Oferta de treball: Borsa Electricista

publicat el 29/01/2024


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

29/01/24

Nom de l’oferta de treball:

Borsa Electricista

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 30/01/2024 al 19/02/2024
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores del procés de selecció per a crear una Borsa per al lloc d’Electricista, per a l’Ajuntament d’Amposta, com a personal temporal, mitjançant concurs-oposició lliure, de l’escala de l’Administració Especial

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 428KB)

Actualitzat el 7/3/2024

Llistat provisional aspirants admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 652/2024 de data 7 de març de 2024, en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

5546S

4637S

5408J

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

3160A

3 (Titulació acadèmica no equivalent)

8774K

3 (no aporta titulació requerida), 5 (vida laboral desactualitzada)

Llegenda motiu d’exclusió:

1- Manca sol·licitud de participació en processos de selecció

2- Manca fotocòpia DNI o document equivalent

3- Manca còpia titulació acadèmica o equivalent: Graduat en Educació Secundària Obligatòria

4- Manca currículum vitae

5- Manca vida laboral actualitzada

6- Manca document relació de mèrits a valorar en la fase de concurs

Període d’esmena: del 08/03/2024 al 21/03/2024 (ambdós inclosos)

Si transcorregut el període d’esmena no es presenta cap al·legació contra el present llistat provisional, aquest esdevindrà a definitiu.

Inici de les proves:

Dia:

05/04/2024

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

Ctra. Simpàtica nº 6 – planta 2

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Sr. Jorge Sánchez Navarro, Oficial Primera Secció Electricitat Serveis Manteniment – Serveis al Territori de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sr. Demetri Morales Almo, Oficial Primera Jardineria Serveis Manteniment - Serveis al Territori de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1

 • Titular: Sr. Esteban Domènech Segura, Oficial Primera Secció Electricitat Serveis Manteniment – Serveis al Territori de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sr. Marcos Pellicer Díaz, Oficial Segona Secció Obres Serveis Manteniment – Serveis al Territori de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2 i secretària

 • Titular: Sra. Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sra. Sabina Sanón Monllau, Administrativa del departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Sr. Joan Vicenç Fuster Masià, Oficial Manteniment Piscina Municipal de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sr. Xavier Garcia Esquerré, Oficial Manteniment Piscina Municipal de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Sr. Marçal Gimeno Blas, Serveis Municipals de l’Ajuntament de la Sènia, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Suplent: Sr. Jonatan Querol Ferré, Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament d’Alcanar, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants cal que tinguin en compte i complir amb les següents indicacions:

 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.

 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 25/3/2024

Llistat defintiu aspirants admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 800/2024 de data 25 de març de 2024, en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

5546S

4637S

5408J

3160A

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

8774K

3 (no aporta titulació requerida), 5 (vida laboral desactualitzada)

Llegenda motiu d’exclusió:

1- Manca sol·licitud de participació en processos de selecció

2- Manca fotocòpia DNI o document equivalent

3- Manca còpia titulació acadèmica o equivalent: Graduat en Educació Secundària Obligatòria

4- Manca currículum vitae

5- Manca vida laboral actualitzada

6- Manca document relació de mèrits a valorar en la fase de concurs

Inici de les proves:

Dia:

05/04/2024

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

Ctra. Simpàtica nº 6 – planta 2

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Sr. Jorge Sánchez Navarro, Oficial Primera Secció Electricitat Serveis Manteniment – Serveis al Territori de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sr. Demetri Morales Almo, Oficial Primera Jardineria Serveis Manteniment - Serveis al Territori de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1

 • Titular: Sr. Esteban Domènech Segura, Oficial Primera Secció Electricitat Serveis Manteniment – Serveis al Territori de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sr. Marcos Pellicer Díaz, Oficial Segona Secció Obres Serveis Manteniment – Serveis al Territori de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2 i secretària

 • Titular: Sra. Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sra. Sabina Sanón Monllau, Administrativa del departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Sr. Joan Vicenç Fuster Masià, Oficial Manteniment Piscina Municipal de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sr. Xavier Garcia Esquerré, Oficial Manteniment Piscina Municipal de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Sr. Marçal Gimeno Blas, Serveis Municipals de l’Ajuntament de la Sènia, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Suplent: Sr. Jonatan Querol Ferré, Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament d’Alcanar, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants cal que tinguin en compte i complir amb les següents indicacions:

 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.

 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 8/4/2024

Resultats proves fase oposició 

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, i en relació a les proves realitzades avui dia 5 d’abril de 2024, el resultat de les mateixes és el següent:

DNI

Assistència

Prova test

Prova pràctica 1

Prova pràctica 2

Total

5546S

Presentat/da

3,70

-

-

-

4637S

Presentat/da

3,62

-

-

-

5408J

Presentat/da

10,00

15,00

30,00

55,00

3160A

Presentat/da

20,00

30,00

15,00

65,00

Convocatòria fase de concurs

Vistos els resultats anteriors, i en base al que s’especifica en el punt 4 de les bases de la convocatòria, la documentació justificativa dels mèrits, l’hauran de presentar només les persones que hagin superat la fase d’oposició, durant els 10 dies naturals següent a la publicació dels resultats de les proves de la fase d’oposició, i són els aspirants:

DNI

5408J

3160A

Presentació de mèrits: del 09-04-2024 al 18-04-2024

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció

Actualitzat el 23/4/2024

Resultats final i constitució de borsa

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal, el resultat de les proves de la fase de concurs ha estat el següent:

DNI

Experiència professional

Experiència acadèmica

Total fase concurs

5408J

7,46

6

13,46

3160A

10

4,20

14,20

Resultats finals:

DNI

Total fase oposició

Total fase concurs

Puntuació total

5408J

55,00

13,46

68,46

3160A

65,00

14,20

79,20

Tenint en compte el resultat de les proves de la fase de concurs i de la fase d’oposició, segons resolució per Decret d’Alcalde núm. 1023/2024, de data 23 d’abril de 2024, la borsa del present procés selectiu queda constituïda per estricte ordre de puntuació i de la següent manera:

DNI

Total concurs-oposició

1

3160A

79,20

2

5408J

68,46

La vigència de la borsa de treball serà de 2 anys. Tot això a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior o que se’n constitueixi una de nova per al mateix lloc.

La corporació podrà utilitzar als aspirants que formin part de la borsa per a totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda.

El funcionament de la borsa serà dinàmic, i d’acord amb el que s’especifica en el punt 8 de les bases de la convocatòria.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies