Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa d’Auxiliar Tècnic/a Especialista Informàtic/a

Oferta de treball: Borsa d’Auxiliar Tècnic/a Especialista Informàtic/a

publicat el 18/12/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

18/12/2023

Nom de l’oferta de treball:

Borsa d’Auxiliar Tècnic/a Especialista Informàtic/a

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 19/12/2023 al 08/01/2024
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores del procés de selecció per a crear una borsa per al lloc de treball d’Auxiliar Tècnic/a Especialista Informàtic/a per a l’Ajuntament d’Amposta, com a Personal Temporal, mitjançant Concurs-Oposició lliure, de l’escala de l’Administració Especial.

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 480KB)

Actualitzat el 7/2/2024

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde nº 305/2024 de data 07/02/2024, en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn la informació següent:

Admesos/es

DNI

1157A

2418Q

9954F

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

4117L

4

3567S

4

3426N

1, 4, 8

4637S

6 (vida laboral desactualitzada), 7

Llegenda motiu d’exclusió:

 1. Sol·licitud per a la participació en processos de selecció

 2. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o document equivalent.

 3. Titulació: ESO

 4. Fotocòpia permís de conducció B

 5. Currículum vitae

 6. Informe vida laboral

 7. Certificat nivell C1 català

 8. Document "Relació de mèrits en processos selectius"

Període d’esmena:del 08/02/2024 al 21/02/2024 (ambdós inclosos)

S’informa què, un cop transcorregut el període d’esmena, no es presenta cap al·legació contra el present llistat provisional, aquest esdevindrà a definitiu.

Convocatòria inici de les proves

Prova 1 Llengües oficials:coneixements nivell C1de català

Dia:

11/03/2024

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4, planta 2ª

43870 - Amposta

Hora:

9,00h

Prova 2 coneixements teòric pràctics

Dia:

13/03/2024

Lloc:

Edifici El Casal

Ctra. Simpàtica nº 6, planta 2ª

43870 - Amposta

Hora:

9,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Norbert Martínez Bausili, Responsable del Dep. d’Informàtica de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Anna Adell Monllau, Cap del Dep. de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Paula Calduch Moreno, Tècnica Mitjana del Dep. de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Alejandra Sancho Maigí, Auxiliar Administrativa de Policia Local – Àrea de Governació de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Sabina Sanón Monllau, Administrativa de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Joan Enric Ferré Fornós, Tècnic Informàtic del Consell Comarcal del Montsià
 • Suplent: Josep Rallo Masià, Cap de l’Oficina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Esther Aparicio Pérez, vocal designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Joan Baptista Forcadell Bayerri, vocal designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, originals.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/3/2024

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 586/2024 de data 04/03/2024, en relació al procés de selecció que ens ocupa, i havent transcorregut el termini hàbil d’esmena contra el llistat provisional d’aspirants sense haver-se presentat cap al·legació, s’informa que el llistat provisional publicat a la web de l’Ajuntament d’Amposta en data 07/02/2024 , ha esdevingut a definitiu i es convoca als aspirants admesos a la realització de les proves que es detallen seguidament:

Admesos/es

DNI

1157A

2418Q

9954F

Convocatòria inici de les proves

Prova 2 coneixements teòric pràctics

Dia:

13/03/2024

Lloc:

Edifici El Casal

Ctra. Simpàtica nº 6, planta 2ª

43870 - Amposta

Hora:

9,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Norbert Martínez Bausili, Responsable del Dep. d’Informàtica de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Anna Adell Monllau, Cap del Dep. de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Paula Calduch Moreno, Tècnica Mitjana del Dep. de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Alejandra Sancho Maigí, Auxiliar Administrativa de Policia Local – Àrea de Governació de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Sabina Sanón Monllau, Administrativa de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Joan Enric Ferré Fornós, Tècnic Informàtic del Consell Comarcal del Montsià
 • Suplent: Josep Rallo Masià, Cap de l’Oficina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Esther Aparicio Pérez, vocal designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Joan Baptista Forcadell Bayerri, vocal designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, originals.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 5/3/2024

Informació DA 599/2024

Segons el Decret d’Alcalde nº 599/2024 de data 05/03/2024, s’informa que es deixa sense efectes el Decret d’Alcalde 586/2024 de data 04/03/2024, que fa referència al llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es a la realització de les proves del procés selectiu de personal que ens ocupa.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 5/3/2024

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde nº 602/2024 de data 05/03/2024, en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

1157A

2418Q

9954F

4117L

3567S

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

3426N

1, 4, 8

4637S

6 (vida laboral desactualitzada), 7

Convocatòria inici de les proves

Prova 2 coneixements teòric pràctics

Dia:

13/03/2024

Lloc:

Edifici El Casal

Ctra. Simpàtica nº 6, planta 2ª

43870 - Amposta

Hora:

9,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Norbert Martínez Bausili, Responsable del Dep. d’Informàtica de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Anna Adell Monllau, Cap del Dep. de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Paula Calduch Moreno, Tècnica Mitjana del Dep. de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Alejandra Sancho Maigí, Auxiliar Administrativa de Policia Local – Àrea de Governació de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Sabina Sanón Monllau, Administrativa de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Joan Enric Ferré Fornós, Tècnic Informàtic del Consell Comarcal del Montsià
 • Suplent: Josep Rallo Masià, Cap de l’Oficina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Esther Aparicio Pérez, vocal designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Joan Baptista Forcadell Bayerri, vocal designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, originals.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 13/3/2024

Resultats proves fase oposició 

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, i en relació a les proves realitzades avui dia 13/03/2024, el resultat de les mateixes és:

DNI

Nivell C1 de català

Assistència

Prova 1

Prova 2

1157A

Acredita

Presentat/da

21

8

2418Q

Acredita

Presentat/da

15

No presentat/da

9954F

Acredita

Presentat/da

32

15

4117L

Acredita

Presentat/da

22

11

3567S

Acredita

Presentat/da

30

12,5

Vistos els resultats anteriors, i el que s’especifica en el punt 3.1.2. de les bases de la convocatòria, només l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 9954F ha superat la fase d’oposició.

Convocatòria fase de concurs

Presentació de mèrits: del 14-03-2024 al 25-03-2024

D’acord amb els resultats, la persona que hasuperat la fase oposició, haurà d’aportar els mèrits en el termini de 10 dies naturals a comptar des de la publicació dels resultats de la fase d’oposició, d’acord amb l’especificat a les bases reguladores de la convocatòria.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció

Actualitzat el 2/4/2024

Resultats fase concurs i constitució Borsa

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador de data 28 de març del 2024, els resultats de la fase de concurs son els següents:

DNI

Experiència professional

Experiència acadèmica

Total concurs

9954F

6,039

8,45

14,489

Tenint en compte els resultats de les proves de la fase d’oposició, la puntuació final de tots els exercicis és la següent:

DNI

Puntuació fase oposició

Puntuació fase concurs

Puntuació final

9954F

47

14,489

61,489

Segons els resultats anteriors, el Tribunal proposa per ocupar el lloc objecte de la present convocatòria, a l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 9954-F.

D’acord amb les actes del Tribunal i atès el Decret d’Alcaldia 840/2024 de data 2 d’abril de 2024, la borsa Auxiliar Tècnic/a Especialista Informàtica de l’Ajuntament d’Amposta, queda constituïda amb l’únic aspirant que ha superat totes les proves:

DNI

TOTAL

9954F

61,489

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies