Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Professor/a d’arts plàstiques i disseny per a ESARDI, especialitat disseny d’interiors

Oferta de treball: Professor/a d’arts plàstiques i disseny per a ESARDI, especialitat disseny d’interiors

publicat el 01/07/2022


Bases corregides i publicades al BOPT.

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

14/07/2022

Nom de l’oferta de treball:

Professor/a d’arts plàstiques i disseny per a ESARDI, especialitat disseny d’interiors

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Educació - ESARDI

Llocs de treball oferts:

1, amb creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 15/07/2022 al 03/08/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

ESARDI

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores i convocatòria del procés de selecció per proveir amb caràcter temporal un lloc de treball de Professor/a d’Arts Plàstiques i Disseny per a Esardi, Especialitat en Disseny d’Interiors, Escola d’Art i Disseny, com a Personal Laboral de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant Concurs-Oposició Lliure de l’Escala de l’Administració General i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar Bases reguladores (PDF, 424KB)

Actualitzat el 6/7/2022

D’acord amb el Decret d’Alcaldia 2035/2022, de 6 de juliol, s’ha rectificat el temari de les bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir de forma temporal un lloc de treball de Professor/a d’Arts Plàstiques i Disseny per a ESARDI, l’Escola d’Art i Disseny, en règim laboral interí, de l’Ajuntament d’Amposta, de l’escala d’Administració General i, obtenir alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants en llocs similars al d’aquest que és objecte de convocatòria, i cal fer pública aquesta correcció es fa pública per al general coneixement, amb la corresponent publicació al BOPT.

Pel que fa al termini d’inscripció, queda suspès l’actual i s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta correcció al BOPT, d’acord amb l’indicat al punt quart.

IMPORTANT: Tots aquells aspirants que ja hagin presentat la seva sol·licitud de participació entre el dia 2 i el 5 de juliol (ambdós inclosos) quan es torni a obrir el període d’inscripció caldrà que presentin una nova instància manifestant novament la seva voluntat de participar en el procés, però la documentació adjunta que ja hagin presentat la recuperarem des de l’Ajuntament.

Actualitzat el 15/7/2022

Bases Reguladores i Convocatòria del Procés de Selecció per proveir amb caràcter temporal un lloc de treball de Professor/a d’Arts Plàstiques i disseny per a esardi, especialitat en disseny d’interiors, escola d’art i Disseny, com a personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’Administració General i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.


Descarregar document (PDF, 428KB)

Actualitzat el 4/8/2022

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2303/2022, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

2947S

5708E

9258Z

5705L

7598A

4201J

0959Y

3827M

Admesos/es pendent del nivell C1 de català

DNI

8887K

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

5796G

No aporta la titulació requerida

9338H

No acredita l’equivalència de la titulació, falta acreditar 2 anys d’experiència en el sector

2753X

No aporta la segona instància de participació

Període d’al·legacions: del 05/08/2022 al 19/08/2022

Important:Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:

Dia:

05/09/2022

Hora:

09.00 h

Lloc:

Edifici Escola d’Art i Disseny d’Amposta

Plaça del Castell núm. 2

43870 - Amposta

Tribunal qualificador

President/a:

 • Titular: Maria Barberà Baiges
 • Suplent: Gislen Rojas Llasat

Vocal 1:

 • Titular: Maite Subirats Argentó
 • Suplent: Assumpció Solé Tortajada

Vocal 2:

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Xavier Mèlich Porres

Vocal 3:

 • Titular: Lídia Alfara Subirats
 • Suplent: Montse Rodríguez Arasa

Vocal 4:

 • Titular: Un/a membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la col·laboració de dos assessors externs, que tindran veu però no vot:

 • Georgina Bosch Gas, Directora d’Escola d’Art i Disseny d’Amposta - ESARDI
 • Jordi Martínez Piñol, Professor de Disseny d’Interiors - ESARDI

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies