Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Dos rellevistes d’Oficial Primera-Oficis Múltiples, amb creació de borsa

Oferta de treball: Dos rellevistes d’Oficial Primera-Oficis Múltiples, amb creació de borsa

publicat el 15/04/2024

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

15/04/2024

Nom de l’oferta de treball:

Dos rellevistes d’Oficial Primera-Oficis Múltiples, amb creació de borsa

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

2 rellevistes, amb creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 16/04/2024 al 06/05/2024
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores del Procés de Selecció per cobrir de forma temporal, amb contractes de relleu vinculats a Pre-Jubilacions, dos llocs D’oficial Primera-Oficis Múltiples per a L’Ajuntament d’Amposta, com a Personal Temporal, Grup C, Subgrup C2, Mitjançant Concurs-Oposició Lliure, de L’escala de l’Administració General, amb Creació de Borsa

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 476KB)

Actualitzat el 7/5/2024

Llistat provisional aspirants admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde nº 1157/2024 de data 7de maig de 2024, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

2134T

7860N

4637S

0080M

2698L

9590M

Admesos/es pendents del nivell B2 de català

DNI

3639S

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

4042P

1, 3, 4, 6, 8

6195H

3, 6

5640T

7

2452D

5

4034K

3

Llegenda motiu d’exclusió:

1- Manca sol·licitud de participació en processos de selecció

2- Manca fotocòpia DNI o document equivalent

3- Manca còpia titulació acadèmica o equivalent: Graduat en Educació Secundària Obligatòria

4- Manca currículum vitae

5- Manca vida laboral actualitzada

6- Manca certificat coneixements nivell B2 de català

7- Manca document relació de mèrits a valorar en la fase de concurs

8- Manca certificat coneixements llengua castellana

Període d’esmena: del 08/05/2024 al 22/05/2024 (ambdós inclosos)

Si transcorregut el període d’esmena no es presenta cap al·legació contra el present llistat provisional, aquest esdevindrà a definitiu.

Convocatòria inici de les proves:

Llengües oficials: coneixements nivell B2 de català

Dia:

28/05/2024

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

Ctra. Simpàtica nº 6 planta 1

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Resta de proves fase d’oposició: coneixements teòrico-pràctics

Dia:

30/05/2024

Lloc:

Centre de Tecnificació Esportiva

C/ França nº 29

43870 - Amposta

Hora:

08,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Sr. Benjamí Garcia Balagué, Director Piscina Municipal d’Amposta, Ajuntament d’Amposta
 • Suplent/a: Sra. Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta 

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Sra. Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent/a: Sra. Adela Ortí Falcó, Administrativa Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Amposta 

Vocal 2

 • Titular: Sr. Joan Vicenç Fuster Masià, Oficial 1ª Manteniment Piscina Municipal de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sr. Joan Ramón Ortí Pastor, Oficial 1ª Manteniment Piscina Municipal de l’Ajuntament d’Amposta 

Vocal 3

 • Titular: Sr. Xavier Garcia Esquerré, Oficial Manteniment Piscina Municipal de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Sr. Jorge Sánchez Navarro, Oficial 1ª secció Electricitat Serveis Manteniment de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Sr. Marçal Gimeno Blas, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Suplent: Sr. Glòria Ferré Ferri, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’assessors externs per a la realització de les proves de les llengües oficials, experts en la matèria, i amb l’assessorament del tècnic d’esporst de l’Ajuntament d’Amposta Sr. Josep Roda.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies