Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Peó d’electricitat Programa Formació Professional Ocupacional DUAL

Oferta de treball: Peó d’electricitat Programa Formació Professional Ocupacional DUAL

publicat el 26/01/2024


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

26/01/2024

Nom de l’oferta de treball:

Peó d’electricitat – Programa Formació Professional Ocupacional DUAL

Categoria:

AgP.8

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta mitjançant la subvenció atorgada per a la realització de les actuacions del Programa Formació Professional Ocupacional DUAL (SOC063/23/000078)

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

2

Terminis:

 • Presentació de les sol•licituds: Del 27/01/2024 al 05/02/2024
 • Període d’al•legacions: 3 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.

Funcions del lloc de treball:

 • Millorar l’eficiència energètica dels edificis municipals del casc antic.
 • Manteniment i millora del enllumenat de la via pública.
 • Suport en les tasques d’enllumenat de les diferents festes que ho puguin requerir.
 • Manteniment de les eines necessàries per tenir cura de les seves tasques.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Requisits imprescindibles:

Requisits establerts segons la normativa del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (Ordre EMT/220/2021, de 22 de novembre):

 • Persones joves de 16 a 29 anys.

 • Persones majors de 29 anys en risc d’exclusió social que així ho acreditin mitjançant un certificat o informe emès per Serveis Socials, o afectades per un expedient de regulació d’ocupació i que estiguin en el marc de processos de re-industrialització o que estiguin en itineraris de requalificació o reciclatge professional, i que acreditin la seva vulnerabilitat amb informe emès per les oficines de treball.

 • Persones amb una resolució favorable per a l’arrelament per formació.

 • Persones en situació d’atur de llarga durada majors de 45 anys que així ho acreditin amb un informe emès per les oficines de treball. S’entén per persones en situació d’atur de llarga durada les que hagin estat en aquesta situació els últims 12 mesos.

 • Persones amb discapacitat o amb trastorn mental que així ho acreditin.

 • Estar inscrites al SOC com a DONO (demandants d’ocupació no ocupades).

 • Complir els requisits legals per poder formalitzar un contracte de formació en alternança

Tipus de contracte:

Contracte de formació en alternança

Durada del contracte:

12 mesos

Jornada:

65% jornada laboral, 35% formació obligatòria

Horari:

A definir, segons les necessitats del departament; amb els descansos pertinents.

Retribució mensual bruta aproximada:

65% del sou segons categoria laboral i conveni

Lloc de treball:

Dependències municipals

Data prevista d’incorporació:

Abans del 29 de febrer de 2024

Descripció del procés de selecció:

Entrevista personal valorada mitjançant un sistema establert de puntuació amb criteris i barems a aplicar relacionats amb:

 • Les competències
 • L’experiència de treball acreditada en el currículum.

Observacions (particularitats de la gestió):

Oferta de treball vinculada al Programa Formació Professional Ocupacional Dual

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Primer pas:

Segon pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

  • Sol•licitud per a la participació en processos de selecció de l’Ajuntament d’Amposta.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Currículum.
  • Fotocòpia del document DARDO actualitzat.
  • Documentació acreditativa dels requisits:
   • Certificat o informe emès per Serveis Socials en cas de ser candidat major de 29 anys i estar en situació de risc d’exclusió social.

   • Resolució favorable per a l’arrelament per formació.

   • Certificat d’atur de llarga durada.

   • Certificat discapacitat o amb trastorn mental.

   Actualitzat el 6/2/2024

   Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

   Segons Decret d’Alcalde núm. 282/2024, de data d’avui, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

   Admesos/es

   DNI

   DNI

   DNI

   DNI

   DNI

   5839Q

   8859P

   2098F

   0752F

   0250L

   7211L

   0244S

   0656X

   3730J

    

   8335P

   5583P

   4637S

   4248H

    

   5368M

   8809X

   3185H

   4540Z

    

   Exclosos/es

   DNI

   Motiu

   4876D

   E o H

   4042P

   E o H

   Llegenda Motiu d’exclusió

   A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

   B: Exclòs/a per no aportar el DNI.

   C: Exclòs/a per no aportar el currículum.

   D: Exclòs/a per no aportar el document DARDO.

   E: Exclòs/a per no aportar un certificat o informe emès per Serveis Socials en cas de ser candidat major de 29 anys i estar en situació de risc d’exclusió social.

   F: Exclòs/a per no aportar la resolució favorable per a l’arrelament per formació.

   G: Exclòs/a per no aportar un certificat d’atur de llarga durada.

   H: Exclòs/a per no aportar un certificat discapacitat o amb trastorn mental.

   Període d’al·legacions: del 07/02/2024 al 09/02/2024

   Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

   Convocatòria inici de les proves:

   Dia:

   13/02/2024

   Lloc:

   Edifici Lo Sindicat

   Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 1

   43870 Amposta

   Hora:

   Cada candidat/a tindrà assignat/da una franja horària determinada.

   Tribunal qualificador:

   President/a

   • Titular: Lídia Corbera Chèliz, Tècnica de la Regidoria de Polítiques d’Ocupació i Empresa
   • Suplent: Núria Panisello Moreno, Tècnica de la Regidoria de Polítiques d’Ocupació i Empresa

   Vocal 1 i secretària

   • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta
   • Suplent: Helena Drago Rosa, Tècnica de la Regidoria de Polítiques d’Ocupació i Empresa

   Vocal 2

   • Titular: Jorge Sánchez Navarro, Secció Electricitat Àrea Serveis Manteniment, Ajuntament d’Amposta
   • Suplent: Demetri Morales Almo, Secció Jardineria Àrea Serveis Manteniment, Ajuntament d’Amposta

   Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

   Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

   Actualitzat el 12/2/2024

   Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

   Segons Decret d’Alcalde núm. 359/2024, de data d’avui, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

   Admesos/es

   DNI

   DNI

   DNI

   DNI

   5839Q

   0244S

   4637S

   0250L

   7211L

   5583P

   3185H

   4876D

   8335P

   8809X

   0752F

    

   5368P

   2098F

   3730J

    

   8859P

   0656X

   4248H

    

   Exclosos/es

   DNI

   Motiu

   4042P

   E o H

   Llegenda Motiu d’exclusió

   A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

   B: Exclòs/a per no aportar el DNI.

   C: Exclòs/a per no aportar el currículum.

   D: Exclòs/a per no aportar el document DARDO.

   E: Exclòs/a per no aportar un certificat o informe emès per Serveis Socials en cas de ser candidat major de 29 anys i estar en situació de risc d’exclusió social.

   F: Exclòs/a per no aportar la resolució favorable per a l’arrelament per formació.

   G: Exclòs/a per no aportar un certificat d’atur de llarga durada.

   H: Exclòs/a per no aportar un certificat discapacitat o amb trastorn mental.

   Convocatòria inici de les proves:

   Dia:

   13/02/2024

   Lloc:

   Edifici Lo Sindicat

   Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 1

   43870 Amposta

   Horari de les entrevistes:

   DNI

   Hora

   5839Q

   9:15

   7211L

   9:30

   8335P

   9:40

   5368P

   9:50

   8859P

   10:00

   0244S

   10:10

   5583P

   10:20

   8809X

   11:10

   2098F

   11:20

   0656X

   11:30

   4637S

   11:40

   3185H

   11:50

   0752F

   12:00

   3730J

   12:10

   4248H

   12:20

   4540Z

   12:30

   0250L

   12:40

   4876D

   12:50

   Tribunal qualificador:

   President/a

   • Titular: Lídia Corbera Chèliz, Tècnica de la Regidoria de Polítiques d’Ocupació i Empresa
   • Suplent: Núria Panisello Moreno, Tècnica de la Regidoria de Polítiques d’Ocupació i Empresa

   Vocal 1 i secretària

   • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta
   • Suplent: Helena Drago Rosa, Tècnica de la Regidoria de Polítiques d’Ocupació i Empresa

   Vocal 2

   • Titular: Jorge Sánchez Navarro, Secció Electricitat Àrea Serveis Manteniment, Ajuntament d’Amposta
   • Suplent: Demetri Morales Almo, Secció Jardineria Àrea Serveis Manteniment, Ajuntament d’Amposta

   Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

   Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

   Actualitzat el 14/2/2024

   Resultats proves  procés selectiu

   Segons l’acta emesa pel tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades és el següent:

   DNI

   RESULTAT

   PUNTUACIÓ

   5839Q

   Seleccionat/da

   4.65

   7211L

   No seleccionat/da

   3.15

   8335P

   No presentat/da

   -

   5368M

   Seleccionat/da

   4.75

   8859P

   No presentat/da

   -

   0244S

   No seleccionat/da

   3.5

   5583P

   No presentat/da

   -

   8809X

   Suplent

   4.25

   2098F

   No presentat/da

   -

   0656X

   Suplent

   4.2

   4637S

   No seleccionat/da

   2.5

   3185H

   No seleccionat/da

   2.75

   0752F

   No seleccionat/da

   3.4

   3730J

   No presentat/da

   -

   4248H

   No presentat/da

   -

   4540Z

   No presentat/da

   -

   0250L

   No presentat/da

   -

   4876D

   No seleccionat/da

   3.7

   Segons els resultats anteriors els aspirants seleccionats per a que ocupin la 2 places objecte de la convocatòria de Peó d’electricitat del Programa Formació Ocupacional Dual  són els/les aspirants amb DNI/NIE acabats amb número i lletra 5839-Q i 5368-M.

   S’informa que en cas que els/les seleccionats/des causin baixa voluntària i/o renunciïn a ocupar el lloc de treball, els/les suplents seran els/les aspirants amb DNI/NIE acabats amb número i lletra  8809-X i 0656-X.

   Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

   Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
   Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


   Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


   Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
   Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies