Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar d’Electricitat (9/022/25246) TRFO Línia Joves tutelats i extutelats

Oferta de treball: Auxiliar d’Electricitat (9/022/25246) TRFO Línia Joves tutelats i extutelats

publicat el 02/11/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

02/11/2022

Nom de l’oferta de treball:

Auxiliar d’Electricitat (9/022/25246) – TRFO Línia Joves tutelats i extutelats

Categoria:

AgP -11. Plans d’Ocupació

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 03/11/2022 - 07/11/2022
 • Publicació provisional d ’admesos i exclosos: 08/11/2022
 • Període d’al·legacions:  09/11/2022
 • Inici de les proves: 10/11/2022

Funcions del lloc de treball:

 • Millorar l’eficiència energètica del municipi.
 • Manteniment i millora del enllumenat de la via pública.
 • Suport en les tasques d’enllumenat de les diferents festes que ho puguin requerir.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Requisits imprescindibles:

 • Joves entre 17 i 25 anys que tinguin condició de tutelades i/o extutelades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Joves entre 17 i 25 anys que disposin d’un document acreditatiu de ser atès per Serveis Socials.
 • Estar inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandants d’Ocupació No Ocupats (DONO) de manera prèvia a la data d’inici de la relació laboral, i no haver estat contractades per la convocatòria EMT/2870/2021, de 17 de setembre, de la línia de subvenció del Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats.
 • Disponibilitat horària de dilluns a diumenge, segons les necessitats del servei; amb els descansos pertinents.
 • Compromís de formació durant el contracte.
 • Estar inscrit a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

12 mesos

Jornada:

Complerta

Horari:

A determinar

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons Normativa Programa TRFO- Línia Joves tutelats i ex-tutelats per la Generalitat de Catalunya.

Lloc de treball:

Diferents dependències municipals

Data prevista d’incorporació:

Abans del 30/11/2022

Descripció del procés de selecció:

Consulta "Més Informació sobre l’oferta"

Observacions (particularitats de la gestió):

Oferta vinculada al Programa Treball i Formació Línia Joves tutelats i extutelats

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Primer pas:

 • Inscripció a l’Oferta amb registre número 9/022/25246, a l’Oficina de Treball d’Amposta (900 800 046).

Segon pas:

Tercer pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: 

IMPORTANT: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques de l’oferta de treball amb registre número 9/022/25246 de l’Oficina de Treball d’Amposta.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA

Descripció del procés de selecció

El present procés selectiu consisteix en una entrevista personal amb i valoració d’experiència  del lloc de treball al que correspon aquesta oferta.

Informació general instruccions presentació sol·licituds

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació de la titulació imprescindible en format fotocòpies dels originals.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficial de l’Ajuntament d’Amposta www.amposta.cat , a l’apartat d’oferta pública de treball.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti, i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
 • Un cop superat el procés de selecció, tant el candidat proposat com tots els aspirants que formin part de la borsa de treball, hauran de presentar a requeriment del Tribunal, les titulació originals que ha estat presentada  en format fotocòpia durant el període d’inscripció, per tal de verificar l’autenticitat dels mateixos.

El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.

Actualitzat el 8/11/2022

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

En data 8 de novembre de 2022, l’Alcalde a dictat decret número 3263/2022, del qual es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI/ NIE

7167J

5115M

7031Y

3463B

8986N

5013S

Admesos/es pendents acreditació documentació

Presentar la següent documentació, durant el període d’al·legacions (9 de novembre de 2022), ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DNI/ NIE

Documentació pendent

9697J

Certificat d’antecedents penals actualitzat

5025W

Certificat d’antecedents penals

9858Y

Certificat d’antecedents penals

7555Q

Certificat d’antecedents penals

3398X

Certificat d’antecedents penals

6167F

Certificat d’antecedents penals

8609Z

Certificat d’antecedents penals

4732F

Certificat d’antecedents penals

7606H

Certificat d’antecedents penals

Exclosos/es

DNI/ NIE

Motiu

6184D

No aporta documentació la documentació requerida

0496J

No aporta documentació la documentació requerida

8443K

No aporta documentació la documentació requerida

7282T

No aporta documentació la documentació requerida

2455D

No aporta documentació la documentació requerida

2585R

No aporta documentació la documentació requerida

3044K

No aporta documentació la documentació requerida

0402B

No aporta documentació la documentació requerida

5499W

No s’ha inscrit al SOC per a aquesta oferta

Convocatòria d’inici de les proves:

Dia:

10/11/22

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Av. de la Ràpita, 43

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a:

 • Titular: Maria Cinta Montañés Princep
 • Suplent: Lídia Alfara Subirats

Vocal 1:

 • Titular: Helena Drago Rosa
 • Suplent: Xavier Mèlich Porres

Vocal 2:

 • Titular: Lidia Corbera Cheliz
 • Suplent: Anna Adell Monllau

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 9/11/2022

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

En data 9 de novembre de 2022, l’Alcalde a dictat decret número 3275/2022, del qual es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI/ NIE

7167J

5115M

7031Y

3463B

8986N

5013S

9697J

5025W

4732F

8609Z

7555Q

9858Y

7606H

6167F

Exclosos/es

DNI/ NIE

Motiu

6184D

No aporta documentació la documentació requerida

0496J

No aporta documentació la documentació requerida

8443K

No aporta documentació la documentació requerida

7282T

No aporta documentació la documentació requerida

2455D

No aporta documentació la documentació requerida

2585R

No aporta documentació la documentació requerida

3044K

No aporta documentació la documentació requerida

0402B

No aporta documentació la documentació requerida

5499W

No s’ha inscrit al SOC per a aquesta oferta

3398X

No aporta el certificat d’antecedents penals

Convocatòria d’inici de les proves:               

Dia:

10/11/22

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Av. de la Ràpita, 43

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a:

 • Titular: Maria Cinta Montañés Princep
 • Suplent: Lídia Alfara Subirats

Vocal 1:

 • Titular: Helena Drago Rosa
 • Suplent: Xavier Mèlich Porres

Vocal 2:

 • Titular: Lidia Corbera Cheliz
 • Suplent: Anna Adell Monllau

 

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 11/11/2022

Resultats definitius

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal Qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les entrevistes realitzades el dia 10/11/2022, ha estat el següent:

DNI/ NIE

Resultat

7167J

No seleccionat/da

5115M

No seleccionat/da

7031Y

No seleccionat/da

3463B

No seleccionat/da

8986N

No seleccionat/da

5013S

No seleccionat/da

9697J

No seleccionat/da

5025W

No seleccionat/da

4732F

No seleccionat/da

8609Z

Suplent

7555Q

No seleccionat/da

9858Y

No seleccionat/da

7606H

No seleccionat/da

6167F

Seleccionat/da

El Tribunal qualificador proposa la contractació de l’aspirant amb número de DNI/NIE i lletra finalitzat amb 6167-F

El Tribunal fa constar que la contractació d’aquest aspirant queda subjecta a la presentació del document amb resolució: Certificat de no tenir antecedents penals.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies