• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), amb caràcter temporal

Oferta de treball: Tècnic de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), amb caràcter temporal

publicat el 26/04/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

26/04/2021

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea d’Obres i Urbanisme

Llocs de treball oferts:

1 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 27/04/21 al 17/05/21.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Interinitat

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Complerta

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució anual bruta:

26.874,60 €

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Sol·licitud participacio processos seleccio 

Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2021-03088, de data 19/04/2021.Adjuntem el PDF de la publicació.

Bases reguladores del procés de selecció per proveir amb caràcter temporal un lloc de treball de Tècnic/a de Sistemes d’Informació Geogràfica per al departament d’obres i urbanisme, com a personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.


Descarregar document (PDF)

Actualitzat el 16/6/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 1316/2021 en relació al procés de selecció que ens ocupa, se’n  desprèn de la següent informació

Admesos/es

DNI

8507K

3675M

0030C

7617C

6332W

2644B

3817D

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

7080K

No aporta la titulació requerida

S’informa a tots/es els/les aspirants que el període d’esmena queda comprés: del 17/06/2021 al 01/07/2021 (ambdós inclosos)

Inici de les proves:       20/09/2021

Lloc i hora: a determinar

 

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 30/7/2021

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 1629/2021, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, se’n desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

8507K

3675M

0030C

7617C

6332W

2644B

3817D

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

7080K

No aporta la titulació requerida

Convocatòria inici de les proves

Dia:

20/09/2021

Lloc:

Edifici El Casal – Aula d’Informàtica

Ctra. Simpàtica núm.6, 2on pis

43870 - Amposta

Hora:

09.00h

Coneixements teòrico pràctics

(Segons punt 3.1.2. de les bases de la convocatòria) de caràcter obligatori i eliminatori:

Prova 1 , (segons el punt 3.1.3.A): 40 preguntes tipus test, relacionades amb el temari Annex que hi consta en les bases de la convocatòria, a executar amb 90 minuts.

Prova 2 , (segons el punt 3.1.3.B): 2 supòsits pràctics, relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria, a executar en un temps màxim de 3 hores.

Tribunal qualificador

President/a:

 • Titular: Sr. Juli Solé Subirats

 • Suplent/a: Mª del Mar Medall González

Vocal 1:

 • Titular: Sra. Miquela Fontanet Miró

 • Suplent/a: Sr. Benjamí Garcia Balague

Vocal 2:

 • Titular: Un funcionari o laboral fix designat pel SAM

 • Suplent/a: Un funcionari o laboral fix designat pel SAM

Vocal 3:

 • Titular: Un funcionari o laboral fix designat pel SAM

 • Suplent/a: Un funcionari o laboral fix designat pel SAM

Vocal 4:

 • Titular: Sra. Clàudia Salas Roé (Representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya)

 • Suplent/a: Sra. Maite Margalef Garcia (Representat de l’Escola d’administració Pública de Catalunya

Assessors/es especialistes:

 • 2, per a totes o alguna de les proves. Els assessors/es tenen veu però no tenen vot.


Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 22/9/2021

Resultat prova test i cassos pràctics 

Segons l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, de les proves efectuades el dia 20-09-2021 se’n  desprèn de la següent informació:

DNI

Compareixença

Puntuació prova test

8507K

No presentat/da

-

3675M

No presentat/da

-

0030C

No presentat/da

-

7617C

Presentat/da

19,60

6332W

Presentat/da

16,00

2644B

No presentat/da

-

3817D

Presentat/da

21,15

S’informa que pel que fa als dos casos pràctics realitzats el mateix dia, queden pendents de correcció. El resultat de la correcció es comunicarà en la propera publicació.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 29/9/2021

Resultat prova cas pràctic 1 i 2 

Segons l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, de les proves efectuades el dia 20-09-2021, se’n  desprèn de la següent informació:

DNI

Cas pràctic 1

Cas pràctic 2

Total

6332W

No apte/a

-

-

3817D

18,00

16,50

34,50

7617C

13,00

16,00

29,00

Els resultats finals de la fase d’oposició, queda de la següent manera:

DNI

Puntuació prova test

Pràctic

Resultat

6332W

16,00

No apte/a

-

3817D

21,15

34,50

55,65

7617C

19,60

29,00

48,60

Inici fase de concurs

Convocatòria prova: ENTREVISTA

Dia:

30/09/2021

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala de Premsa

Plaça de l’Ajuntament, 3-4 Planta baixa (entrada per C/ Sant Antoni)

43870 - Amposta

Es convoca als aspirants a la prova entrevista, segons DNI i hores indicades seguidament:

DNI

Hora

3817D

10,30h

7617C

11,00h

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 1/10/2021

Resultat final proves 

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, i un cop realitzada la totalitat de les fases del procés de selecció, el resultat definitiu és el següent:

DNI

Oposició

Mèrits

Entrevista

TOTAL

3817D

55,65

18,00

4,00

77,65

7617C

48,60

11,80

5,00

65,40

El Tribunal informa que tots dos aspirants han superat la totalitat de les proves, i segons la puntuació obtinguda, es proposa a l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 3817-D, per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

En relació  la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda per estricte ordre de puntuació, de la següent manera:

Ordre

DNI

1

3817D

2

7617C

Segons el punt 9 de les bases específiques del present procés de selecció, l’aspirant proposat pel Tribunal per ocupar la plaça objecte de la convocatòria, té un termini màxim de 10 dies naturals, a partir de l’endemà de la comunicació, per presentar la documentació que s’especifica en el mateix punt 9.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament