Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball 6 peons neteja viària i manteniment d’espais

Oferta de treball: 6 peons neteja viària i manteniment d’espais

publicat el 09/12/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

09/12/2022

Nom de l’oferta de treball:

Peó neteja viària i manteniment espais – oferta 09/2022/29305

Categoria:

Peó neteja viària i manteniment espais AgP-11 (AgP.7)

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

6

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 10/12/2022 al 14/12/2022.
 • Publicació provisional d ’admesos i exclosos: 15/12/2022.
 • Període d’al·legacions: 16/12/2022 al 19/12/2022.
 • Inici de les proves: 20 de desembre de 2022.

Funcions del lloc de treball:

Tasques de neteja viària, manteniment i condicionament d’espais del municipi d’Amposta:

 • Neteja i manteniment de la salubritat d’indrets com la via verda pel seu pas a Amposta, places i vials i que tenen problemes de salubritat.
 • Manteniment de les eines necessàries.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament eines i maquinària relacionades amb la seva activitat.

Requisits imprescindibles: • Estar inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandants d’Ocupació No Ocupats (DONO) de manera prèvia a la data d’inici de la relació laboral.
 • Disponibilitat horària de dilluns a diumenge, segons les necessitats del servei; amb els descansos pertinents.
 • Compromís de formació durant el contracte.
 • Estar inscrit a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta.

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

6 mesos

Jornada:

Complerta

Horari:

A determinar

Retribució mensual bruta aproximada:

1.035,00 €

Lloc de treball:

Diferents places, vials o espais naturals del municipi d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

29/12/2022

Descripció del procés de selecció:

Consulta "Més Informació sobre l’oferta"

Observacions (particularitats de la gestió):

Oferta vinculada a la subvenció de la Diputació de Tarragona per al Foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, any 2022

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Primer pas:

 • Inscripció a l’Oferta amb registre número 09/2022/29305, a l’Oficina de Treball d’Amposta (900 800 046).

Segon pas:

Tercer pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

IMPORTANT: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques de l’oferta de treball amb registre núm. 09/2022/29305de l’Oficina de Treball d’Amposta

Més informació sobre l’oferta

Descripció del procés de selecció

El present procés selectiu consisteix en una entrevista personal i valoració d’experiència del lloc de treball al que correspon aquesta oferta.

Informació general instruccions presentació sol·licituds

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació de la titulació imprescindible en format fotocòpies dels originals.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficial de l’Ajuntament d’Amposta www.amposta.cat, a l’apartat d’oferta pública de treball.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció
 • Un cop superat el procés de selecció, tant el candidat proposat com tots els aspirants que formin part de la borsa de treball, hauran de presentar a requeriment del Tribunal, les titulació originals que hagin estat presentades  en format fotocòpia durant el període d’inscripció, per tal de verificar l’autenticitat dels mateixos.

El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.

Actualitzat el 15/12/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 3528/2022  de data 15 de desembre de 2022, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

5351Q

4562A

6135N

5089N

0312L

5116N

7299D

7085Q

4037R

1646A

8564Y

9137R

3900L

5656C

3792F

7917F

1961T

9362L

4973S

9927S

7555Q

8595S

7077B

4732F

0402B

8942Y

2355S

2975L

0361C

7726J

9814D

7704H

4400V

7031Y

2258J

3209P

5115M

5094Y

2739P

9134K

0133B

4967B

6031G

3739H

7426R

7323H

8297N

9249M

2514T

8986N

5520W

6533A

5477T

 

 

 

Període d’al·legacions: del 16 al 19-12-2022

IMPORTANT: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria d’inici de les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de la prova entrevista, segons s’indica a continuació:

Dia:

20/12/2022

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

1ra Planta – Sala 3

Avinguda La Ràpita, 43º

43870 Amposta

Hora: 09,00 h

DNI

 

 

 

5351Q

4037R

1961T

0402B

0312L

3900L

7555Q

0361C

4400V

5115M

0133B

7426R

Hora: 10,00 h

DNI

 

 

 

4562A

5656C

8942Y

5094Y

5116N

9362L

7726J

4967B

1646A

8595S

7031Y

7323H

Hora: 11,00 h

DNI

 

 

 

6135N

3792F

2355S

2739P

7299D

4973S

9814D

6031G

8564Y

7077B

2258J

8297N

Hora: 12,00 h

DNI

 

 

 

5089N

7917F

2975L

9134K

7085Q

9927S

7704H

3739H

9137R

4732F

3209P

9249M

Hora: 13,00 h

DNI

 

2514T

5520W

5477T

6533A

8986N

 

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Un/a treballador/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1:

 • Titular: Helena Drago Rosa
 • Suplent: Un/a treballador/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2:

 • Titular: M. Cinta Montañés Princep
 • Suplent: Un/a treballador/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Per a la realització de l’entrevista el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a extern/a que tindrà veu però no vot.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 21/12/2022

Llistat resultats proves 

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció, el resultat de les proves realitzades el dia 20/12/2022, ha estat el següent:

DNI / NIE

RESULTAT

DNI / NIE

RESULTAT

5351Q

No seleccionat/da

3792F

No seleccionat/da

0312L

No seleccionat/da

4973S

No seleccionat/da

4037R

No seleccionat/da

7077B

No presentat/da

3900L

Suplent

2355S

No presentat/da

1961T

No seleccionat/da

9814D

No seleccionat/da

7555Q

No seleccionat/da

2258J

No presentat/da

0402B

No seleccionat/da

2739P

No presentat/da

0361C

No seleccionat/da

6031G

No seleccionat/da

4400V

Suplent

8297N

No seleccionat/da

5115M

No seleccionat/da

5089N

No seleccionat/da

0133B

Suplent

7085Q

Seleccionat/da

7426R

No seleccionat/da

9137R

Seleccionat/da

4562A

Seleccionat/da

7917F

No seleccionat/da

5116N

Suplent

9927S

No seleccionat/da

1646A

No seleccionat/da

4732F

No presentat/da

5656C

No seleccionat/da

2975L

No presentat/da

9362L

Suplent

7704H

No seleccionat/da

8595S

No presentat/da

3209P

No seleccionat/da

8942Y

Suplent

9134K

No seleccionat/da

7726J

Seleccionat/da

3739H

No seleccionat/da

7031Y

No seleccionat/da

9249M

No presentat/da

5094Y

Seleccionat/da

2514T

No seleccionat/da

4967B

No seleccionat/da

5477T

No seleccionat/da

7323H

No seleccionat/da

8986N

No seleccionat/da

6135N

Seleccionat/da

5520W

No seleccionat/da

7299D

No presentat/da

6533A

No seleccionat/da

8564Y

No seleccionat/da

 

 

Vistos els resultats indicats, el Tribunal qualificador proposa la contractació dels aspirants amb DNI finalitzat amb número i lletra que es detallen a continuació:

DNI / NIE

4562A

7726J

5094Y

6135N

7085Q

9137R

Així mateix, s’informa que els aspirants que queden seleccionats com a suplents, són:

DNI / NIE

3900L

4400V

0133B

5113N

9362L

8942Y

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies