Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa d’Educador/a Social per a Serveis Socials

Oferta de treball: Borsa d’Educador/a Social per a Serveis Socials

publicat el 25/07/2023

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

24/07/2023

Nom de l’oferta de treball:

Borsa d’Educador/a Social

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 25/07/2023 al 14/08/2023.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases reguladores i convocatòria del procés de selecció per a crear una borsa per al lloc de treball d’educador/a social per a l’àrea de Serveis Socials, per a l’Ajuntament d’Amposta, com a personal temporal, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especial


Descarregar Bases reguladores (PDF, 478KB)

Actualitzat el 24/8/2023

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2316/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

3293M

7192A

9974X

8001K

5037T

7656F

0032E

8290M

1751C

3441G

9336B

1814X

9609M

8844J

4435Y

0174A

0145V

 

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

7057C

6326B

2983N

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

4401H

6

2324H

7

6183Z

7

9967A

7

7560B

7

2869K

1, 2

5863K

1, 7

1681N

1, 2

8438S

1, 2, 4, 5, 6, 7

 Llegenda motiu d’exclusió:

 1. Titulació requerida
 2. Certificat nivell C1 de català
 3. Sol·licitud de participació en el procés selectiu
 4. Fotocòpia DNI
 5. Currículum Vitae
 6. Vida Laboral
 7. Document relació de mèrits a valorar en la fase de concurs

Període d’al·legacions: del 25-08-2023 al 07-09-2023

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves

Prova llengües oficials (si s’escau):

Dia:

18/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

A determinar

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

28/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

A determinar

Tribunal qualificador:

President/a:

 • Titular: Beatriu Fabra Arques., Educadora Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix
 • Suplent: Lídia Alfara Subirats, Treballadora Social i Tècnica d’Habitatge de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 1:

 • Titular: Lídia Lázaro Armela, Educadora Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix
 • Suplent: Xavier Mèlich Porres, Treballador Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 2:

 • Titular: Anna Palacios Conde, Educadora Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix
 • Suplent: Àngels Duran Fosch, Treballadora Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 3:

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta, personal funcionària de carrera, i secretària del present procés selectiu
 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 4:

 • Titular: Un/a membre designat/da per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a membre designat/da per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció, si s’escau per a la realització de la prova de coneixements del nivell C1 de català, d’un/a tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.

El Tribunal qualificador també comptarà amb l’assessora externa experta en la matèria de la resta de proves, que tindran veu però no vot, i serà:

 • Assumpta Eixarch Conesa, Cap de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 13/9/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2465/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

3293M

7192A

4401H

9974X

8001K

6183Z

5037T

7656F

7560B

0032E

8290M

2869Q

1751C

3441G

 

9336B

1814X

 

9609M

8844J

 

4435Y

0174A

 

0145V

6326B

 

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

7057C

2983N

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

2324H

7

9967A

7

5863Q

1, 7

1681N

1, 2

8438S

1, 2, 4, 5, 6, 7

Llegenda motiu d’exclusió:

1- Titulació requerida

2- Certificat nivell C1 de català

3- Sol·licitud de participació en el procés selectiu

4- Fotocòpia DNI

5- Currículum Vitae

6- Vida Laboral

7- Document relació de mèrits a valorar en la fase de concurs

Convocatòria inici de les proves:

Prova llengües oficials (si s’escau):

Dia:

18/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta

Saleta de comissions (costat Saló de Plens)

Plaça de l’Ajuntament núm. 2-4, planta 1

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

28/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici El Casal – Sala Teatre

Carretera Simpàtica núm. 6, planta baixa

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Beatriu Fabra Arques., Educadora Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

 • Suplent: Lídia Alfara Subirats, Treballadora Social i Tècnica d’Habitatge de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 1

 • Titular: Lídia Lázaro Armela, Educadora Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

 • Suplent: Xavier Mèlich Porres, Treballador Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 2

 • Titular: Anna Palacios Conde, Educadora Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

 • Suplent: Àngels Duran Fosch, Treballadora Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 3

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta, personal funcionària de carrera, i secretària del present procés selectiu

 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 4

 • Titular: Josefa Fernández Villegas, membre designat/da per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Suplent: Inés Solé Vericat, membre designat/da per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció, si s’escau per a la realització de la prova de coneixements del nivell C1 de català, de la tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre, senyora Ester Martí Accensi.

El Tribunal qualificador també comptarà amb l’assessora externa experta en la matèria de la resta de proves, que tindran veu però no vot, i serà:

 • Assumpta Eixarch Conesa, Cap de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 18/9/2023

Resultats prova nivell C1 català

S’informa dels resultats de la prova de coneixements del nivell C1 de català, convocada per al dia d’avui:

DNI

Resultat

7057C

Acredita (Apte/a)

2983N

No presentat/da (No apte/a)

Es convoca a tots/es els/les aspirants admesos/es a la resta de proves fase d’oposició:

Dia:

28/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici El Casal – Sala Teatre

Carretera Simpàtica núm. 6, planta baixa

43870 - Amposta

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies