Oferta de treball: Borsa Oficial Primera - Paleta

publicat el 19/10/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

19/10/2022

Nom de l’oferta de treball:

Borsa Oficial Primera - Paleta

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Serveis al territori

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 20/10/2022 al 08/11/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores del procés de selecció per a crear una Borsa per al lloc de treball de Oficial Primera-Paleta per a l’Ajuntament d’Amposta, com a personal Laboral Temporal, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració general


Descarregar Bases reguladores (PDF, 406KB)
Actualitzat el 28/11/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 3404/2022 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

2575G

1365H

5288A

4254D

6431R

6556B

5588K

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

7797H

No acredita la titulació requerida

Període d’esmena: del 29/11/2022 al 15/12/2022 (ambdós inclosos)

Si transcorregut el període d’esmena no es presenta cap al·legació contra el present llistat provisional, aquest esdevindrà a definitiu.

Inici de les proves:

Dia:

17/01/2023

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

Carretera Simpàtica nº 6 , planta 2

43870 - Amposta

Hora:

08,30h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Miquela Fontanet Miró
 • Suplent/a: Un/a funcionari o laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1

 • Titular: Demetri Morales Almo
 • Suplent/a: Marcos Pellicer Díaz

Vocal 2

 • Titular: Joan Ramon Escudero Cervera
 • Suplent/a: Sr. Joan Sorribes Borràs

Vocal 3

 • Titular: Isabel Panisello Pech
 • Suplent/a: Ceci Cartes Fumadó

Vocal 4

 • Titular: Un/a membre designat per l’EAPC
 • Suplent: Un/a membre designat per l’EAPC

L’òrgan de selecció pot disposar d’assessors especialistes externs, per al desenvolupament de totes o alguna de les proves. Els assessors  no tenen vot.

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants cal que tinguin en compte i complir amb les següents indicacions:

 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.
 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 22/12/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 3632/2022 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

2575G

1365H

5288A

4254D

6431R

6556B

5588K

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

7797H

No acredita la titulació requerida

Inici de les proves:

Dia:

17/01/2023

Coneixements teórico - pràctics

Prova test

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

Carretera Simpàtica nº 6 , planta 2

43870 - Amposta

Hora:

08,30h

Prova pràctica

Lloc:

Edifici Serveis Manteniment  - Brigada (Pol. Industrial Tosses)

C/ Zurich nº 8 - 10

43870 - Amposta

Hora:

A determinar

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Miquela Fontanet Miró
 • Suplent/a: Un/a funcionari o laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1

 • Titular: Demetri Morales Almo
 • Suplent/a: Marcos Pellicer Díaz

Vocal 2

 • Titular: Joan Ramon Escudero Cervera
 • Suplent/a: Sr. Joan Sorribes Borràs

Vocal 3

 • Titular: Isabel Panisello Pech
 • Suplent/a: Ceci Cartes Fumadó

Vocal 4

 • Titular: Eva Carbó Soto
 • Suplent: Míriam Muñoz Vidal

 L’òrgan de selecció pot disposar d’assessors especialistes externs, per al desenvolupament de totes o alguna de les proves. Els assessors  no tenen vot.

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants cal que tinguin en compte i complir amb les següents indicacions:

 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.
 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 18/1/2023

Resultats proves fase d’oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades ahir dia 17-01-2023, ha estat el següent:

DNI

Compareixença

Prova 1 - test

Prova 2 - pràctica

Total

2575G

Presentat/da

24

36

60

1365H

Presentat/da

15

No apte/a

-

5288A

Presentat/da

17

26

43

4254D

Presentat/da

29

40

69

6431R

Presentat/da

15

34

49

6556B

Presentat/da

15

32

47

5588K

Presentat/da

29

37

66

Convocatòria fase de concurs:

Presentació de mèrits: del 19/01/2023 al 25/01/2023

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 26/1/2023

Resultat final

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de la fase de concurs ha estat el següent:

DNI

Mèrits formació

Mèrits professionals

Total

2575G

2

23,96

25,96

5288A

0,60

20,04

20,36

4254D

0,40

14,05

14,45

6431R

0

16,11

16,11

6556B

0

15,37

15,37

5588K

0,80

25

25,80

Segons l’acta emesa pel Tribunal, el resultat de totes les proves realitzades tant en la fase d’oposició com de concurs, és el següent:

DNI

Fase d’oposició

Fase de concurs

Total

2575G

60

25,96

85,96

1365H

No apte/a

-

-

5288A

43

20,36

63,36

4254D

69

14,45

83,45

6431R

49

16,11

65,11

6556B

47

15,37

62,37

5588K

66

25,80

91,80

En relació a la borsa del present procés selectiu, queda constituïda per estricte ordre de puntuació:

Ordre

DNI

Puntuació final

1

5588K

91,80

2

2575G

85,96

3

4254D

83,45

4

6431R

65,11

5

5288A

63,36

6

6556B

62,37

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies