Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Oferta de treball temporal de Tècnic/a Ambiental i creació de borsa de treball

Oferta de treball: Oferta de treball temporal de Tècnic/a Ambiental i creació de borsa de treball

publicat el 10/03/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

10/03/2022

Nom de l’oferta de treball:

Oferta de treball temporal de Tècnic/a Ambiental i creació de borsa de treball

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Polítiques Ambientals

Llocs de treball oferts:

1 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 11/03/2022 al 30/03/2022.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la data final del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Funcions generals:

Execució

 •  Atendre, informar i/o assessorar en totes aquelles consultes i/o qüestions que s’adrecin a la unitat organitzativa d’adscripció i que facin referència a l’especialitat tècnica del lloc.
 • Executar els projectes i programes planificats i assignats pel/per la cap.
 • Assessorar i donar suport tècnic en la definició, planificació, diagnosi i l’elaboració i execució de projectes i accions en matèria de l’especialitat tècnica i de la unitat organitzativa d’adscripció.
 • Dissenyar, impulsar, gestionar i dirigir els projectes, programes i plans promoguts per l’Ajuntament que facin referència a la unitat organitzativa d’adscripció.
 • Elaborar i proposar projectes i programes d’actuacions al/a la cap.
 • Realitzar estudis i recerca de dades necessàries per al desenvolupament dels projectes i/o programes que es realitzin a la unitat organitzativa d’adscripció, d’acord amb l’especialitat tècnica.
 • Fer el seguiment de l’execució dels projectes i programes planificats i assignats pel/per la cap.
 • Analitzar informació i/o resoldre tècnicament totes aquelles accions que requereixin de l’aportació de coneixements tècnics.
 • Elaborar informes tècnics del programes i/o projectes realitzats.
 • Actualitzar els seus coneixements professionals mitjançant el seguiment de publicacions oficials i d’obres de consulta.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Relacions

 • Coordinar-se i col·laborar amb altres unitats o àrees de la corporació en aquells casos en què es requereixi una actuació concreta.
 • Assessorar en les tasques realitzades per altres serveis o àrees.
 • Crear i mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat.
 • Col·laborar i treballar conjuntament amb la Diputació de Tarragona, Consell Comarcal, Agència de Residus de Catalunya, Parc Natural i altres institucions i/o organismes.
 • Revisió
 • Revisar les pròpies tasques.
 • Revisar les tasques de personal al seu càrrec (intern o extern).

Millora

 • Proposar millores en les pròpies tasques.
 • Proposar millores a introduir en la gestió de la unitat organitzativa d’adscripció i/o els projectes i programes que s’executin, d’acord amb l’especialitat tècnica.

Substitució

 • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.

General

 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció. Realitzar aquelles altres tasques relacionades al lloc de treball i que li siguin encomanades, o resultin necessàries per raons del servei, particularment aquelles que es derivin dels coneixements o experiències exigits en les proves d’assignació al lloc o els adquirits en cursos de perfeccionament en els quals hagi participat per raó del lloc de treball.

Funcions específiques:

 • Redacció de plecs tècnics i altra documentació tècnica i/o administrativa dels expedients de contractació que li siguin assignats dins de les seves competències.
 • Valoració tècnica d’ofertes.
 • Redacció d’informes tècnics.
 • Gestió d’expedients de subvencions (recerca, sol·licitud, acceptació, execució i justificació).
 • Gestió, tramitació i seguiment de convenis i contractes.
 • Assumir el càrrec de Responsable dels contracte que li siguin assignats. Supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb el fi d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada contractualment.
 • Ser responsable del contracte del servei de neteja viària i manteniment dels espais verds del terme municipal d’Amposta. Organització, supervisió, inspecció i control del servei.
 • Ser responsable del conveni que regula el Servei de recollida i transport dels residus municipals i gestió i explotació de deixalleries (competència delegada). 
 • Ser responsable del conveni que regula la delegació de competències municipals en matèria de salubritat (competència delegada). 
 • Gestionar i controlar l’execució d’altres convenis relacionats amb el seu lloc de treball, com per exemple, la recollida d’olis usats o roba usada o altres residus.
 • Realitzar diverses tasques relatives a l’àmbit de la salut pública: control sanitari dels abastaments d’aigua, coordinació i control de plagues, desinfecció i desratització.
 • Redacció i seguiment del Pla de distribució de platges.
 • Realització d’inspeccions i treballs de camp.
 • Dissenyar i projectar nous espais enjardinats i/o altres projectes, plans o programes relacionats amb el manteniment i la preservació del medi ambient.
 • Dissenyar, impulsar, gestionar i coordinar l’execució de projectes relacionats amb la gestió de residus
 • Dissenyar, impulsar, gestionar i coordinar l’execució de projectes relacionats amb la qualitat de l’aire i la implementació de zones de baixes emissions.
 • Impulsar polítiques ambientals transversals entre diverses àrees de l’Ajuntament i donar-hi suport en àmbits com energies renovables, economia circular, mobilitat sostenible, etc.
 • Ser el contacte directe entre l’Ajuntament i el Centre en Resiliència Climàtica per coordinar accions conjuntes.
 • Coordinar i supervisar punts de gestió de residus municipals.
 • Impulsar, gestionar i col·laborar en la promoció de campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana.
 • Realitzar, avaluar i analitzar estadístiques i indicadors que permetin el seguiment i millora de les activitats i processos propis de la seva activitat.
 • Realitzar el seguiment de les obres d’execució dels diferents projectes aprovats amb incidència mediambiental realitzant la direcció d’obres i/o direcció d’execució de les obres si s’escau.
 • Elaborar plans i programes de protecció del medi natural, així com redactar documentació tècnica corresponent a les actuacions desenvolupades en l’àmbit.
 • Inspeccionar, controlar i supervisar la qualitat del medi al municipi i aquelles activitats susceptibles d’afectar al medi ambient.
 • Dissenyar i impulsar accions d’educació ambiental i sensibilització en el coneixement respecte al medi ambient.
 • Programar, dirigir i controlar el treball executat pel personal de la Brigada Municipal, en aquelles tasques relacionades amb el lloc de treball.
 • Participar en la gestió i actualització de l’inventari de l’arbrat municipal.
 • Gestionar, dissenyar, supervisar i fer difusió de les activitats de les setmanes de conscienciació ambiental de les àrees d’adscripció i impulsar-ne de noves en altres àrees de l’Ajuntament.
 • Col·laborar en la redacció d’ordenances del seu àmbit d’actuació.
 • Informar sobre totes les qüestions de caire ambiental que afectin el municipi (residus, qualitat de l’aire, sostenibilitat, energies renovables, prevenció d’incendis, medi natural, rieres i torrents, arbrat, abocaments, etc.)
 • Col·laborar amb entitats supramunicipals.
 • Col·laborar i mantenir coordinació amb els centres educatius del municipi sobre activitats mediambientals.

Requisits imprescindibles:

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció (formulari PDF, 120KB).
 • Fotocòpia del DNI
 • Currículum
 • Fotocòpia i original de la titulació requerida o equivalent:
  • Estar en possessió de Llicenciatura o Grau universitari que faculti per a l’exercici de les funcions de Tècnic/a Ambiental:
  • Enginyeria Agrònoma.
  • Enginyeria Tècnica Agrícola.
  • Ciències Ambientals.
  • Biologia.
  • Biologia Ambiental.
  • Enginyeria Ambiental.
  • Enginyeria en Medi Ambient i Recursos Naturals.
  • Enginyeria del Medi Natural.
  • Geografia.
  • Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient.
  • Bioquímica i Geologia.
  • o qualsevol altre titulació homologada amb un itinerari curricular relacionat amb les funcions del lloc de treball.
  • Nivell C1 de català.
  • Permís de conduir classe B.

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

Complerta

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

Per a una jornada complerta la retribució mensual bruta aproximada son 1.961,64 € per 12 pagues, més dos pagues extraordinàries de 1.677,41 € bruts.

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament, o bé còpies vàlidament compulsades.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti, i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
 • Els mèrits que es vulguin al·legar s’hauran d’indicar amb el model Annex II, i aquest model s’ha de presentar durant el període d’inscripció de les sol·licituds. No es tindrà en compte cap mèrit que no s’hagi indicat en aquest tràmit. La justificació documental només es durà a terme per part d’aquells aspirants que superin la fase d’oposició i d’acord amb els següents criteris: Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.

El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA

La vacant que requereix d’una incorporació més immediata es realitzarà amb un contracte temporal a jornada complerta. La resta de contractacions que es puguin fer de la borsa d’aspirants aprovats seran en funció de les necessitats del servei.

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: El present procés de selecció consistirà en un concurs-oposició amb una puntuació màxima de 100 punts, distribuïts de la següent forma.

Fase d’oposició. 70 punts.

Prova 1:  Exercici teòric. 35 punts.

Prova 2: Cas pràctic. 35 punts.

Les proves de la fase d’oposició versaran sobre el temari, així com també sobre les funcions pròpies del lloc de treball indicades a l’oferta.

Fase de concurs. 30 punts.

La fase de concurs, la qual es puntuarà fins a 30 punts, consisteix en la valoració dels mèrits de les persones aspirants (25 punts) i d’una entrevista personal (5 punts).

Mèrits: La valoració de mèrits* es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre els mèrits al·legats a l’Annex II durant el termini de presentació de sol·licituds. (La documentació justificativa només l’hauran de portar les persones que hagin superat la fase d’oposició). La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 25 punts, d’acord amb els següents criteris:

Experiència professional (fins a un màxim de 15 punts)

 • En llocs de treball vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,005 punts per dia treballat

Formació (fins a un màxim de 10 punts)

 • Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), segons el següent barem:
Títol Punts
Llicenciatura o graus 2,5 punts
Diplomatura 2 punts
Màsters 1,5 punts
Postgraus 1 punt
Cicles formatius 1 punt


 • Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se a l’àmbit del lloc de treball que ens ocupa, segons l’escala següent:
Cursos Punts
Per cursos de 8 a 25 hores 0’25 punts per curs
Per cursos de 26 a 50 hores 0,50 punts per curs
Per cursos de 51 a 100 hores 0,70 punts per curs
Per cursos de durada superior a 100 hores 0,90 punts per curs

Quan els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’10 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

*Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

Pel que fa a la formació caldrà aportar la titulació o documentació necessària que acrediti la seva realització.

No es valorarà cap mèrit que no estigui degudament acreditat i el Tribunal podrà requerir tots els aclariments que estimi oportuns.

La documentació justificativa dels mèrits al·legats a l’Annex II, l’hauran d’aportar només els aspirants que hagin superat la fase d’oposició, en el termini de 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació dels resultats de la fase d’oposició.

Entrevista: Una vegada feta la valoració dels mèrits per part del tribunal, les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició seran convocades a una entrevista personal, de caràcter obligatori.

L’entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament. En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.

La puntuació màxima serà de 5 punts.

La creació de la borsa té una durada de dos anys. Tots els candidats/es que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Tècnic/a Ambiental o llocs de treball similars per a l’Ajuntament d’Amposta.

 

ANNEX I. TEMARI

Tema 1. La gestió del medi ambient en l’àmbit local. Marc legal. Competències municipals. Medi ambient i municipi.

Tema 2. Llei 9/20217, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Objecte i àmbit d’aplicació de la llei. Els tipus de contracte. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. Els contractes de serveis. Els responsables del contracte.

Tema 3. Servei de neteja viària. Formes de gestió. Tecnologia i organització.

Tema 4. Manteniment i gestió de zones verdes en l’àmbit municipal. Formes de gestió. Tecnologia i organització.

Tema 5. El verd urbà i l’arbrat viari. Criteris per a la gestió municipal sostenible d’espais verds. Anàlisi i disseny del verd urbà. Podes i controls de risc de l’arbrat. Criteris de selecció.

Tema 6. Els residus. La gestió dels residus: principis i objectius. Els plans nacionals i autonòmics de residus, amb especial referència a Catalunya. La gestió dels residus a Catalunya. Marc legal. Agència de Residus de Catalunya.

Tema 7. Els residus: tipologia i caracterització. Reducció, recuperació, reutilització i reciclatge. La generació de residus sòlids urbans. Producció per habitant. Classes i composició. Diferents tipus de tractaments i disposició. La recollida selectiva: metodologia i tipus. Normativa bàsica. Residus municipals, comercials i industrials: recollida, tractament i destinació . Problemàtica i estratègies. Models de recollida de residus domèstics. Recollida porta a porta d’orgànica, multiproducte i rebuig. Recollides complementàries de residus comercials i vidre.

Tema 8. La gestió dels residus a Amposta: els sistemes de recollida, competències, fiscalitat ambiental, composició general i evolució. Les deixalleries municipals: tipus de deixalleries, residus admesos; classificació i destí dels materials.

Tema 9. Fonts de finançament en temes de medi ambient.

Tema 10. Campanyes d’informació i sensibilització de medi ambient als ciutadans. Educació ambiental.

Tema 11. Tramitació ambiental d’obres i projectes. Avaluació d’impacte ambiental. Legislació aplicable. Elaboració d’estudis d’impacte ambiental: contingut i metodologies; mesures preventives, correctores i compensatòries. Plans i programes de protecció del medi natural. Programes de vigilància ambiental.

Tema 12. Els espais naturals protegits. Normativa estatal i autonòmica sobre els espais naturals: estructura i contingut. Els espais d’Interès Natural a Catalunya.

Tema 13. Direcció d’obres i d’execució de projectes amb incidència ambiental. La gestió de residus en les obres de la construcció. La contaminació del sòl.

Tema 14. Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges. Neteja de platja. Llei de costes.

Tema 15. El desenvolupament sostenible en els ens locals. L’Estratègia de Desenvolupament Sostenible de Catalunya 2026. Agendes 21 i PAES. ODS. Agenda 2030. Xarxa de Pobles i Ciutats per la Sostenibilitat.Descarregar Annex II (PDF, 63KB)

Actualitzat el 6/4/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es:

En relació al procés de selecció que ens ocupa, s’informa als/les aspirants de la següent informació:

Admesos/es:

DNI

6763L

0176T

7219S

2340N

5879P

3299R

2594G

1623F

7994P

1409Q

1602A

Admesos/es pendents del nivell C1 de català:

DNI

7464F

Exclosos/es:    

DNI

Motiu d’exclusió

8526V

2 – 3 (*)

8454S

2

6950Z

2

0463X

2

9303Y

2

5526R

2 – 3 (*)

3768Z

1 - 4

8540W

1

Motius d’exclusió:

 1. No aporta la titulació requerida imprescindibles
 2. No aporta estar en possessió del carnet B de conduir
 3. No acredita el nivell de català (* no és un motiu d’exclusió, però si és necessari conèixer si es disposa o no)
 4. No presenta la instància de participació en el procés de selecció

Període d’esmena: del 07-04-2022 al 22-04-2022 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves: 

Fase d’oposició:

Dia:

10/05/2022

Lloc.

Edifici "Lo Sindicat" - Sala Multifuncional

Av. de la Ràpita núm. 43 1a planta

43870 - Amposta

Hora:

09.00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular:   Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Un/a funcionari/a de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 

 • Titular:    Francesc Lluís Costes
 • Suplent:  Un/a funcionari/a de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular:     Josep M. Prunera (Tècnic Ambiental Diputació de Tarragona)
 • Suplent:  Un/a tècnic de la Diputació de Tarragona

El tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la col·laboració de tècnics assessors experts en la matèria, que actuaran amb veu però sense vot.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 28/4/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es:

En relació al procés de selecció que ens ocupa, s’informa als/les aspirants de la següent informació:

Admesos/es

DNI

6763L

0176T

7219S

2340N

5879P

3299R

2594G

1623F

7994P

1409Q

1602A

3768Z

8526V

8454S

6950Z

0463X

9303Y

Admesos/es pendents del nivell C1 de català: 

DNI

7464F

Exclosos/es:  

DNI

Motiu d’exclusió

5526R

2 – 3 (*)

8540W

1

Motius d’exclusió:

 1. No aporta la titulació requerida imprescindibles
 2. No aporta estar en possessió del carnet B de conduir
 3. No acredita el nivell de català (* no és un motiu d’exclusió, però si és necessari conèixer si es disposa o no)
 4. No presenta la instància de participació en el procés de selecció

Convocatòria inici de les proves: 

Fase d’oposició:

Dia:

10/05/2022

Lloc.

Edifici "Lo Sindicat" - Sala Multifuncional

Av. de la Ràpita núm. 43 1a planta

43870 - Amposta

Hora:

09.00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular:    Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Un/a funcionari/a de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 

 • Titular:    Francesc Lluís Costes
 • Suplent:  Un/a funcionari/a de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular:     Josep M. Prunera (Tècnic Ambiental Diputació de Tarragona)
 • Suplent:  Un/a tècnic de la Diputació de Tarragona

El tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la col·laboració de tècnics/ques assessors/es experts en la matèria, que actuaran amb veu però sense vot:

Sra. Verònica López Robles, professora de l’IEPAAC.

Sra. Mercè Mariano Geira, Responsable Gestió de Residus / Tècnica economia circular COPATE.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 13/5/2022

Resultats fase oposició 

Segons l’acta emesa pel tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades el passat dia 10-05-2022, ha estat:

DNI

Assistència

Test

Pràctic

TOTAL

6763L

No presentat/da

-

-

-

0176T

Presentat/da

14,5

20,76

35,26

7219S

Presentat/da

13

7,3

No apte/a

2340N

Presentat/da

9,75

20,87

No apte/a

5879P

Presentat/da

20

24,13

44,13

3299R

No presentat/da

-

-

-

2594G

No presentat/da

-

-

-

1623F

No presentat/da

-

-

-

7994P

No presentat/da

-

-

-

1409Q

No presentat/da

-

-

-

1602A

No presentat/da

-

-

-

3768Z

Presentat/da

7,75

13,49

No apte/a

8526V

No presentat/da

-

-

-

8454S

Presentat/da

13

4,9

No apte/a

6950Z

Presentat/da

19,25

25,08

44,33

0463X

Presentat/da

15,75

20,97

36,72

9303Y

Presentat/da

11,25

23,85

35,1

7464F

No presentat/da

-

-

-

Fase de concurs:

Convocatòria prova: entrevista i valoració de mèrits

Dia:

16/05/2022

Lloc.

Edifici "Lo Sindicat" - Sala Multifuncional

Av. de la Ràpita núm. 43 1a planta

43870 - Amposta

Es convoca als aspirants que han superat la fase d’oposició, a la realització de l’entrevista, segons les hores que s’indiquen a continuació: 

DNI

Hora

6950Z

10,00h

5879P

10,20h

0463X

10,40h

0176T

11,00h

9303Y

11,20h

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 18/5/2022

Resultats finals

Segons l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades en la fase de concurs, ha estat el següent:

DNI

Mèrits

Entrevista

TOTAL

6950Z

4,7

5,0

9,7

0176T

6,1

5,0

11,1

0463X

4,7

3,5

8,2

9303Y

0,0

4,5

4,5

5879P

No presentat/da

-

Exclòs/a

Així doncs, els resultats finals de totes les proves realitzades ha estat:

DNI

Fase Oposició

Fase Concurs

Puntuació final

6950Z

44,33

9,7

54,03

0176T

35,26

11,1

46,36

0463X

36,72

8,2

44,92

9303Y

35,10

4,5

39,6

Segons els resultats anteriorment indicats, el Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció proposa a l’aspirant amb DNI finalitzat amb número i lletra 6950-Z, al haver estat l’aspirant que ha superat totes les proves i haver obtingut la màxima puntuació, per ocupar la plaça del lloc de treball objecte de la convocatòria.

La borsa de treball d’aquest procés de selecció queda constituïda per estricte ordre de puntuació, essent:

Ordre borsa

DNI

1

6950Z

2

0176T

3

0463X

4

9303Y

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies