Oferta de treball: Educador/a Social

publicat el 24/08/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat


Nova actualització d’informació resolució recurs resultats finals

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

24/08/2022

Nom de l’oferta de treball:

Educador/a Social

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Serveis Socials

Llocs de treball oferts:

3 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 25/08/22 al 13/09/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Complerta

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució anual bruta:

29.962,69 €

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Sol·licitud per a la participació en processos de selecció

Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques.

Bases Reguladores i Convocatòria del Procés de Selecció per proveir temporalment tres llocs de treball d’Educador/a de Serveis Socials, com a Personal Laboral Interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’Administració Especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar Bases reguladores (PDF, 465KB)

Actualitzat el 14/9/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2650/2022, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

3293M

9716M

8653S

7334S

7859V

9781R

9336B

8844J

2828N

2027J

8626W

8933X

2472F

0994S

2785L

5158R

0245W

0576T

2637D

0665X

5616G

7560B

6631P

8186P

5848H

9721W

0598J

6746W

3516K

Admesos/es pendent del nivell C1 de català

DNI

1604M

3441G

7057C

2683G

6408W

4235W

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

2372L

No aporta la documentació requerida i imprescindible

5863Q

No aporta la titulació requerida

9533Y

No aporta la titulació requerida

3230G

No aporta la titulació requerida

1139R

No aporta la titulació requerida

1324D

No aporta la titulació requerida

0513C

No aporta la titulació requerida

1702X

No aporta la titulació requerida

Període d’al·legacions:  del 15/09/2022 al 28/09/2022    

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu. Tots aquells aspirants que no hagin presentat el document Annex II durant el període d’inscripció, ho poden fer durant el període d’al·legacions.

Convocatòria inici de les proves:       

Fase d’oposició

1- Coneixements nivell C1 català

Dia:

30/09/2022

Hora:

09.00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament núm. 2-4, 2ª Planta

43870 - Amposta

 

2- Prova teòrico pràctica

 

Dia:

03/10/2022

Hora:

09.00 h

Lloc:

Edifici el Casal

Ctra. Simpàtica núm. 6

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Beatriz Fabra Arques
 • Suplent: Mercè Princep Guarch

Vocal 1

 • Titular: Gisela Ferré Pla
 • Suplent: Montserrat Rodríguez Arasa

Vocal 2

 • Titular: Lydia Lázaro Armela
 • Suplent: Àngels Duran Fosch

Vocal 3

 • Titular: Anna Palacios Conde
 • Suplent: Xavier Mèlich Porres

Vocal 4

 • Titular: Un/a membre designat per l’EAPC
 • Suplent: Un/a membre designat per l’EAPC

 

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la col·laboració de dos assessors externs, que tindran veu però no vot, essent:

 

 • Assumpta Eixarch Conesa
 • Un/a Tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre

 

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 29/9/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2820/2022, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

 

 

 

 

 

3293M

5158R

2472F

9336B

7560B

3516K

9716M

0245W

0994S

8844J

6631P

3441G

8653S

0576T

2785L

2828N

8186P

3230G

7334S

2637D

9721W

2027J

5848H

9533Y

7859V

0665X

0598J

8626W

8933X

6746W

9781R

5616G

 

 

 

 

Admesos/es pendent del nivell C1 de català

DNI

1604M

7057C

2683G

6408W

4235W

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

2372L

No aporta la documentació requerida i imprescindible

5863Q

No aporta la titulació requerida

1139R

No aporta la titulació requerida

1324D

No aporta la titulació requerida

0513C

No aporta la titulació requerida

1702X

No aporta la titulació requerida

Convocatòria inici de les proves:       

Fase d’oposició

1- Coneixements nivell C1 català

Dia:

30/09/2022

Hora:

09.00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament núm. 2-4, 2ª Planta

43870 - Amposta

2- Prova teòrico pràctica

Dia:

03/10/2022

Hora:

09.00 h

Lloc:

Edifici el Casal

Ctra. Simpàtica núm. 6

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Beatriz Fabra Arques
 • Suplent: Mercè Princep Guarch

Vocal 1

 • Titular: Gisela Ferré Pla
 • Suplent: Montserrat Rodríguez Arasa

Vocal 2

 • Titular: Lydia Lázaro Armela
 • Suplent: Àngels Duran Fosch

Vocal 3

 • Titular: Anna Palacios Conde
 • Suplent: Xavier Mèlich Porres

Vocal 4

 • Titular: Neus Brull Royo (membre EAPC)
 • Suplent: Josefa Fernández Villegas (membre EAPC)

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la col·laboració de dos assessors externs, que tindran veu però no vot, essent:

 • Assumpta Eixarch Conesa
 • Isabel Obradós Ramos, Tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 30/9/2022

Resultat prova coneixements nivell C1 català

Segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador, i en relació a les prova de coneixements del nivell C1 de català, el resultat de les proves efectuades avui 30-09-2022, és:

DNI

Assistència

Resultat

1604M

No presentat/da

-

7057C

Presentat/da

Apte/a

2683G

No presentat/da

-

6408W

Presentat/da

Apte/a

4235W

Presentat/da

Apte/a

Prova teórico pràctica

Es convoca a tots els/les aspirants admesos/es a la realització de les proves teórico pràctica segons es detalla a continuació:

Dia:

03/10/2022

Hora:

09.00 h

Lloc:

Edifici el Casal (Sala Teatre – Sala d’Informàtica – Aula Magna)

Ctra. Simpàtica núm. 6

43870 - Amposta

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants cal que tinguin en compte i complir amb les següents indicacions:

 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.
 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/10/2022

Resultats fase d’oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribula qualificador, el resultat de les proves realitzades ahir dia 03-10-2022, és el següent:

DNI

Compareixença

PROVA TIPUS TEST

CAS PRÀCTIC

TOTAL

5158R

Presentat/da

14

46,5

60,5

6408W

Presentat/da

19

40

59

9716M

Presentat/da

13

43

56

7859V

Presentat/da

14

34

48

2027J

Presentat/da

14

34

48

5848H

Presentat/da

17

30

47

3293M

Presentat/da

12

33

45

0598J

Presentat/da

12

No apte/a

No apte/a

9781R

Presentat/da

12

No apte/a

No apte/a

7560B

Presentat/da

10

No apte/a

No apte/a

2472F

Presentat/da

No apte/a

-

-

9336B

Presentat/da

No apte/a

-

-

0245W

Presentat/da

No apte/a

-

-

0994S

Presentat/da

No apte/a

-

-

6631P

Presentat/da

No apte/a

-

-

0576T

Presentat/da

No apte/a

-

-

2828N

Presentat/da

No apte/a

-

-

8186P

Presentat/da

No apte/a

-

-

3230G

Presentat/da

No apte/a

-

-

9721W

Presentat/da

No apte/a

-

-

9533Y

Presentat/da

No apte/a

-

-

8933X

Presentat/da

No apte/a

-

-

6746W

Presentat/da

No apte/a

-

-

7057C

Presentat/da

No apte/a

-

-

4235W

Presentat/da

No apte/a

-

-

3516K

No presentat/da

-

-

-

8844J

No presentat/da

-

-

-

3441G

No presentat/da

-

-

-

8653S

No presentat/da

-

-

-

2785L

No presentat/da

-

-

-

7334S

No presentat/da

-

-

-

2637D

No presentat/da

-

-

-

0665X

No presentat/da

-

-

-

8626W

No presentat/da

-

-

-

5616G

No presentat/da

-

-

-

Fase de concurs

Presentació de mèrits: del 05/10/2022  al 14/10/2022

Prova entrevista: es convoca als/les aspirants que han superat la fase d’oposició a la realització de l’entrevista, segons s’indica a continuació

Dia:

17/10/2022

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saleta de comissions (Costat Saló Plens)

Plaça de l’Ajuntament núm. 2-4, Planta 1ª

43870 - Amposta


DNI

Hora

5158R

09,00h

6408W

09,15h

9716M

09,30h

7859V

09,45h

2027J

10,00h

5848H

10,15h

3293M

10,30h

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 18/10/2022

Resultats finals

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribula qualificador, el resultat de les proves de la fase de concurs és el següent:

DNI

Mèrits en treball

Mèrits en formació

Entrevista

TOTAL

5158 R

10,2

7

5

22,2

6408W

15

4,6

5

24,6

5848H

5,2

7,5

5

17,7

9716M

0

2,2

5

7,2

2027J

2’8

7,2

5

15

7859V

2,6

3,1

5

10,7

3293M

0

1,5

5

6,5

Finalitzades totes les proves, el resultat de les fases d’oposició i concurs és:

DNI

Resultat fase oposició

Resultat fase concurs

TOTAL

5158 R

60,5

22,2

82,7

6408W

59

24,6

83,6

5848H

47

17,7

64’7

9716M

56

7,2

63’2

2027J

48

15

63

7859V

48

10,7

58’7

3293M

45

6,5

51,5

Així doncs, la borsa de treball queda constituïda per estricte ordre de puntuació, essent el següent:

Ordre

DNI

1

6408W

2

5158R

3

5848H

4

9716M

5

2027J

6

7859V

7

3293M

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 25/10/2022

Resolució recurs resultats finals

S’informa que en data 20-10-2022 el Tribunal qualificador del procés selectiu que ens ocupa, es reuneix i estén acta, de la qual s’extreu la següent informació:

" Atès que l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 2027-J , en data 19-10-2022 presenta recurs  amb registre d’entrada núm. E-19128 , contra els resultats sobre les proves del present procés de selecció, publicats en data 18-10-2022 a la web de l’Ajuntament d’Amposta, a la corresponent oferta de treball; concretament  l’aspirant fa referència a la puntuació obtinguda dels mèrits en l’experiència laboral.

Revisada tota la documentació, el Tribunal admet la reclamació i quantifica novament els mèrits aportats per l’aspirant a dalt indicat, essent el resultat el següent:

DNI

Mèrits en treball

Mèrits en formació

Entrevista

TOTAL

2027J

5,7

7,2

5

17,9

Així doncs, la puntuació total per a l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 2027-J  queda de la següent manera:

DNI

Fase d’oposició

Fase de concurs

TOTAL

2027J

48

17,9

65,9

Amb aquesta puntuació els resultats obtingut varia, essent el següent:

DNI

Resultat fase oposició

Resultat fase concurs

TOTAL

5158 R

60,5

22,2

82,7

6408W

59

24,6

83,6

5848H

47

17,7

64’7

9716M

56

7,2

63’2

2027J

48

17,9

65,9

7859V

48

10,7

58’7

3293M

45

6,5

51,5

Amb aquests resultats i per estricte ordre de puntuació l’aspirant a dalt indicat (2027-J)  passa a pujar dos (2) llocs, quedant en tercera (3) posició per la seva puntuació, per la qual cosa passa a ser proposat com una de les persones a ocupar un dels 3 llocs de treball objecte de la convocatòria que ens ocupa, essent: 6408-W,    5158 -R,    2027-J

Es fa constar que l’ordre de la borsa de treball d’aquest procés selectiu, també es veu alterat, i per estricte ordre de puntuació queda de la següent manera:

Ordre borsa

DNI

Puntuació

1

6408W

83,6

2

5158R

82,7

3

2027J

65,9

4

5848H

64’7

5

9716M

63’2

6

7859V

58’7

7

3293M

51,5

La Sra. Beatriz Fabra Arques, presidenta del tribunal qualificador deixa constància en aquesta acta que passa aquesta informació al departament de Recursos Humans, i al departament d’Informàtica de l’Ajuntament, per tal que es publiqui el contingut de la sessió d’avui en la corresponent oferta de treball ".

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies