Oferta de treball: Administratiu/va OGT-Tresoreria

publicat el 10/06/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

10/06/2022

Nom de l’oferta de treball:

Administratiu/va OGT-Tresoreria

Categoria:

C1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

OGT-Tresoreria

Llocs de treball oferts:

1, amb creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 11/06/2022 al 30/06/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

OGT-Tresoreria. Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores i convocatòria per proveir amb caràcter temporal un lloc de treball de Administratiu/va per a l’Oficina de Gestió Tributària i Departament de Tresoreria, com a personal funcionari interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració general i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar Bases reguladores (PDF, 624KB)

Actualitzat el 29/7/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 2252/2022, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

7389H

3534X

5697T

0231Q

8582G

4494G

0126K

7911V

3131Q

0244G

7030A

3373X

0420L

Admesos/es pendent nivell C1 català

DNI

1574T

1645L

2570X

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

1741Y

No aporta la titulació requerida

9551H

No aporta la titulació requerida

3333K

Presenta sol·licitud fora de termini d’inscripció

5488E

Presenta sol·licitud fora de termini d’inscripció

Període d’esmena:del 01/08/2022 al 12/08/2022 (ambdós inclosos).

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves

A determinar.

Tribunal qualificador

President/a:

 • Titular: Un funcionari o laboral fix designat per la corporació
 • Suplent/a: Un funcionari o laboral fix designat per la corporació

Vocals 1:

 • Titular: Un/a funcionari o laboral fix designat per la corporació
 • Suplent/a: Un/a funcionari o laboral fix designat per la corporació

Vocals 2:

 • Titular: Un/a funcionari o laboral fix designat per la corporació
 • Suplent/a: Un/a funcionari o laboral fix designat per la corporació

Vocals 3:

 • Titular: Un/a funcionari o laboral fix designat per la corporació
 • Suplent/a: Un/a funcionari o laboral fix designat per la corporació

Vocals 4:

 • Titular: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent/a: Un/a membre designat per l’escola d’administració Pública de Catalunya

El Tribunal pot comptar amb l’assistència d’assessors externs per a l’execució de les proves, que tindran veu però no vot.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 6/9/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 2529/2022, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, se’n desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

7389H

3534X

5697T

0231Q

8582G

4494G

0126K

7911V

3131Q

0244G

7030A

3373X

0420L

Admesos/es pendents d’acreditar els nivells C1 de català

DNI

1574T

1645L

2570X

1741Y

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

9551H

No aporta la titulació requerida

3333K

Presenta sol·licitud fora de termini d’inscripció

5488E

Presenta sol·licitud fora de termini d’inscripció

Convocatòria inici de les proves:  

Fase d’oposició:  

Coneixements nivell C1 català

Dia:

21/11/2022

Lloc.

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament núm. 2-4 planta 2

43870 - Amposta

Hora:

09.30h

Coneixements teòrico - pràctics

Dia:

22/11/2022

Lloc.

Edifici "El Casal" - Sala Teatre

Carretera Simpàtica núm. 6, planta baixa

43870 - Amposta

Hora:

09.00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Josep Rallo Masià
 • Suplent: Isabel Panisello Pech

Vocal 1 

 • Titular: Pablo Avilés Pérez
 • Suplent: Mª del Mar Medall González

Vocal 2

 • Titular: Francesc Lluís Costes
 • Suplent: Verònica Arasa Gallego

Vocal 3

 • Titular: Montserrat Ferré Peris
 • Suplent: Isabel Villalbí Forcadell

Vocal 4

 • Titular: Francesc Josep Folqué Alcoverro (membre EAPC)
 • Suplent: Yolanda Domingo Vallés (membre EAPC)

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 23/11/2022

Resultat de les proves de la fase d’oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades corresponents a la fase d’oposició, és el següent:

Prova coneixements nivell C1 de català

DNI

Acredita

Resultat

1574T

Si acredita

Apte/a

1645L

No acredita

No presentat/da

2570X

No acredita

No Presentat/da

1741Y

Si acredita

Apte/a

Proves teórico pràctiques

DNI

Assistència

Prova test

Cas pràctic 1

Cas pràctic 2

TOTAL

7389H

No presentat/da

-

-

-

-

3534X

No presentat/da

-

-

-

-

5697T

Presentat/da

No apte/a

-

-

-

0231Q

No presentat/da

-

-

-

-

8582G

No presentat/da

-

-

-

-

4494G

No presentat/da

-

-

-

-

0126K

Presentat/da

17

No apte/a

-

-

7911V

Presentat/da

24,50

10

17

51,50

3131Q

Presentat/da

20,50

10

18

48,50

0244G

No presentat/da

-

-

-

-

7030A

No presentat/da

-

-

-

-

3373X

No presentat/da

-

-

-

-

0420L

No presentat/da

-

-

-

-

1574T

Presentat/da

No apte/a

-

-

-

1741Y

No presentat/da

-

-

-

-

Fase de concurs

Convocatòria presentació de mèrits: del 24/11/2022 al 03/12/2022

Convocatòria entrevista

Es convoca als/les aspirants que han superat la fase d’oposició segons s’indica a continuació:

Dia:

29/11/2022

Lloc.

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament núm. 2-4 planta 2

43870 - Amposta


DNI

Hora

7911V

09.00h

3131Q

09.30h

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 5/12/2022

Resultat final del procés selectiu

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de la fase de concurs del procés selectiu que ens ocupà, és el següent:

DNI

Mèrits

Entrevista

TOTAL

7911V

3,20

5

8,20

3131Q

3,89

5

8,89

Així doncs, segons els resultats de les proves tant de la fase d’oposició com de la fase de concurs, el resultat final del procés de selecció que ens ocupa és:

DNI

FASE OPOSICIÓ

FASE CONCURS

TOTAL

7911V

51,50

8,20

59,70

3131Q

48,50

8,89

57,39

Vistos els resultats anteriors, el Tribunal qualificador del present procés de selecció, proposa a l’aspirant amb DNI acabat amb números i lletra 7911-Vper ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

En relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda per estricte ordre de puntuació:

Ordre

DNI

1

7911V

2

3131Q

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies