• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar tècnic especialista informàtic: llista provisional admesos i exclosos

Oferta de treball: Auxiliar tècnic especialista informàtic: llista provisional admesos i exclosos

publicat el 02/11/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

ANUNCI
El Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament d’Amposta ha dictat el Decret número 2114/2017, de 19 d’octubre de 2017,
que tot seguit es transcriu:
Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter de funcionari interí, mitjançant concurs-oposició lliure, una plaça de Tècnic/a Especialista Informàtic/a, grup C2, adscrit a Informàtica, i alhora la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.
Havent fi nalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat. Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i, atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

HE RESOLT:

PRIMER. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no fi guren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos:

Admesos/es:

DNI
57755E
20684G
80154X

Exclosos/es: 
Cap

SEGON. Aprovar la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català en el cas que siguin defi nitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no fi guren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts:

Exempts de realitzar la prova de català:

DNI
57755E
20684G
80154X

No Exempts de realitzar la prova de català:
Cap

TERCER. Determinar que tots els aspirants participants en aquest procés de selecció, de ser inclosos fi nalment en la llista defi nitiva de candidats admesos al mateix, estaran exempts de realització de la prova de coneixements de llengua espanyola d’acord amb les Bases de selecció reguladores del procés.

QUART. Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la notifi cació del present decret a cada participant, per tal de que es puguin subsanar els defectes que hagin motivat la seva exclusió o l’omissió simultània de la llista d’admesos i exclosos. Conclòs aquest termini es farà pública la llista defi nitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció, la llista defi nitiva dels aspirants admesos exempts i no exempts de la realització de la prova de català en un termini màxim de cinc dies hàbils. Aquesta llista s’exposarà en la pàgina web i el tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.
https://www.dipta.cat/ebop/ BOP de Tarragona DL: T.610-1977 2
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Dijous, 2 de novembre de 2017 - Número 211
CIE: BOPT-I-2017-09034

CINQUÈ. Determinar que hi seran membres del Tribunal qualifi cador, els següents:
- President/a:
Titular, Sr. Norbert Martínez Bausili
Suplent, Sra. Verònica Arasa Gallego
- Vocals:
1. Titular, Sra. Sandra Garriga Tena
Suplent: Sra. Joanna Arasa Benet
2. Titular, Sr. Ramon Noche Arnau
Suplent: Sr. Ma. Assumpció Eixarch Conesa
3. Titular, Sra. Sabina Sanon Monllau
Suplent: Sra. Eva Estellé Martí
4. Titular, Sra. Montse Ferré Peris
Suplent: Sra. Marian Arasa Ventas
- Secretari/a
Els membres del tribunal designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de selecció.

SISÈ. Els membres del Tribunal i l’aspirant deurà de procedir a abstenir-se d’actuar els primers i a recusar els membres del Tribunal els segons, de conformitat amb el que determinen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

SETÈ. Fixar que el dia de la realització de l’exercici teòrico-pràctic de la Fase Oposició serà el dia 28 de novembre de 2017 a les 9:00 hores, a l’Ajuntament d’Amposta. Els/les candidats/es fi nalment admesos de voler continuar participant en aquest procés de selecció s’hauran de presentar amb el DNI per poder realitzar les proves de selecció.

VUITÈ. Notificar a tots els interessats el present Decret d’Alcaldia i, donar-ne publicitat mitjançant la inserció d’un anunci en el BOPT, pàgina web municipal i tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta “. La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general.
Amposta, a 25 d’octubre de 2017
L’alcalde, Adam Tomàs i Roiget

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament