Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa d’Administratius/ves Serveis Socials

Oferta de treball: Borsa d’Administratius/ves Serveis Socials

publicat el 28/02/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

28/02/2023

Nom de l’oferta de treball:

Borsa d’Administratius/ves Serveis Socials

Categoria:

C1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 01/03/2023 al 20/03/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores del procés de selecció per a crear una borsa per al lloc de treball d’Administratiu/va per a l’Àrea de Serveis Socials, per a l’Ajuntament d’Amposta, com a Personal Funcionari Interí, mitjançant Concurs-Oposició lliure de l’Escala de l’Administració General


Descarregar Bases reguladores (PDF, 476KB)

Actualitzat el 21/3/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 723/2023 de data 21/03/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es 

DNI

2526Y

7932F

0513C

1870C

5326P

2326Q

6602J

9835D

Aspirants admesos/es pendents d’alguna documentació imprescindible:

DNI

Documentació pendent

4702S

Vida Laboral

4175E

Sol·licitud participació procés selectiu

0420L

Vida Laboral i Currículum Vitae

Període d’al·legacions: del 22/03/2023 al 04/04/2023

Important: Els/les aspirants podran esmenar durant el període d’al·legacions, tota la documentació que s’indica com a mínim al punt 5 de les bases de la convocatòria.

Convocatòria d’inici de les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Prova nivell C1 de català, si s’escau:

Dia:

18/04/2023

Lloc:

Pendent de determinar

Hora:

Pendent de determinar

Resta de proves:

Dia:

19/04/2023

Lloc:

Pendent de determinar

Hora:

9,00 h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Lídia Alfara Subirats
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1:

 • Titular: Neus Serret Lor
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2:

 • Titular: Xavier Mèlich Porres
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3:

 • Titular: Beatriz Fabra Arques
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4:

 • Titular: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Per a la realització de les proves el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’assessors/es  externs/es experts en la matèria, que tindran veu però no vot:

 • Assumpta Eixarch Conesa.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 22/3/2023

Llistat provisional actualitzat d’admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 723/2023 de data 21/03/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es 

DNI

2526Y

7932F

0513C

1870C

5326P

2326Q

6602J

9835D

Aspirants admesos/es pendents d’alguna documentació imprescindible:

DNI

Documentació pendent

4702S

Vida Laboral

4175E

Sol·licitud participació procés selectiu

0420L

Vida Laboral i Currículum Vitae

4822W

Sol·licitud participació procés selectiu i Doc. Annex II

9110C

Sol·licitud participació procés selectiu

4845K

Sol·licitud participació procés selectiu, fotocòpia DNI o NIE, i Vidal Laboral

Període d’al·legacions: del 22/03/2023 al 04/04/2023

Important: Els/les aspirants podran esmenar durant el període d’al·legacions, tota la documentació que s’indica com a mínim al punt 5 de les bases de la convocatòria.

Convocatòria d’inici de les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Prova nivell C1 de català, si s’escau:

Dia:

18/04/2023

Lloc:

Pendent de determinar

Hora:

Pendent de determinar

Resta de proves:

Dia:

19/04/2023

Lloc:

Pendent de determinar

Hora:

9,00 h

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 11/4/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 887/2023 de data 11/04/2023, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es

DNI

2526Y

7932F

0513C

1870C

5326P

2326Q

6602J

9835D

4702S

0420L

9110C

4822W

4175E

Aspirants exclosos/es pendents d’alguna documentació imprescindible:

DNI

Documentació pendent

4845K

Sol·licitud participació procés selectiu, fotocòpia DNI o NIE, i Vidal Laboral

Convocatòria d’inici de les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Dia:

19/04/2023

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

Ctra. Simpàtica Nº 6 , planta 2

43870 - Amposta

Hora:

9,00 h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Lídia Alfara Subirats
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1:

 • Titular: Neus Serret Lor
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2:

 • Titular: Xavier Mèlich Porres
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3:

 • Titular: Beatriz Fabra Arques
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4:

 • Titular: Noelia Vidal Tena, membre EAPC
 • Suplent: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Per a la realització de les proves el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’assessors/es externs/es experts en la matèria, que tindran veu però no vot:

 • Assumpta Eixarch Conesa

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/4/2023

Resultats proves fase d’oposició 

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, i en relació a les proves realitzades el dia 19/04/2023, el resultat és el següent:

DNI

Assistència

Prova test

Prova pràctica

Puntuació total

2526Y

Presentat/da

22,5

25

47,5

7932F

No presentat/da

-

-

-

0513C

Presentat/da

18

25,25

43,25

1870C

Presentat/da

18

20,5

38,5

5326P

Presentat/da

28,5

35

63,5

2326Q

Presentat/da

16,5

2,25

No apte/a

6602J

Presentat/da

24

15,5

No apte/a

9835D

Presentat/da

19,5

17

No apte/a

4702S

Presentat/da

22,5

24,25

46,75

0420L

Presentat/da

21

21

42

9110C

No presentat/da

-

-

-

4822W

No presentat/da

-

-

-

4175E

No presentat/da

-

-

-

Convocatòria fase de concurs:

Període de presentació de mèrits: del 21/04/2023 al 30/04/2023 (ambdós inclosos)

S’informa a les persones aspirants que d’acord amb el punt quart (4) de les bases reguladores del present procés selectiu, disposen de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la present publicació,per aportar tota la documentació justificativa dels mèrits que haguessin al·legat mitjançant el document Annex II, durant el període de presentació de les sol·licituds.

El tribunal qualificador no tindrà en compte altres mèrits que els que s’hagin relacionat mitjançant l’Annex II i durant el període de presentació de les sol·licituds.

Sens perjudici de l’establert en l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el temps de prestació de serveis en aquest Ens s’acreditarà d’ofici en l’Expedient de selecció.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés.

Actualitzat el 5/5/2023

Mèrits i resultats finals

Havent finalitzat el termini per a la presentació dels mèrits, i havent estat valorats per part del Tribunal, els resultats de la fase de concurs són els següents:

DNI

Formació

Experiència

Total concurs

2526Y

2,4

3,94

6,34

0513C

5,05

1,08

6,13

1870C

5,6

1,49

7,94

5326P

5,1

10,88

15,98

4702S

3,6

1,81

5,41

0420L

10

8,66

18,66

Tenint en compte el resultat de la fase de concurs i el resultat de les proves de la fase d’oposició, segons el Decret d’Alcalde núm. 1167-2023, de data 05 de maig de 2023, la borsa del present procés selectiu queda constituïda per estricte ordre de puntuació i de la següent manera:

DNI

Total concurs-oposició

1

5326P

79,48

2

0420L

60,66

3

2526Y

53,84

4

4702S

52,16

5

0513C

49,38

6

1870C

45,59

S’informa que la vigència de la borsa de treball serà de 2 anys, tot això a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior.

La corporació podrà utilitzar als aspirants que formin part de la present borsa per a totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda.

El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:

 • Les persones aspirants que formin part de més d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Amposta estaran disponibles en totes elles sempre que estiguin vigents i fins que comencin a prestar serveis per alguna d’elles, fet que implica restar en suspens de les borses de treball. Un cop finalitzada la seva contractació temporal o nomenament per qualsevol de les causes legalment establertes, s’activarà d’ofici la seva disponibilitat en totes les borses mantenint l’ordre de prelació que tenia en el moment d’activar-se la suspensió en el lloc que li correspongui.
 • Quan es produeixi una necessitat d’incorporació es cridarà a la persona de la llista que li correspongui per ordre de puntuació, sempre que ens aquells moments no estigui prestant serveis amb una contractació temporal per a l’Ajuntament d’Amposta.
 • S’intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.
 • Si una persona rebutja una oferta o no s’aconsegueix localitzar-la en els tres intents, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació, i així successivament. La persona que rebutgi una oferta o no sigui localitzada passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de puntuació.
 • Quan es faci l’oferiment, la persona disposa de 24 hores per a donar resposta a l’Ajuntament sobre si desitja incorporar-se o no.

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies