Oferta de treball: Borsa de Treballadors/es Socials

publicat el 08/06/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

08/06/2023

Nom de l’oferta de treball:

Borsa de Treballadors/es Socials

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 09/06/2023 al 28/06/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores i Convocatòria del Procés de Selecció per a crear una Borsa per al lloc de treball de Treballador/A Social per a L’àrea de Serveis Socials, per a l’Ajuntament d’Amposta, com a Personal Temporal, mitjançant Concurs-Oposició Lliure de l’escala de L’Administració Especial.


Descarregar Bases reguladores (PDF, 520KB)

Actualitzat el 30/6/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 1839/2023 de data 30/06/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es

DNI

0799G

1870C

1550E

7162G

0513C

7538S

5115L

8378F

5628V

8065Q

Aspirants admesos/es pendent nivell C1 de Català

DNI

7382B

Aspirants exclosos/es per no aportar algun dels requisits imprescindibles del punt 5 de les bases

DNI

Motiu d’exclusió

4608K

1, 6

7725S

2

1670X

5, 6

7154M

1

5698H

3

9006Z

4 (V.L.)

5245L

1

Llegenda del motiu d’exclusió:

 1. Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 2. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o document equivalent.
 3. Còpia del títol acadèmic necessari.
 4. Currículum vitae (C.V.) del sol·licitant, acompanyat d’informe de vida laboral (V.L.) emès per la Seguretat Social en el termini màxim d’un mes anterior a la finalització de presentació de sol·licituds que ha de sol·licitar l’interessat.
 5. Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de suficiència C1 de la llengua catalana i/o castellana, si s’escau.
 6. Relació de mèrits a valorar en la fase de concurs, emplenant l’Annex II, si s’escau.

Període d’al·legacions: del 03/07/2023 al 14/07/2023

Important: Els/les aspirants podran esmenar durant el període d’al·legacions, tota la documentació que s’indica al punt 5 de les bases de la convocatòria; documents específics per a la participació en processos de selecció:

Convocatòria d’inici de les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Prova llengües oficials: nivell C1 de català

Dia

26/07/2023

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle
Plaça de l’Ajuntament, 2-4, planta 2
43870 - Amposta

Hora:

11:00 h

Resta de proves:

Dia:

27/07/2023

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna
Ctra. Simpàtica nº 6, planta 2
43870 – Amposta

Hora:

9,00 h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Sra. Montserrat Rodríguez Arasa, Treballadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral
 • Suplent: Sra. Xavier Mèlich Porres, Treballador Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral

Vocal 1:

 • Titular: Sra. Mercè Príncep Guart, Treballadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral
 • Suplent: Sra. Anna Palacios Conde, Educadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral

Vocal 2:

 • Titular: Sra. Lídia Lázaro Armela, Educadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral
 • Suplent: Sra. Gisela Ferré Pla, Educadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral

Vocal 3:

 • Titular: Sra. Àngels Duran Fosch, Treballadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral
 • Suplent: Sra. Beatriz Fabra Arques, Educadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral

Vocal 4:

 • Titular: Un/a membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Si s’escau, per a la realització de les proves de les llengües oficials, el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a designat/da pel Consorci per la Normalització Lingüística, tècnic/a expert/a en la matèria, que tindran veu però no vot. Per a la resta de proves també es comptarà amb l’assistència de l’assessora experta en la matèria Sra. Assumpta Eixarch Conesa, Cap de l’àrea de Serveis Socials i Serveis a les persones de l’Ajuntament d’Amposta, que tindran veu però no tindran vot.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/7/2023

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 2057/2023 de data 19/07/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es

DNI

0799G

7382B

1870C

7725S

1550E

7154M

7162G

5698H

0513C

9006Z

7538S


5115L


8378F


5628V


8065Q


Aspirants exclosos/es per no aportar algun dels requisits imprescindibles del punt 5 de les bases

DNI

Motiu d’exclusió

4608K

1, 6

1670X

5, 6

5245L

1

Llegenda del motiu d’exclusió:

 1. Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 2. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o document equivalent.
 3. Còpia del títol acadèmic necessari.
 4. Currículum vitae (C.V.) del sol·licitant, acompanyat d’informe de vida laboral (V.L.) emès per la Seguretat Social en el termini màxim d’un mes anterior a la finalització de presentació de sol·licituds que ha de sol·licitar l’interessat.
 5. Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de suficiència C1 de la llengua catalana i/o castellana, si s’escau.
 6. Relació de mèrits a valorar en la fase de concurs, emplenant l’Annex II, si s’escau.

Convocatòria d’inici de les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Dia:

27/07/2023

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna
Ctra. Simpàtica nº 6, planta 2
43870 – Amposta

Hora:

9,00 h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Sra. Montserrat Rodríguez Arasa, Treballadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral
 • Suplent: Sr. Xavier Mèlich Porres, Treballador Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral

Vocal 1:

 • Titular: Sra. Mercè Príncep Guart, Treballadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral
 • Suplent: Sra. Anna Palacios Conde, Educadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral

Vocal 2:

 • Titular: Sra. Lídia Alfara Subirats, Treballadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral
 • Suplent: Sra. Gisela Ferré Pla, Educadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral

Vocal 3:

 • Titular: Sra. Àngels Duran Fosch, Treballadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral
 • Suplent: Sra. Beatriz Fabra Arques, Educadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral

Vocal 4:

 • Titular: Sra. Inés Solé Vericat, Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Ebre, i membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Sra. Neus Brull Royo, Departament de Drets Socials del DG d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència de l’assessora experta en la matèria Sra. Assumpta Eixarch Conesa, Cap de l’àrea de Serveis Socials i Serveis a les persones de l’Ajuntament d’Amposta, que tindran veu però no tindran vot.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 31/7/2023

Resultats fase oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal, el resultat de les proves de la fase d’oposició, realitzades el dia 27-07-2023, ha estat el següent:

DNI

Assistència

Prova 1 - test

Prova 2 – pràctic

Total

0799G

Presentat/da

16,5

21

37,5

1870C

No presentat/da

-

-

-

1550E

No presentat/da

-

-

-

7162G

Presentat/da

24

27,5

51,5

0513C

No presentat/da

-

-

-

7538S

Presentat/da

25,5

25

50,5

5115L

Presentat/da

21

35

56

8378F

No presentat/da

-

-

-

5628V

Presentat/da

No apte/a

-

-

8065Q

Presentat/da

15

No apte/a

-

7382B

Presentat/da

21

37,5

58,5

7725S

Presentat/da

18

27

45

7154M

Presentat/da

22,5

20

42,5

5698H

Presentat/da

16,5

No apte/a

-

9006Z

No presentat/da

-

-

-

Fase de concurs

Període de presentació dels mèrits: del 01/08/2023 al 10/08/2023 (ambdós inclosos)

S’informa a les persones aspirants que d’acord amb el punt quart (4) de les bases reguladores del present procés selectiu, disposen de 10 dies naturals següents a comptar des de l’endemà de la present publicació, per aportar tota la documentació justificativa dels mèrits que haguessin al·legat mitjançant el document Annex II, durant el període de presentació de les sol·licituds. El tribunal qualificador no tindrà en compte altres mèrits que els que s’hagin relacionat mitjançant l’Annex II i durant el període de presentació de les sol·licituds.

Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada. Sens perjudici de l’establert en l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el temps de prestació de serveis en aquest Ens s’acreditarà d’ofici en l’Expedient de selecció.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 21/8/2023

Resultats definitius

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal de data 16-08-2023, el resultat de la fase de concurs, ha estat el següent:

DNI

Mèrits acadèmics

Mèrits  professionals

Total  fase concurs

0799G

4,8

0,97

5,77

7162G

10

15,58

25,58

7538S

5,4

19,71

25,11

5115L

10

14,61

24,61

7382B

10

20

30

7725S

0

5,79

5,79

7154M

6

14,39

20,39

Segons els resultats de les proves de la fase d’oposició i de la fase de concurs, el resultat final queda de la següent manera:

DNI

Total fase oposició

Total fase concurs

Puntuació total

0799G

37,5

5,77

43,27

7162G

51,5

25,58

77,08

7538S

50,5

25,11

75,61

5115L

56

24,61

80,61

7382B

58,5

30

88,5

7725S

45

5,79

50,79

7154M

44,5

20,39

64,89

Atesos els resultats; d’acord amb les actes del Tribunal Qualificador, i segons el Decret d’Alcaldia 2300, de data 21 d’agost, la borsa de Treballadors/es Socials per a l’Ajuntament d’Amposta, queda constituïda d’acord amb el següent ordre:

DNI

Total

1

7382B

88,5

2

5115L

80,61

3

7162G

77,08

4

7538S

75,61

5

7154M

64,89

6

7725S

50,79

7

0799G

43,27

D’acord amb l’indicat amb punt vuitè de les bases reguladores del present procés selectiu, la corporació podrà utilitzar als aspirants que formin part de la borsa per a totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda. El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:

 • Les persones aspirants que formin part de més d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Amposta estaran disponibles en totes elles sempre que estiguin vigents i fins que comencin a prestar serveis per alguna d’elles, fet que implica restar en suspens de les borses de treball. Un cop finalitzada la seva contractació temporal o nomenament per qualsevol de les causes legalment establertes, s’activarà d’ofici la seva disponibilitat en totes les borses mantenint l’ordre de prelació que tenia en el moment d’activar-se la suspensió en el lloc que li correspongui.
 • Quan es produeixi una necessitat d’incorporació es cridarà a la persona de la llista que li correspongui per ordre de puntuació, sempre que ens aquells moments no estigui prestant serveis amb una contractació temporal per a l’Ajuntament d’Amposta.
 • S’intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.
 • Si una persona rebutja una oferta o no s’aconsegueix localitzar-la en els tres intents, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació, i així successivament. La persona que rebutgi una oferta o no sigui localitzada passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de puntuació.
 • Quan es faci l’oferiment, la persona disposa de 24 hores per a donar resposta a l’Ajuntament sobre si desitja incorporar-se o no.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies