Oferta de treball: Borsa de Professor/a d’Audiovisuals

publicat el 24/07/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

24/07/2023

Nom de l’oferta de treball:

Borsa de Professor/a d’Audiovisuals

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 25/07/2023 al 14/08/2023.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per a crear una borsa per al lloc de treball de professor/a audiovisuals per a l’Ajuntament d’Amposta, com a personal laboral temporal, mitjançant concurs- oposició lliure de l’escala de l’administració especial


Descarregar Bases reguladores (PDF, 475KB)

Actualitzat el 24/8/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2313/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

6931H

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

5837M

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

5383L

1, 2, 7

Llegenda motiu d’exclusió:

 1. Titulació requerida
 2. Certificat nivell C1 de català
 3. Sol·licitud de participació en el procés selectiu
 4. Fotocòpia DNI
 5. Currículum Vitae
 6. Vida Laboral
 7. Document relació de mèrits a valorar en la fase de concurs

Període d’al·legacions: del 25-08-2023 al 07-09-2023

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves

Prova llengües oficials (si s’escau)

Dia:

13/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

A determinar

Resta de proves fase d’oposició

Dia:

14/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici Escola d’Art i Disseny d’Amposta

Plaça del Castell núm. 2

43870 - Amposta

Tribunal qualificador

President/a:

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell, Cap Àrea Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: Maite Subirats Argentó, Tècnica del Dep. de Cultura i Memòria Històrica de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera

Vocal 1:

 • Titular: Lídia Alfara Subirats, Treballadora Social de l’Àrea de Serveis Socials i Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix
 • Suplent: Gislen Rojas Llasat, Mestra Educadora Infantil de la Llar d’Infants Municipal "La Sequieta", personal laboral fix

Vocal 2:

 • Titular: Anna Navarro Gilabert, Tècnica d’Orientació i Promoció Econòmica, de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix
 • Suplent: Xavier Mèlich Porres, Treballador Social de l’Àrea de Serveis Socials i Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 3:

 • Titular: Assumpció Solé Tortajada, Mestra Educadora Infantil de la Llar d’Infants Municipal "La Gruneta", personal laboral fix
 • Suplent: Montse Rodríguez Arasa, Treballadora Social de l’Àrea de Serveis Socials i Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 4:

 • Titular: Eva Francisca Llambrich Pallarés, Tècnica de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Baix Ebre, titulada en Belles Arts, funcionària de carrera
 • Suplent: Maria Teresa Rieres Alcolea, Tècnica Dep. d’Educació ST d’Educació a les Terres de l’Ebre, titulada en Filosofia i Mestra d’Educació Infantil, funcionària de carrera

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció de tres assessors externs experts en la matèria, que tindran veu però no vot, i seran:

 • Georgina Bosch Gas, Directora i Professora amb l’especialitat de Disseny a ESARDI.
 • Jaume Moya Juan, Professor d’ESARDI amb l’especialitat d’Audiovisuals.
 • Salvadó Franch Llambrich, Professor d’ESARDI amb l’especialitat d’Audiovisuals.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 12/9/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2448/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

6931H

5837M

5383L

Exclosos/es

No en hi ha

Convocatòria inici de les proves:

Dia:

14/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici Escola d’Art i Disseny d’Amposta

Plaça del Castell núm. 2

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell, Cap Àrea Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera

 • Suplent: Maite Subirats Argentó, Tècnica del Dep. de Cultura i Memòria Històrica de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera

Vocal 1

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta, personal funcionària de carrera, i secretària del present procés selectiu

 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 2

 • Titular: Anna Navarro Gilabert, Tècnica d’Orientació i Promoció Econòmica, de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

 • Suplent: Xavier Mèlich Porres, Treballador Social de l’Àrea de Serveis Socials i Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 3

 • Titular: Lídia Alfara Subirats, Treballadora Social de l’Àrea de Serveis Socials i Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

 • Suplent: Gislen Rojas Llasat, Mestra Educadora Infantil de la Llar d’Infants Municipal "La Sequieta", personal laboral fix

Vocal 4

 • Titular: Eva Francisca Llambrich Pallarés, Tècnica de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Baix Ebre, titulada en Belles Arts, personal laboral fix

 • Suplent: Maria Teresa Rieres Alcolea, Tècnica Dep. d’Educació ST d’Educació a les Terres de l’Ebre, titulada en Filosofia i Mestra d’Educació Infantil, funcionària de carrera

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció de l’assessora externa per a la realització de la prova de coneixements de nivell C1 de català, designada pel Consorci per la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre, senyora Ester Martí Accensi.

Així mateix el Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà també amb la intervenció de tres assessors externs experts en la matèria, que tindran veu però no vot, i seran:

 • Georgina Bosch Gas, Directora i Professora amb l’especialitat de Disseny a ESARDI

 • Jaume Moya Juan, Professor d’ESARDI amb l’especialitat d’Audiovisuals

 • Salvadó Franch Llambrich, Professor d’ESARDI amb l’especialitat d’Audiovisuals

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 21/9/2023

Resultat proves fase d’oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades en la fase d’oposició, ha estat:

DNI

Assistència

Prova teòrica

Prova pràctica

Total

6931H

Presentat/da

23,1

16

39,1

5837M

Presentat/da

24,6

32

56,6

5383L

No presentat/da

-

-

-

Fase de concurs

Període de presentació de mèrits: del 22-09-2023 al 02-10-2023

S’informa que la documentació justificativa dels mèrits, l’hauran de presentar només les persones que hagin superat la fase d’oposició.

Aquesta haurà de presentar-se presencialment al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, en horari de 9-14h de dilluns a divendres, i no haurà de ser altra documentació que la que es va indicar en el document Annex II Relació de Mèrits, que es va presentar en el moment de la inscripció per formar part del procés selectiu.

Es presentaran els documents en fotocòpia acompanyats dels originals, els quals es compulsaran al Registre General d’aquest Ajuntament.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/10/2023

Resultat final

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, el resultat de la valoració dels mèrits presentats pels aspirants, és la següent:

DNI

Mèrits professionals

Mèrits acadèmics

Total fase concurs

6931H

-

-

-

5837M

4,20

6,25

10,45

Tenint en compte els resultats de la fase d’oposició publicats el passat 21 de setembre, la puntuació final de tots els exercicis és la següent:

DNI

Puntuació fase oposició

Puntuació fase concurs

Puntuació final

6931H

39,10

-

39,10

5837M

56,60

10,45

67,05

S’informa que per Decret d’Alcaldia número 2824/2023, la borsa del concurs-oposició de Professor/a d’Especialitat d’Audiovisuals per a ESARDI, queda constituïda per ordre de puntuació:

Ordre

DNI

Total concurs-oposició

1

5837M

67,05

2

6931H

39,10

Tal i com consta en les bases de la convocatòria, la vigència de la borsa de treball serà de 2 anys. Tot això a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior o que se’n constitueixi una de nova per al mateix lloc.

Les crides de la borsa es faran d’acord amb l’establert al punt vuitè de les bases reguladores del present procés selectiu.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies