Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa d’Auxiliars Administratius/ves

Oferta de treball: Borsa d’Auxiliars Administratius/ves

publicat el 08/02/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

08/02/2022

Nom de l’oferta de treball:

Borsa d’Auxiliars Administratius/ves

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 09/02/2022 al 28/02/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida en fotocòpies dels originals.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2022-00482, de data 01/02/2022 

Bases Reguladores del procés de selecció per a crear una borsa per al lloc de treball de Auxiliar Administratiu/va per a l’Ajuntament d’Amposta, com a personal Funcionari Interí, mitjançant concursoposició lliure de l’escala de l’Administració General.


Descarregar Bases reguladores (PDF, 412Kb)

Actualitzat el 10/3/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que segons Decret d’Alcaldia nº  659/2022, se’n desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

8013E

1435L

8798R

7646J

5540L

0126K

1400X

2657E

4662M

0787E

6345K

1017S

7030A

2558J

8291K

0079G

1679L

0020S

6188B

8582G

0792G

5417E

7655P

1002W

2609E

7911V

3149W

2594G

6038J

7471G

3363B

5196B

3534X

7188Q

3615V

6526H

6918W

6525H

7087J

7440T

4191T

6955G

9802Q

8279T

6882V

3600Z

0415J

7755Z

2759H

5852E

3373X

6787C

5433V

0420L

5086A

5453N

2198W

6824M

8002Q

 

Admesos/es pendent del nivell C1 català

DNI

2664K

0105F

7464R

2526Y

3596K

6749M

7646M

6530Q

1809K

7639H

Admesos/es pendent del nivell superior de llengua Castellana

DNI

2097T

8601J

9090W

Admesos/es pendent del nivell C1 de català i nivell superior de llengua Castellana

DNI

6681D

3761G

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

4822W

No aporta la titulació requerida

1354S

No aporta la titulació requerida ni la sol·licitud de participació en processos de selecció

6957N

No aporta la sol·licitud de participació en processos de selecció

3070T

No aporta la sol·licitud de participació en processos de selecció

4407J

No aporta la sol·licitud de participació en processos de selecció

2127T

No aporta la titulació requerida

5295S

No aporta la titulació requerida ni la sol·licitud de participació en processos de selecció

Període d’al·legacions:              del 11/03/2021 al 24/03/2022 (ambdós inclosos)

ACLARIMENT IMPORTANT:
Tots els/les aspirants que no hagin presentat el document Annex II . Declaració de Mèrits  durant el període d’inscripció, 
ho podran fer durant el període d’esmena a dalt indicat.
S’informa que no es tindrà en compte cap mèrit que no hagi estat
relacionat en aquest document: Annex II. Declaració de Mèrits (INS188, PDF).


Publicació llistat definitiu admesos/es i exclosos/es:           28/03/2022

Convocatòria inici de les proves

Test i casos pràctics:       04/04/2022

Prova de coneixement llengües oficials (català i castellà):      07/04/2022

S’informa que el lloc i l’hora del desenvolupament de les proves, queda pendent de determinar, i es publicarà en el llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es del present procés.

Tribunal qualificador:

President:

 • Titular: Anna Adell Monllau
 • Suplent: Verònica Arasa Gallego

Vocal 1:

 • Titular: Francesc Lluís Costes
 • Suplent: Josep Rallo Masià

Vocal 2:

 • Titular: Isabel Panisello Pech
 • Suplent: Sabina Sanón Monllau

Vocal 3:

 • Titular: Iris Jareño Valmaña
 • Suplent: Montse Ferré Peris

Vocal 4:

 • Titular: Francesc Xavier Castell Badoch (Designat per l’EAPC)
 • Suplent: Marian Muñoz Vidal (Designat per l’EAPC)

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 28/3/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es i convocatòria proves

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que segons Decret d’Alcaldia nº  867/2022, se’n desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

8013E

1435L

8798R

7646J

5540L

0126K

1400X

2657E

4662M

0787E

6345K

1017S

7030A

2558J

8291K

0079G

1679L

0020S

6188B

8582G

0792G

5417E

7655P

1002W

2609E

7911V

3149W

2594G

6038J

7471G

3363B

5196B

3534X

7188Q

3615V

6526H

6918W

6525H

7087J

7440T

4191T

6955G

9802Q

8279T

6882V

3600Z

0415J

7755Z

2759H

5852E

3373X

6787C

5433V

0420L

5086A

5453N

2198W

6824M

8002Q

6957N

Admesos/es pendent del nivell C1 català

DNI

2664K

0105F

7464R

2526Y

3596K

6749M

7646M

6530Q

1809K

7639H

Admesos/es pendent del nivell superior de llengua Castellana

DNI

2097T

8601J

9090W

Admesos/es pendent del nivell C1 de català i nivell superior de llengua Castellana

DNI

6681D

3761G

Exclosos/es 

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

4822W

No aporta la titulació requerida

1354S

No aporta la titulació requerida ni la sol·licitud de participació en processos de selecció

3070T

No aporta la sol·licitud de participació en processos de selecció

4407J

No aporta la sol·licitud de participació en processos de selecció

2127T

No aporta la titulació requerida

5295S

No aporta la titulació requerida ni la sol·licitud de participació en processos de selecció

Convocatòria inici de les proves

Dia:

04/04/2022

Lloc.

Edifici EUSES – Auditori

C/ Sebastià Juan Arbó, 1 planta baixa

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

FASE D’OPOSICIÓ

Prova 1: Test i casos pràctics

Prova 2: Coneixement de llengües oficials (català i castellà):      07/04/2022

S’informa que el lloc i l’hora de la realització  de les proves de coneixement del nivell C1 de català, i nivell superior de llengua castellana, queda pendent de determinar, i es publicarà amb el resultat de les proves test i casos pràctics.

 

IMPORTANT

Degut a l’actual situació de crisi sanitària, cal tenir en compte i complir amb les següents indicacions:

 

 • L’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.
 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.
 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

 

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

 

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 5/4/2022

Resultat prova test i pràctic:

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador de les proves, en relació a la prova tipus test, es va haver de donar per nul·la la pregunta número 26 per estar mal formulada, i en el seu lloc es va agafar la pregunta 1 de les de reserva.

Les puntuacions de les dues proves efectuades el dia 04-04-2022, han estat:

DNI

Tipus test

Cas Pràctic 1

Cas Pràctic 2

8013E

28

No apte/a

No apte/a

6345K

25

No apte/a

No apte/a

0792G

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

3363B

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

4191T

17

10,25

No apte/a

3373X

26

12

12,8

1435L

21

15,5

13,4

1017S

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

5417E

26

No apte/a

No apte/a

5196B

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

6955G

17

No apte/a

No apte/a

6787C

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

8798R

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

7030A

26

15,75

13,66

7655P

26

18

11

3534X

17

No presentat/da

No presentat/da

9802Q

18

No apte/a

No apte/a

5433V

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

7646J

24

No apte/a

No apte/a

2558J

21

11,5

No apte/a

1002W

26

14,75

10,05

7188Q

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

8279T

19

No apte/a

-

0420L

22

10,75

No apte/a

5540L

23

10,5

No apte/a

8291K

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

2609E

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

3615V

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

6882V

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

5086A

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

0126K

24

14,5

No apte/a

0079G

20

12,75

11,67

7911V

24

14,5

10,3

6526H

No apte/a

No apte/a

No apte/a

3600Z

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

5453N

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

1400X

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

1679L

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

3149W

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

6918W

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

0415J

22

10,25

No apte/a

2198W

17

15,5

10,55

2657E

20

15

No apte/a

0020S

25

18,75

12,61

2594G

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

6525H

No apte/a

No apte/a

No apte/a

7755Z

21

No apte/a

-

6824M

22

10

No apte/a

4662M

26

17

16

6188B

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

6038J

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

7087J

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

2759H

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

8002Q

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

0787E

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

8582G

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

7471G

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

7440T

28

18

No apte/a

5852E

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

6957N

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

2664K

No apte/a

No apte/a

No apte/a

0105F

15

10

No apte/a

7464R

18

12,75

11,85

2526Y

19

19

10,5

3596K

29

14,5

14,65

6749M

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

7646M

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

6530Q

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

1809K

16

No apte/a

No apte/a

7639H

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

2097T

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

8601J

22

18,5

15,25

9090W

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

6681D

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

3761G

No presentat/da

No presentat/da

No presentat/da

Convocatòria proves  llengües oficials:

Prova:

Nivell superior llengua castellana

DNI aspirant:

8601-J

Dia:

07-04-2022

Hora:

09,00h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saleta de Comissions

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4, planta 1 (costat Saló de Plens)

43870 - Amposta

 

Prova:

Nivell C1 català

DNI aspirants:

3596-K        2526-Y        7464-R

Dia:

07-04-2022

Hora:

09,00h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4, planta 2

43870 - Amposta

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 7/4/2022

Resultat fase oposició:

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador de les proves, en relació a la prova llengües oficials  realitzada avui dia 07-04-2022, el resultat de la mateixa ha estat el següent:

DNI

Nivell C1 català

Nivell superior llengua espanyola

3596K

Apte/a

-

2526Y 

Apte/a

-

7464R

Apte/a

-

8601J

-

Apte/a

Així doncs, la puntuació final de la fase d’oposició és:

DNI

Tipus test

Cas Pràctic 1

Cas Pràctic 2

TOTAL

4662M

26

17

16

59

3596K

29

14,5

14,65

58,15

0020S

25

18,75

12,61

56,36

8601J

22

18,5

15,25

55,75

7030A

26

15,75

13,66

55,41

7655P

26

18

11

55

3373X

26

12

12,8

50,8

1002W

26

14,75

10,05

50,8

1435L

21

15,5

13,4

49,9

7911V

24

14,5

10,3

48,8

2526Y

19

19

10,5

48,5

0079G

20

12,75

11,67

44,42

2198W

17

15,5

10,55

43,05

7464R

18

12,75

11,85

42,6

Fase concurs: presentació de mèrits i entrevista

Període presentació de mèrits: del 08-04-2022 al 19-04-2022

Segons s’indica en el punt 4 de les bases específiques de la convocatòria, la documentació justificativa dels mèrits l’hauran de presentar només les persones que hagin superat la fase d’oposició. Aquesta haurà de presentar-se presencialment al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, en horari de 9-14h de dilluns a divendres, durant els deu dies naturals següents a comptar des de l’endemà de la publicació de la puntuació final de la fase d’oposició a la web municipal. Es presentaran els documents originals, els quals es compulsaran al Registre General d’aquest Ajuntament.

Entrevista

Dia:

21-04-2022

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala de premsa

Entrada pel C/ Sant Antoni, planta baixa

43870 - Amposta

 

DNI

Hora

4662M

9,00h

3596K

9,10h

0020S

9,20h

8601J

9,30h

7030A

9,40h

7655P

9,50h

3373X

10,00h

1002W

10,10h

1435L

10,20h

7911V

10,30h

2526Y

10,40h

0079G

10,50h

2198W

11,00h

7464R

11,10h

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 22/4/2022

Resultats definitius:

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés selectiu  per a crear una borsa de treball que permeti cobrir de forma temporal els llocs de treball d’Auxiliar Administratiu/va, per al Ajuntament d’Amposta, en règim funcionari interí, finalitzada la fase d’oposició, valorats els mèrits i les entrevistes realitzades el dia 21 d’abril del 2022, els resultats definitius son els següents:

 

DNI

 FASE OPOSICIÓ

MÈRITS

ENTREVISTA

PUNTUACIÓ TOTAL

4662M

59

14,88

4,25

78,13

1002W

50,8

22,4

3,56

76,76

3596K

58,15

12,57

4,5

75,22

7911V

48,8

14,6

3,81

67,21

0020S

56,36

5,79

4,5

66,65

7030A

55,41

4,95

4,81

65,17

8601J

55,75

2,98

4,5

63,23

3373X

50,8

7,63

4,56

62,99

7655P

55

2,2

4,31

61,51

1435L

49,9

4,9

3,31

58,11

0079G

44,42

4,78

3,81

53,01

2526Y

48,5

0

2,25

50,75

2198W

43,05

1,8

2,38

47,23

7464R

42,6

0,13

3,25

45,98

Les persones aspirants que han superat el procés selectiu passen a formar part de la borsa. La corporació podrà utilitzar als aspirants que formin part de la borsa durant els propers dos anys a comptar des de la data de la present publicació, per a totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda. El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits, tal com s’indicava al punt vuitè de les bases reguladores del procés selectiu:

 • Cada vegada que l’Ajuntament ho necessiti, es cridarà la primera persona de la llista. S’intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.
 • Si una persona rebutja una oferta o no s’aconsegueix localitzar-la en els tres intents, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació, i així successivament. La persona que rebutgi una primera oferta passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de puntuació.
 • Si una persona rebutja una segona oferta queda exclosa definitivament de la borsa, a excepció de causes degudament justificades que seran valorades de forma individualitzada pel departament de recursos humans de l’Ajuntament d’Amposta.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies