Oferta de treball: Auxiliar Administratiu/va de gestió

publicat el 26/09/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat


Informació important: Canvi de data de la convocatòria de les proves teòrico-pràctiques al 30/11/2022.

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

26/09/2022

Nom de l’oferta de treball:

Auxiliar Administratiu/va de gestió

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Departament d’Intervenció

Llocs de treball oferts:

1 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 25/09/2022 al 14/10/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: A determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Complerta

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució anual bruta:

24.737,60 €

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Sol.licitud participació processos selecció

Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques.

Bases Reguladores i Convocatòria del Procés de Selecció per proveir amb caràcter definitiu un lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va de Gestió, per al Departament d’Intervenció, com a Personal Funcionari de Carrera de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració general i, obtenir alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar Bases reguladores (PDF, 645 KB)

Actualitzat el 26/10/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 3120/2022  de data 26 d’octubre de 2022, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

5703D

1482Y

8540W

1741Y

7094C

0792G

7932F

6825G

6824M

6343M

8044H

0050Z

5128B

0091D

1002W

0505N

9902F

5492J

5169G

0420L

2477A

9551H

0172C

7655P

5285J

0126K

7561G

8431C

6314F

7911V

6446R

4662M

6178D

0800N

5453N

3534X

8953B

3615V

7511P

 

Admesos/es pendent del nivell C1 català

DNI

2326Q

4845K

0179J

4977Z

2903H

4298F

Admesos/es pendent del nivell superior de llengua Castellana

DNI

3534H

Exclosos/es 

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

9678L

1, 3, 5

3884F

2, 3, 5,

1809K

3

9669G

1, 3, 5

6142T

1, 3, 5

2847V

3, 4, 5

7272E

1, 3, 5

6530Q

1, 2, 3, 5,

LLEGENDA MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

 1. Sol·licito de participació
 2. DNI o NIE
 3. Titulació acadèmica
 4. Currículum
 5. Document Annex II (valoració de mèrits)

Període d’al·legacions:              del 27/10/2022 al 10/11/2022 (ambdós inclosos)

ACLARIMENT IMPORTANT

Tots els/les aspirants que no hagin presentat el document Annex II . Declaració de Mèrits   ni la instància de participació en el procés de selecció durant el període d’inscripció, ho podran fer durant el període d’esmena a dalt indicat.

S’informa que no es tindrà en compte cap mèrit que no hagi estat relacionat en aquest document:  Annex II. Declaració de Mèrits (INS188, PDF).

Convocatòria inici de les proves: coneixements de llengües oficials

Dia:

24/11/2022

Lloc.

Edifici el Casal

Ctra. Simpàtica núm. 6, planta 2

43870 - Amposta

Prova de coneixements de llengua espanyola:

Hora:

10:00h

Lloc:

Aula d’informàtica

Prova de coneixements de català:

Hora:

11:30h

Lloc:

Aula Magna

Coneixements teòrico-pràctics

Dia:

01/12/2022

Lloc.

Auditori Municipal d’Amposta – Edifici EUSES

C/ Sebastià Juan Arbó (Enfront Pavelló 1 d’octubre)

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Tribunal qualificador

President/a:

 • Titular: Mª del Mar Medall González
 • Suplent: Pablo Avilés Pérez

Vocal 1:

 • Titular: Francesc Lluís Costes
 • Suplent: Verònica Arasa Gallego

Vocal 2:

 • Titular: Raquel Arnau Centelles (Consell Comarcal del Montsià)
 • Suplent: Montse Albiol (Consell Comarcal del Montsià)

Vocal 3:

 • Titular: Josep Rallo Masià
 • Suplent: Paula Calduch Moreno

Vocal 4:

 • Titular: Marian Muñoz Vidal (Designat per l’EAPC)
 • Suplent: Francesc Xavier Castell Badoch (Designat per l’EAPC)

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 16/11/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es


Informació important: Canvi de data de la convocatòria de les proves teòrico-pràctiques al 30/11/2022.

Segons el Decret d’Alcalde nº 3325/2022  de data 16 de novembre de 2022, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Convocatòria inici de les proves: coneixements de llengües oficials

Dia:

24/11/2022

Lloc.

Edifici el Casal
Ctra. Simpàtica núm. 6, planta 2
43870 - Amposta

Prova de coneixements de llengua espanyola

Hora:

10:00h

Lloc:

Aula d’informàtica

Prova de coneixements de català

Hora:

11:30h

Lloc:

Aula Magna

Convocatòria inici de les proves: coneixements teòrico-pràctics

Dia:

30/11/2022 data actualitzada

Lloc.

Auditori Municipal d’Amposta – Edifici EUSES
C/ Sebastià Juan Arbó (Enfront Pavelló 1 d’octubre)
43870 - Amposta

Hora:

09:00h

Admesos/es

DNI

5703D

1482Y

8540W

1741Y

7094C

0792G

7932F

6825G

6824M

6343M

8044H

0050Z

5128B

0091D

1002W

0505N

9902F

5492J

5169G

0420L

2477A

9551H

0172C

7655P

5285J

0126K

7561G

8431C

6314F

7911V

6446R

4662M

6178D

0800N

5453N

3534X

8953B

3615V

7511P

 

Admesos/es pendent del nivell C1 català

DNI

2326Q

4845K

0179J

4977Z

2903H

4298F

Admesos/es pendent del nivell superior de llengua Castellana

DNI

3534H

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

9678L

1, 3, 5

3884F

2, 3, 5

1809K

3

9669G

1, 3, 5

6142T

1, 3, 5

2847V

3, 4, 5

7272E

1, 3, 5

6530Q

1, 2, 3, 5

LLEGENDA MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

 1. Sol·licito de participació
 2. DNI o NIE
 3. Titulació acadèmica
 4. Currículum
 5. Document Annex II (valoració de mèrits)

Tribunal qualificador

President/a:

 • Titular: Mª del Mar Medall González
 • Suplent: Pablo Avilés Pérez

Vocal 1:

 • Titular: Francesc Lluís Costes
 • Suplent: Verònica Arasa Gallego

Vocal 2:

 • Titular: Raquel Arnau Centelles (Tresorera Consell Comarcal del Montsià)
 • Suplent: Rosa Sancho Sancho (Administrativa Consell Comarcal del Montsià)

Vocal 3:

 • Titular: Josep Rallo Masià
 • Suplent: Paula Calduch Moreno

Vocal 4:

 • Titular: Marian Muñoz Vidal (Designat per l’EAPC)
 • Suplent: Francesc Xavier Castell Badoch (Designat per l’EAPC)

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 24/11/2022

Resultat proves llengües oficials 


Informació important: Canvi de data de la convocatòria de les proves teòrico-pràctiques al 30/11/2022.

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador en la sessió del dia d’avui 24-11-2022, i en relació a la convocatòria a la realització de les proves de llengües oficials, el resultat de les mateixes ha estat:

Coneixements de llengua espanyola:

DNI

Assistència

3534H

No presentat/da

Coneixements nivell C1 de català:

DNI

Assistència

Resultat

2326Q

No presentat/da

No apte/a

4845K

No presentat/da

No apte/a

0179J

No presentat/da

No apte/a

4977Z

No presentat/da

No apte/a

2903H

Presentat/da

Apte/a

4298F

No presentat/da

No apte/a

Convocatòria proves teórico pràctiques

Dia:

30/11/2022 data actualitzada

Lloc.

Auditori Municipal d’Amposta – Edifici EUSES

C/ Sebastià Juan Arbó (Enfront Pavelló 1 d’octubre)

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Es convoca als aspirants admesos que es detallen seguidament:

Admesos/es

DNI

5703D

1482Y

8540W

1741Y

7094C

0792G

7932F

6825G

6824M

6343M

8044H

0050Z

5128B

0091D

1002W

0505N

9902F

5492J

5169G

0420L

2477A

9551H

0172C

7655P

5285J

0126K

7561G

8431C

6314F

7911V

6446R

4662M

6178D

0800N

5453N

3534X

8953B

3615V

7511P

2903H

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/12/2022

Resultat proves procés selecció

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, de data 30-11-2022, el resultat de les proves realitzades ha estat el següent:

DNI

COMPAREIXENÇA

PROVA TEST

PROVA PRÀCTICA

FASE OPOSICIÓ

5703D

Presentat/da

No apte/a

-

-

1482Y

Presentat/da

No apte/a

-

-

8540W

No Presentat/da

-

-

-

1741Y

No Presentat/da

-

-

-

7094C

Presentat/da

24,25

No corregit

-

0792G

No Presentat/da

-

-

-

7932F

Presentat/da

No apte/a

-

-

6825G

No Presentat/da

-

-

-

6824M

Presentat/da

No apte/a

-

-

6343M

No Presentat/da

-

-

-

8044H

Presentat/da

No apte/a

-

-

0050Z

Presentat/da

No apte/a

-

-

5128B

Presentat/da

13,00

No apte/a

-

0091D

No Presentat/da

-

-

-

1002W

Presentat/da

No apte/a

-

-

0505N

No Presentat/da

-

-

-

9902F

Presentat/da

No apte/a

-

-

5492J

No Presentat/da

-

-

-

5169G

Presentat/da

20,13

No apte/a

-

0420L

No Presentat/da

-

-

-

2477A

Presentat/da

No apte/a

-

-

9551H

Presentat/da

No apte/a

-

-

0172C

Presentat/da

No apte/a

-

-

7655P

Presentat/da

18,25

32,72

50,97

5285J

Presentat/da

No apte/a

-

-

0126K

Presentat/da

No apte/a

-

-

7561G

No Presentat/da

-

-

-

8431C

No Presentat/da

-

-

-

6314F

Presentat/da

No apte/a

 

 

7911V

Presentat/da

16,25

No apte/a

 

6446R

No Presentat/da

-

-

-

4662M

Presentat/da

No apte/a

-

-

6178D

No Presentat/da

-

-

-

0800N

No Presentat/da

-

-

-

5453N

No Presentat/da

-

-

-

3534X

No Presentat/da

-

-

-

8953B

No Presentat/da

-

-

-

3615V

No Presentat/da

-

-

-

7511P

No Presentat/da

-

-

-

2903H

Presentat/da

No apte/a

-

-

Resultats fase de concurs

DNI

MÈRITS

ENTREVISTA

FASE CONCURS

7655P

0,5895

5,00

5,5895

Resultat final de les dues fases del procés de selecció

DNI

FASE D’OPOSICIÓ

FASE DE CONCURS

TOTAL

7655P

50,97

5,5895

56,5595

Vistos els resultats anteriors, el Tribunal qualificador del present procés de selecció, proposa a l’aspirant amb DNI acabat amb números i lletra 7655-P per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

Es fa constar que al no haver-hi cap altre aspirant que hagi superat la totalitat de les proves, la borsa de treball d’aquest procés de selecció queda deserta.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies