Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tecnòleg/oga per al Fablab (amb creació de borsa)

Oferta de treball: Tecnòleg/oga per al Fablab (amb creació de borsa)

publicat el 29/07/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

29/07/2021

Nom de l’oferta de treball:

Tecnòleg/oga per al Fablab (amb creació de borsa)

Categoria:

B-22 (B.1.0)

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Fablab TE

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: del 30/07/2021 al 09/08/2021.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en un termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: 1 de setembre.

Funcions del lloc de treball:

 • Recepcionar, mantenir i tenir cura de la maquinària.
 • Fer una previsió del material consumible necessari, fer el seguiment de les compres i comandes a proveïdors, així com les contractacions.
 • Elaborar un pla anual de residus de les deixalles.
 • Programar, definir continguts de la formació amb els recursos disponibles, distribució de tasques, temporització i coordinació amb altres agents.
 • Assessorar en les contractacions formatives externes.
 • Tutoritzar, donar suport i supervisar la utilització de la maquinària digital, informàtica, electrònica i addicional.
 • Dissenyar un manual de formació bàsica de la maquinària per als usuaris.
 • Promoure la participació de les persones usuàries.
 • Assessorar als usuaris facilitant l’ús de les tecnologies.
 • Portar un control i base de dades de tots els dissenys i projectes treballats al Fablab.
 • Suport a la direcció en el disseny del full de ruta intern dels usuaris.
 • Suport a la direcció en l’elaboració dels criteris de propietat intel·lectual.
 • Suport en l’elaboració de memòries d’activitats i projectes.
 • Suport en tasques de sensibilització i creació d’un ecosistema innovador inclusiu dels agents del territori.

Requisits imprescindibles:

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats del servei

Durada del contracte:

En funció de les necessitats del servei

Jornada:

En funció de les necessitats del servei

Horari:

En funció de les necessitats del servei

Retribució mensual bruta aproximada:

2.026,85 € bruts mensuals per 14 pagues

Lloc de treball:

Fablab TE

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

El present procés selectiu consisteix en una oposició amb una puntuació màxima de 100 punts, d’acord amb els següents barems:

 • Prova 1: Entrevista personal on es valorarà les habilitats i experiència en:
  • Direcció de projectes: 10 punts.
  • Impressió 3D, escaneig 3D i CNC:10 punts.
  • Fluïdesa amb disseny gràfic CAD 2D/3D: 10 punts.
  • Disseny i fabricació de motlles i peces emmotllades: 10 punts.
  • Experiència en fabricació de composites (fibres+resines): 10 punts.
  • Experiència en programació d’electrònica i programació general per a generar interface: 10 punts.
  • Habilitats de networking i comunicatives: 30 punts.
 • Proposta d’un pla de residus per al Fablab: 10 punts.
 • Per a superar la fase d’oposició serà necessari obtenir mínim 50 punts.

Aquells aspirants que superin la fase d’oposició i no hagin acreditat els nivells lingüístics exigits, hauran de superar les proves oportunes. En cas de no superar-les, seran exclosos.

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti, i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.

Més informació sobre l’oferta

Funcionament de la borsa

La borsa tindrà una durada de 2 anys i el seu funcionament serà dinàmic d’acord amb els següents supòsits:

 • Cada vegada que l’Ajuntament ho necessiti, es cridarà la primera persona de la llista. S’intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.
 • Si una persona rebutja una oferta o no se la pot localitzar, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació, i així successivament. La persona que rebutgi una primera oferta o que no se la localitzi passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de puntuació.
 • Si una persona rebutja una segona oferta queda exclòs definitivament de la borsa, a excepció de causes degudament justificades que seran valorades de forma individualitzada pel departament de recursos humans de l’Ajuntament d’Amposta.
Actualitzat el 12/8/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

7070G

1107S

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català i nivell B1 d’anglès

DNI

7495F

Admesos/es pendents acreditació nivell B1 d’anglès

DNI

7283X

Exclosos/es

No en hi ha

 

Període d’al·legacions:              del 13/08/2021 al 23/08/2021 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

03/09/2021

Hora:

09.00H

Lloc:

A determinar

Prova 1: Entrevista personal (puntuació màxima 90 punts)

Els aspirants durant a terme una entrevista personal amb el Tribunal qualificador, on es valorarà les habilitats i l’experiència, segons consta en la publicació de la present oferta de treball.

 

Prova 2: Proposta d’un Pla de Residus per al FabLab (puntuació màxima 10 punts)

En finalitzar l’entrevista els aspirants hauran de presentar una proposta d’un Pla de Residus per al FabLab.

Tribunal qualificador:

 • President/a: Lala Escriva Pons
 • Vocal 1: Miquela Fontanet Miró
 • Vocal 2: Gislen Rojas Llasat

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 30/8/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

7070G

1107S

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català i nivell B1 d’anglès

DNI

7495F

Admesos/es pendents acreditació nivell B1 d’anglès

DNI

7283X

Exclosos/es

No en hi ha

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

03/09/2021

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala de Premsa

Plaça de l’Ajuntament núm. 3-4 Baixos (darrera OAC)

43870 - Amposta

Es convoca als aspirants admesos al procés a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

DNI

HORA

7070G

09,00H

1107S

09,30H

7495F

10,00H

7283X

10,30H

Prova 1: Entrevista personal (puntuació màxima 90 punts)

Els aspirants durant a terme una entrevista personal amb el Tribunal qualificador, on es valorarà les habilitats i l’experiència, segons consta en la publicació de la present oferta de treball.

Prova 2: Proposta d’un Pla de Residus per al FabLab (puntuació màxima 10 punts)

En finalitzar l’entrevista els aspirants hauran de presentar una proposta d’un Pla de Residus per al FabLab.

Tribunal qualificador:

 • President/a:  Lala Escriva Pons
 • Vocal 1:         Miquela Fontanet Miró
 • Vocal 2:         Gislen Rojas Llasat

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 6/9/2021

Resultat proves 

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el  dia 03/09/2021 ha estat el següent:

DNI

Entrevista prova 1

Entrevista Prova 2

Puntuació total

7070-G

83

9

92

1107-S

65

9

74

7495-F

44

9

53

7283-X

16

0

16

El Tribunal qualificador proposa la contractació de l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 7070-G per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

S’informa que en relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda pendent de constituir a expenses de conèixer el resultat de la prova del nivell B1 d’anglès, que té pendent l’aspirant 7495-F per no haver-ho acreditat. Properament es convocarà a l’aspirant per a fer dita prova.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies