Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa d’Educador/a Social per a Serveis Socials

Oferta de treball: Borsa d’Educador/a Social per a Serveis Socials

publicat el 25/07/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

24/07/2023

Nom de l’oferta de treball:

Borsa d’Educador/a Social

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 25/07/2023 al 14/08/2023.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases reguladores i convocatòria del procés de selecció per a crear una borsa per al lloc de treball d’educador/a social per a l’àrea de Serveis Socials, per a l’Ajuntament d’Amposta, com a personal temporal, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especial


Descarregar Bases reguladores (PDF, 478KB)

Actualitzat el 24/8/2023

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2316/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

3293M

7192A

9974X

8001K

5037T

7656F

0032E

8290M

1751C

3441G

9336B

1814X

9609M

8844J

4435Y

0174A

0145V

 

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

7057C

6326B

2983N

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

4401H

6

2324H

7

6183Z

7

9967A

7

7560B

7

2869K

1, 2

5863K

1, 7

1681N

1, 2

8438S

1, 2, 4, 5, 6, 7

 Llegenda motiu d’exclusió:

 1. Titulació requerida
 2. Certificat nivell C1 de català
 3. Sol·licitud de participació en el procés selectiu
 4. Fotocòpia DNI
 5. Currículum Vitae
 6. Vida Laboral
 7. Document relació de mèrits a valorar en la fase de concurs

Període d’al·legacions: del 25-08-2023 al 07-09-2023

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves

Prova llengües oficials (si s’escau):

Dia:

18/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

A determinar

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

28/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

A determinar

Tribunal qualificador:

President/a:

 • Titular: Beatriu Fabra Arques., Educadora Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix
 • Suplent: Lídia Alfara Subirats, Treballadora Social i Tècnica d’Habitatge de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 1:

 • Titular: Lídia Lázaro Armela, Educadora Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix
 • Suplent: Xavier Mèlich Porres, Treballador Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 2:

 • Titular: Anna Palacios Conde, Educadora Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix
 • Suplent: Àngels Duran Fosch, Treballadora Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 3:

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta, personal funcionària de carrera, i secretària del present procés selectiu
 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 4:

 • Titular: Un/a membre designat/da per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a membre designat/da per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció, si s’escau per a la realització de la prova de coneixements del nivell C1 de català, d’un/a tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.

El Tribunal qualificador també comptarà amb l’assessora externa experta en la matèria de la resta de proves, que tindran veu però no vot, i serà:

 • Assumpta Eixarch Conesa, Cap de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 13/9/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2465/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

3293M

7192A

4401H

9974X

8001K

6183Z

5037T

7656F

7560B

0032E

8290M

2869Q

1751C

3441G

 

9336B

1814X

 

9609M

8844J

 

4435Y

0174A

 

0145V

6326B

 

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

7057C

2983N

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

2324H

7

9967A

7

5863Q

1, 7

1681N

1, 2

8438S

1, 2, 4, 5, 6, 7

Llegenda motiu d’exclusió:

1- Titulació requerida

2- Certificat nivell C1 de català

3- Sol·licitud de participació en el procés selectiu

4- Fotocòpia DNI

5- Currículum Vitae

6- Vida Laboral

7- Document relació de mèrits a valorar en la fase de concurs

Convocatòria inici de les proves:

Prova llengües oficials (si s’escau):

Dia:

18/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta

Saleta de comissions (costat Saló de Plens)

Plaça de l’Ajuntament núm. 2-4, planta 1

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

28/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici El Casal – Sala Teatre

Carretera Simpàtica núm. 6, planta baixa

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Beatriu Fabra Arques., Educadora Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

 • Suplent: Lídia Alfara Subirats, Treballadora Social i Tècnica d’Habitatge de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 1

 • Titular: Lídia Lázaro Armela, Educadora Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

 • Suplent: Xavier Mèlich Porres, Treballador Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 2

 • Titular: Anna Palacios Conde, Educadora Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

 • Suplent: Àngels Duran Fosch, Treballadora Social de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 3

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta, personal funcionària de carrera, i secretària del present procés selectiu

 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 4

 • Titular: Josefa Fernández Villegas, membre designat/da per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Suplent: Inés Solé Vericat, membre designat/da per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció, si s’escau per a la realització de la prova de coneixements del nivell C1 de català, de la tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre, senyora Ester Martí Accensi.

El Tribunal qualificador també comptarà amb l’assessora externa experta en la matèria de la resta de proves, que tindran veu però no vot, i serà:

 • Assumpta Eixarch Conesa, Cap de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania/Salut de l’Ajuntament d’Amposta

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 18/9/2023

Resultats prova nivell C1 català

S’informa dels resultats de la prova de coneixements del nivell C1 de català, convocada per al dia d’avui:

DNI

Resultat

7057C

Acredita (Apte/a)

2983N

No presentat/da (No apte/a)

Es convoca a tots/es els/les aspirants admesos/es a la resta de proves fase d’oposició:

Dia:

28/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici El Casal – Sala Teatre

Carretera Simpàtica núm. 6, planta baixa

43870 - Amposta

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 29/9/2023

Resultat proves fase d’oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades el dia 28-10-2023 és el següent:

DNI

ASSISTÈNCIA

TEST

PRÀCTIC

TOTAL

3293M

Presentat/da

27

30

57

9974X

Presentat/da

21

23

44

5037T

No presentat/da

-

-

-

0032E

Presentat/da

21

33

54

1751C

No presentat/da

-

-

-

9336B

Presentat/da

16,5

26

42,5

9609M

No presentat/da

-

-

-

4435Y

Presentat/da

15

20

35

0145V

Presentat/da

30

36

66

7192A

Presentat/da

16,5

10

No apte/a

8001K

No presentat/da

-

-

-

7656F

Presentat/da

19,5

12

No apte/a

8290M

No presentat/da

-

-

-

3441G

Presentat/da

18

10

28

1814X

No presentat/da

-

-

-

8844J

No presentat/da

-

-

-

0174A

Presentat/da

16,5

20

36,5

6326B

Presentat/da

22,5

17

No apte/a

4401H

No presentat/da

-

-

-

6183Z

No presentat/da

-

-

-

7560B

Presentat/da

25,5

20

45,5

2869Q

Presentat/da

16,5

18

No apte/a

7057C

No presentat/da

-

-

-

Convocatòria Fase de concurs

Període de presentació dels mèrits: del 30/09/2023 al 09/10/2023 (ambdós inclosos)

S’informa a les persones aspirants que han superat la fase d’oposició, que d’acord amb el punt quart (4) de les bases reguladores del present procés selectiu, disposen de 10 dies naturals següents a comptar des de l’endemà de la present publicació, per aportar tota la documentació justificativa dels mèrits que haguessin al·legat mitjançant el document Annex II, durant el període de presentació de les sol·licituds.

El tribunal qualificador no tindrà en compte altres mèrits que els que s’hagin relacionat mitjançant l’Annex II i durant el període de presentació de les sol·licituds.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 6/10/2023

Rectificació resultats proves 

Segons resolució per Decret d’Alcaldia número 2693/2023 de data 06/10/2023, hi consta la següent informació:

" En data 29 de setembre de 2023 es publica en la web de l’Ajuntament d’Amposta, en l’oferta de feina procés selectiu "Borsa d’Educador/a Social de Serveis Socials", el resultat de les proves de la fase d’oposició.

En relació al document publicat, a l’hora d’indicar els aspirants que són aptes o no aptes per continuar amb el procés selectiu, es comet una errada amb consideració d’errada material, i

On consta:

DNI              ASSISTÈNCIA                         TEST               PRÀCTIC               TOTAL

3441G          Presentat/da                            18                      10                         28

Ha de constar:

DNI             ASSISTÈNCIA                         TEST                PRÀCTIC                TOTAL

3441G          Presentat/da                           18                        10                     No apte/a "

I tenint en compte el punt 3.1.3 B Prova pràctica de les bases de la convocatòria, on s’especifica textualment: " El cas pràctic es puntuarà entre 0 i 40 punts, i serà necessari obtindre un mínim de puntuació de 20 punts per a la superació d’aquest exercici".

Així doncs, i seguint les instruccions de la resolució d’Alcaldia a dalt indicada, es procedeix a publicar novament els resultats de les proves de la fase d’oposició:

DNI

ASSISTÈNCIA

TEST

PRÀCTIC

TOTAL

3293M

Presentat/da

27

30

57

9974X

Presentat/da

21

23

44

5037T

No presentat/da

-

-

-

0032E

Presentat/da

21

33

54

1751C

No presentat/da

-

-

-

9336B

Presentat/da

16,5

26

42,5

9609M

No presentat/da

-

-

-

4435Y

Presentat/da

15

20

35

0145V

Presentat/da

30

36

66

7192A

Presentat/da

16,5

10

No apte/a

8001K

No presentat/da

-

-

-

7656F

Presentat/da

19,5

12

No apte/a

8290M

No presentat/da

-

-

-

3441G

Presentat/da

18

10

No apte/a

1814X

No presentat/da

-

-

-

8844J

No presentat/da

-

-

-

0174A

Presentat/da

16,5

20

36,5

6326B

Presentat/da

22,5

17

No apte/a

4401H

No presentat/da

-

-

-

6183Z

No presentat/da

-

-

-

7560B

Presentat/da

25,5

20

45,5

2869Q

Presentat/da

16,5

18

No apte/a

7057C

No presentat/da

-

-

-

Convocatòria Fase de concurs

Període de presentació dels mèrits: del 30/09/2023 al 09/10/2023 (ambdós inclosos)

S’informa que la documentació justificativa dels mèrits, l’hauran de presentar només les persones que hagin superat la fase d’oposició, és a dir, els/les següents aspirants:

DNI

ASSISTÈNCIA

TEST

PRÀCTIC

TOTAL

3293M

Presentat/da

27

30

57

9974X

Presentat/da

21

23

44

0032E

Presentat/da

21

33

54

9336B

Presentat/da

16,5

26

42,5

4435Y

Presentat/da

15

20

35

0145V

Presentat/da

30

36

66

0174A

Presentat/da

16,5

20

36,5

7560B

Presentat/da

25,5

20

45,5

D’acord amb el punt quart (4) de les bases reguladores del present procés selectiu, només s’han d’aportar la documentació justificativa dels mèrits que haguessin al·legat mitjançant el document Annex II, durant el període de presentació de les sol·licituds.

El tribunal qualificador no tindrà en compte altres mèrits que els que s’hagin relacionat mitjançant l’Annex II i durant el període de presentació de les sol·licituds.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 8/11/2023

Resultats definitius

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal de data 7 de novembre de 2023, el resultat de la fase de concurs, ha estat el següent:

DNI

Mèrits acadèmics

Mèrits professionals

TOTAL fase concurs

3293M

4,80

0

4,8

9974X

6,65

4,25

10,90

0032E

10,00

6,61

16,61

9336B

4,30

0

4,3

4435Y

10,00

0

10

0145V

10,00

8,43

18,43

0174A

10,00

1,66

11,66

7560B

4,80

3,02

7,82

Segons els resultats de les proves de la fase d’oposició i de la fase de concurs, el resultat final queda de la següent manera:

DNI

Total fase oposició

Total fase concurs

Puntuació total

0145V

66

18,43

84,43

0032E

54

16,61

72,61

3293M

57

4,8

61,80

9974X

44

10,90

54,90

7560B

45,50

7,82

53,32

0174A

36,5

11,66

48,16

9336B

42,5

4,3

46,80

4435Y

35

10

45,00

D’acord amb els resultats que consten en les actes emeses pel Tribunal, el 8 de novembre de 2023 l’alcalde resolt per Decret núm. 3027, que la constitució de la borsa de Treballadors/es Socials per a l’Ajuntament d’Amposta, queda amb el següent ordre:

DNI

Total

1

0145V

84,43

2

0032E

72,61

3

3293M

61,80

4

9974X

54,90

5

7560B

53,32

6

0174A

48,16

7

9336B

46,80

8

4435Y

45,00

D’acord amb el que indica al punt vuitè (8) de les bases reguladores del present procés selectiu, les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu passaran a formar part de la borsa.

La corporació podrà utilitzar als aspirants que formin part de la borsa per a totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda. El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:

 • Les persones aspirants que formin part de més d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Amposta estaran disponibles en totes elles sempre que estiguin vigents i fins que comencin a prestar serveis per alguna d’elles, fet que implica restar en suspens de les borses de treball. Quinze dies abans de finalitzar la seva contractació i/o un cop finalitzada aquesta per qualsevol de les causes legalment establertes, s’activarà d’ofici la seva disponibilitat en totes les borses mantenint l’ordre de prelació que tenia en el moment d’activar-se la suspensió en el lloc que li correspongui.
 • Quan es produeixi una necessitat d’incorporació es cridarà a la persona de la llista que li correspongui per ordre de puntuació, sempre que ens aquells moments no estigui prestant serveis amb una contractació temporal per a l’Ajuntament d’Amposta, o bé li faltin menys de 15 dies per a finalitzar-la.
 • S’intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.
 • Si una persona rebutja una oferta o no s’aconsegueix localitzar-la en els tres intents, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació, i així successivament. La persona que rebutgi una oferta o no sigui localitzada passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de puntuació.
 • Quan es faci l’oferiment, la persona disposa de 24 hores per a donar resposta a l’Ajuntament sobre si desitja incorporar-se o no. En cas que no doni resposta en el termini anteriorment indicat, s’entendrà que rebutja l’oferta i es passarà al següent.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies