Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa d’Auxiliar Tècnic/a Especialista Informàtic/a

Oferta de treball: Borsa d’Auxiliar Tècnic/a Especialista Informàtic/a

publicat el 18/12/2023

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

18/12/2023

Nom de l’oferta de treball:

Borsa d’Auxiliar Tècnic/a Especialista Informàtic/a

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 19/12/2023 al 08/01/2024
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores del procés de selecció per a crear una borsa per al lloc de treball d’Auxiliar Tècnic/a Especialista Informàtic/a per a l’Ajuntament d’Amposta, com a Personal Temporal, mitjançant Concurs-Oposició lliure, de l’escala de l’Administració Especial.

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 480KB)

Actualitzat el 7/2/2024

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde nº 305/2024 de data 07/02/2024, en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn la informació següent:

Admesos/es

DNI

1157A

2418Q

9954F

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

4117L

4

3567S

4

3426N

1, 4, 8

4637S

6 (vida laboral desactualitzada), 7

Llegenda motiu d’exclusió:

 1. Sol·licitud per a la participació en processos de selecció

 2. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o document equivalent.

 3. Titulació: ESO

 4. Fotocòpia permís de conducció B

 5. Currículum vitae

 6. Informe vida laboral

 7. Certificat nivell C1 català

 8. Document "Relació de mèrits en processos selectius"

Període d’esmena:del 08/02/2024 al 21/02/2024 (ambdós inclosos)

S’informa què, un cop transcorregut el període d’esmena, no es presenta cap al·legació contra el present llistat provisional, aquest esdevindrà a definitiu.

Convocatòria inici de les proves

Prova 1 Llengües oficials:coneixements nivell C1de català

Dia:

11/03/2024

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4, planta 2ª

43870 - Amposta

Hora:

9,00h

Prova 2 coneixements teòric pràctics

Dia:

13/03/2024

Lloc:

Edifici El Casal

Ctra. Simpàtica nº 6, planta 2ª

43870 - Amposta

Hora:

9,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Norbert Martínez Bausili, Responsable del Dep. d’Informàtica de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Anna Adell Monllau, Cap del Dep. de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Paula Calduch Moreno, Tècnica Mitjana del Dep. de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Alejandra Sancho Maigí, Auxiliar Administrativa de Policia Local – Àrea de Governació de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Sabina Sanón Monllau, Administrativa de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Joan Enric Ferré Fornós, Tècnic Informàtic del Consell Comarcal del Montsià
 • Suplent: Josep Rallo Masià, Cap de l’Oficina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Esther Aparicio Pérez, vocal designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Joan Baptista Forcadell Bayerri, vocal designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, originals.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies