Oferta de treball: Tècnic/a Mitjà/ana de Secretaria

publicat el 31/03/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

31/03/2021

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic/a mitjà/ana de Secretaria

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Règim Intern - Secretaria

Llocs de treball oferts:

1 (amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: del 01/04/2021 al 20/04/2021.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Interinitat

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Complerta

Horari:

En funció de les necessitats

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Més informació:

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per proveir amb caràcter temporal un lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana per al departament de Secretaria, com a personal funcionari interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració general i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar bases reguladores (PDF, 287 KB)
Actualitzat el 4/5/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde nº 951/2021 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

5895P

6477J

4946A

1509X

7853B

6337F

4736N

8059G

3373X

3677D

6522Z

9374W

3498D

5937P

2466S

7637L

8541A

2937E

7793Z

8643J

6106Y

 

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 català

DNI

0555M

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

5999C

No acredita la titulació requerida

3402T

No acredita la titulació requerida

1091Y

No acredita la titulació requerida

0776N

No acredita la titulació requerida

S’informa a tots/es els/les aspirants que el període d’esmena queda comprés: del 05/05/2021 al 18/05/2021 (ambdós inclosos)

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Sr. Ramon Noche Arnau
 • Suplent/a: Sr. Benjamí Garcia Balaguer

Vocal 1

 • Titular: Sra. Verònica Arasa Gallego
 • Suplent/a: Sra. Immaculada Escriva Pons

Vocal 2

 • Titular: Sr. Josep Rallo Masià
 • Suplent/a: Sr. Àngel Montes Forcadell

Vocal 3

 • Titular: Sra. Lídia Alfara Subirats
 • Suplent/a: Sr. Xavier Mèlich Porres

Vocal 4

 • Titular: Sr. Antonio Moreno Baza (membre EAPC)
 • Suplent: Toni Alvarado Pulido (membre EAPC)

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 26/5/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde nº 1156/2021 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

5895P

6477J

4946A

1509X

7853B

6337F

4736N

8059G

3373X

3677D

6522Z

9374W

3498D

5937P

2466S

7637L

8541A

2937E

7793Z

8643J

6106Y

0555M

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

5999C

No acredita la titulació requerida

3402T

No acredita la titulació requerida

1091Y

No acredita la titulació requerida

0776N

No acredita la titulació requerida

Convocatòria de les proves:

Dia:

16/06/2021

Lloc:

Edifici El Casal – Sala Teatre

Carretera Simpàtica nº 6 , baixos

43870 - Amposta

Hora:

09.00h

Fase d’oposició: coneixements teòrico pràctics (segons punt 3.1.2. de les bases de la convocatòria)

Prova 1: preguntes teòriques (segons punt 3.1.3. A de les bases de la convocatòria)

Prova 2: prova pràctica (segons punt 3.1.3. B de les bases de la convocatòria) .

 

Fase de concurs: valoració de mèrits i entrevista (segons punt 3.2.1. de les bases de la convocatòria)

El Tribunal qualificador informarà als aspirants que hagin superat la fase d’oposició, de l’hora de l’entrevista.

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Sr. Ramon Noche Arnau
 • Suplent/a: Sr. Benjamí Garcia Balaguer 

Vocal 1

 • Titular: Sra. Verònica Arasa Gallego
 • Suplent/a: Sra. Immaculada Escriva Pons

Vocal 2

 • Titular: Sr. Josep Rallo Masià
 • Suplent/a: Sr. Àngel Montes Forcadell

Vocal 3

 • Titular: Sra. Lídia Alfara Subirats
 • Suplent/a: Sr. Xavier Mèlich Porres

Vocal 4

 • Titular: Sr. Antonio Moreno Baza (membre EAPC)
 • Suplent: Toni Alvarado Pulido (membre EAPC)

IMPORTANT

Degut a l’actual situació de crisi sanitària, cal tenir en compte i complir amb les següents indicacions: 

 • L’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.
 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.
 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/6/2021

Resultat proves procés selecció:

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el  dia 16/06/2021 ha estat el següent:

Fase d’oposició

DNI

COMPAREIXENÇA

PROVA 1

PRÀCTIC 1

PRÀCTIC  2

TOTAL

5895P

No presentat/da

-

-

-

 

4946A

No presentat/da

-

-

-

 

7853B

Presentat/da

No apte/a

-

-

 

4736N

No presentat/da

-

-

-

 

3373X

No presentat/da

-

-

-

 

6522Z

Presentat/da

No apte/a

-

-

 

3498D

No presentat/da

-

-

-

 

2466S

No presentat/da

-

-

-

 

8541A

Presentat/da

No apte/a

-

-

 

7793Z

No presentat/da

-

-

-

 

6106Y

No presentat/da

-

-

-

 

6477J

Presentat/da

17,10

No apte/a

-

 

1509X

No presentat/da

-

-

-

 

6337F

No presentat/da

-

-

-

 

8059G

Presentat/da

No apte/a

-

-

 

3677D

No presentat/da

-

-

-

 

9374W

No presentat/da

-

-

-

 

5937P

No presentat/da

-

-

-

 

7637L

Presentat/da

26,05

14,50

19,00

59,55

2937E

Presentat/da

No apte/a

-

-

 

8643J

No presentat/da

-

-

-

 

0555M

Presentat/da

No apte/a

-

-

 

Fase de concurs

DNI

ENTREVISTA

MÈRITS

TOTAL

7637L

4,5

18,75

23,25

Segons les dades anteriors, el resultat de puntuació final, tant de la fase d’oposició com de la fase de concurs, és de:  82,8  punts.

El Tribunal qualificador proposa a l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 7637-L per ocupar la plaça objecte de la convocatòria, per tant a partir de l’endemà d’aquesta publicació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, l’aspirant té un termini de 10 dies naturals per presentar la documentació que s’indica en el punt 9 de les bases, per poder prendre possessió de dita plaça.

S’informa que en relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda deserta per no haver cap persona més que hagi superat el present procés de selecció.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies