Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Pintor/a rellevista i creació de borsa

Oferta de treball: Pintor/a rellevista i creació de borsa

publicat el 17/02/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

17/02/2022

Nom de l’oferta de treball:

Pintor/a rellevista i creació de borsa

Categoria:

C2-13 (C2.5.1)

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Serveis Municipals

Llocs de treball oferts:

 1 i creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 18/02/2022 al 09/03/2022.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en un termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

 • Realitzar els treballs de pintura en general (interior, exterior, horitzontal, façanes, mobles, eines, ...).
 • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament del seu treball, així com del material.
 • Transportar l’equip de treball de camp.
 • Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Conèixer les característiques dels materials existents al mercat per a la seva correcta selecció i aplicació.
 • Verificar i supervisar l’estat de les instal·lacions.
 • Emplenar adequadament els documents acreditatius dels temps destinats a la realització del treball i del material utilitzat.
 • Informar al/la cap sobre el resultat dels treballs realitzats.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Donar suport als tècnics municipals en necessitats relacionades amb el seu lloc de treball.
 • Donar suport a la resta de seccions de la brigada quan calgui per necessitats del servei.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Requisits imprescindibles:

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats del servei

Durada del contracte:

En funció de les necessitats del servei

Jornada:

En funció de les necessitats del servei

Horari:

En funció de les necessitats del servei

Retribució mensual bruta aproximada:

1.494,51 € (per una jornada complerta)

Lloc de treball:

Serveis Municipals – Secció de pintura

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats del servei

Descripció del procés de selecció:

 • Fase/Prova 1
 • Fase/Prova 2

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida en fotocòpies dels originals.
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a divuit mesos dins un període de vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti,i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
 • Els mèrits que es vulguin al·legar s’hauran d’indicar amb el model "Annex Presentació Mèrits", i aquest model s’ha de presentar durant el període d’inscripció de les sol·licituds. No es tindrà en compte cap mèrit que no s’hagi indicat en aquest tràmit. La justificació documental només es durà a terme per part d’aquells aspirants que superin la fase d’oposició i d’acord amb els següents criteris: Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.
 • L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.
 • El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA

El procés de selecció inclourà les següents fases:

Fase I. Test i entrevista. 50 punts (per superar aquesta prova caldrà obtenir un mínim de 25 punts).

Aquesta prova consistirà en realitzar un test relacionat amb les tasques pròpies del lloc de treball, valorat en una puntuació màxima de 40 punts, i una entrevista, valorada en una puntuació màxima de 10 punts, que consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar, i a l’experiència professional de la persona aspirant, amb l’objectiu de valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament.

En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.

Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori.

La puntuació màxima serà de 50 punts, i per superar-la cal obtenir un mínim de 25 punts entre la suma obtinguda entre el test i l’entrevista.

Fase II. Valoració de mèrits. 25 punts.

IMPORTANT: La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 25 punts, d’acord amb els següents criteris:

Experiència professional (fins a un màxim de 20 punts)

 • En llocs de treball vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 20 punts.

Formació (fins a un màxim de 5 punts)

 • Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció).
 • Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se a l’àmbit del lloc de treball, fins a un màxim de 2,5 punts, segons l’escala següent:
Per cursos de 8 a 25 hores 0’20 punts per curs.
Per cursos de 26 a 50 hores 0’30 punts per curs.
Per cursos de 51 a 100 hores 0’40 punts per curs.
Per cursos de durada superior a 100 hores 0,50 punts per curs.

Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

*Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i, en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

Pel que fa a la formació caldrà aportar la titulació o documentació necessària que acrediti la seva realització.

No es valorarà cap mèrit que no estigui degudament acreditat i el Tribunal podrà requerir tots els aclariments que estimi oportuns.

La creació de la borsa té una durada de dos anys. L’aspirant que quedi en primer lloc serà el que ocupi el lloc de rellevista, i la resta de candidats que superin el procés, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Pintors/es per a l’Àrea de Serveis Municipals, o llocs de treball similars per a l’Ajuntament d’Amposta.

Actualitzat el 14/3/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es:

Admesos/es

DNI

3855R

2120K

6069F

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

7185L

No aporta la titulació requerida

8509Z

No aporta la titulació requerida

6573F

No aporta la titulació requerida

8094C

No aporta la titulació requerida

1442V

No aporta la titulació requerida

Període d’al·legacions: del 15/03/2022 al 28/03/2022 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria de les proves:  

Dia:

01/04/2022

En la propera publicació s’informarà del lloc on es desenvoluparan les proves segons el llistat definitiu dels/les aspirants admesos/es.

Tribunal qualificador:

 • President/a:   Juan Ramon Escudero Cervera
 • Vocal 1:          Demetri Morales Almo
 • Vocal 2:          Isabel Panisello Pech

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 30/3/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

3855R

2120K

6069F

8509Z

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

7185L

No aporta la titulació requerida

6573F

No aporta la titulació requerida

8094C

No aporta la titulació requerida

1442V

No aporta la titulació requerida

Convocatòria de les proves:  

Dia:

01/04/2022

Hora:

08.30h

Lloc:

Central Municipal de Serveis  -  Pol. Industrial de Tosses

C/ Zurich, nº 8-10

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

 • President/a:   Juan Ramon Escudero Cervera
 • Vocal 1:          Demetri Morales Almo
 • Vocal 2:          Isabel Panisello Pech

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/4/2022

Resultat proves:

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades el dia 01/04/2022, ha estat el següent:

DNI

Test

Pràctic

Entrevista

Mèrits

Total

3855R

14

8

7

2,30

31,3

2120K

18

15

6

1,53

40,53

6069F

10

9

6

0,81

25,81

8509Z

17

20

7

2,50

46,50

El Tribunal proposa per ocupar el lloc de treball temporal de pintor rellevista, a l’aspirant amb DNI acabat amb números i lletra 8509-Z

El Tribunal informa que la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda,  per estricte ordre de puntuació, segons es detalla seguidament:

Ordre

DNI

1

8509Z

2

2120K

3

3855R

4

6069F

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies