Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Peó neteja viària i manteniment espais oferta 09 /2023 /26653

Oferta de treball: Peó neteja viària i manteniment espais oferta 09 /2023 /26653

publicat el 28/11/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

28/11/2023

Nom de l’oferta de treball:

Peó neteja viària i manteniment espais – oferta 09 /2023 /26653

Categoria:

Peó neteja viària i manteniment espais

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

2

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 29/11/2023 al 04/12/2023
 • Publicació provisional admesos/es i exclosos/es: 05/12/2023
 • Període d’al·legacions: 11 i 12/12/2023
 • Inici de les proves: 14 i 15/12/2023

Funcions del lloc de treball:

Tasques de neteja viària, manteniment i condicionament d’espais del municipi d’Amposta:

 • Neteja i manteniment de la salubritat d’indrets com la via verda pel seu pas a Amposta, places i vials i que tenen problemes de salubritat.
 • Manteniment de les eines necessàries.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament eines i maquinària relacionades amb la seva activitat.

Requisits imprescindibles:

 • Estar inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandants d’Ocupació No Ocupats (DONO) de manera prèvia a la data d’inici de la relació laboral
 • Disponibilitat horària de dilluns a diumenge, segons les necessitats del servei; amb els descansos pertinents.
 • Compromís de formació durant el contracte.
 • Estar inscrit a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

6 mesos

Jornada:

Complerta

Horari:

A determinar

Lloc de treball:

Diferents places, vials o espais naturals del municipi d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

29/12/2023

Descripció del procés de selecció:

Consulta "Més Informació sobre l’oferta"

Observacions (particularitats de la gestió):

Oferta vinculada a la subvenció de la Diputació de Tarragona per al Foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, any 2023

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Primer pas:

 • Inscripció a l’Oferta amb registre número 09 2023 26653, a l’Oficina de Treball d’Amposta (900 800 046).

Segon pas:

Tercer pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: 

Important: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques de l’oferta de treball amb registre núm. 09 2023 26653 de l’Oficina de Treball d’Amposta.

Descripció del procés de selecció

El present procés selectiu consisteix en prova test vinculada a la plaça de neteja viària i una entrevista personal amb valoració d’experiència del lloc de treball al que correspon aquesta oferta, que es farà a les persones que superin el test.

Informació general instruccions presentació sol·licituds

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació de la titulació imprescindible en format fotocòpies dels originals.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficial de l’Ajuntament d’Amposta www.amposta.cat , a l’apartat d’oferta pública de treball.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti, i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
 • Un cop superat el procés de selecció, tant el candidat proposat com tots els aspirants que formin part de la borsa de treball, hauran de presentar a requeriment del Tribunal, les titulació originals que ha estat presentada en format fotocòpia durant el període d’inscripció, per tal de verificar l’autenticitat dels mateixos.

El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.

Actualitzat el 5/12/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde núm. 3294/2023, de data 5 de desembre, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

3983E

4637S

7726J

7085Q

0375Z

5116N

9362L

5479C

8505Z

5764P

5830T

8532Y

1686A

3900W

0967M

0854M

2321P

3730J

4864T

4400V

Exclosos/es

DNI

Motiu

5098X

A

6708V

A, B, D, G

3252K

A, B, C, D, F

Llegenda Motiu d’exclusió

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
C: Exclòs/a per no aportar el currículum.
D: Exclòs/a per no aportar el document DARDO.
E: Exclòs/a per no aportar el document DARDO actualitzat.
F: Exclòs/a per no inscriure’s a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta
G: Exclòs per no inscriure’s a l’oferta de treball corresponent, a l’Oficina de Treball d’Amposta.

Període d’al·legacions: del 11/12/2023 al 12/12/2023

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:

Dia:

14/12/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 2

43870 Amposta

Hora:

A determinar

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 2

 • Titular: Lidia Corbera Cheliz
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Per a la realització de l’entrevista el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a extern/a que tindrà veu però no vot que seran les següents:

 • Sandra Aliau Pons

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 13/12/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde núm. 3322/2023, de data d’avui, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

3983E

4637S

7726J

7085Q

0375Z

5116N

9362L

5479C

8505Z

5764P

5830T

8532Y

1686A

3900W

0967M

0854M

2321P

3730J

4864T

4400V

5098X

Exclosos/es

DNI

Motiu

6708V

A, B, D, G

3252K

A, B, C, D, F

Llegenda Motiu d’exclusió

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
C: Exclòs/a per no aportar el currículum.
D: Exclòs/a per no aportar el document DARDO.
E: Exclòs/a per no aportar el document DARDO actualitzat.
F: Exclòs/a per no inscriure’s a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta
G: Exclòs per no inscriure’s a l’oferta de treball corresponent, a l’Oficina de Treball d’Amposta.

Convocatòria inici de les proves:

Dia:

14/12/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 1

43870 Amposta

Hora:

9.00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 2

 • Titular: Lidia Corbera Cheliz
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Per a la realització de l’entrevista el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a extern/a que tindrà veu però no vot que seran les següents:

 • Sandra Aliau Pons

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/12/2023

Resultats definitius

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades avui dia 14 de desembre de 2023, és el següent:

DNI

Resultat prova pràctica

Resultat entrevista

3983E

No apte/a

-

4637S

No apte/a

-

7726J

Apte/a

Seleccionat/ada

7085Q

No apte/a

-

0375Z

No apte/a

-

5116N

No apte/a

-

9362L

No apte/a

-

5479C

No apte/a

-

8505Z

No apte/a

Suplent

5764P

No apte/a

-

5830T

No presentat/ada

-

8532Y

No presentat/ada

-

1686A

No apte/a

-

3900W

Apte/a

Seleccionat/ada

0967M

No apte/a

-

0854M

No apte/a

-

2321P

No apte/a

-

3730J

No apte/a

-

4864T

No apte/a

-

4400V

No presentat/ada

-

5098X

No apte/a

-

Segons els resultats anteriors i per estricte ordre de puntuació de les proves realitzades, el Tribunal proposa als aspirants amb DNI acabat amb número i lletra 7726-J i 3900-W, respectivament, per ocupar els 2 llocs de treball objecte de la convocatòria.

Així mateix el Tribunal proposa com a suplent d’aquestes places, a l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 8505-Z, per a cobrir en cas que algun dels aspirants seleccionats/des rebutgi ocupar el lloc de treball objecte de la convocatòria per la qual ha estat seleccionat/da.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies