• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball TAE Grup A1 adscrit al departament de Secretaria: Canvi data exercici teòric

Oferta de treball: TAE Grup A1 adscrit al departament de Secretaria: Canvi data exercici teòric

publicat el 27/09/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

El Sr. Alcalde – President de l’Ajuntament d’Amposta ha dictat el Decret número 1959/2017, de 27 de setembre de 2017.

"ANTECEDENTS
Donat que per al dia 2 d’octubre es va fixar la data i hora de la realització de l’Exercici Teòric (3.1.3.A) de les Bases Específiques: el dia 2 d’octubre de 2017, a les 8:30 hores, a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d’Amposta, mitjançant decret d’alcaldia número 941/2017, de 10 de maig, del procés selectiu per cobrir una plaça de TAE de Secretaria, lletrat/ada i; vistes les circumstàncies polítiques excepcionals que s’estan vivint a Catalunya.

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària i l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, d’acord amb la capacitat del Tribunal modificar l’ordre en que s’han de realitzar les proves o els exercicis, d’acord amb les Bases Específiques.

HE RESOLT:

PRIMER. Fixar la data i hora de la realització de l’Exercici Teòric ( 3.1.3.A) de les Bases Específiques:
el dia 16 d’octubre de 2017, a les 8:30 hores, a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d’Amposta.

SEGON. Publicar el present Decret d’Alcaldia al BOPT i a la web de l’Ajuntament “.

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general


Amposta, a 27 de setembre de 2017

L’Alcalde,
Adam Tomàs i Roiget

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament