• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar tècnic especialista informàtic: Bases i convocatòria

Oferta de treball: Auxiliar tècnic especialista informàtic: Bases i convocatòria

publicat el 29/09/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

2017-07961
Ajuntament d’Amposta

ANUNCI

Aprovades per Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 18 de setembre de 2017, les bases específiques que han de regir per cobrir un lloc de treball d’Auxiliar Tècnic-a Especialista Informàtic-a, Grup C2, adscrit a Informàtica com a personal funcionari interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure, i alhora la creació de la borsa de treball per cobrir possibles vacants del lloc esmentat, es fan públiques per al seu general coneixement.

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR TEMPORALMENT UN LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR TÈCNIC-A ESPECIALISTA INFORMÀTIC-A, GRUP C2, ADSCRIT A INFORMÀTICA COM A PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, I ALHORA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR POSSIBLES VACANTS DEL LLOC ESMENTAT

1. OBJECTE
1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és dur a terme la selecció per cobrir temporalment un lloc de treball d’Auxiliar tècnic-a especialista informàtic-a, grup C2, adscrit a Informàtica en règim de funcionari interí de l’Ajuntament d’Amposta, i obtenir alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants en llocs similars al d’aquest que és objecte de convocatòria.
La vigència de la bossa de treball serà de 2 anys, prorrogables un any més com a màxim, per acord de Junta de Govern. Tot això a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior.
1.2 Les funcions del lloc de treball d’Auxiliar tècnic-a especialista informàtic-a adscrit a Informàtica, amb codi 02.03.01.01.01.01 de la Relació de Llocs de Treball (RLT) són:
Generals:
Execució
- Atendre, assessorar i informar al públic en matèria de la unitat organitzativa d’adscripció.
- Dissenyar i mantenir els arxius interns, fitxers i la classificació de documentació.
- Elaborar i mantenir els continguts de les bases de dades de la unitat organitzativa d’adscripció.
- Informar al/la Cap sobre els resultats dels treballs realitzats.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
Revisió
- Revisió de les pròpies tasques.
Millora
- Propostes de millora de les pròpies tasques.
Substitució
- Substituir en situacions puntuals als superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció.
General
- En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.
Específiques:
- Gestionar i mantenir el programari de gestió de l’ajuntament que dona suport a l’administració electrònica.
- Gestionar i mantenir sistemes per a garantir la interoperabilitat entre plataformes.
- Disseny i creació de formularis, plantilles, informes d’acord amb la imatge corporativa de l’ajuntament.
- Donar suport a totes les persones usuàries de l’ajuntament en temes relacionats amb l’administració electrònica i la interoperabilitat.
1.3 Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la Junta de Govern Local en la sessió de 18 de juliol de 2016, publicades íntegrament en el BOPT número 147, de 2 d’agost de 2016.
1.4 Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.
2. REQUISITS ESPECÍFICS DE LES PERSONES ASPIRANTS
A banda dels requisits generals detallats en les bases generals, les persones aspirants hauran de reunir els requisits específics següents:
- Titulació: estar en possessió del títol de FPI informàtica, grau mig en informàtica o similar (branca informàtica).
- Llengua catalana: nivell C1 o equivalent.
- Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
- Per a participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa.

3. PROCÉS SELECTIU
El procediment de selecció serà el de concurs oposició, d’acord amb el que estableix l’article 61 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. El procés tindrà dues fases: la primera de realització de la oposició i la segona de la valoració dels mèrits al·legats per les persones aspirants, d’acord amb les bases i sempre que hagin superat la fase d’oposició.
3.1 DESENVOLUPAMENT DE LA FASE D’OPOSICIÓ
La fase d’oposició és puntuarà fins a 40 punts i abastarà les proves que tot seguit es detallen.
3.1.1 Coneixement de llengües oficials: De caràcter obligatori i eliminatori.
Prova de coneixements de català.
Consisteix en la realització d’exercici de coneixements de suficiència de la llengua catalana (expressió escrita, comprensió lectora, expressió oral, gramàtica i vocabulari), corresponent al nivell C1. La qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte, quedant aquests darrers eliminats del procés selectiu. La durada màxima s’estableix en 3 hores aproximadament.
Queden exempts/tes de realitzar aquesta els/les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de suficiència de coneixements de llengua catalana (nivell C1, corresponent a l’anterior nivell C) expedit per la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística) o un dels altres títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents (Ordre VCP-491-2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, del 23), per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística), modificada per l’Ordre VCP-233-2010, de 12 d’abril), d’acord amb el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, o un certificat de nivell superior de coneixements de català.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització Lingüística.
Prova de coneixements de llengua espanyola.
Els coneixements de la llengua espanyola s’hauran d’acreditar per aquells/lles aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i aquells que acreditin el que es disposa a les bases generals de selecció.
La prova de coneixements de la llengua espanyola consistirà en mantenir una conversa, amb els/les assessors/ores que el tribunal de selecció nomeni, de manera que quedi demostrat un domini suficient de l’idioma per part de l’aspirant.
La qualificació serà de apte o no apte.
3.1.2 Coneixements teòrico-pràctics.
De caràcter obligatori i eliminatori, constarà de:
a) Exercici teòric: Aquest exercici té caràcter eliminatori.
Consistirà en un examen de 40 preguntes tipus test o de resposta finalista, a resoldre en un termini màxim de 60 minuts sobre el temari que s’inclou en l’Annex de les presents Bases. Aquest exercici serà qualificat fins a un màxim de 10 punts. Per a superar-lo serà necessari obtenir com a mínim 5 punts i, per tant, caldrà contestar correctament 20 preguntes per a superar aquest exercici. Cada pregunta contestada correctament val 0,25 punts. Les preguntes mal contestades o deixades en blanc per l’aspirant, no resten.
Si l’aspirant no obté la puntuació mínima, o sigui 5 punts que equival a 20 preguntes contestades correctament, aquest restarà eliminat d’aquest procés de selecció i, el Tribunal quedarà exonerat de corregir el següent exercici d’aquest aspirant.
b) Prova pràctica: Aquest exercici té caràcter eliminatori.
Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 120 minuts, d’un o diversos supòsits pràctics que plantejarà el tribunal relacionat amb les comeses del lloc de treball. Aquest exercici serà qualificat fins a un màxim de 30 punts. Per a superar-lo serà necessari obtenir com a mínim 15 punts, per la qual cosa, si no s’obté aquest mínim, el tribunal quedarà exonerat de corregir el següent exercici, i l’aspirant serà qualificat com a no apte i eliminat. Es valorarà la correcció del raonament, la solució proposada, el coneixement i la capacitat de redacció de la persona aspirant.
3.2 DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS
La fase de concurs, la qual es puntuarà fins a 10 punts, consisteix en la valoració dels mèrits de les persones aspirants (7 punts) i d’una entrevista personal (3 punts).
3.2.1 Valoració de mèrits
La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 7 punts, d’acord amb els següents criteris:
3.2.1.1 Formació i perfeccionament professional (fins a un màxim de 2 punts)
Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), segons el següent barem:
- Titulació de llicenciatura o grau universitari vinculat a les funcions del lloc de treball (branca informàtica): 2 punts
- Titulació de diplomatura universitària vinculada a les funcions del lloc de treball (branca informàtica): 1.5 punts
- Titulació de màster o postgrau universitari vinculat a les funcions del lloc de treball (branca informàtica): 1 punt
- Titulació de cicle superior o FPII vinculat a les funcions del lloc de treball (branca informàtica): 1 punt
3.2.1.2 Experiència professional (fins a un màxim de 5 punts)
- A l’administració pública desenvolupant funcions pròpies del lloc de treball a proveir o similars o superiors, ja sigui en propietat, interí o en règim laboral, sempre que com a mínim hagi estat contractat 3 mesos per la mateixa administració. A raó de 0,10 punts per mes complert, fins a un màxim de 2 punts.
- Capacitat i experiència, demostrada i acreditada documentalment de la seva activitat professional directament relacionada amb el lloc a proveir, bé sigui contractació mercantil, contractació laboral (sempre que com a mínim hagi figurat 3 mesos en la respectiva plantilla de l’empresa o entitat contractant), o contractat com a proveïdor de serveis al servei d’una Administració Pública territorial o funcional, a raó de 0,05 punts per mes complert acreditat, fins un màxim de 3 punts.
Per acreditar l’experiència professional caldrà aportar un certificat de l’Administració Pública on s’indiqui el temps que ha estat contractat i les funcions que ha realitzat d’acord amb l’informe del departament on ha treballat.
Per acreditar l’experiència en una empresa privada, caldrà un certificat d’aquesta on s’acrediti el temps i les funcions realitzades.
En cas d’haver estat proveïdor de serveis a una o diverses Administracions Públiques, caldrà presentar els contractes formalitzats amb l’Administració Pública i/o en el seu defecte, els acords d’adjudicació del contracte. En cas dels contractes menors, s’haurà d’aportar una còpia de les factures presentades a l’Administració Pública i el comprovant del pagament efectuat.
En qualsevol cas, caldrà aportar l’informe de la vida laboral de la Seguretat Social i el currículum vitae. Si hi hagués discordances entre els documents aportats pel candidat/a en el moment d’acreditar l’experiència en la vida laboral, es consideraran vàlides les dades de la vida laboral.
3.2.2 Entrevista personal
Una vegada feta la valoració dels mèrits per part del tribunal, les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició seran convocades a una entrevista personal, de caràcter obligatori.
Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament. En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades. La puntuació màxima serà de 3 punts.

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds d’admissió en el procés selectiu -acompanyades dels requisits a acreditar, d’un currículum vitae i de l’informe de la vida laboral - es podran presentar al registre de l’Ajuntament d’Amposta durant els deu dies naturals següents a comptar des de la publicació del corresponent anunci de publicació de la convocatòria en el BOPT i a la pàgina web municipal.
Finalitzat aquest termini es publicarà a la pàgina web municipal de l’Ajuntament d’Amposta, en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la finalització del termini per presentar les sol·licituds, la llista provisional d’admesos i exclosos, que també inclourà els candidats/es que provisionalment hagin de fer la prova de coneixements de la llengua catalana i castellana, com si s’escau, el fet d’estar exempts de realitzar aquestes proves. En cas de no haver cap candidat provisionalment exclòs, aquesta serà la llista definitiva.
En cas que algun candidat quedi provisionalment exclòs, tindrà un termini de 10 dies hàbils per a subsanar o al·legar el que consideri convenient, a partir de la publicació de la llista provisional d’admesos en la pàgina web municipal. Finalment, la llista definitiva serà també publicada en la pàgina web municipal de l’Ajuntament d’Amposta.
Les sol·licituds de la presentació de mèrits en el procés selectiu -acompanyades de la documentació justificativa dels mèrits a valorar- la podran presentar les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició al Registre de l’Ajuntament d’Amposta durant els deu dies naturals següents a comptar des de l’endemà de la publicació de la puntuació final de la fase d’oposició a la web municipal. Els candidats/es a més d’acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la vida laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada, amb totes les especificacions que es detallen en l’apartat 3.2.1.2 de les presents bases.

5. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Presencialment a l’Ajuntament d’Amposta - Plaça de l’Ajuntament, 3-4 - Tel. 977 70 00 57. També es podrà presentar pels mitjans que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015. En el cas que s’opti per aquesta opció, dins del període establert de presentació de sol·licituds caldrà trametre un correu electrònic amb confirmació de rebuda a l’adreça següent (ajuntament@amposta.cat), amb la indicació de les dades de la persona que ha presentat la sol·licitud, la forma de presentació i la data i adjuntar còpia de la sol·licitud i de la documentació presentada. La no comunicació complementària per aquest mitjà comportarà l’exclusió de la persona aspirant per raons organitzatives, ja que l’establiment de les persones admeses i excloses en un procés selectiu s’ha de poder tramitar amb agilitat, principi que es podria veure conculcat arran de la presentació per aquests mitjans establerts a la normativa de procediment administratiu que suposés la rebuda de les sol·licituds transcorregut sobradament el termini establert a aquests efectes.
Per participar en aquest procés selectiu no s’ha de satisfer cap taxa municipal.

6. REALITZACIÓ DE LES PROVES
Les proves selectives es duran a terme en un termini màxim de dos mesos des de la data de publicació d’aquestes bases selectives.

7. TRIBUNAL QUALIFICADOR
El Tribunal es constituirà de la forma següent:
- President-a: Funcionari-a de l’Ajuntament d’Amposta
Suplent de President: Funcionari-a de l’Ajuntament d’Amposta
- Vocals i suplents corresponents dels/les vocals:
1r. Vocal titular: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
1r. Vocal suplent: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
2n. Vocal Titular: Un/a funcionari/a o personal laboral de l’Administració
2n. Vocal Suplent: Un/a funcionari/a o personal laboral de l’Administració
3r. Vocal Titular: Un/a funcionari/a o personal laboral de l’Administració
3r. Vocal Suplent: Un/a funcionari/a o personal laboral de l’Administració
4art. Vocal Titular: Un funcionari/a o personal laboral de l’Administració
4art. Vocal Suplent: Un funcionari/a o personal laboral de l’Administració
* Secretari/a del Tribunal: els membres del tribunal designaran d’entre els vocals un/a funcionari/a o personal laboral de l’Administració, qui a la vegada actuarà com a vocal i com a secretari del Tribunal de Selecció.
* Assessores tècniques sobre coneixements de català i castellà (amb veu i sense vot), si s’escau.

8. LLISTA DE PERSONES APROVADES I PROPOSTA DE NOMENAMENT
Acabada la qualificació del concurs el Tribunal publicarà la llista de persones aspirants aprovades a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta. La persona aspirant que hagi obtingut les majors puntuacions, i per tant, superat el procés selectiu, serà la persona proposada pel Tribunal per ser nomenada interinament en període de prova. Les persones aspirants que no siguin proposades per ser nomenades, passaran a constituir la borsa d’interins/es que la corporació podrà utilitzar per totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda, la qual serà utilitzada fins que no es produeixi una nova convocatòria.

9. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS
La persona aspirant proposada haurà de presentar a l’Ajuntament, en el termini màxim de deu dies naturals, a partir de l’endemà de la data de comunicació, per qualsevol dels mitjans admesos en la seva sol·licitud, de la necessitat d’incorporació per cobrir la vacant, sense requeriment previ, els documents acreditatius -original o fotocòpia compulsada- de les condicions que es detallen a continuació:
a) DNI
b) Certificat mèdic
c) Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics.
d) Declaració d’incompatibilitats
e) Targeta d’afiliació a la Seguretat Social, si en disposa.
f) Número de compte corrent
g) Autorització a favor de l’Ajuntament, a que el/la candidat/a autoritza a l’Ajuntament, en el supòsit de ser el candidat/a amb millor puntuació del procés, a que aquest sol·liciti a l’organisme competent el certificat de no tenir antecedents penals.
La persona aspirant que, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti la documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleix algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podrà ser nomenat/ada i s’anul·laran les seves actuacions. En aquest cas, el Tribunal proposarà la persona següent o següents aspirants que hagin obtingut la major puntuació, per ordre estricte de puntuació.

10. DURACIÓ DEL NOMENAMENT
El nomenament com a personal interí que es subscriurà amb la persona que superi aquest procés de selecció i hagi obtingut la millor qualificació serà d’interinitat, desenvolupant provisionalment el lloc de treball de tècnic/a mig de recursos humans fins a la seva cobertura definitiva o amortització del lloc de treball, o qualsevol altra situació que comporti la finalització de la causa per la qual se l’ha nomenat/ada.

11. PERÍODE DE PROVA
La persona aspirant nomenada temporalment tindrà un període de prova de sis mesos, durant els quals tindrà assignat un/a tutor/a. Durant aquest període el tutor o la tutora n’emetrà l’informe, en el qual haurà de fer constar expressament si l’empleat/da públic/ca ha superat o no el període o fase de prova, el qual en el supòsit d’informe desfavorable es donarà a conèixer a la persona interessada, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes, en el termini màxim de 10 dies d’audiència que li atorgarà la corresponent resolució de l’Alcaldia. Tota aquesta documentació s’inclourà en el seu expedient personal. Transcorregut aquest termini, l’Alcaldia o ha de resoldre, de forma motivada, la superació o no d’aquest període o fase, la qual cosa donarà lloc a la revocació del nomenament com a funcionari/a interí/na i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut del procés selectiu.

ANNEX 1: Temari.

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: Principis Generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Organització territorial de l’Estat Espanyol. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006. Règim Local Espanyol. Concepte i ens que compren. El règim jurídic local a Catalunya.
Tema 2. L’organització municipal. Els municipis de règim comú. Òrgans necessaris. Òrgans Complementaris. Funcionament: convocatòria, constitució, composició, règim de sessions, votacions i acords. Les resolucions del President de la corporació.
Tema 3. El principi d’autonomia local: significat, contingut i límits. La potestat normativa de les entitats locals: Reglaments i Ordenances. Procediment d’elaboració. Reglament Orgànic. Els Bans.
Tema 4. El municipi: Concepte i elements. El terme municipal. Alteracions del terme municipal. Legislació bàsica i legislació autonòmica. La Població municipal.
Tema 5. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, compartides i delegades. Els serveis mínims. La iniciativa pública econòmica de les Entitats Locals i la reserva de serveis. El servei públic de les entitats locals. Formes de gestió dels serveis. L’exercici de competències diferents de les pròpies i de les delegades.
Tema 6. El procediment administratiu. Fases. Classes d’interessats en el procediment. Drets dels administrats. La falta de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat. Els registres administratius. Terminis: còmput, ampliació i tramitació d’urgència. Ordenació. Instrucció. L’acabament del procediment: tipus. L’obligació de resoldre. El silenci administratiu. Recursos administratius.
Tema 7. La protecció de dades de caràcter personal: normativa aplicable. Principis de la protecció de dades. El reglament de mesures de seguretat.

Tema 8. L’administració electrònica: concepte i normativa aplicable. Ordenança d’administració electrònica en una administració pública.
Tema 9. Les administracions públiques i la societat de la informació. Automatització d’oficines. L’administració electrònica a Catalunya, EACAT, Localret i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).
Tema 10. Sistemes de gestió documental versus repositoris documentals. Documents electrònics. Conceptes de document, expedient i arxiu electrònic. Classificació. Metadades. Tècniques bàsiques de redacció de documents. El procés d’elaboració d’un document. Els documents administratius. L’informe tècnic, les propostes i les resolucions.
Tema 11. Gestió per processos. Conceptes bàsics. Sistemes i nivells de representació de processos. Re-enginyeria de processos. Catàleg de serveis i processos.
Tema 12. Sistemes operatius. Definició, tipus, funcions i característiques generals. Arquitectures en clúster. Redundància i tolerància a fallides. Alta disponibilitat. Virtualització de servidors.
Tema 13. Seguretat de la informació. Nivells de seguretat de la informació. Riscos, amenaces i vulnerabilitats. Mesures de protecció. Esquema Nacional de Seguretat: Pla d’adequació i política de seguretat.
Tema 14. Els certificats digitals. Tipus i nivells de classificació. Contingut dels certificats. Cicle de vida dels certificats. Usos i suports d’emmagatzematge. La signatura electrònica. Tipus de signatura a nivell tècnic, tipus de signatura a nivell legal. Gestió i manteniment de signatures electròniques al llarg del temps.
Tema 15. La interoperabilitat entre els diferents ens administratius. Beneficis i obstacles per a la seva implementació. Tendència i evolució. Esquema Nacional d’Interoperabilitat. Normes tècniques d’interoperabilitat.
Tema 16. Desenvolupament i invocació de serveis Web: SOAP. Descobriment i descripció de serveis Web. Transaccionalitat als serveis Web. Serveis Web Segurs.
Tema 17. Programari lliure. Definició i descripció. Avantatges i inconvenients. Organitzacions internacionals: GNU i la Free Software Foundation (FSF). Problemàtica específica. Perspectives de futur. El programari lliure a l’Administració pública.
Tema 18. Xarxes de telecomunicacions. Concepte. Mitjans de transmissió. Protocols de transmissió de dades síncrons i asíncrons. TCP, UDP IP, IPv6. El protocol HTTP: Autenticació i seguretat, mètodes HTTP, codis d’estat, peticions i respostes.
Tema 19. Tecnologies de programació web. Formats i llenguatges per presentar la informació. Eines de programació. Control de versions. Gestors de continguts.
Tema 20. Aplicacions Web. Disseny adaptatiu. Disseny mòbil. Programació segura de pàgines web. Accessibilitat W3C. Pàgines web dinàmiques.
Tema 21. Computació al núvol. Concepte. Característiques. Models d’implementació de Cloud Computing.
Tema 22. La seu electrònica. El portal de tràmits. El registre electrònic d’entrada i sortida de documents. Les notificacions i comunicacions electròniques. El tauler electrònic. El perfil del contractant.
Tema 23. La transparència, l’accés a la informació pública i el bon govern. Obligacions en matèria de transparència. El dret d’accés a la informació pública.

Amposta, a 22 de setembre de 2017
L’ALCALDE, Adam Tomàs i Roiget

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament