Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa de treball d’oficial/a segona obres

Oferta de treball: Borsa de treball d’oficial/a segona obres

publicat el 05/04/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

05/04/2023

Nom de l’oferta de treball:

Borsa de treball d’oficial/a segona obres

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Serveis al territori

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 06/04/2023 al 25/04/2023.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per a crear una borsa per al lloc de treball de oficial segona-obres per a l’Ajuntament d’Amposta, com a personal laboral temporal, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració general


Descarregar Bases reguladores (PDF, 468KB)

Actualitzat el 28/4/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde de data 28/04/2023 i nº 1112/2023, en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

7185L

8769F

1365H

6556B

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

5334S

No acredita la titulació requerida

4042P

No acredita la titulació requerida

5288A

No acredita la titulació requerida

8834V

No acredita la titulació requerida

9137R

Titulació no equivalent a GESO

3983E

Titulació no equivalent a GESO

Període d’esmena:del 02/05/2023 al 15/05/2023 (ambdós inclosos)

Si transcorregut el període d’esmena no es presenta cap al·legació contra el present llistat provisional, aquest esdevindrà a definitiu.

Inici de les proves:

Dia:

25/05/2023

Lloc:

Pendent de determinar

Hora:

08,30h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Sr. Joan Ramon Escudero Cervera

 • Suplent/a: Sr. Giancarlo Pasqualotto

Vocal 1

 • Titular: Sr. Jorge Sanchez Navarro

 • Suplent/a: Sr. Carlos Serrano Valldepérez

Vocal 2

 • Titular: Sra. Ceci Cartes Fumadó

 • Suplent/a: Sra. Isabel Panisello Pech

Vocal 3

 • Titular: Sr. Demetri Morales Almo

 • Suplent/a: Sr. Joan Albert Falcó Solé

Vocal 4

 • Titular: Sra. Núria Gallart Ortega

 • Suplent: Sra. Carmen Vélez Ortiz

L’òrgan de selecció disposarà d’assessors especialistes externs, per al desenvolupament de totes o alguna de les proves. L’assessor no té vot però si veu, i serà:

Sr. Juan Francisco Subirats Juan

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants cal que tinguin en compte i complir amb les següents indicacions:

 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.

 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 18/5/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 1294/2023 i de data 18/05/2023 , en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

7185L

8769F

1365H

6556B

5288A

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

5334S

No acredita la titulació requerida

4042P

No acredita la titulació requerida

8834V

Titulació no equivalent a GESO

9137R

Titulació no equivalent a GESO

3983E

Titulació no equivalent a GESO

Convocatòria inici de les proves:

Dia:

25/05/2023

Lloc:

Edifici el Casal - Aula Magna

Ctra. Simpàtica nº 6 planta 2

43870 - Amposta

Hora:

08,30h

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants cal que tinguin en compte i complir amb les següents indicacions:

 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.

 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 25/5/2023

Resultats fase oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal, el resultat de les proves de la fase d’oposició, realitzades el dia d’avui 25-05-2023, ha estat el següent:

DNI

Assistència

Prova 1

Prova 2

Total

7185L

Presentat/da

30

40

70

8769F

Presentat/da

16,5

29,4

45,9

1365H

Presentat/da

15

20

35

6556B

Presentat/da

27

37,6

64,6

5288A

Presentat/da

22,5

28,6

51,1

Fase de concurs

Període de presentació dels mèrits: del 26/05/2023 al 05/06/2023 (ambdós inclosos)

S’informa a les persones aspirants que d’acord amb el punt quart (4) de les bases reguladores del present procés selectiu, disposen de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la present publicació, per aportar tota la documentació justificativa dels mèrits que haguessin al·legat mitjançant el document Annex II, durant el període de presentació de les sol·licituds.

El tribunal qualificador no tindrà en compte altres mèrits que els que s’hagin relacionat mitjançant l’Annex II i durant el període de presentació de les sol·licituds.

Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

Sens perjudici de l’establert en l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el temps de prestació de serveis en aquest Ens s’acreditarà d’ofici en l’Expedient de selecció.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/6/2023

Convocatòria prova entrevista

Fase de concurs

Es convoca als aspirants que han superat la fase d’oposició a la prova entrevista segons es detalla a continuació:

Dia

07-06-2023

Lloc

Ajuntament d’Amposta - Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament, 2-4 2on pis

43870 - Amposta

Hora:

s’indica seguidament

DNI

Hora entrevista

7185L

10,00h

8769F

10,20h

1365H

10,40h

6556B

11,00h

5288A

11,20h

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 9/6/2023

Resultats final i constitució de borsa 

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal, el resultat de les proves de la fase de concurs ha estat el següent:

DNI

Mèrits acadèmics

Mèrits professionals

Entrevista

Total fase concurs

7185L

0,20

15

8

23,20

8769F

3,20

6,15

8,5

17,85

1365H

0,20

2,43

7,75

10,38

6556B

1,6

15

8,75

25,35

5288A

0,60

15

8

23,60

Resultats finals:

DNI

Total fase oposició

Total fase concurs

Puntuació total

7185L

70

23,20

93,20

8769F

45,9

17,85

63,75

1365H

35

10,38

45,38

6556B

64,6

25,35

89,95

5288A

51,1

23,60

74,61

Tenint en compte el resultat de les proves de la fase de concurs i de la fase d’oposició, segons resolució per Decret d’Alcalde núm. 1543-2023, de data 09 de juny de 2023, la borsa del present procés selectiu queda constituïda per estricte ordre de puntuació i de la següent manera:

DNI

Total concurs-oposició

1

7185L

93,20

2

6556B

89,95

3

5288A

74,61

4

8769F

63,75

5

1365H

45,38

S’informa que la vigència de la borsa de treball serà de 2 anys, tot això a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior.

La corporació podrà utilitzar als aspirants que formin part de la borsa per a totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda.

El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:

 • Les persones aspirants que formin part de més d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Amposta estaran disponibles en totes elles sempre que estiguin vigents i fins que comencin a prestar serveis per alguna d’elles, fet que implica restar en suspens de les borses de treball. Un cop finalitzada la seva contractació temporal o nomenament per qualsevol de les causes legalment establertes, s’activarà d’ofici la seva disponibilitat en totes les borses mantenint l’ordre de prelació que tenia en el moment d’activar-se la suspensió en el lloc que li correspongui.

 • Quan es produeixi una necessitat d’incorporació es cridarà a la persona de la llista que li correspongui per ordre de puntuació, sempre que ens aquells moments no estigui prestant serveis amb una contractació temporal per a l’Ajuntament d’Amposta.

 • S’intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.

 • Si una persona rebutja una oferta o no s’aconsegueix localitzar-la en els tres intents, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació, i així successivament. La persona que rebutgi una oferta o no sigui localitzada passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de puntuació.

 • Quan es faci l’oferiment, la persona disposa de 24 hores per a donar resposta a l’Ajuntament sobre si desitja incorporar-se o no.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies