Oferta de treball: Borsa Conserges Edificis Municipals

publicat el 25/05/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

24/05/2022

Nom de l’oferta de treball:

Borsa Conserges Edificis Municipals

Categoria:

AgP

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 25/05/2022 al 13/06/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota:Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiquespublicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores del procés de selecció per a crear una borsa per al lloc de treball de Conserge Edificis Municipals per a l’Ajuntament d’Amposta, com a Personal Laboral Temporal, mitjançant concursoposició lliure de l’escala de l’administració general.


Descarregar Bases reguladores (PDF, 384KB)

Actualitzat el 3/6/2022

Correcció d’un error material sobre les bases que han de regir la convocatòria del
procés selectu per tal de crear una borsa, mitjançant el sistema de concurs-oposició
lliure, d’una plaça de Conserge edifcis municipals per a l’Ajuntament d’Amposta, en
règim laboral temporal, escala administració general, grup AgP.


Descarregar Correcció bases (PDF,146KB)

Actualitzat el 22/6/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 1898/2022, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

8283Y

3295B

7389H

4150B

5540L

1809K

4868G

0874M

3131J

5200C

5243G

6441X

3571B

8699S

9134K

0097E

Admesos/es pendent nivell B2 català

DNI

7339G

3103M

8164H

0385C

1442K

9148Y

4236D

Admesos/es pendent nivell superior llengua castellana

DNI

3761G

Admesos/es pendent nivell B2 català i nivell superior llengua castellana

DNI

7801G

S’informa a tots/es els/les aspirants que el període d’esmena queda comprés: del 23/06/2022 al 07/07/2022 (ambdós inclosos)

S’informa a tots/es els/les aspirants que no han presentat el document Annex II per a la valoració dels mèrits, si s’escau, poden fer-ho durant el període d’esmena.

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:

Fase d’oposició:   Coneixements teòrico-pràctics

Primera jornada

Dia:

12/07/2022

Lloc.

Edifici "Lo Sindicat" Aula 1

Av. de la Ràpita nº 43 planta 2

43870 - Amposta

Hora:

08.30h

Prova 1: Preguntes teòriques (segons punt 3.1.3. A de les bases)

Prova 2: Prova pràctica, primer cas pràctic (segons punt 3.1.3. B de les bases)

Segona jornada

Dia:

14/07/2022

Lloc.

A determinar

Hora:

09.00h

Prova 3: Prova pràctica, segon cas pràctic (segons punt 3.1.3. B de les bases)

Coneixements de les llengües oficials:  En funció dels aspirants que hagin superat les proves teòrico - pràctiques, es determinarà el dia, el lloc i l’hora de la realització de les proves de coneixements de les llengües oficials (segons punt 3.1.1)

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Cecilia Cartes Fumadó
 • Suplent: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 1 

 • Titular: Demetri Morales Almo
 • Suplent: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 2

 • Titular: Marcos Pelliser Díaz
 • Suplent: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 3

 • Titular: Alejandra Ripollés Forcadell
 • Suplent: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 4

 • Titular: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal pot comptar amb l’assistència d’assessors externs per a l’execució de les proves, que tindran veu però no vot.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 8/7/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 2066/2022, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

8283Y

3295B

7389H

4150B

5540L

1809K

4868G

0874M

3131J

5200C

5243G

6441X

3571B

8699S

9134K

0097E

9148Y

Admesos/es pendent nivell B2 català

DNI

7339G

3103M

8164H

0385C

1442K

4236D

Admesos/es pendent nivell superior llengua castellana

DNI

3761G

Admesos/es pendent nivell B2 català i nivell superior llengua castellana

DNI

7801G

Convocatòria inici de les proves:  

Fase d’oposició:   Coneixements teòrico-pràctics

Primera jornada

Dia:

12/07/2022

Lloc.

Edifici "Lo Sindicat" Aula 1

Av. de la Ràpita nº 43 planta 2

43870 - Amposta

Hora:

08.30h

Prova 1: Preguntes teòriques (segons punt 3.1.3. A de les bases)

Prova 2: Prova pràctica, primer cas pràctic (segons punt 3.1.3. B de les bases)

Segona jornada

Dia:

14/07/2022

Lloc.

A determinar

Hora:

09.00h

Prova 3: Prova pràctica, segon cas pràctic (segons punt 3.1.3. B de les bases)

Coneixements de les llengües oficials:  En funció dels aspirants que hagin superat les proves teòrico - pràctiques, es determinarà el dia, el lloc i l’hora de la realització de les proves de coneixements de les llengües oficials (segons punt 3.1.1)

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Cecilia Cartes Fumadó
 • Suplent: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 1 

 • Titular: Demetri Morales Almo
 • Suplent: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 2

 • Titular: Marcos Pelliser Díaz
 • Suplent: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 3

 • Titular: Alejandra Ripollés Forcadell
 • Suplent: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 4

 • Titular: Domingo Celma Cortiella (membre EAPC)
 • Suplent: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal pot comptar amb l’assistència d’assessors externs per a l’execució de les proves, que tindran veu però no vot.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 13/7/2022

Resultat proves del procés selectiu

Segons acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades el dia 12/07/2022 ha estat:

DNI

ASSISTÈNCIA

TEST 30 PREGUNTES

PRÀCTIC 1

8283Y

Presentat/da

22,66

Apte/a

3295B

No presentat/da

-

-

7389H

Presentat/da

20,66

Apte/a

4150B

No presentat/da

-

-

5540L

No presentat/da

-

-

1809K

Presentat/da

17,66

No apte/a

4868G

No presentat/da

-

-

0874M

No presentat/da

-

-

3131J

No presentat/da

-

-

5200C

No presentat/da

-

-

5243G

No presentat/da

-

-

6441X

Presentat/da

19,66

Apte/a

3571B

Presentat/da

24,00

No apte/a

8699S

Presentat/da

23,66

No apte/a

9134K

No presentat/da

-

-

0097E

Presentat/da

22,66

No apte/a

9148Y

Presentat/da

18,66

No apte/a

7339G

Presentat/da

21,66

Apte/a

3103M

No presentat/da

-

-

8164H

No presentat/da

-

-

0385C

No presentat/da

-

-

1442K

No presentat/da

-

-

4236D

Presentat/da

21,66

Apte/a

3761G

No presentat/da

-

-

7801G

No presentat/da

-

-

Convocatòria prova: cas pràctic 2

Dia:

14/07/2022

Lloc.

Edifici Museu de les Terres de l’Ebre

C/ Gran Capità nº 34

43870 - Amposta

Es convoca als aspirants que han superat les dues proves anteriorment indicades, segons DNI i hora:

DNI

HORA

8283Y

09,30h

7389H

10,00h

6441X

10,30h

7339G

11,00h

4236D

11,30h

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/7/2022

Resultat proves pràctiques 

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves pràctiques  realitzades el dia 12-07-2022 i avui  dia 14-07-2022, ha estat:

DNI

PRÀCTIC 1

PRÀCTIC 2

TOTAL

8283Y

12,50

17,10

29,60

7389H

12,50

11,30

23,80

6441X

15,50

10,00

25,50

7339G

11,50

10,70

22,20

4236D

14,00

12,20

26,20

Convocatòria prova: coneixement nivell B2 de català

Dia:

15/07/2022

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saleta d’Obres

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4, planta 2

43870 - Amposta

Hora:

9,00h

Es convoca als aspirants amb DNI acabat amb número i lletra 7339-G i 4236-D a la realització de les proves del nivell B2 de coneixements català.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 15/7/2022

Resultat fase d’oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de la prova coneixements nivell B2 de català, realitzada avui 15-07-2022, ha estat:

DNI

Prova nivell B2 català

7339G

Acreditat

4236D

Apte/a

Així doncs, els resultats de la fase d’oposició, segons totes les proves realitzades fins a la data, són:

DNI

TEST

PRÀCTIC 1

PRÀCTIC 2

Nivell B2 català

TOTAL

8283Y

22,66

12,50

17,10

Acreditat

52,26

7389H

20,66

12,50

11,30

Acreditat

44,46

6441X

19,66

15,50

10,00

Acreditat

45,16

7339G

21,66

11,50

10,70

Acreditat

43,86

4236D

21,66

14,00

12,20

Apte/a

47,86

Fase de concurs

Presentació de mèrits: del 16/07/2022 al 25/07/2022

Convocatòria prova: entrevista

Dia:

19/07/2022

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saleta de premsa

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4, planta baixa (OAC)

43870 - Amposta

Es convoca a la prova entrevista, als/les aspirants que es detallen seguidament segons DNI i hora indicada:

DNI

Hora

8283Y

09,00h

7389H

09,20h

6441X

09,40h

7339G

10,00h

4236D

10,20h

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 27/7/2022

Resultat final proves procés selectiu

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, i en relació a la fase de concurs, el resultat ha estat el següent:

DNI

Entrevista

Mèrits exp. professional

Mèrits exp. acadèmica

TOTAL

8283Y

4,20

-

1

5,20

7389H

No presentat/da

-

-

No apte/a

6441X

3,50

-

-

3,50

7339G

2,00

-

1

3,00

4236D

3,45

-

-

3,45

Així doncs, i tenint en compte el resultat de les proves de la fase d’oposició i de concurs, els resultats de la totalitat de les proves és:

DNI

Fase oposició

Fase concurs

TOTAL

8283Y

52,26

5,20

57,46

6441X

45,16

3,50

48,66

7339G

43,86

3,00

46,86

4236D

47,86

3,45

51,31

Vist el resultat a dalt indicat, el Tribunal qualificador informa que la borsa de treball d’aquest procés de selectiu, queda constituïda per estricte ordre de puntuació, essent el següent:

Ordre

DNI

1

8283Y

2

4236D

3

6441X

4

7339G

Informació important sobre el funcionament de la borsa

Segons consta en el punt 8 de les bases de la convocatòria, les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu passaran a formar par de la borsa; la corporació podrà utilitzar als aspirants que formin part de la borsa per a totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda.

El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:

 • Cada vegada que l’Ajuntament ho necessiti, es cridarà la primera persona de la llista. S’intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.

 • Si una persona rebutja una oferta o no s’aconsegueix localitzar-la en els tres intents, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació, i així successivament. La persona que rebutgi una primera oferta passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de puntuació.

 • Si una persona rebutja una segona oferta queda exclosa definitivament de la borsa, a excepció de causes degudament justificades que seran valorades de forma individualitzada pel departament de recursos humans de l’Ajuntament d’Amposta.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies