Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar de peó d’obra i manteniment - TRFO Línia Joves tutelats i Extutelats 2023

Oferta de treball: Auxiliar de peó d’obra i manteniment - TRFO Línia Joves tutelats i Extutelats 2023

publicat el 22/11/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

22/11/2023

Nom de l’oferta de treball:

Auxiliar de peó d’obra i manteniment – TRFO Línia Joves tutelats i Extutelats 2023

Categoria:

AgP. 8

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta mitjançant la subvenció atorgada per a la realització de les actuacions del Programa Treball i Formació (SOC051/23/000044)

Departament:

Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa

Llocs de treball oferts:

4

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 23/11/2023 al 27/11/2023
 • Publicació provisional admesos i exclosos: 28/11/2023
 • Període d’al·legacions: 29 i 30 de novembre
 • Entrevistes: 01/12/2023

Funcions del lloc de treball:

 • Millora de l’accessibilitat per a persones amb discapacitat en espais públics.
 • Manteniment del mobiliari i de l’entorn de les zones enjardinades.
 • Suport en les reparacions de mobiliari urbà, incloent-hi pintura i ús de materials sostenibles.
 • Treballs de millora de l’entorn, com ara revestiments i altres tasques similars.
 • Reparacions de paviments, murs, parets i terrers per millorar la vida quotidiana de la ciutadania.
 • Manteniment de les eines necessàries per a les seves tasques.
 • Participació en petites reparacions i millores dels edificis i instal·lacions municipals.
 • Vetllar per la seguretat i salut al lloc de treball, seguint les normatives de prevenció de riscos laborals.

Requisits imprescindibles:

Reunir els requisits que demana la convocatòria del programa:

 1. Els i les joves d’entre 17 i 21 anys que tinguin la condició de tutelades o extutelades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i poder acreditar aquesta situació.

 2. Estar en situació de demandants d’ocupació no ocupades (DONO) de manera prèvia a la data d’inici de la relació laboral.

 3. No haver estat contractades en el marc de la Resolució EMT/2196/2022, de 30 de juny de la línia de subvenció del Programa Treball i Formació Joves tutelats i Extutelats 2022.

Requisits valorables:

 • Certificats de professionalitat en construcció, formacions en manteniment d’obra, cursos en manteniments d’instal·lacions esportives i formació en pintura.
 • Experiencia en tasques de manteniment.
 • Qualsevol curs relacionat amb el lloc de feina.

Tipus de contracte:

Contracte de durada determinada per una millora de l’ocupabilitat

Durada del contracte:

12 mesos

Jornada:

Completa (35 hores/setmanals)

Horari:

A definir, segons les necessitats del departament; amb els descansos pertinents.

Lloc de treball:

Dependències municipals

Data prevista d’incorporació:

Abans del 15 de desembre de 2023

Descripció del procés de selecció:

Entrevista personal valorada mitjançant un sistema establert de puntuació amb criteris i barems a aplicar relacionats, entre d’altres, amb:

 • El nivell de qualificacions acreditades en el currículum en relació amb el lloc de treball.
 • L’antiguitat com a demandant d’ocupació.

Observacions (particularitats de la gestió):

Oferta de treball vinculada al Programa Treball i Formació Línia TRFO Línia Joves tutelats i Extutelats 2023 (SOC051/23/000044)

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Per poder ser partícip al procés de selecció s’han de seguir les següents instruccions, i realitzar les indicacions establertes:

Primer pas:

Segon pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: 

Actualitzat el 28/11/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde núm. 3223/2023, de data d’avui, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

4230R

0957H

8212Y

9690P

5122T

4336H

3644G

5277S

4137T

9302F

5125E

5997H

Exclosos/es

DNI

Motiu

2174D

B, D, F

3903E

D

5453Z

D

5874F

D

8167Z

H

Llegenda Motiu d’exclusió

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

B: Exclòs/a per no aportar el DNI.

C: Exclòs/a per no aportar el currículum.

D: Exclòs/a per no aportar el document DARDO.

E: Exclòs/a per no aportar el document DARDO actualitzat.

F: Exclòs/a per no inscriure’s a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

G: Exclòs per no inscriure’s a l’oferta de treball corresponent, a l’Oficina de Treball d’Amposta.

H: No complir amb els requisits establerts al Programa.

Període d’al·legacions: del 29/11/2023 al 30/11/2023 fins a les 14:00h.

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:

Dia:

01/12/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 1 i 3

43870 Amposta

Hora:

A determinar

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Maria Cinta Montañés Princep
 • Suplent: Isabel Villalbí Forcadell

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 2

 • Titular: Núria Panisello Moreno
 • Suplent: Anna de Ramon Senar

Per a la realització de l’entrevista el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a extern/a que tindrà veu però no vot que seran les següents:

 • Sandra Aliau Pons

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 30/11/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde núm. 3271/2023, de data d’avui, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

4230R

0957H

8212Y

9690P

5122T

4336H

3644G

5277S

4137T

9302F

5125E

5997H

2174D

3903E

5453Z

Exclosos/es

DNI

Motiu

8167Z

H

5874F

H

Llegenda Motiu d’exclusió

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

B: Exclòs/a per no aportar el DNI.

C: Exclòs/a per no aportar el currículum.

D: Exclòs/a per no aportar el document DARDO.

E: Exclòs/a per no aportar el document DARDO actualitzat.

F: Exclòs/a per no inscriure’s a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

G: Exclòs per no complir els requisits de l’oferta de treball corresponent, segons l’Oficina de Treball d’Amposta.

H: No complir amb els requisits establerts al Programa.

Convocatòria d’inici de les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de l’entrevista:

Dia:

01/12/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 1

43870 Amposta

Hora:

Cada candidat/a té assignada una franja horària determinada.

Candidats/es admesos/es a la realització de l’entrevista personal:

DNI / NIE

Hora:

4230R

9:10

0957H

9:20

8212Y

9:30

9690P

9:40

5122T

9:50

2174D

10:00

3903E

10:10

5453Z

10:20

5997H

11:10

4336H

11:20

3644G

11:30

5277S

11:40

4137T

11:50

9302F

12:00

5125E

12:10

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a

 • Titular: Mª Cinta Montañés Princep
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Francesc Lluís Costes, TAE de Secretaria, funcionari de carrera
 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 2

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Per a la realització de l’entrevista el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a extern/a que tindrà veu però no vot que seran les següents: Sandra Aliau Pons

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/12/2023

Resultats definitius 

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades, en data 01 de desembre de 2023, és el següent:

DNI

RESULTAT

9690P

No presentat/da

4230R

Suplent

5453Z

No presentat/da

3644G

No presentat/da

0957H

Seleccionat/da

5277S

No presentat/da

4137T

Seleccionat/da

4336H

Seleccionat/da

8212Y

Seleccionat/da

2174D

No seleccionat/da

3903E

Suplent

5122T

Suplent

5997H

Suplent

5125E

Suplent

9302F

Suplent

Segons els resultats anteriors i per estricte ordre de puntuació de les proves realitzades, el Tribunal proposa als aspirants amb NIE acabat amb número i lletra 0957-H, 4137-T, 4336-H , 8212-Y per ocupar el lloc de treball objecte de la convocatòria.

Així mateix el Tribunal proposa com a suplent d’aquesta plaça, als aspirants amb DNI acabat amb número i lletra 4230-R, 3903-E, 5122-T, 5997-H, 5125-E, 9302-F , a cobrir en cas que l’aspirant seleccionat/da rebutgi ocupar el lloc de treball objecte de la convocatòria per la qual ha estat seleccionat/da.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies