Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Conserge del Museu de les Terres de l’Ebre, i creació de borsa de treball

Oferta de treball: Conserge del Museu de les Terres de l’Ebre, i creació de borsa de treball

publicat el 21/03/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

21/03/2022

Nom de l’oferta de treball:

Conserge del Museu de les Terres de l’Ebre, i creació de borsa de treball

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Cultura

Llocs de treball oferts:

1 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 22/03/2022 al 10/04/2022.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels processos de selecció.

Documentació a presentar:

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Museu de les Terres de l’Ebre

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficial de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2022-01662, de data 14/03/2022 (enllaç pdf bases: Bases ).

Bases Reguladores del procés de selecció per proveir amb caràcter definitiu un lloc de treball de Conserge del Museu de les Terres de l’Ebre per al Departament de Cultura, com a Personal Laboral Fix de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’Administració General i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.


Descarregar Bases reguladores (PDF, 416KB)

Actualitzat el 29/4/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es:

Segons el Decret d’Alcalde nº 1162/2022 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

6054Y

1380T

0515Z

7035S

8403B

7959L

4483W

Admesos/es pendent nivell C1 català:

DNI

4549M

8659F

7339G

4435Z

Admesos/es pendent nivell superior llengua castellana:

DNI

9459T

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

1944L

No aporta la titulació requerida

2360W

Vida laboral

2558J

Vida laboral

8329Y

Currículum

1809K

Nivell C1 català, Vida laboral

3070T

Nivell C1 català, Vida laboral, sol. participació, Annex II

S’informa a tots/es els/les aspirants que el període d’esmena queda comprés: del 02/05/2022 al 13/05/2022 (ambdós inclosos)

Inici de les proves:       a determinar

Lloc i hora: a determinar

 

Tribunal qualificador

President/a

 • Titular: Sra. Maite Subirats Argentó
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 1

 • Titular: Sra. Dolors Lluís Llansamà
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 2

 • Titular: Sr. Demetri Morales Almo
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 3

 • Titular: Sra. Isabel Panisello Pech
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 4

 • Titular: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Per a aquest procés de selecció es comptarà amb la col·laboració del Sr. Edgar de Ramon Grau, Tècnic del Centre d’Arts Visuals El Pati, com a assessor extern, amb veu però sense vot.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 19/5/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 1463/2022 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

6054Y

1380T

0515Z

7035S

8403B

7959L

4483W

2558J

8329Y

Admesos/es pendent nivell C1 català

DNI

4549M

8659F

7339G

4435Z

1809K

Admesos/es pendent nivell superior llengua castellana

DNI

9459T

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

1944L

No aporta la titulació requerida

2360W

Vida laboral

3070T

Nivell C1 català, Vida laboral, sol. participació, Annex II

Convocatòria inici de les proves fase d’oposició

Dia:

09/06/2022

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

Ctra. Simpàtica núm 6,  planta 2

43870 - Amposta

Hora:

08.30h

1- Prova teòrica: 30 preguntes tipus test relacionades amb el temari que hi consta en l’Annex de les bases objecte de la convocatòria, de caràcter obligatori i eliminatori.

2- Prova pràctica: dos supòsits pràctics relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria.

Pràctic 1: exposició escrita d’una funció pròpia del lloc de treball; prova de caràcter obligatori i eliminatori.

Dia:

10/06/2022

Lloc:

Museu de les Terres de l’Ebre

C/ Gran Capità nº 34

43870 - Amposta

Hora:

09.00h

Pràctic 2: prova d’habilitats manuals o de manteniment; prova de caràcter obligatori i eliminatori.

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Sra. Maite Subirats Argentó
 • Suplent/a: Sra. Miquela Fontanet Miró

Vocal 1

 • Titular: Sr. Marcos Pelliser Díaz
 • Suplent/a: Sr. Carlos Serrano Valldepérez

Vocal 2

 • Titular: Sr. Demetri Morales Almo
 • Suplent/a: Sr. Ramon Escudero Cervera

Vocal 3

 • Titular: Sra. Isabel Panisello Pech
 • Suplent/a: Sra. Sabina Sanon Monllau

Vocal 4

 • Titular: Joan Baptista Forcadell Bayarri
 • Suplent: Francesc Xavier Castell Badoch

Per a aquest procés de selecció es comptarà amb la col·laboració del Sr. Edgar de Ramon Grau, Tècnic del Centre d’Arts Visuals El Pati, com a assessor extern, amb veu però sense vot.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/6/2022

Resultat proves realitzades el 09/06/202

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, els/les aspirants presentats i el resultat de les proves realitzades el dia 09/06/2022, ha estat:

DNI

ASSISTÈNCIA

PROVA TEST

CAS PRÀCTIC 1

6054Y

Presentat/da

18’50

13

1380T

Presentat/da

18’75

No apte/a

0515Z

Presentat/da

16’75

No apte/a

7035S

Presentat/da

15,50

No apte/a

8403B

Presentat/da

17’25

10

7959L

No presentat/da

-

-

4483W

Presentat/da

11

-

2558J

No presentat/da

-

-

8329Y

No presentat/da

-

-

4549M

No presentat/da

-

-

8659F

Presentat/da

19’5

No apte/a

7339G

No presentat/da

-

-

4435Z

No presentat/da

-

-

1809K

Presentat/da

8’75

-

9459T

No presentat/da

-

-

Agraïm a tots els/les aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/6/2022

Resultat fase oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves pràctiques realitzades el dia 10/06/2022,  ha estat:

DNI

PROVA 1

PROVA 2

TOTAL

6054Y

7,75

7,50

15,25

8403B

7,75

9

16,75

Així doncs, els resultats de totes les proves de la fase d’oposició queda de la següent forma:

DNI

PROVA TEST

CAS PRÀCTIC 1

CAS PRÀCTIC 2

A

CAS PRÀCTIC 2

B

PUNTUACIÓ  TOTAL FASE OPOSICIÓ

6054Y

18,50

13

7,75

7,50

46,75

8403B

17,25

10

7,75

9

44,00

Fase de concurs:           presentació de mèrits i entrevista

Presentació de mèrits del 11-06-2022 al 20-06-2022

Els/les aspirants que han superat la fase d’oposició, disposen d’un termini de deu dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la present publicació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, per presentar els mèrits tal i com s’indica en el punt 4 de les bases de la convocatòria, en el punt de documentació justificativa de mèrits.

Entrevista:   Es convoca als/les aspirants que han superat la fase d’oposició, a la realització de la prova entrevista, segons s’indica a continuació:

Dia:

14-06-2022

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala de premsa

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4, planta baixa (darrera OAC)

43870 - Amposta

 

DNI

HORA ENTREVISTA

6054Y

9,00h

8403B

9,30h

Agraïm a tots els/les aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/6/2022

Resultat final del procés

Segons l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de la fase de concurs, ha estat el següent:

DNI

Mèrits

Entrevista

Total

6054Y

1

3,62

4,62

8403B

2,5

4,25

6,75

Vist els resultats anteriors, i segons els resultats de la fase d’oposició, el resultat final és el següent: 

DNI

Fase oposició

Fase concurs

Total puntuació final

6054Y

46,75

4,62

51,37

8403B

44,00

6,75

50,75

Vistos els resultats a dalt indicats, el Tribunal qualificador proposa com a candidat per ocupar el lloc de treball objecte de la convocatòria, a l’aspirant amb número de DNI i lletra  6054-Y

S’informa que, pel que fa a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda per estricte ordre de puntuació, sent el següent:

Ordre

DNI

1

6054Y

2

8403B

Segons el punt 9 de les bases reguladores del present procés de selecció, la persona aspirant proposada haurà de presentar a l’Ajuntament, en el termini màxim de 10 dies naturals, a partir de l’endemà de la data de comunicació, per qualsevol dels mitjans admesos en la seva sol·licitud, de la necessitat d’incorporació per cobrir la vacant, sense requisit previ, els documents acreditatius (original o fotocòpia compulsada) de les documentacions que es detallen en el mateix punt 9, així com dels originals o equivalents de la titulació requerida.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies