Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball 7 places d’agent de la Policia Local amb creació de borsa

Oferta de treball: 7 places d’agent de la Policia Local amb creació de borsa

publicat el 25/07/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

25/07/2023

Nom de l’oferta de treball:

Agent Policia Local

Categoria:

C1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Governació

Llocs de treball oferts:

7

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 26/07/2023 al 23/08/2023.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Policia Local d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases específiques de la convocatòria per a l’accés mitjançant concurs- oposició lliure de 7 places d’agent de la Policia Local integrades a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup c, subgrup c1 de titulació, amb creació de borsa


Descarregar Bases reguladores (PDF, 1,53MB)

Actualitzat el 24/8/2023

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2315/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

15885K

65070F

19887M

35817A

61451D

08844R

21115B

25638K

67631G

78512A

22484X

83288Q

01594L

60612G

46636N

04627Q

76277J

28230Z

27359V

22462B

61659Q

93811E

21777Q

27566D

89684T

23264G

38446Y

60720R

25420W

52042F

07282A

22686J

79590M

78565X

61949F

61629D

36487W

29053D

95174F

57882B

38524S

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

04034K

21417H

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

21866J

1.1 /1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7

57704V

1.2 (A2)

78154W

1.6 / 1.7 / 2.2

48890B

1.6 / 1.7

21338Z

1.8

29554E

1.6

25271P

1.1 /1.2/1.3/1.5/1.6/1.7/1.8

64492R

1.6 / 1.7

83259X

1.6 / 1.7

59562G

1.6 / 1.7

09254C

1.1 / 1.2/1.3/ 1.4/1.5

07860P

1.8

76868S

1.2 (A2) / 1.6

35099K

1.2 /1.3 /1.5

25355Y

1.7

26249C

1.2 /1.3

30402N

1.6

72243R

1.2 (A2) / 1.6 / 1.7

19634X

1.6

62071Z

1.6 / 1.7

61513P

1.8

09954F

1.6 / 1.7

20096E

1.4

23045L

1.4/ 1.6 / 1.7 /1.8/ 2.1

23890J

1.6 / 1.7 /1.8

80764G

1.4 / 1.6 / 1.7

49503R

1.2 (A2) / 1.6 / 1.7 /1.8

01688J

1.1 /1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8

21211W

1.2 (A2) / 1.6 / 1.7

22219V

1.2 (A2) / 1.5/  1.8

24847K

1.6 / 1.7

89316D

2.3

81837P

1.6 / 1.7

57017G

1.6 / 1.7

40257A

1.8

64016S

1.8

15285W

1.4 / 1.8 / 2.3

23089V

1.8

Llegenda motiu d’exclusió:

MANCA DOCUMENTACIÓ:

1.1 Manca DNI o document equivalent
1.2 Manca Permís de conduir classe A2 i/o B
1.3 Manca nivell estudis exigits a la convocatòria
1.4 Manca currículum vitae
1.5 Manca certificat de nivell de català
1.6 Manca Annex 5 Declaració de mèrits
1.7 Manca Annex 6 Declaració responsable
1.8 Manca Annex 7 sol·licitud de participació de processos selectius

NO PRESENTACIÓ FORMAT PDF:

2.1 No format PDF DNI o document equivalent
2.2 No format PDF de conduir classe A2 i B
2.3 No format PDF nivell estudis exigits a la convocatòria
2.4 No format PDF currículum vitae
2.5 No format PDF certificat de nivell de català
2.6 No format PDF Annex 5 Declaració de mèrits
2.7 No format PDF Annex 6 Declaració responsable
2.8 No format PDF Annex 7sol.lic. de participació de processos selectius

Període d’al·legacions: del 25-08-2023 al 07-09-2023

Convocatòria inici de les proves

Prova 1: llengües oficials (si s’escau)

Dia:

12/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

A determinar

Resta de proves fase d’oposició

Proves 2ª i 3ª:

Dia:

13/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Auditori EUSES
C/ Sebastià Juan Arbó nº 2 (Enfront Pavelló 1 d’Octubre)
43870 - Amposta

Proves 4ª:

Dia:

14/09/2023

Hora:

8:00 h

Lloc:

A determinar

Resta de proves:

Dia:

15/09/2023

Hora:

8:00 h

Lloc:

A determinar

Tribunal qualificador

President/a:

 • Titular: Josep Massana Iniesta, Cap de la Policia Local d’Amposta.
 • Suplent: Qui designi la corporació.

Vocals:

 • Titular: Jordi Tigel Llerda, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta.
 • Suplent: Qui designi la corporació.
 • Titular: Xavier Cuadrat Gilabert, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta.
 • Suplent: Qui designi la corporació.
 • Titular: Montse Barceló Morera, designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 • Suplent: Francina Escoda Roca, designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 • Titular: Alfonso Domingo González, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat.
 • Suplent: Santiago Rodríguez i Llombart, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat.

Secretari/a:

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Suplent: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta.

En aquest cas la/el secretària/ri actuarà amb veu però sense vot.

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció d’una assessora externa  per a la realització de la prova de coneixement del nivell B2 de català, designada pel Consorci per la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre:

 • Ester Martí Accensi.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 8/9/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2436/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

15885K

76277J

61629D

78512A

62071Z

08844R

93811E

57882B

46636N

15285W

22484X

38446Y

35817A

22462B

23045L

04627Q

07282A

67631G

89684T

23089V

61659Q

61949F

60612G

30402N

57017G

23264G

95174F

27359V

78154W

09954F

52042F

19887M

27566D

35099K

29554E

78565X

25638K

21417H

21211W

24847K

29053D

01594L

25420W

07860P

48890B

65070F

28230Z

79590M

26249C

64492R

21115B

21777Q

36487W

81837P

20096E

83288Q

60720R

38524S

83259X

59562G

04034K

22686J

61451D

80764G

62071Z

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

04034K

21417H

35099K

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

21866J

1.1 /1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7

57704V

1.2 (A2)

21338Z

1.8

25271P

1.1 /1.2/1.3/1.5/1.6/1.7/1.8

09254C

1.1 / 1.2/1.3/ 1.4/1.5

76868S

1.2 (A2) / 1.6

25355Y

1.7

72243R

1.6 / 1.7

19634X

1.6

61513P

1.8

23890J

1.6 / 1.7 /1.8

49503R

1.2 (A2) / 1.6 / 1.7 /1.8

01688J

1.1 /1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8

22219V

1.2 (A2) / 1.5/ 1.8

89316D

2.3

40257A

1.8

64016S

1.8

Llegenda motiu d’exclusió:

MANCA DOCUMENTACIÓ:

1.1 Manca DNI o document equivalent

1.2 Manca Permís de conduir classe A2 i/o B

1.3 Manca nivell estudis exigits a la convocatòria

1.4 Manca currículum vitae

1.5 Manca certificat de nivell de català

1.6 Manca Annex 5 Declaració de mèrits

1.7 Manca Annex 6 Declaració responsable

1.8 Manca Annex 7 sol·licitud de participació de processos selectius

NO PRESENTACIÓ FORMAT PDF:

2.1 No format PDF DNI o document equivalent

2.2 No format PDF de conduir classe A2 i B

2.3 No format PDF nivell estudis exigits a la convocatòria

2.4 No format PDF currículum vitae

2.5 No format PDF certificat de nivell de català

2.6 No format PDF Annex 5 Declaració de mèrits

2.7 No format PDF Annex 6 Declaració responsable

2.8 No format PDF Annex 7sol.lic. de participació de processos selectius

Convocatòria inici de les proves

Prova 1: llengües oficials (si s’escau)

Dia:

12/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Informàtica

Ctra. Simpàtica nº 6, planta 2

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Proves 2ª i 3ª

Dia:

13/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Auditori EUSES

C/ Sebastià Juan Arbó nº 2 (Enfront Pavelló 1 d’Octubre)

43870 - Amposta

Prova 4

Dia:

14/09/2023

Hora:

10:00 h

Lloc:

Pavelló Municipal d’Esports

C/ Sebastià Juan Arbó nº 22

43870 - Amposta

Prova 5

Dia:

15/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici el Casal

Ctra. Simpàtica nº 6

43870 - Amposta

Prova 6

Dia:

18/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici el Casal

Ctra. Simpàtica nº 6

43870 - Amposta

Prova 7

Dia:

19/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici el Casal

Ctra. Simpàtica nº 6

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Josep Massana Iniesta, Cap de la Policia Local d’Amposta

 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocal 1

 • Titular: Jordi Tigel Llerda, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta

 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocal 2

 • Titular: Xavier Cuadrat Gilabert, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta

 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocal 3

 • Titular: Montse Barceló Morera, designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

 • Suplent: Francina Escoda Roca, designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Vocal 4

 • Titular: Alfonso Domingo González, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat

 • Suplent: Santiago Rodríguez i Llombart, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat

Secretari/a

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta

En aquest cas la/el secretària/ri actuarà amb veu però sense vot.

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció d’una assessora externa per a la realització de la prova de coneixement del nivell B2 de català, designada pel Consorci per la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre, la senyora Ester Martí Accensi.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 8/9/2023

Correcció d’acord Decret d’Alcalde número 2436/2023

S’informa que, per Decret d’Alcalde número 2438/2023,  en data 8 de setembre de 2023 s’acorda per Decret d’Alcalde número 2436/2023, la publicació del llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu 7 places d’agent per a la Policia Local d’Amposta.

Atès que en el punt QUART de la resolució d’Alcaldia 2436/2023, s’ha produït una errada material, i on hi consta:

QUART.- Designar com a Tribunal qualificador de dit procés de selecció...

Vocal 4

 • Titular: Alfonso Domingo González, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat

 • Suplent: Santiago Rodríguez i Llombart, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat

Ha de constar:

QUART.- Designar com a Tribunal qualificador de dit procés de selecció...

Vocal 4

 • Titular: Francisco Javier Martí Meix, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat

 • Suplent: Francesc Josep Panisello Franch, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat

Així doncs, el Tribunal qualificador designat per a aquest procés selectiu, queda de la següent manera:

President/a

 • Titular: Josep Massana Iniesta, Cap de la Policia Local d’Amposta

 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocal 1

 • Titular: Jordi Tigel Llerda, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta

 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocal 2

 • Titular: Xavier Cuadrat Gilabert, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta

 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocal 3

 • Titular: Montse Barceló Morera, designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

 • Suplent: Francina Escoda Roca, designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Vocal 4

 • Titular: Francisco Javier Martí Meix, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat

 • Suplent: Francesc Josep Panisello Franch, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat

Secretari/a

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta

En aquest cas la/el secretària/ri actuarà amb veu però sense vot.

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció d’una assessora externa per a la realització de la prova de coneixement del nivell B2 de català, designada pel Consorci per la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre, la senyora Ester Martí Accensi.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 8/9/2023

Correcció d’acord Decret d’Alcalde número 2439/2023

S’informa que, per Decret d’Alcalde número 2439/2023, hi consta que en data 8 de setembre de 2023 s’acorda per Decret d’Alcalde número 2436/2023, la publicació del llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu 7 places d’agent per a la Policia Local d’Amposta, amb els aspirants admesos/es pendents del nivell B2 de català.

Atès que s’ha produït una errada material a l’hora d’indicar quins són els aspirants que han de realitzar la prova del nivell B2 de català, s’informa que aquests són els que es detallen a continuació:

DNI

04034K

21417H

35099K

61451D

Es convoca als aspirants indicats anteriorment a la realització de la prova:

Prova 1: llengües oficials, coneixements nivell B2 de català

Dia:

12/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Informàtica

Ctra. Simpàtica nº 6, planta 2

43870 - Amposta

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció d’una assessora externa per a la realització de la prova de coneixement del nivell B2 de català, designada pel Consorci per la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre, la senyora Ester Martí Accensi.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 12/9/2023

Resultat prova nivell B2 de català

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, i en relació al procès de selecció que ens ocupa, el resultat de la prova del nivell B2 de català realitzada el dia 12-09-2023, és el següent:

DNI

RESULTAT

61451D

Exempt/a

04034K

Apte/a

35099K

Exempt/a

21417H

No presentat/da

Actualitzat el 13/9/2023

Resultats proves 2 i 3 

Atesos els resultats de les proves 2 i 3 del concurs-oposició per a proveir de forma definitiva 7 places d’agent de la Policia Local d’Amposta, torn lliure, i vista l’acta del Tribunal Qualificador de data 13 de setembre del 2023, els resultats son els següents:

Resultats prova 2. Cultura general

DNI

RESULTAT

93811E

No presentat/da

01594L

3,30

20096E

No presentat/da

78154W

No presentat/da

78512A

3,00

61451D

3,30

61949F

3,60

35817A

3,80

04627Q

3,30

64492R

3,60

83288Q

1,70

57882B

4,00

08844R

3,50

80764G

3,20

07860P

3,90

22484X

3,10

59562G

No presentat/da

95174F

3,10

04034K

2,50

89684T

4,00

35099K

3,10

29053D

3,60

27566D

2,70

79590M

No presentat/da

21115B

No presentat/da

28230Z

2,90

83259X

2,50

78565X

3,50

21211W

4,20

29554E

No presentat/da

07282A

3,20

23264G

3,50

60720R

3,20

15285W

3,30

52042F

3,60

61629D

3,90

62071Z

No presentat/da

15885K

3,20

67631G

3,00

65070F

2,40

24847K

3,30

57017G

3,80

48890B

4,20

30402N

3,30

36487W

3,00

22462B

3,10

21777Q

No presentat/da

22686J

4,00

38524S

3,20

09954F

No presentat/da

23089V

4,30

61659Q

3,80

19887M

No presentat/da

26249C

3,80

76277J

2,90

81837P

No presentat/da

46636N

3,20

38446Y

3,90

60612G

3,70

23045L

3,80

25420W

3,50

27359V

3,30

25638K

4,30

Resultats prova 3. Coneixements teòrics

DNI

RESULTAT

01594L

6,30

78512A

4,70

61451D

5,35

61949F

6,25

35817A

7,25

04627Q

5,65

64492R

7,15

57882B

7,65

08844R

5,05

80764G

4,80

07860P

5,25

22484X

7,25

95174F

6,85

04034K

3,15

89684T

6,30

35099K

5,80

29053D

6,50

27566D

5,45

28230Z

5,80

83259X

5,60

78565X

5,30

21211W

8,25

07282A

4,15

23264G

6,30

60720R

5,35

15285W

6,00

52042F

6,10

61629D

6,90

15885K

7,25

67631G

5,45

24847K

4,90

57017G

6,30

48890B

5,90

30402N

5,50

36487W

6,10

22462B

5,60

22686J

8,70

38524S

5,20

23089V

6,10

61659Q

6,35

26249C

5,05

76277J

4,10

46636N

6,25

38446Y

6,00

60612G

6,05

23045L

5,20

25420W

7,15

27359V

6,40

25638K

6,90

Es convoca als aspirats que han superat les proves realitzades durant el dia d’avui i que es citaran a continuació, a la realització de la prova 4, Aptitud física, segons el previst, el dia 14 de setembre a les 10h al Pavelló Municipal d’Esports:

DNI

01594L

61451D

61949F

35817A

04627Q

64492R

57882B

08844R

07860P

22484X

95174F

89684T

35099K

29053D

27566D

28230Z

83259X

78565X

21211W

23264G

60720R

15285W

52042F

61629D

15885K

67631G

57017G

48890B

30402N

36487W

22462B

22686J

38524S

23089V

61659Q

26249C

46636N

38446Y

60612G

23045L

25420W

27359V

25638K

IMPORTANT:S’informa a les persones aspirants que per a la realització de la 5ª prova (Prova aptitudinal), reunit el tribunal qualificador amb els tècnics psicòlegs assessors encarregats de l’aplicació d’aquesta, els àmbits d’exploració aptitudinal i les puntuacions necessàries per a la seva superació queden establerts de la següent manera:

La prova aptitudinal consistirà en una bateria de tests psicotècnics que valoraran les aptituds, capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants. Explora els següents àmbits:

 1. Raonament verbal.

 2. Raonament espaial.

 3. Raonament numèric.

 4. Raonament lògic o abstracte.

L’objectiu de la prova es obtenir informació sobre el conjunt dels processos cognitius que es requereixen per resoldre àgilment problemes, captar dades, descobrir les relacions o lleis subjacents, mantenir una adequada flexibilitat mental i fer processos lògics d’inducció i deducció.

Les proves aplicades estan formades per tests objectius que compleixen els requisits de validesa i fiabilitat i han estat baremades, estandarditzades i tipificades en una àmplia mostra de població que permet garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Per superar aquesta prova cal obtenir una puntuació mínima de 4 punts o superior en cadascuna de les proves anteriorment esmentades i que la puntuació mitjana de totes elles sigui de 5 punts o superior (sobre 10).

El barem aplicat correspondrà a la població de referencia, essent en aquest cas persones aspirants a cossos de seguretat, o en el seu defecte el barem de població general.

El resultat de la prova aptitudinal s’expressarà en termes d’Apte/a // No apte/a.

Actualitzat el 14/9/2023

Resultats prova 4

Atesos els resultats de la prova 4 (Aptitud física) del concurs-oposició per a proveir de forma definitiva 7 places d’agent de la Policia Local d’Amposta, torn lliure, i vista l’acta del Tribunal Qualificador de data 14 de setembre del 2023, els resultats son els següents:

Resultats prova 4. Aptitud física

DNI

Pilota. 1r Intent

Pilota. 2n Intent

Puntuació - 10%

Abdominals

Puntuació -15%

Salt. 1r Intent

Salt. 2n Intent

Puntuació -15%

Velocitat. 1r Intent

Velocitat. 2n Intent

Puntuació - 20%

Course Navette

Puntuació - 40%

4t. EXERCICI
APTITUD FÍSICA

01594L

5,48

nul

5,00

33,00

10,00

1,86

1,95

3,00

17,78

-

7,00

8,00

6,00

6,25

61451D

nul

4,51

2,00

35,00

10,00

2,00

2,09

3,00

17,13

17,15

3,00

7,00

3,00

3,95

61949F

nul

6,01

5,00

20,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

No apte/a

35817A

5,63

nul

6,00

27,00

6,00

1,82

1,92

3,00

18,34

-

6,00

7,00

5,00

5,15

04627Q

6,66

7,07

9,00

32,00

10,00

2,22

2,20

9,00

17,52

-

8,00

9,00

8,00

8,55

64492R

6,64

nul

8,00

25,00

5,00

1,71

1,54

1,00

-

-

-

-

-

No apte/a

57882B

4,55

5,71

5,00

35,00

10,00

2,17

2,25

7,00

22,52

18,31

1,00

-

-

No apte/a

08844R

5,40

5,20

5,00

33,00

10,00

2,06

2,10

6,00

nul

18,96

4,00

7,00

5,00

5,70

07860P

5,61

5,25

6,00

29,00

7,00

1,75

1,89

3,00

20,13

19,14

3,00

6,00

5,00

4,70

22484X

5,13

nul

6,00

29,00

10,00

1,66

-

10,00

19,78

-

8,00

5,00

6,00

7,60

95174F

4,51

4,51

4,00

23,00

4,00

1,98

2,04

4,00

19,34

19,47

3,00

6,00

5,00

4,20

89684T

nul

6,34

5,00

32,00

7,00

2,17

2,09

4,00

18,06

17,60

2,00

5,50

1,00

No apte/a

35099K

4,40

5,46

5,00

36,00

10,00

1,78

1,97

4,00

20,26

nul

1,00

-

-

No apte/a

29053D

nul

5,71

6,00

39,00

10,00

2,23

2,20

9,00

16,87

-

9,00

10,00

10,00

9,25

27566D

5,97

nul

5,00

37,00

10,00

2,36

2,39

10,00

17,12

17,10

4,00

9,50

8,00

7,50

28230Z

nul

5,27

4,00

30,00

7,00

1,85

2,04

3,00

17,12

-

4,00

10,00

9,00

6,30

83259X

6,22

nul

7,00

33,00

10,00

2,19

2,31

10,00

17,68

17,69

7,00

9,00

8,00

8,30

78565X

nul

5,23

3,00

27,00

4,00

2,33

2,31

6,00

22,69

16,39

5,00

11,00

8,00

6,00

21211W

5,81

5,99

6,00

34,00

10,00

2,12

2,15

7,00

16,69

-

10,00

12,00

10,00

9,15

23264G

nul

5,04

3,00

38,00

10,00

2,11

2,16

3,00

21,39

18,20

0,00

-

-

No apte/a

60720R

nul

nul

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No apte/a

15285W

nul

4,48

3,00

27,00

10,00

1,68

1,60

10,00

19,66

19,23

6,00

7,00

9,00

8,10

52042F

5,84

5,76

4,00

33,00

8,00

-

-

-

19,05

18,79

0,00

-

-

No apte/a

61629D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No presentat/da

15885K

nul

4,56

2,00

30,00

5,00

2,52

-

10,00

17,09

16,03

6,00

10,50

7,00

6,45

67631G

-

-

-

20,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

No apte/a

57017G

nul

5,40

3,00

32,00

7,00

-

-

-

nul

17,89

1,00

-

-

No apte/a

48890B

5,54

nul

3,00

38,00

10,00

-

-

-

18,28

17,90

1,00

-

-

No apte/a

30402N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No presentat/da

36487W

nul

5,09

3,00

33,00

10,00

2,07

2,15

4,00

22,14

17,75

3,00

9,00

7,00

5,80

22462B

5,51

6,26

7,00

21,00

3,00

2,05

2,09

5,00

18,95

18,89

4,00

6,00

5,00

4,70

22686J

5,35

6,14

7,00

36,00

10,00

2,01

2,17

7,00

16,83

-

9,00

10,00

10,00

9,05

38524S

6,32

nul

6,00

37,00

10,00

2,35

2,40

10,00

16,80

16,57

6,00

9,00

7,00

7,60

23089V

6,07

nul

7,00

29,00

7,00

-

-

-

nul

nul

0,00

-

-

No apte/a

61659Q

6,84

7,06

7,00

40,00

10,00

2,41

2,40

9,00

16,73

-

4,00

10,00

7,00

7,15

26249C

nul

5,19

5,00

33,00

10,00

2,13

2,16

7,00

17,82

17,10

9,00

10,00

10,00

8,85

46636N

4,15

4,18

2,00

30,00

7,00

2,90

2,09

4,00

17,27

17,76

4,00

8,50

6,00

5,05

38446Y

6,15

6,87

6,00

34,00

9,00

2,50

2,55

10,00

16,68

15,89

6,00

9,00

5,00

6,65

60612G

5,01

6,47

6,00

32,00

9,00

2,15

2,15

4,00

17,78

-

3,00

9,00

7,00

5,95

23045L

5,04

nul

5,00

34,00

10,00

2,15

2,13

4,00

18,11

-

6,00

8,50

7,00

6,60

25420W

nul

4,18

3,00

31,00

9,00

1,94

2,08

4,00

17,53

17,40

8,00

9,50

9,00

7,45

27359V

4,86

5,91

6,00

33,00

10,00

-

-

-

21,87

21,45

0,00

-

-

No apte/a

25638K

4,79

4,97

6,00

28,00

10,00

1,85

-

10,00

19,56

-

10,00

5,00

9,00

9,20

Es convoca als aspirats que han superat les proves d’aptitud física realitzades durant el dia d’avui i que es citaran a continuació, a la realització de la prova 5, Tests Aptitudinals, segons el previst, el dia 15 de setembre a les 9h al Edifici el Casal, situat a la Carretera Simpàtica, número 6, d’Amposta:

DNI

01594L

35817A

04627Q

08844R

22484X

29053D

27566D

28230Z

83259X

78565X

21211W

15285W

15885K

36487W

22686J

38524S

61659Q

26249C

46636N

38446Y

60612G

23045L

25420W

25638K

Actualitzat el 15/9/2023

Resultats prova 5

Atesos els resultats de la prova 5, Tests Aptitudinals, del concurs-oposició per a proveir de forma definitiva 7 places d’agent de la Policia Local d’Amposta, torn lliure, i vista l’acta del Tribunal Qualificador de la sessió realitzada en data 15 de setembre del 2023, els resultats son els següents:

Resultats prova 5. Tests aptitudinals

DNI

RESULTAT

01594L

Apte/a

35817A

Apte/a

04627Q

Apte/a

08844R

Apte/a

22484X

No apte/a

29053D

Apte/a

27566D

No apte/a

28230Z

Apte/a

83259X

Apte/a

78565X

No apte/a

21211W

Apte/a

15285W

Apte/a

15885K

Apte/a

36487W

No apte/a

22686J

Apte/a

38524S

Apte/a

61659Q

Apte/a

26249C

Apte/a

46636N

Apte/a

38446Y

Apte/a

60612G

No apte/a

23045L

Apte/a

25420W

Apte/a

25638K

No apte/a

Es convoca als aspirats que han superat els tests aptitudinals realitzats durant el dia d’avui i que es citaran a continuació, a la realització de la prova 6, Tema a desenvolupar, segons el previst, el dia 18 de setembre a les 9h al Edifici el Casal, situat a la Carretera Simpàtica, número 6, d’Amposta:

DNI

01594L

35817A

04627Q

08844R

29053D

28230Z

83259X

21211W

15285W

15885K

22686J

38524S

61659Q

26249C

46636N

38446Y

23045L

25420W

Actualitzat el 18/9/2023

Resultats prova 6

Atesos els resultats de la prova 6, Tema a desenvolupar, del concurs-oposició per a proveir de forma definitiva 7 places d’agent de la Policia Local d’Amposta, torn lliure, i vista l’acta del Tribunal Qualificador de la sessió realitzada en data 18 de setembre del 2023, els resultats son els següents:

Resultats prova 6. Tema a desenvolupar

DNI

RESULTAT

01594L

12,35

35817A

13,10

04627Q

16,40

08844R

14,35

29053D

11,40

28230Z

0,00

83259X

8,15

21211W

11,35

15285W

5,50

15885K

11,80

22686J

14,60

38524S

11,80

61659Q

13,10

26249C

12,55

46636N

7,55

38446Y

11,60

23045L

9,05

25420W

11,75

Es convoca als aspirats que han superat la prova del tema a desenvolupar realitzada durant el dia d’avui i que es citaran a continuació, a la realització de la prova 7, Proves de personalitat i de competències, segons el previst, el dia 19 de setembre a les 9h al Edifici el Casal, situat a la Carretera Simpàtica, número 6, d’Amposta.

La primera fase de la prova serà la realització de les proves psicotècniques, que s’estima que finalitzin a les 11.45h i on estan convocats tots els i les aspirants al mateix temps:

DNI

01594L

35817A

04627Q

08844R

29053D

21211W

15885K

22686J

38524S

61659Q

26249C

38446Y

25420W

Finalitzades les proves psicotècniques, tindran lloc les entrevistes, d’acord amb la següent distribució:

DNI

Dia 19-09. Horari

01594L

12:00 a 12.45

35817A

12:45 a 13:30

04627Q

13:30 a 14:15

08844R

15:45 a 16:30

29053D

16:00 a 17:15

21211W

17:15 a 18:00

15885K

18:00 a 18:45

DNI

Dia 20-09. Horari

22686J

08:30 a 9:15

38524S

09:15 a 10:00

61659Q

10:00 a 10:45

26249C

11:15 a 12:00

38446Y

12:00 a 12.45

25420W

12:45 a 13:30

Informació important sobre la Prova 7.

Aquesta prova consistirà en la realització de qüestionaris (test de personalitat i competència) i una entrevista que mesuraran els valors, els trets de personalitats bàsics, els trets clínics de la persona aspirant, la seva adaptació personal i social a l’entorn i el seu grau d’adequació al següent perfil competencial:

 • Habilitats socials
 • Transmissió d’informació
 • Solució de problemes
 • Interès i iniciativa
 • Responsabilitat I Dedicació
 • Flexibilitat i polivalència
 • Autocontrol i resistència a la pressió

Aquesta prova és obligatòria i tindrà caràcter eliminatori, les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procés selectiu.

Primera part-setena prova: Test de personalitat i competències.

Els qüestionaris que s’administraran són: un de competències professionals, un de trets de personalitat i un de trets clínics.

Realitzats els qüestionaris, els elements que s’hi exploraran s’integraran i es contrastaran en la posterior entrevista per determinar l’adequació de la persona aspirant al perfil competencial exposat en aquestes bases.

Els criteris establerts per a cadascuna de les proves a aplicar serà el següent:

Prova de personalitat: Orientada a avaluar la personalitat de la persona aspirant.

Les puntuacions en aquesta prova van de 0 a 10 en totes les escales.

Per a considerar superada la prova caldrà:

 • Obtenir puntuacions superiors a 2 en cadascuna de les escales globals.
 • Obtenir puntuacions inferiors a 9 en cadascuna de les escales globals.
 • Obtenir puntuacions inferiors a 9 en les escales de control de la prova (manipulació de la imatge, desitjabilitat social, o sinceritat).

El barem aplicat correspon a la població de referencia, essent en aquest cas persones aspirants a cossos de seguretat, o en el seu defecte el barem de població general.

 

Prova de trets clínics:

Prova orientada a avaluar els trets de personalitat i l’estat mental, per tal de valorar el grau d’ajust al funcionament adaptatiu i al perfil competencial del lloc de treball.

En aquest sentit informem que per cadascun dels àmbits de personalitat explorats es pot obtenir una puntuació que va de 1 a 99 punts i que es considerarà un nivell adequat als requeriments del perfil de personalitat obtenir una puntuació inferior a 70 en cadascun dels àmbits explorats. Per tant, per ser declarat apte caldrà obtenir una puntuació inferior a 70 punts en cadascun de les escales explorades. Així mateix a les escales de control de la prova, caldrà obtenir puntuacions majors de 10 i menors de 90.

El barem aplicat correspondrà a la població de referencia, essent en aquest cas cossos de seguretat o en el seu defecte a la població general.

Prova competencial

Consistirà en la realització d’un test orientat a valorar el desenvolupament competencial en relació als requeriments de la tasca com agent de la policia local. 

Informem que per cadascuna de les competències a explorar es pot obtenir una puntuació que va de 1 a 99 punts i que es considerarà un nivell adequat als requeriments del perfil competencial obtenir una puntuació superior a 40 punts en cadascuna de les dimensions globals explorades en la prova.

Per tant, perquè aquesta prova es consideri superada caldrà obtenir necessàriament una puntuació de 40 o superior en cadascuna de les dimensions globals que explora la prova.

Així mateix a les escales de control (sinceritat, manipulació de la imatge o desitjabilitat social), caldrà obtenir puntuacions majors de 10 i menors de 90.

El barem aplicat correspon a la població de referencia, essent en aquest cas el corresponent a cossos de seguretat, o en el seu defecte el barem de població general.

 

Segona part-setena prova: Entrevista competencial

En cap cas l’avaluació del resultat de l’entrevista estarà condicionada o vinculada de manera exclusiva als tests de personalitat i competències, els quals constitueixen un element previ per orientar, si es considera convenient, el contingut d’aquesta. L’entrevista tindrà una durada aproximada de 45 min.

L’entrevista serà realitzada per un Tècnic/a Assessor/a conjuntament amb els membres del Tribunal Qualificador seguint els criteris fixats amb caràcter previ amb l’òrgan de selecció.

Consistirà en una entrevista individual estructurada que es durà a terme per contrastar els resultats obtinguts en el test psicotècnics realitzats anteriorment i que no han resultat excloents i completar l’exploració de les competències definides a les bases d’aquest procés.

L’entrevista versarà sobre preguntes experiencials del recorregut professional de la persona i la presentació de casos o incidents relacionats amb la tasca o funcions pròpies del lloc de treball, davant les quals la persona aspirant ha d’oferir resposta i interactuar directament amb les persones entrevistadores, en un context de role-playing. En aquests casos en cap cas s’avaluarà coneixement tècnic si no les habilitats i recursos personals evidenciats durant la gestió del cas.

El contingut del guió es valorarà a partir d’una graella de valoració on cadascuna de les competències quedarà definida per mateix nombre d’indicadors o ítems conductuals. Es valorarà la presència o absència de cadascun d’aquests indicadors a partir del contingut de l’entrevista.

El guió, la graella de valoració i la pauta del desenvolupament de l’entrevista que s’aplicarà a totes les persones aspirants cridades a la prova, serà definida prèviament pel tribunal de selecció assessorat pel tècnic extern.

Cadascuna de les competències avaluades es valorarà amb 0 punts, 1 punt o 2 punts.

Per tal de superar la prova , la persona aspirant haurà de complir dos requisits:

 • Obtenir una puntuació superior a 0 punts en totes les competències.
 • Obtenir una puntuació igual a 2 punts en quatre o més competències.

Les persones aspirants que no es presentin a qualsevol de les crides o no superin la entrevista quedaran excloses del procés.

Per a l’execució d’aquesta prova caldrà només la presència d’un membre del Tribunal per assegurar-ne la correcta realització.

Actualitzat el 20/9/2023

Resultats prova 7 (proves de personalitat i de competències)

Atesos els resultats de la prova 7, Proves de personalitat i de competències, del concurs-oposició per a proveir de forma definitiva 7 places d’agent de la Policia Local d’Amposta, torn lliure, i vistes les actes del Tribunal Qualificador de les sessions realitzades en data 19 i 20 de setembre del 2023, els resultats son els següents:

DNI

Resultat

01594L

No apte/a

35817A

No apte/a

04627Q

Apte/a

08844R

Apte/a

29053D

No apte/a

21211W

Apte/a

15885K

No apte/a

22686J

Apte/a

38524S

No apte/a

61659Q

Apte/a

26249C

No apte/a

38446Y

No apte/a

25420W

No apte/a

Es convoca als aspirats que han superat tots els exercicis de la fase d’oposició i que es citaran a continuació, a les dependències de la Policia Local d’Amposta, situades al C/ Barcelona, número 66, d’Amposta, el dia 21 de setembre a les 10h per tal que aportin la justificació documental dels mèrits que hagin d’al·legar d’acord amb el disposat al punt setè de les bases reguladores del procés selectiu:

DNI

04627Q

08844R

21211W

22686J

61659Q

Actualitzat el 22/9/2023

Resultats fase concurs i convocatòria prova 8

Vistes les actes del Tribunal Qualificador de la sessió realitzada en data 21 de setembre del 2023, els resultats son els següents:

DNI

Resultat fase oposició

Resultat fase concurs

Puntuació total

04627Q

33,90

9,70

43,60

08844R

28,60

8,50

37,10

21211W

32,95

6,05

39,00

22686J

36,35

7,40

43,75

61659Q

30,40

5,70

36,10

Convocatòria prova 8:

D’acord amb el disposat al punt vuitè de les bases reguladores del procés selectiu, es convoca als aspirats a la realització de la prova 8, reconeixement mèdic, segons s’indica a continuació:

Lloc

SP - Activa Mútua

C/ Rei Pere II El Gran, nº 22 - 43870 Amposta

(al costat del Gran Bazar Shop

Dia

25-09-2023

DNI

Hora

61659Q

09:15:00

04627Q

09:30:00

22686J

09:30:00

21211W

10:00:00

08844R

13:00:00

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/10/2023

Els resultats de la prova 8 – reconeixements mèdics, son els següents:

DNI

RESULTAT

61659Q

Apte/a

04627Q

Apte/a

22686J

Apte/a

21211W

Apte/a

08844R

Apte/a

Atesos els resultats dels reconeixements mèdics i tenint en compte l’indicat al punt 9.4 i 9.5 de les bases reguladores del procés selectiu, les persones que han superat el reconeixement mèdic han estat proposades per l’Alcaldia d’aquesta Corporació mitjançant Decret 2670/2023, per a incorporar-se com a funcionaris en pràctiques i disposen de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació, per a presentar els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies