Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Oficial Primera Pintor/a, i borsa de treball

Oferta de treball: Oficial Primera Pintor/a, i borsa de treball

publicat el 07/09/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

07/09/2022

Nom de l’oferta de treball:

Oficial Primera Pintor/a, i borsa de treball

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Serveis Manteniment – Serveis al Territori

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 08/09/2022 al 27/09/22
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en un termini màxim de 1 mes, a comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos a la web municipal.
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar bases específiques

Requisits imprescindibles:

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Secció de pintura

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores i convocatòria del procés de selecció per proveir temporalment un lloc de treball de Oficial Primera Pintor/a, com a Personal Laboral Interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’Administració General i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar Bases reguladores (PDF, 439 KB)

Actualitzat el 30/9/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 2832/2022 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

8365V

2120K

5813E

6859T

7035S

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

6896C

No acredita la titulació requerida

Període d’esmena: del 03/10/2022 al 17/10/2022 (ambdós inclosos)

Si transcorregut el període d’esmena no es presenta cap al·legació contra el present llistat provisional, aquest esdevindrà a definitiu.

Inici de les proves:

Dia:

24/10/2022

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

Carretera Simpàtica nº 6 , planta 2

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Juan Ramon Escudero Cervera
 • Suplent/a: Anna Adell Monllau

Vocal 1

 • Titular: Demetri Morales Almo
 • Suplent/a: Isabel Panisello Pech

Vocal 2

 • Titular: Josep Massana Iniesta
 • Suplent/a: Sr. Ruben Clemente Gil

Vocal 3

 • Titular: Miquela Fontanet Miró
 • Suplent/a: Julio Solé Subirats

Vocal 4

 • Titular: Un/a membre de l’EAPC
 • Suplent: Un/a membre de l’EAPC

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants cal que tinguin en compte i complir amb les següents indicacions:

 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.
 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 19/10/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 2989/2022 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

8365V

2120K

5813E

6859T

7035S

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

6896C

No acredita la titulació requerida

Convocatòria fase d’oposició

Prova 1:  test 35 preguntes                                                                                                                                                                                                                                                    

Dia:

24/10/2022

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

Carretera Simpàtica núm.6 , planta 2

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Prova 2: supòsit pràctic

Dia:

24/10/2022

Lloc:

Central Serveis Manteniment

C/ Zurich núm.15, planta baixa – Polígon Industrial Tosses

43870 - Amposta

Hora:

11,30h

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants cal que tinguin en compte i complir amb les següents indicacions:

 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.
 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 26/10/2022

Resultats proves fase d’oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades el passat dia 24-10-2022, ha estat el següent:

DNI

Compareixença

Prova 1 - test

Prova 2 - pràctica

Total

8365V

Presentat/da

22

33

55

2120K

Presentat/da

28

18

46

5813E

Presentat/da

24

16

40

6859T

Presentat/da

26

32

58

7035S

Presentat/da

No apte/a

-

-

Convocatòria fase de concurs

Presentació de mèrits: del 27/10/2022 al 05/11/2022

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 16/12/2022

Resultats final proves

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat final del procés selectiu que ens ocupa ha estat el següent:

Fase de concurs

DNI

FORMACIÓ

EXPERIÈNCIA ( max. 20p)

TOTAL

6859T

1

20

21

2120K

1,5

20

21,5

5813E

2

20

22

8365V

0,5

0

0,5

Resultat final

DNI

TEÒRIC

PRÀCTIC

MÈRITS

TOTAL

6859T

26

32

21

79

2120K

28

18

21,5

67,5

5813E

24

16

22

62

8365V

22

33

0,5

55,5

Vistos els resultats anteriors, el Tribunal qualificador del present procés de selecció, proposa a l’aspirant amb DNI acabat amb números i lletra 6859-T per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

En relació a la borsa de treball d’aquest procés, queda constituïda per estricte ordre de puntuació:

ORDRE

DNI

1

6859T

2

2120K

3

5813E

4

8365V

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies