urgència

Oferta de treball: Auxiliar Administratiu/va àrea de Turisme, personal temporal i creació de borsa. Oferta amb caràcter d’urgència

publicat el 11/04/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

11/04/2022

Nom de l’oferta de treball:

Auxiliar Administratiu/va àrea de Turisme, i creació de borsa. Oferta amb caràcter d’urgència

Categoria:

C2-14

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Turisme

Llocs de treball oferts:

1 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 12/04/2022 al 19/04/2022.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en un termini màxim de 2 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 2 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: 25/04/2022

Funcions del lloc de treball:

 • Atenció al visitant tant personalment com via telefònica o mail.
 • Gestionar les dades estadístiques i elaborar informes.
 • Editar (i reeditar) material gràfic: cercar, obtenir i seleccionar informació per a l’elaboració, controlar el pressupost assignat, coordinador els diferents professionals que hi intervenen, contractar els serveis que calguin, ...
 • Actualitzar la web de turisme.
 • Elaborar propostes de despesa i altres activitats administratives necessàries per al funcionament de l’àrea.
 • Controlar l’estoc de material gràfic i material d’esdeveniments relacionats amb l’àmbit de turisme.
 • Crear (i distribuir) productes de marxandatge: determinar el tipus de producte i els criteris per al seu disseny, controlar el pressupost assignat, coordinador els diferents professionals que hi intervenen, contractar els serveis que calguin, ...
 • Organitzar esdeveniments de caire turístic.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

  Requisits imprescindibles:

  Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels processos de selecció.

  Documentació a presentar:

  Tipus de contracte:

  Temporal mentre duri el procés selectiu per a cobrir la plaça d’Administratiu/va Turisme

  Durada del contracte:

  3 mesos, sense possibilitat de pròrroga

  Jornada:

  Complerta

  Horari:

  En funció de les necessitats del servei

  Retribució mensual bruta aproximada:

  1.701,96 € (per una jornada sencera)

  Lloc de treball:

  Oficina de Turisme

  Data prevista d’incorporació:

  Immediata

  Descripció del procés de selecció:

  Concurs - Entrevista i valoració de mèrits

  Indicacions per a presentar la sol·licitud:

  • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
  • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida en fotocòpies dels originals.
  • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
  • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

  MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA

  L’aspirant que obtingui una major puntuació, serà proposat per a incorporar-se de forma immediata. La resta d’aspirants passaran a forma part de la borsa i podran ser cridats en funció de les necessitats del servei.

  Procés de selecció

  Fase I. Entrevista. 10 punts (per superar aquesta prova caldrà obtenir un mínim de 5 punts).

  Es realitzarà una entrevista personal amb l’objecte de determinar si les persones aspirants estan en possessió de determinades competències que es consideren necessàries per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball.

  També es podran fer preguntes sobre aspectes vinculats al currículum professional i formatiu de cada aspirant. Els factors a valorar en l’entrevista són els següents, referits a les característiques del lloc a proveir, i cadascun es puntuarà fins a un màxim de 2 punts:

  • Orientació al usuari - ciutadà/na
  • Comunicació
  • Flexibilitat i gestió del canvi
  • Coneixements turístics terme municipal Amposta
  • Experiència professional funcions lloc de treball

  En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.
  En funció del volum d’aspirants admesos el Tribunal es reserva el dret de realitzar l’entrevista de forma escrita per tal de fer el procés més àgil.
  Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori.

  Fase II. Valoració de mèrits. 5 punts.

  IMPORTANT: La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 5 punts, d’acord amb els següents criteris:

  Experiència professional (fins a un màxim de 2 punts)

  • En llocs de treball vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,006 punts per dia treballat, fins a un màxim de 2 punts.

  Formació (fins a un màxim de 3 punts)

  • Titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball que ens ocupa:
  Títol Punts
  CFGM 1 punt
  CFGS 2 punts


  • Cursos de formació i perfeccionament relacionats amb el lloc de treball:
  Cursos Punts
  Per cursos de 8 a 25 hores 0’20 punts per curs
  Per cursos de 26 a 50 hores 0,30 punts per curs
  Per cursos de 51 a 100 hores 0,40 punts per curs
  Per cursos de durada superior a 100 hores 0,50 punts per curs

  Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

  L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.

  El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.

  Actualitzat el 20/4/2022

  Llistat provisional admesos/es i exclosos/es:

  Admesos/es

  DNI

  2657E

  1601G

  9769N

  1679L

  6526H

  0588P

  4371B

  2270Y

  8103W

  0874M

  0050Z

  3473Y

  Exclosos/es

  DNI

  MOTIU D’EXCLUSIÓ

  4845K

  No aporta la titulació requerida

  6455P

  No aporta sol·licitud participació

  9791W

  No aporta currículum

  5540L

  No aporta sol·licitud participació

  Període d’al·legacions: del 21/04/2022 al 22/04/2022 (ambdós inclosos)

  Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

  Convocatòria de les proves: 

  Dia:

  25/04/2022

  En la propera publicació s’informarà del lloc on es desenvoluparan les proves segons el llistat definitiu dels/les aspirants admesos/es.

  Tribunal qualificador:

  • President/a:   Isabel Panisello Pech         
  • Vocal 1:          Anna Adell Monllau
  • Vocal 2:          Helena Drago Rosa

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 22/4/2022

  Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es:

  Admesos/es

  DNI

  2657E

  1601G

  9769N

  1679L

  6526H

  0588P

  4371B

  2270Y

  8103W

  0874M

  0050Z

  3473Y

  9791W

  Exclosos/es

  DNI

  MOTIU D’EXCLUSIÓ

  4845K

  No aporta la titulació requerida

  6455P

  No aporta sol·licitud participació

  5540L

  No aporta sol·licitud participació

  Convocatòria de les proves: ENTREVISTA i VALORACIÓ DE MÈRITS

  Dia:

  25/04/2022

  Lloc:

  Edifici "Lo Sindicat"

  Av. de la Ràpita núm.43 , planta 1

  43870 - Amposta

  Hora:

  09,30h

  INFORMACIÓ IMPORTANT

  S’informa que tal i com s’indicava en l’oferta de treball, la prova entrevista, serà escrita que consistirà en contestar 5 preguntes. Aquesta prova es puntuarà amb un màxim de 10 punts, i per superar-la cladrà treure un mínim de 5 punts. Per a la realització de la prova es concediran 60 minuts. Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria.

   

  Es prega que cada aspirant porti el seu bolígraf.

   

  Tribunal qualificador:

  • President/a:   Isabel Panisello Pech         
  • Vocal 1:   Anna Adell Monllau
  • Vocal 2:  Helena Drago Rosa

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 25/4/2022

  Resultat proves :

  S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, que el resultat de les proves realitzades avui dia 25-04-2022, ha estat:

  DNI

  ENTREVISTA

  MÈRITS

  TOTAL

  2657E

  5,08

  0

  5,08

  1601G

  No apte/a

  -

  -

  9769N

  No presentat/da

  -

  -

  1679L

  No presentat/da

  -

  -

  6526H

  No apte/a

  -

  -

  0588P

  No apte/a

  -

  -

  4371B

  6,62

  3

  9,62

  2270Y

  No apte/a

  -

  -

  8103W

  No apte/a

  -

  -

  0874M

  No apte/a

  -

  -

  0050Z

  No apte/a

  -

  -

  3473Y

  No apte/a

  -

  -

  9791W

  No presentat/da

  -

  -

  Segons els resultat obtinguts, el Tribunal qualificador proposa a l’aspirant amb DNI acabat amb números i lletra 4371-B per ocupar la plaça objecte de la convocatòria d’Un/a Auxiliar Administratiu/va de Turisme, i creació de borsa.

  Segons els resultats obtinguts, la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda,  per estricte ordre de puntuació, tal i com es detalla seguidament:

  Ordre

  DNI

  Puntuació

  1

  4371-B

  9,62

  2

  2657-E

  5,08

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies