Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a secretaria Programa Foment Pràctiques

Oferta de treball: Tècnic/a secretaria Programa Foment Pràctiques

publicat el 24/01/2024


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

24/01/2024

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic/a secretaria – Programa Foment Pràctiques

Categoria:

A2-19

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta mitjançant la subvenció atorgada per a la realització de les actuacions del Programa Foment Pràctiques (SOC088/23/000047)

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:actualitzat

 • Presentació de les sol•licituds: Del 25/01/2024 al 31/01/2024 actualitzat
 • Període d’al•legacions: 2 dies hàbils

Funcions del lloc de treball:

 • Donar suport tècnic a l’àrea, departament i/o Regidoria.
 • Elaboració i tramitació d’expedients relacionats amb reclamacions patrimonials, subvencions, convenis i/o qualsevol altre vinculat amb la gestió de la unitat d’adscripció.
 • Elaborar informes necessaris per a la tramitació dels expedients gestionats i el seguiment dels mateixos.
 • Fer el seguiment de l’execució de les activitats de l’àmbit de gestió assignat.
 • Analitzar informació i/o resoldre tècnicament totes aquelles accions que requereixin l’aportació de coneixements tècnics de l’ocupant.
 • Atendre, informar i/o assessorar en totes aquelles consultes i/o qüestions que s’adrecin a la unitat organitzativa d’adscripció i que facin referència a l’especialitat tècnica del lloc.
 • Coordinar-se amb altres unitats i departaments de la Corporació en els casos en què es requereixi una actuació concreta.
 • I, en general, totes aquelles funcions de caràcter semblant que li siguin atribuïdes en matèries competència del departament pels superiors jeràrquics.

Requisits imprescindibles: actualitzat

Programa Foment Pràctiques destinat a la realització de contractes formatius per a l’obtenció de pràctica professional adreçat a joves entre 18 i 29 anys i complir els següents requisits:

 • Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO)

 • Tenir la capacitat per formalitzar un contracte de treball formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura. O caldrà tenir en compte que el contracte de treball haurà de realitzar-se dins dels tres anys, o dels cinc anys si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la terminació dels corresponents estudis.

 • Estar registrades en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiari.

 • Acreditar la possessió d’un títol universitari, concretament Grau en Dret, Grau en Administració i Direcció d’Empreses i/o Grau en Gestió i Administració Pública. actualitzat

Tipus de contracte:

Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional

Durada del contracte:

12 mesos

Jornada:

Completa (35 hores/setmanals)

Horari:

A definir, segons les necessitats del departament; amb els descansos pertinents.

Lloc de treball:

Dependències municipals

Data prevista d’incorporació:

Abans del 15 de febrer de 2024

Descripció del procés de selecció:

Entrevista personal valorada mitjançant un sistema establert de puntuació amb criteris i barems a aplicar relacionats, entre d’altres, amb:

 • Les competències tècniques i transversals
 • El nivell de qualificacions acreditades en el currículum en relació amb el lloc de treball.
 • L’experiència de treball acreditada en el currículum.

Observacions (particularitats de la gestió):

Oferta de treball vinculada al Programa Foment Pràctiques

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Primer pas:

 • Inscripció a l’Oferta amb registre número 09/2024/1543, a l’Oficina de Treball d’Amposta (900 800 046).

Segon pas:

Tercer pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

  Actualitzat el 1/2/2024

  Actualització de l’oferta del procés selectiu: Tècnic/a secretaria Programa Foment Pràctiques (Núm. Oferta: 09/2024/1543)

  Segons Decret d’Alcalde núm. 263/2024 de data d’avui, s’informa de l’actualització de l’oferta que ens ocupa:

  Terminis:

  • Nou termini d’inscripció: del 2 al 05/02/2024
  • Llistat provisional admesos/es i exclosos/es: 06/02/2024
  • Al·legacions: 7 i 8/02/2024 (fins a les 14.00h)
  • Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es: 08/02/2024
  • Inici proves: 09/02/2024

  Titulació:

  •  Acreditar la possessió d’un títol de Graduat/da Universitari/a

  S’informa que la resta d’informació de l’oferta no varia, i es manté el que es va publicar el passat dia 24/01/2024.

  Agraïm la participació dels aspirants al procés selectiu.

  Actualitzat el 6/2/2024

  Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

  Segons Decret d’Alcalde núm. 283/2024, de data d’avui, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

  Admesos/es

  DNI

  3366V

  3600Z

  Exclosos/es

  DNI

  Motiu

  8670T

  E

  3600Z

  G

  8279T

  G

  6112L

  E

  4209L

  E

  3612C

  E

  Llegenda Motiu d’exclusió

  A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

  B: Exclòs/a per no aportar el DNI.

  C: Exclòs/a per no aportar el currículum.

  D: Exclòs/a per no aportar el document DARDO.

  E: Exclòs/s per no acreditar la titulació de Graduat/da Universitària

  F: Exclòs/a per no inscriure’s a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

  G: Exclòs per no complir els requisits de l’oferta de treball corresponent, segons l’Oficina de Treball d’Amposta.

  Període d’al·legacions: del 07/02/2024 al 08/02/2024, fins les 14:00h

  Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

  Convocatòria inici de les proves:

  Dia:

  09/02/2024

  Lloc:

  Edifici Lo Sindicat

  Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 1

  43870 Amposta

  Hora:

  Cada candidat/a tindrà assignat/da una franja horària determinada.

  Tribunal qualificador:

  President/a

  • Titular: Paula Calduch Moreno, Tècnica Mitjana de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta
  • Suplent: Sofia Laura Rovere, Tècnica de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta

  Vocal 1 i secretària

  • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta
  • Suplent: Francesc Lluís Costes, Tècnic d’Administració Especial de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

  Vocal 2

  • Titular: Lídia Corbera Chèliz, Tècnica de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta
  • Suplent: Anna de Ramon Senar, Tècnica de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta.

  Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 8/2/2024

  Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

  Segons Decret d’Alcalde núm. 322/2024, de data d’avui, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

  Admesos/es

  DNI

  3366V

  1949L

  4209L

  Exclosos/es

  DNI

  Motiu

  3600Z

  G

  8279T

  G

  6112L

  E

  3612C

  E

  8670T

  E

  Llegenda Motiu d’exclusió

  A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

  B: Exclòs/a per no aportar el DNI.

  C: Exclòs/a per no aportar el currículum.

  D: Exclòs/a per no aportar el document DARDO.

  E: Exclòs/s per no acreditar la titulació de Graduat/da Universitària

  F: Exclòs/a per no inscriure’s a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

  G: Exclòs per no complir els requisits de l’oferta de treball corresponent, segons l’Oficina de Treball d’Amposta.

  Convocatòria inici de les proves:

  Dia:

  09/02/2024

  Lloc:

  Edifici Lo Sindicat

  Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 1

  43870 Amposta

  Hora:

  Cada candidat/a té assignat/da una franja horària determinada

  Candidats/es admesos/es a la realització de l’entrevista personal:

  DNI

  Hora

  3366V

  10.00h

  1949L

  10.15h

  4209L

  10.30h

  Tribunal qualificador:

  President/a

  • Titular: Paula Calduch Moreno, Tècnica Mitjana de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta
  • Suplent: Sofia Laura Rovere, Tècnica de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta

  Vocal 1 i secretària

  • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta
  • Suplent: Francesc Lluís Costes, Tècnic d’Administració Especial de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

  Vocal 2

  • Titular: Lídia Corbera Chèliz, Tècnica de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta
  • Suplent: Anna de Ramon Senar, Tècnica de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta.

  Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 9/2/2024

  Resultat proves procés selectiu

  Segons l’acta emesa pel Tribunal qualificador de data d’avui, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el dia d’avui és:

  DNI

  Assistència

  Puntuació

  Resultat

  3366V

  Presentat/da

  2.75

  NO SELECCIONAT/DA

  1949L

  No Presentat/da

  -

  -

  4209L

  Presentat/da

  3.25

  SELECCIONAT/DA

  Vistos els resultats anteriors el Tribunal qualificador proposa la contractació de l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 4209L per a que ocupi la plaça laboral temporal com a Tècnic/a de Secretaria, del Programa Foment Pràctiques.

  Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
  Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies