Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a de gestió laboral en règim funcionari de carrera, amb creació de borsa

Oferta de treball: Tècnic/a de gestió laboral en règim funcionari de carrera, amb creació de borsa

publicat el 19/04/2024


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació BOE:

19/04/2024

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic/a de gestió laboral en règim funcionari de carrera, amb creació de borsa

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

1 en règim funcionari de carrera, i creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 20/04/2024 al 09/05/2024
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores i convocatòria del Procés de Selecció per a cobrir de forma definitiva el lloc de Tècnic/A de Gestió Laboral, Torn Lliure, de l’escala d’administració especial, Personal Funcionari de Carrera, de l’ajuntament ’Amposta, i alhora una Borsa de Treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 492KB)

Actualitzat el 27/5/2024

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 1322/2024, de data 27 de maig de 2024, es desprèn la informació següent:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

7183P

1461P

8805Z

2019J

4336D

0954M

6804L

4494G

1836Z

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

4443X

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

5721S

3, 5, 6

0119A

3, 5

1204W

4, 7

3533Q

5

3702D

5

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció

 2. Fotocòpia DNI o document equivalent

 3. Còpia títol acadèmic o equivalent

 4. Currículum Vitae

 5. Vida Laboral

 6. Certificat nivell C1 de català

 7. Relació de mèrits

 8. Fora de termini

Període d’al·legacions: del 28-05-2024 al 10-06-2024

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves

Prova llengües oficials (si s’escau): coneixements nivell C1 català

Dia:

09-07-2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament núm. 2-4 planta 2

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

10-07-2024

Hora:

09:00 h

Lloc:

Lo Sindicat – Aula 1

Av. de la Ràpita nº 43 planta 1

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Isabel Villalbí Forcadell, Cap de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Francesc Lluís Costes, Tècnic d’Administració Especial de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Lidia Corbera Chéliz, Tècnica de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Anna de Ramon Senar, Tècnica de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Esther Purificación Sal Teixidó, membre designat per Diputació de Tarragona
 • Suplent: Andrés Lechuga Quijada, membre designat per Diputació de Tarragona

Vocal 4

 • Titular: Cinta Cardona Benet, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Anca Mihoc Dubou, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, si s’escau, comptarà amb la intervenció d’assessors externs per a la realització de les proves de les llengües oficials, experts en la matèria.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm atots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/6/2024

Llistat definitiu aspirants admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde núm. 1577/2024, de data 20 de juny de 2024, es desprèn la informació següent:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

7183P

1461P

8805Z

2019J

4336D

0954M

6804L

4494G

1836Z

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

4443X

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

5721S

5 (Vidal Laboral caducada)

0119A

3, 5

1204W

4, 7

3533Q

5

3702D

5

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció

 2. Fotocòpia DNI o document equivalent

 3. Còpia títol acadèmic o equivalent

 4. Currículum Vitae

 5. Vida Laboral

 6. Certificat nivell C1 de català

 7. Relació de mèrits

 8. Fora de termini

Convocatòria inici de les proves

Prova llengües oficials (si s’escau): coneixements nivell C1 català

Dia:

09-07-2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament núm. 2-4 planta 2

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

10-07-2024

Hora:

09:00 h

Lloc:

Lo Sindicat – Aula 1

Av. de la Ràpita nº 43 planta 1

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Isabel Villalbí Forcadell, Cap de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Francesc Lluís Costes, Tècnic d’Administració Especial de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Lidia Corbera Chéliz, Tècnica de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Anna de Ramon Senar, Tècnica de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Esther Purificación Sal Teixidó, membre designat per Diputació de Tarragona
 • Suplent: Andrés Lechuga Quijada, membre designat per Diputació de Tarragona

Vocal 4

 • Titular: Lucia Ramia Loriente, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Isabel Verge Caballé, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, si s’escau, comptarà amb la intervenció d’assessors externs experts en la matèria, per a la realització de les proves de les llengües oficials.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm atots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 9/7/2024

Resultat prova coneixements nivell C1 de català

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, en referència a la prova de coneixements del nivell C1 de català, el resultat és:

DNI

Assistència

Resultat

4443X

No assisteix

No apte/a

Vist el resultat anterior, es convoca als/les aspirant admesos/es a la realització de la resta de proves de la fase d’oposició, segons s’indica a continuació:

Dia:

10-07-2024

Hora:

09:00 h

Lloc:

Lo Sindicat – Aula 1

Av. de la Ràpita nº 43 planta 1

43870 - Amposta

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

7183P

1461P

8805Z

2019J

4336D

0954M

6804L

4494G

1836Z

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Isabel Villalbí Forcadell, Cap de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Francesc Lluís Costes, Tècnic d’Administració Especial de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Lidia Corbera Chéliz, Tècnica de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Anna de Ramon Senar, Tècnica de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Esther Purificación Sal Teixidó, membre designat per Diputació de Tarragona
 • Suplent: Andrés Lechuga Quijada, membre designat per Diputació de Tarragona

Vocal 4

 • Titular: Lucia Ramia Loriente, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Isabel Verge Caballé, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm atots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/7/2024

Resultats fase Oposició

Vista l’acta del Tribunal Qualificador en relació a les proves de la fase d’oposició realitzades el dia 10 de juliol del 2024, per a cobrir de forma definitiva el lloc de Tècnic/a de Gestió Laboral, amb creació de borsa, els resultats son els següents:

Les persones aspirants presentades son:

Nº ASP.

DNI

Assistència

1

7183P

No

2

2019J

Si

3

6804L

No

4

0954M

Si

5

1461P

No

6

4336D

No

7

4494G

No

8

1836Z

Si

9

8805Z

Si

Els resultats de l’examen tipus test son els següents:

Nº ASP.

DNI

Test

Resultat

1

2019J

20,50

Supera

2

0954M

28,00

Supera

3

1836Z

13,00

No supera

4

8805Z

22,00

Supera

Els resultats dels casos pràctics son els següents:

Nº ASP.

DNI

Cas pràctic 1

Cas pràctic 2

Resultat

1

2019J

12,50

15,25

27,75

2

0954M

13,00

17,50

30,50

3

8805Z

6,00

4,50

No supera

Per tant, les persones aspirants que han superat la fase d’oposició i la seva qualificació total és la següent:

Nº ASP.

DNI

Test

Cas pràctic 1

Cas pràctic 2

Total Oposició

1

2019J

20,50

12,50

15,25

48,25

2

0954M

28,00

13,00

17,50

58,50

Aquestes persones aspirants disposen de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació, és a dir, des del 11 fins al 22 de juliol (ambdós inclosos) per a justificar documentalment tots aquells mèrits que hagin al·legat al document "Relació de mèrits en processos selectius" al moment de presentar les sol·licituds".

Aquesta documentació haurà de presentar-se preferiblement de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, en horari de 9-14h de dilluns a divendres, i no es podrà aportar altra documentació que la que es va indicar en el document "Relació de Mèrits en processos selectius".

Es presentaran els documents en fotocòpia acompanyats dels originals, els quals es compulsaran al Registre General d’aquest Ajuntament.

Sens perjudici del que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el temps de prestació de serveis en aquest Ens s’acreditarà d’ofici en l’Expedient de selecció.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/7/2024

Proves i ítems de correcció:

 Preguntes tipus test corregides (PDF, 311KB)

 Casos pràctics corregits (PDF, 184KB)

Actualitzat el 24/7/2024

Resultats finals

Vista l’acta del Tribunal Qualificador en relació a la fase de concurs de data 24 de juliol del 2024, per a cobrir de forma definitiva el lloc de Tècnic/a de Gestió Laboral, amb creació de borsa, els resultats son els següents:

DNI

Serveis Prestats

Formació

TOTAL

2019J

13,72

2,00

15,72

0954M

20,00

2,40

22,40

Els resultats del concurs-oposició son els següents:

DNI

Total Oposició

Total concurs

TOTAL

2019J

48,25

15,72

63,97

0954M

58,50

22,40

80,90

Amb els resultats anteriors, i segons Decret d’Alcaldia nº 2034/2024 de data 24 de juliol , el Tribunal qualificador proposa a l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 0954-M per ocupar de forma definitiva la plaça de Tècnic/a de Gestió Laboral, personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Amposta.

Pel que fa a la borsa de treball del present procés selectiu, queda constituïda per estricte ordre de puntuació, i segons el punt 8 de les bases de la convocatòria:

DNI

Total Oposició

Total concurs

TOTAL

1

0954M

58,50

22,40

80,90

2

2019J

48,25

15,72

63,97

D’acord amb el punt novè de les bases reguladores l’aspirant amb DNI 0954-M disposa de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació, per a presentar tota la documentació requerida. La persona aspirant que, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti la documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleix algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podrà ser nomenat/ada i s’anul·laran les seves actuacions. En aquest cas, el Tribunal proposarà la persona següent o següents aspirants que hagin obtingut la major puntuació, per ordre estricte de puntuació, sense perjudici de les possibles responsabilitats penals en les quals hagi pogut eventualment incórrer

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies