Oferta de treball: Borsa de Monitors/es de Plàstica

publicat el 14/03/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

14/03/2023

Nom de l’oferta de treball:

Borsa de Monitors/es de Plàstica

Categoria:

AgP

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 15/03/2023 al 03/04/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores i Convocatòria del procés de selecció per a crear una borsa per al lloc de treball de Monitor/a de Plàstica per a l’Ajuntament d’Amposta, com a personal temporal, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració general.


Descarregar Bases reguladores (PDF, 428KB)

Actualitzat el 28/4/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 1137/2023 de data 28/04/2023, en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es

DNI

1380T

6550G

9729H

Aspirants exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

8938Y

3

0080M

5

5599M

3, 4, 7

Llegenda motius d’exclusió:

 1. Sol·licitud per a la participació en processos de selecció

 2. Fotocòpia DNI o equivalent

 3. Còpia de la titulació requerida per a l’accés

 4. Certificat de delictes de naturalesa sexual

 5. Certificat de delictes de naturalesa sexual caducat(no obtingut entre el període comprés del 03/03/2023 al 03/04/2023)

 6. Currículum vitae

 7. Document Annex II (relació de mèrits a valorar en la fase de concurs)

Període d’al·legacions: del 02/05/2023 al 15/05/2023

Important: Els/les aspirants durant el període d’al·legacions, podran esmenar tota la documentació que s’indica al punt 5 de les bases de la convocatòria.

Convocatòria d’inici de les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Dia:

23/05/2023

Lloc:

Pendent de determinar

Hora:

09,30h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Sra. Helena Drago Rosa, Tècnic Àrea Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Sra. Isabel Villalbí Forcadell, Cap Àrea Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1:

 • Titular: Sra. Isabel Panisello Pech, Administrativa de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Sra. Sabina Sanón Monllau, Administrativa de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2:

 • Titular: Sra. Rosa Dámaso Cid, Directora Llars d’Infants Municipals "la Sequieta" i "la Gruneta"

 • Suplent: Sra. Raquel Carmona Corrias, Educadora i Coordinadora de la Llar d’Infants Municipal "la Gruneta"

Vocal 3:

 • Titular: Sra. Anna Rodríguez Fornós, Educadora de la Llar d’Infants Municipal "la Gruneta"

 • Suplent: Sra. Noelia Martín Pons, Educadora de la Llar d’Infants Municipal "la Sequieta"

Vocal 4:

 • Titular: Sra. Dory Melendez Lidón, De. De Territori ST d’Urbanisme a les Terres de l’Ebre, i membre representant EAPC

 • Suplent: Sr. Rodrigo Teba Sanchez, Policia Local Aj. De l’Ametlla de Mar, i membre representant EAPC

Per a la realització de les proves el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’assessors/es externs/es experts en la matèria, que tindran veu però no vot:

 • Georgina Bosch Gas, Directora i Professora de l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 3/5/2023

Rectificació per errada de fet

Segons Decret d’Alcalde número 1145/2023 de data 03/05/2023, es desprèn la següent informació:

" Fets:

Vistes les peticions per a prendre part en les proves del procés de selecció Borsa de treball de Monitor/a de Lleure, havent finalitzat el termini hàbil per presentar les sol·licituds per participar en aquest procés de selecció de personal, i havent-se publicat el llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es, segons Decret d’Alcaldia número 1046/2023 de data 24/04/2023, on hi consta l’aspirant amb DNI 5033Z com a admès/a;

Vistes les peticions per a prendre part en les proves del procés de selecció Borsa de treball de Monitor/a de Plàstica, havent finalitzat el termini hàbil per presentar les sol·licituds per participar en aquests dos processos de selecció de personal, i havent-se publicat el llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es, segons Decret d’Alcaldia número 1137/2023 de data 28/04/2023,

Havent-se detectat que per una errada de fet a l’hora de revisar les instàncies per prendre part del procés selectiu, es va incloure al procés selectiu Borsa de Monitor/a de Lleure a l’aspirant amb DNI 5033Z quant sol·licitava formar part de la Borsa de Monitor/a de Plàstica,

Fonaments del Dret: ...

Resolució:

PRIMER.- Rectificar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu Borsa de Monitor/a de Lleure, extraent a l’aspirant amb DNI 5033Z, i incloent-/la com a admès/a, atès que reuneix els requisits indicats en les bases de la convocatòria i així ho sol·licita, al llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu Borsa de Monitor/a de Plàstica.

SEGON.- Donar trasllat del present acord als respectius Tribunals designats, a l’Àrea d’Educació, al departament de Recursos Humans, i al Dep. D’Informàtica per tal que se’n publiqui el contingut del mateix a la web de l’Ajuntament www.amposta.cat , a les corresponents ofertes de treball."

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 16/5/2023

Llistat definitiu aspirants admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 1253/2023 de data 16/05/2023, en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es

DNI

1380T

6550G

9729H

5033Z

0080M

Aspirants exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

8938Y

3

5599M

3, 4, 7

Llegenda motius d’exclusió:

 1. Sol·licitud per a la participació en processos de selecció

 2. Fotocòpia DNI o equivalent

 3. Còpia de la titulació requerida per a l’accés

 4. Certificat de delictes de naturalesa sexual

 5. Certificat de delictes de naturalesa sexual caducat(no obtingut entre el període comprés del 03/03/2023 al 03/04/2023)

 6. Currículum vitae

 7. Document Annex II (relació de mèrits a valorar en la fase de concurs)

Convocatòria d’inici de les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Dia:

23/05/2023

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

Ctra. Simpàtica nº 6, planta 2

43870 - Amposta

Hora:

09,30h

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 23/5/2023

Resultats fase oposició

Segons es desprèn de l’acta del Tribunal, el resultat de les proves de la fase d’oposició, realitzades el dia d’avui 23-05-2023, ha estat el següent:

DNI

Assistència

Puntuació Prova 1

1380T

No presentat/da

-

6550G

No presentat/da

-

9729H

Presentat/da

58

5033Z

Presentat/da

50,5

0080M

Presentat/da

58

Fase de concurs

Període de presentació dels mèrits: del 24/05/2023 al 02/06/2023 (ambdós inclosos)

S’informa a les persones aspirants que d’acord amb el punt quart (4) de les bases reguladores del present procés selectiu, disposen de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la present publicació, per aportar tota la documentació justificativa dels mèrits que haguessin al·legat mitjançant el document Annex II, durant el període de presentació de les sol·licituds.

El tribunal qualificador no tindrà en compte altres mèrits que els que s’hagin relacionat mitjançant l’Annex II i durant el període de presentació de les sol·licituds.

Sens perjudici de l’establert en l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el temps de prestació de serveis en aquest Ens s’acreditarà d’ofici en l’Expedient de selecció.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/6/2023

Resultats final i constitució de borsa 

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de la valoració dels mèrits ha estat el següent:

DNI

Experiència professional

Experiència acadèmica

Total fase concurs

9729H

0

5

5

5033Z

6,70

8,85

15,55

0080M

2,99

4,6

7,59

Resultats finals:

DNI

Total fase oposició

Total fase concurs

Puntuació total

9729H

58

5

63

5033Z

50,5

15,55

66,05

0080M

58

7,59

65,59

Tenint en compte el resultat de les proves de la fase d’oposició i de la fase de concurs, segons resolució per Decret d’Alcalde núm. 1584-2023, de data 14 de juny de 2023, la borsa del present procés selectiu queda constituïda per estricte ordre de puntuació i de la següent manera:

DNI

Total concurs-oposició

1

5033Z

66,05

2

0080M

65,59

3

9729H

63

S’informa que la vigència de la borsa de treball serà de 2 anys, tot això a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior o que es constitueixi una nova borsa per a les mateixes funcions.

La corporació podrà utilitzar als aspirants que formin part de la borsa per a totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda.

El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:

 • Les persones aspirants que formin part de més d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Amposta estaran disponibles en totes elles sempre que estiguin vigents i fins que comencin a prestar serveis per alguna d’elles, fet que implica restar en suspens de les borses de treball. Un cop finalitzada la seva contractació temporal o nomenament per qualsevol de les causes legalment establertes, s’activarà d’ofici la seva disponibilitat en totes les borses mantenint l’ordre de prelació que tenia en el moment d’activar-se la suspensió en el lloc que li correspongui.

 • Quan es produeixi una necessitat d’incorporació es cridarà a la persona de la llista que li correspongui per ordre de puntuació, sempre que ens aquells moments no estigui prestant serveis amb una contractació temporal per a l’Ajuntament d’Amposta.

 • S’intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.

 • Si una persona rebutja una oferta o no s’aconsegueix localitzar-la en els tres intents, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació, i així successivament. La persona que rebutgi una oferta o no sigui localitzada passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de puntuació.

 • Quan es faci l’oferiment, la persona disposa de 24 hores per a donar resposta a l’Ajuntament sobre si desitja incorporar-se o no.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies