Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa d’Oficial Primera-Oficis Múltiples

Oferta de treball: Borsa d’Oficial Primera-Oficis Múltiples

publicat el 18/12/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

18/12/2023

Nom de l’oferta de treball:

Borsa d’Oficial Primera-Oficis Múltiples

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 19/12/2023 al 08/01/2024
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores del procés de selecció per a crear una borsa per al lloc de treball d’Oficial Primera-Oficis Múltiples per a l’Ajuntament d’Amposta, com a personal temporal, grup c, subgrup c2, mitjançant Concurs-Oposició lliure, de l’escala de l’administració general.

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 491KB)

Actualitzat el 17/1/2024

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 128/2024 de data 17/01/2024, en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn la informació següent:

Admesos/es

DNI

2784J

4637S

8735J

Admesos/es pendents del nivell B2 de català

DNI

2689L

Exclosos/es: no en hi ha

Període d’esmena: del 18/01/2024 al 31/01/2024 (ambdós inclosos)

S’informa què, un cop transcorregut el període d’esmena, no es presenta cap al·legació contra el present llistat provisional, aquest esdevindrà a definitiu.

Convocatòria inici de les proves

Prova 1 Llengües oficials: coneixements nivell B2 de català

Dia:

12/02/2024

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4, planta 2ª

43870 - Amposta

Hora:

9,00h

Prova 2 coneixements teòric pràctics

Dia:

14/02/2024

Lloc:

Edifici El Casal – Aula d’informàtica

Ctra. Simpàtica nº 6, planta 2ª

43870 - Amposta

Hora:

9,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Benjamí Garcia Balagué
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 2

 • Titular: Joan Vicenç Fuster Masià
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Xavier Garcia Esquerré
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Un/a representant designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a representant designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

L’òrgan de selecció disposarà d’assessors externs especialistes en la matèria, per al desenvolupament de totes o alguna de les proves, que tindran veu però no vot.

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, originals.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 1/2/2024

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 128/2024 de data 17/01/2024, si transcorregut el termini per presentar esmenes contra el llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es del present procés selectiu, no s’ha registrar cap al·legació, el llistat provisional esdevindrà a definitiu.

Així doncs, i segons Decret d’Alcalde nº 251/2024 del dia d’avui, es convoca als/les aspirants que es detallen seguidament, a la realització de les proves:

Admesos/es

DNI

2784J

4637S

8735J

Admesos/es pendents del nivell B2 de català

DNI

2689L

Convocatòria inici de les proves

Prova 1 Llengües oficials:coneixements nivell B2 de català

Dia:

12/02/2024

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4, planta 2ª

43870 - Amposta

Hora:

9,00h

Prova 2 coneixements teòric pràctics

Dia:

14/02/2024

Lloc:

Edifici El Casal – Aula d’informàtica

Ctra. Simpàtica nº 6, planta 2ª

43870 - Amposta

Hora:

9,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Benjamí Garcia Balagué
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 2

 • Titular: Joan Vicenç Fuster Masià
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Xavier Garcia Esquerré
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Jonatan Querol Ferré, designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Bruno Llagostera Prats, designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

L’òrgan de selecció disposarà d’assessors externs especialistes en la matèria, per al desenvolupament de totes o alguna de les proves, que tindran veu però no vot.

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, originals.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 15/2/2024

Resultats fase oposició 

Segons es desprèn de les actes emeses pel Tribunal, el resultat de les proves de la fase d’oposició, realitzades el dia 12-02-2024 i ahir dia 14-02-2024, ha estat el següent:

DNI

Coneixements nivell C1 de català

Assistència

Puntuació Test

Prova 1

Puntuació prova

pràctica 1 i 2

2784J

Acredita

No presentat/da

-

-

4637S

Acredita

Presentat/da

16,23

No superades

8735J

Acredita

Presentat/da

17,10

No realitzades

2698L

Acredita el dia de la prova

Presentat/da

12,36

No superades

Vistos els resultats anteriors i segons el punt 3.1.3 B Prova pràctica de les bases de la convocatòria, cap dels aspirants ha superat ambdues proves pràctiques i per tant no poden continuar amb la resta de proves valoració de mèrits de la fase de concurs.

Així doncs el tribunal fa constar en la seva acta que el procés selectiu queda DESERT.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies