Oferta de treball: Administratiu/va Turisme

publicat el 25/05/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

23/05/2022

Nom de l’oferta de treball:

Administratiu/va Turisme

Categoria:

C1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Turisme

Llocs de treball oferts:

1, amb creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 24/05/2022 al 13/06/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Turisme – Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores del procés de selecció per proveir amb caràcter temporal un lloc de treball de Administratiu/va per a l’Àrea de Turisme, com a Personal Laboral Interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’Administració General i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.


Descarregar Bases reguladores (PDF, 444KB)

Actualitzat el 2/6/2022

Correcció d’un error material sobre les bases que han de regir la convocatòria del procés selectu per tal de cobrir temporalment, mitjançant el sistema de concurs- oposició lliure, una plaça de Administratuuva per a l’àrea de Turisme, en règim laboral interí de l’Ajuntament d’Amposta, escala administració general, grup C1.


Descarregar Correció bases (PDF, 114KB)

Actualitzat el 21/6/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 1889/2022, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, se’n desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

6826F

7282D

Admesos/es pendents d’acreditar els nivells C1 de català i A2 de llengua francesa

DNI

3473Y

Admesos/es pendents d’acreditar els nivells B1 de llengua anglesa i A2 de llengua francesa

DNI

4371B

Admesos/es pendents d’acreditar els nivells C1 de català, B1 de llengua anglesa i A2 de llengua francesa

DNI

5954Z

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

6530Q

No aporta la titulació requerida imprescindible

2570X

No aporta la titulació requerida imprescindible

S’informa a tots/es els/les aspirants que el període d’esmena queda comprés: del 22-06-2022 al 06-07-2022 (ambdós inclosos)

S’informa a tots/es els/les aspirants que no han presentat el document Annex II, per a la valoració dels mèrits, si s’escau, poden fer-ho durant el període d’esmena.

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:  

Fase d’oposició:   Coneixements teòrico-pràctics

Dia:

11/07/2022

Lloc.

Edifici "El Casal" - Sala d’Informàtica

Carretera Simpàtica nº 6, planta 2

43870 - Amposta

Hora:

08.30h

Prova 1: Examen teòric (segons punt 3.1.3. A de les bases)

Prova 2: Prova pràctica (segons punt 3.1.3. B de les bases)

Coneixements de llengües oficials (segons punt 3.1.1 i 3.1.2 de les bases):  En funció dels aspirants que hagin superat les proves del dia 11/07/2022, es determinarà el dia, el lloc i l’hora de la realització de coneixements de les llengües oficials i  les llengües estrangeres.

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Isabel Panisello Pech
 • Suplent: Ruth Vallés Princep

Vocal 1 

 • Titular: Helena Drago Rosa
 • Suplent: Cinta Montañés Princep

Vocal 2

 • Titular: Sabina Sanon Monllau
 • Suplent: Neus Serret Lor

Vocal 3

 • Titular: Maite Subirats Argentó
 • Suplent: Anna Adell Monllau

Vocal 4

 • Titular: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 7/7/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 2044/2022, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, se’n desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

6826F

7282D

2570X

Admesos/es pendents d’acreditar els nivells C1 de català i A2 de llengua francesa

DNI

3473Y

Admesos/es pendents d’acreditar els nivells B1 de llengua anglesa i A2 de llengua francesa

DNI

4371B

Admesos/es pendents d’acreditar els nivells C1 de català, B1 de llengua anglesa i A2 de llengua francesa

DNI

5954Z

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

6530Q

No aporta la titulació requerida imprescindible

Convocatòria inici de les proves:  

Fase d’oposició:   Coneixements teòrico - pràctics

Dia:

11/07/2022

Lloc.

Edifici "El Casal" - Sala d’Informàtica

Carretera Simpàtica nº 6, planta 2

43870 - Amposta

Hora:

08.30h

Prova 1: Examen teòric (segons punt 3.1.3. A de les bases)

Prova 2: Prova pràctica (segons punt 3.1.3. B de les bases)

Coneixements de llengües oficials (segons punt 3.1.1 i 3.1.2 de les bases):  En funció dels aspirants que hagin superat les proves del dia 11/07/2022, es determinarà el dia, el lloc i l’hora de la realització de coneixements de les llengües oficials i  les llengües estrangeres.

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Isabel Panisello Pech
 • Suplent: Ruth Vallés Princep

Vocal 1 

 • Titular: Helena Drago Rosa
 • Suplent: Cinta Montañés Princep

Vocal 2

 • Titular: Sabina Sanon Monllau
 • Suplent: Neus Serret Lor

Vocal 3

 • Titular: Maite Subirats Argentó
 • Suplent: Anna Adell Monllau

Vocal 4

 • Titular: Carme Alimbau Reverté (membre EAPC)
 • Suplent: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 11/7/2022

Resultat proves del procés de selecció

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, i en relació a les proves realitzades el dia d’avui 11-07-2022, el resultat de les mateixes és:

DNI

ASSISTÈNCIA

PREGUNTES CURTES

CAS PRÀCTIC

TOTAL

6826F

Presentat/da

No apte/a

-

-

7282D

Presentat/da

15,90

22,50

38,40

2570X

Presentat/da

No apte/a

-

-

3473Y

No presentat/da

-

-

-

4371B

Presentat/da

25,60

30,50

56,10

5954Z

No presentat/da

-

-

-

Convocatòria de les proves d’idiomes:   B1 llengua anglesa i A2 llengua francesa

Dia:

13/07/2022

Lloc.

Ajuntament d’Amposta  - Saleta d’Obres

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4 , planta 2

43870 - Amposta

Hora:

16.00h

Es convoca a l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 4371-B, a les proves d’idiomes B1 llengua anglesa i A2 llengua francesa

S’informa que les proves de coneixements de llengües oficials de nivell C1 de català i nivell superior de llengua espanyola, degut a que els/les aspirants que han superat les proves del dia d’avui ja l’han acreditat, no és necessari portar-les a terme.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/7/2022

Resultat fase d’oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, i en relació a les proves d’idiomes realitzades el dia 13-07-2022, el resultat de les mateixes és:

DNI

Nivell B1 anglès

Nivell A2 francès

4371B

Apte/a

Apte/a

Així doncs, el resultat final de la fase d’oposició és el següent:

DNI

PREGUNTES CURTES

CAS PRÀCTIC

Prova idiomes

TOTAL

7282D

15,90

22,50

Acreditat

38,40

4371B

25,60

30,50

Apte/a

56,10

Fase de concurs

Presentació de mèrits:  del 15-07-2022 al 25-07-2022

Es convoca als/les aspirants que han superat la fase de concurs, a la presentació dels mèrits segons el document Annex II presentat en el període d’inscripció i esmena.

Prova entrevista

Dia:

18/07/2022

Lloc.

Ajuntament d’Amposta  - Saleta de premsa

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4, planta baixa

43870 - Amposta

Es convoca als/les aspirants que es detallen seguidament segons DNI i hora:

DNI

Hora

7282D

10,00h

4371B

10,30h

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

 

Actualitzat el 26/7/2022

Resultat final proves procés de selecció

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, i en relació a la fase de concurs, el resultat ha estat el següent:

DNI

Entrevista

Mèrits exp. professional

Mèrits exp. acadèmica

Total

7282D

4,58

0,41

6,30

11,29

4371B

4,00

6,10

1,05

11,15

Així doncs, i tenint en compte el resultat de les proves de la fase d’oposició i de concurs, els resultats de la totalitat de les proves és:

DNI

Total fase d’oposició

Total fase de concurs

Total

7282D

38,40

11,29

49,69

4371B

56,10

11,15

67,25

Vist el resultat a dalt indicat, el Tribunal qualificador proposa com a candidat/a per ocupar el lloc de treball objecte de la convocatòria, a l’aspirant amb DNI número i lletra 4371-B.

S’informa que, pel que fa a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda per estricte ordre de puntuació, sent el següent:

Ordre

DNI

1

4371B

2

7282D

Segons el punt 9 de les bases reguladores del present procés de selecció, la persona aspirant proposada haurà de presentar a l’Ajuntament, en el termini màxim de 10 dies naturals, a partir de l’endemà de la data de comunicació, per qualsevol dels mitjans admesos en la seva sol·licitud, de la necessitat d’incorporació per cobrir la vacant, sense requisit previ, els documents acreditatius (original o fotocòpia compulsada) de les documentacions que es detallen en el mateix punt 9, així com dels originals o equivalents de la titulació requerida.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies