Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Dissenyador/a gràfic de suport i creació de borsa

Oferta de treball: Dissenyador/a gràfic de suport i creació de borsa

publicat el 27/06/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

27/06/22

Descripció del lloc de treball:

Dissenyador/a gràfic de suport i creació de borsa

Categoria:

C1-15 (C1.2.0)

Departament:

Disseny gràfic

Llocs de treball oferts:

1, amb creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: del 28/06 al 04/07
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 05/07
 • Període d’al·legacions: 2 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos (del 06 al 07/07)
 • Inici de les proves: 08/07/2022

Funcions del lloc de treball:

 • Adaptacions a les xarxes socials
 • Creació de nous dissenys
 • Maquetació de programes i agendes
 • Creació de manuals corporatius, normatives i diferents versions de logotips
 • En general, donar suport en totes aquelles qüestions relatives a la unitat organitzativa d’adscripció.

Requisits imprescindibles:

Tipus de contracte:

 Temporal

Durada del contracte:

A definir en funció de les necessitats

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

1.944,27 € bruts mensuals per una jornada complerta.

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

 • Prova pràctica de disseny gràfic. 60 punts.
 • Valoració de portfoli particular amb treballs de disseny gràfic. 30 punts.
 • Entrevista. 10 punts.

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament, o bé còpies ja degudament compulsades.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti, i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA

A l’aspirant que quedi en primer lloc, se li oferirà un contracte temporal de 6 mesos a mitja jornada per a cobrir les actuals necessitats urgents i inajornables de l’àrea. La resta d’aspirants passaran a forma part d’una borsa i podran ser cridats per rigorós ordre de puntuació en funció de les necessitats del servei.

Pel que fa a les proves del procés selectiu:

 • Prova pràctica de disseny gràfic. 60 punts. Durada màxima 1 hora.

La prova consistirà en elaborar un disseny amb ordinador amb el Pack Adobe.

 • Valoració de portfoli particular amb treballs de disseny gràfic. 30 punts.

Els aspirants hauran de presentar el seu portfoli durant el període de presentació de les sol·licituds (del 28/06 al 04/07). Es valoraran amplis coneixements amb maquetació amb Indesign i nocions de dibuix amb Illustrator i Photoshop, seguint criteris de valoració basats en el disseny a l’Administració pública i a l’àmbit corporatiu.

Els aspirants han d’obtenir un mínim de 45 punts entre les dues proves per a poder superar aquesta fase i poder continuar amb el procés.

 •  Entrevista. 10 punts.

Es farà una entrevista personal a tots els aspirants que hagin superat l’anterior fase amb l’objecte de determinar si les persones aspirants estan en possessió de determinades competències que es consideren necessàries per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball.

També es podran fer preguntes sobre aspectes vinculats al currículum professional i formatiu de cada aspirant. Els factors a valorar en l’entrevista són els següents, referits a les característiques del lloc a proveir, i cadascun es puntuarà fins a un màxim de 2 punts:

 • Agilitat en l’elaboració de la feina
 • Tolerància al estrès
 • Coneixements alts de disseny gràfic i maquetació a nivell corporatiu
 • Treball en equip
 • Multitasking

En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades. L’entrevista és obligatòria, però no eliminatòria.

Actualitzat el 5/7/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

En data 05/07/2022 l’Alcalde ha dictat Decret nº 2025/2022, del que se’n desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

3015K

9812D

6503H

6346Q

8668S

0793R

4954Z

3424Q

0587W

6968V

0551H

6256R

4201J

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

5401Z

No aporta la titulació requerida

8204V

No aporta la titulació requerida

9730L

No aporta la titulació requerida

Període d’al·legacions: del 06/07/2022 al 07/07/2022 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria de les proves:  

Dia:

08/07/2022

Lloc:

ESCOLA D’ART I DISSENY D’AMPOSTA (ESARDI)

Plaça del Castell nº 1

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Tribunal qualificador:

President/a:  

 • Titular: Sra. Maite Subirats Argentó
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix que designi la corporació

Vocal 1:  

 • Titular: Sra. Helena Drago Rosa
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix que designi la corporació

Vocal 2:  

 • Titular: Sra. Lídia Alfara Subirats
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix que designi la corporació

El Tribunal comptarà amb la participació d’un assessor extern, experts en la matèria, que tindran veu però no vot.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 8/7/2022

Resultat proves procés selecció

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés selectiu que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades avui dia 08-07-2022, ha estat:

DNI

ASSISTÈNCIA

PROVA PRÀCTICA

PORT-FOLI

TOTAL

3015K

No presentat/da

-

-

-

9812D

Presentat/da

47,50

30,00

77,50

6503H

No presentat/da

-

-

-

6346Q

Presentat/da

47,50

30,00

77,50

8668S

No presentat/da

-

-

-

0793R

Presentat/da

17,00

5,00

22,00

4954Z

Presentat/da

39,50

20,00

59,50

3424Q

Presentat/da

45,00

15,00

60,00

0587W

Presentat/da

44,00

5,00

49,00

6968V

No presentat/da

-

-

-

0551H

Presentat/da

22,50

25,00

47,50

6256R

Presentat/da

25,00

20,00

45,00

4201J

No presentat/da

-

-

-

En relació a la prova entrevista realitzada als/les aspirants que han superat les dues primeres proves, amb una puntuació mínima de 45 punts, el resultat ha estat:

DNI

RESULTATS PROVES

ENTREVISTA

TOTAL

9812D

77,50

9,08

86,58

6346Q

77,50

7,83

85,33

4954Z

59,50

8,33

67,83

3424Q

60,00

7,16

67,16

0587W

49,00

7,00

55,60

0551H

47,50

5,58

53,91

6256R

45,00

8,08

53,08

Segons els resultat obtinguts, el Tribunal qualificador proposa a l’aspirant amb DNI acabat amb números i lletra 9812-D per ocupar la plaça objecte de la convocatòria d’Un/a Dissenyador/a Gràfic de suport, i creació de borsa de treball.

S’informa que segons els resultats anteriorment indicats, la borsa de treball d’aquest procés de selecció queda constituïda per estricte ordre de puntuació, tal i com es detalla seguidament:

Ordre

DNI

Puntuació

1

9812D

86,58

2

6346Q

85,33

3

4954Z

67,83

4

3424Q

67,16

5

0587W

55,60

6

0551H

53,91

7

6256R

53,08

Les persones aspirants que han superat el procés selectiu passen a formar part de la borsa de treball. La corporació podrà utilitzar als aspirants que formin part de la borsa durant els propers dos anys a comptar des de la data de la present publicació, per a totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda. El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:

 • Cada cop que l’Ajuntament ho necessiti, es cridarà la primera persona de la llista. S’intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.
 • Si una persona rebutja una oferta o no s’aconsegueix localitzar-la en els tres intents, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació, i així successivament. La persona que rebutgi una primera oferta passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de puntuació.
 • Si una persona rebutja una segona oferta queda exclosa definitivament de la borsa, a excepció de causes degudament justificades que seran valorades de forma individualitzada pel departament de recursos humans de l’Ajuntament d’Amposta.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies