Oferta de treball: Oficial Primera Xòfer. Laboral fix.

publicat el 12/12/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

06/12/2022

Nom de l’oferta de treball:

Oficial Primera – Xòfer. Laboral fix.

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Serveis Municipals

Llocs de treball oferts:

1 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 07/12/2022 al 27/12/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: A determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Complerta

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució anual bruta:

24.303,86 €

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Sol·licitud per a la participació en processos de selecció


Data de publicació:

06/12/2022

Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques.

Bases Reguladores del Procés de Selecció per proveir amb caràcter definitiu el lloc de treball d’Oficial Primera - Xòfer, com a Personal Laboral de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’Administració Especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.


Descarregar Bases reguladores (PDF, 497KB)

Actualitzat el 12/1/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 58/2023 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

8675Z

5230K

2539G

9638L

6864E

4835Y

1365H

Admesos/es pendents del nivell B2 de català

DNI

6069F

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

2473F

7

2408A

8

4973S

3, 8,

5004W

3, 8,

5459X

1, 3, 8,

8136D

8

9657F

3, 4, 8,

1803E

3,

6709K

3

7882B

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,

4523K

3,

1996N

7, 8

0234E

1, 3, 6, 7,

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud participació en processos de selecció
 2. Fotocòpia DNI o document equivalent
 3. Còpia titulació acadèmica: ESO
 4. Currículum vitae acompanyat de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social
 5. Document acreditatiu del nivell B2 de català
 6. Còpia del permís de conduir B i C
 7. Còpia del Cerfit. d’Aptitut per a Conductors Professionals (CAP)
 8. Còpia carnet de Carretó

Període d’esmena

Del 13/01/2023 al 26/01/2023 (ambdós inclosos).

Si transcorregut el període d’esmena no es presenta cap al·legació contra el present llistat provisional, aquest esdevindrà a definitiu.

Proves

Inici de les proves: 30/01/2023

Lloc:

Edifici El Casal

Carretera Simpàtica nº 6 , planta 2

43870 - Amposta

Hora:

08:30h

En la propera publicació s’informarà de l’ordre de realització de les proves.

Tribunal qualificador

President/a

 • Titular: Joan Albert Falcó Solé
 • Suplent/a: Un/a funcionari/ària o personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1

 • Titular: Joan Vicenç Fuster Masià
 • Suplent/a: Un/a funcionari/ària o personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta 

Vocal 2

 • Titular: Juan Ramon Escudero Cervera
 • Suplent/a: Un/a funcionari/ària o personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Ceci Cartes Fumadó
 • Suplent/a: Un/a funcionari/ària o personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Un/a membre designat per l’EAPC
 • Suplent: Un/a membre designat per l’EAPC

El Tribunal comptarà amb l’assessorament extern de tècnics en la matèria per al desenvolupament d’algunes de les proves.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 27/1/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 212/2023 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es:

DNI

8675Z

5230K

2539G

9638L

6864E

4835Y

1365H

7882B

Admesos/es pendents del nivell B2 de català:

DNI

6069F

1803E

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

2473F

7

2408A

8

4973S

3, 8

5004W

3, 8

5459X

1, 3, 8

8136D

8

9657F

3, 4, 8

6709K

3

4523K

3

1996N

7, 8

0234E

1, 3, 6, 7

Llegenda motiu exclusió:

1- Sol·licitud participació en processos de selecció

2- Fotocòpia DNI o document equivalent

3- Còpia titulació acadèmica: ESO

4- Currículum vitae acompanyat de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social

5- Document acreditatiu del nivell B2 de català

6- Còpia del permís de conduir B i C

7- Còpia del Cerfit. d’Aptitut per a Conductors Professionals (CAP)

8- Còpia carnet de Carretó

Inici de les proves

Dia:

30/01/2023

Fase d’oposició: Coneixements teòrico-pràctics

Prova 1: test 30 preguntes

Lloc:

Edifici El Casal  - Sala Teatre

Carretera Simpàtica nº 6 , planta baixa

43870 - Amposta

Hora:

08,30h

Prova 2: dos supòsits pràctics

Lloc:

Edifici Serveis Manteniment

Pòl. Ind. Tosses C/ Zúrich nº 8-10

43870 - Amposta

Hora:

11,00h

Prova 3: nivell B2 de coneixements de català

Lloc:

Edifici El Casal  - Aula Magna

Carretera Simpàtica nº 6 , planta 2

43870 - Amposta

Hora:

13,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Joan Albert Falcó Solé
 • Suplent/a: Un/a funcionari/ària o personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1

 • Titular: Joan Vicenç Fuster Masià
 • Suplent/a: Un/a funcionari/ària o personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Juan Ramon Escudero Cervera
 • Suplent/a: Un/a funcionari/ària o personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Ceci Cartes Fumadó
 • Suplent/a: Un/a funcionari/ària o personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Teresa Albiol Musté
 • Suplent: Un/a membre designat per l’EAPC

El Tribunal comptarà amb l’assessorament extern de tècnics en la matèria per al desenvolupament d’algunes de les proves.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 31/1/2023

Resultats proves fase d’oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades ahir dia 30-01-2023, ha estat el següent:

DNI

ASSISTÈNCIA

TEST

PRACTIC 1

PRÀCTIC 2

TOTAL

8675Z

Presentat/da

21

13

10

44

5230K

Presentat/da

26

18

20

64

2539G

No presentat/da

-

-

-

-

9638L

Presentat/da

23

14

No apte/a

-

6864E

Presentat/da

22

16

19

57

4835Y

No presentat/da

-

-

-

-

1365H

Presentat/da

19

15

17

51

7882B

Presentat/da

22

15

16

53

6069F

No presentat/da

-

-

-

-

1803E

Presentat/da

24

10

No apte/a

-

Convocatòria fase de concurs:

Presentació de mèrits: del 01/02/2023 al 10/02/2023

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/2/2023

Resultats final

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de la valoració de mèrits corresponent a la fase de concurs ha estat el següent:

DNI

Mèrits formació

Mèrits professionals

TOTAL fase concurs

1365H

0

0

0

8675Z

0

0

0

5230K

5,80

17,37

23,17

6864E

0

10,40

10,40

7882B

0

0

0

Puntuació total fase oposició i fase concurs:

DNI

Total fase oposició

Total fase concurs

TOTAL

1365H

51

0

51

8675Z

44

0

44

5230K

64

23,17

87,17

6864E

57

10,40

67,40

7882B

53

0

53

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, es proposa per ocupar la plaça objecte de la convocatòria a l’aspirant amb DNI finalitzat amb número i lletra 5230-K.

La borsa de treball d’aquest procés selectiu, queda constituïda per estricte ordre de puntuació, essent el següent:

Ordre borsa

DNI

1

5230K

2

6864E

3

7882B

4

1365H

5

8675Z

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies