Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Professor/a d’Arts Plàstiques i Disseny ESARDI, especialitat Disseny en Projectes i Direcció d’Obres de Decoració, i creació de borsa

Oferta de treball: Professor/a d’Arts Plàstiques i Disseny ESARDI, especialitat Disseny en Projectes i Direcció d’Obres de Decoració, i creació de borsa

publicat el 23/07/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

23/07/2021

Nom de l’oferta de treball:

Professor/a d’Arts Plàstiques i Disseny ESARDI, especialitat Disseny en Projectes i Direcció d’Obres de Decoració, i creació de borsa.

Categoria:

A2-19 (A2.4.2)

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Escola d’Art i Disseny (ESARDI)

Llocs de treball oferts:

1 lloc d’incorporació immediata a jornada complerta, amb creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 26/07/2021 al 06/08//2021.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en un termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: A partir del 23 d’agost.

Funcions del lloc de treball:

 • Classes a l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Projectes i Direcció d’Obres i Decoració.
 • Aquest cicle té la finalitat de formar professionals capaços de realitzar projectes i dirigir obres de decoració acomplint les directrius d’un disseny atenent la vessant artística i creativa i abasta aspectes tècnics, econòmics i funcionals.
 • Impartir formació en medicions i instal·lacions, projectes i direcció d’obres, organització i gestió de l’obra, tecnologia i sistemes constructius, dibuix tècnic i eines informàtiques de l’especialitat.

Requisits imprescindibles:

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

En funció de les necessitats del servei

Jornada:

El primer aspirant del procés es contractarà amb jornada complerta. La resta d’aspirants de la borsa, en funció de les necessitats del servei

Horari:

En funció de les necessitats del servei

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció del tipus de contracte. Per a una jornada complerta la retribució mensual bruta son 1.978,83, per 14 pagues

Lloc de treball:

Escola d’Art i Disseny (ESARDI)

Data prevista d’incorporació

Setembre 2021 per al primer aspirant. La resta formaran part de la borsa

Descripció del procés de selecció:

Consultar "Més Informació sobre l’oferta"

Observacions (particularitats de la gestió):

Consultar "Més Informació sobre l’oferta"

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament. No s’acceptaran sol·licituds que es presentin sense la citada Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació original  requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti, i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
 • Els mèrits que es vulguin al·legar s’hauran d’indicar amb el model Annex II, i aquest model s’ha de presentar durant el període d’inscripció de les sol·licituds. No es tindrà en compte cap mèrit que no s’hagi indicat en aquest tràmit. La justificació documental només es durà a terme per part d’aquells aspirants que superin la fase d’oposició i d’acord amb els següents criteris: Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.
 • L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.
 • El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.

Més informació sobre l’oferta

El present procés selectiu és un concurs-oposició, on la puntuació màxima que es pot obtenir son 100 punts.

A) Proves de la fase d’oposició

Les proves de la fase d’oposició, on es podrà obtenir un màxim de 70 punts, seran les següents:

 1. Prova escrita. 20 punts: Constarà de 5 preguntes sobre el temari que figura al Annex I i les funcions del lloc de treball.
 2. Prova pràctica. 50 punts: Desenvolupament d’un cas pràctic a l’aula relacionat amb el temari que figura al Annex I i les funcions del lloc de treball.
  Les puntuacions obtingudes en les proves 1 i 2 han de sumar un mínim de 35 punts. Si l’aspirant no obté aquesta puntuació mínima es considerarà exclòs.
 3. Test Psicotècnic. Apte o no apte: El tribunal decidirà, una vegada passades les proves, si realitza o no un test psicotècnic a les persones que hagin superat totes les proves.
 4. Entrevista personal. Apte no apte: El tribunal decidirà, una vegada passades les proves, si realitza o no una entrevista a les persones que hagin superat totes les proves.
 5. Els aspirants que no disposin del nivell de català exigit hauran de realitzar la prova específica que coordinarà un tècnic/a del Consorci per la Normalització Lingüística. La data de la prova queda per determinar.

B) Fase de mèrits

La fase de mèrits tindrà una puntuació total de 30 punts, d’acord amb el següent barem:

La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la relació de mèrits al·legada al Annex II i justificada documentalment només pels aspirants que hagin superat la fase d’oposició. 

 • Experiència professional (fins a un màxim de 20 punts):
  • a1) Per treballs realitzats a l’administració pública desenvolupant funcions similars a les del lloc de treball que ens ocupa, a raó de 0,30 punts per mes complet.
  • a2) Per treballs realitzats en l’àmbit privat, desenvolupant funcions similars a les del lloc de treball que ens ocupa, a raó de 0,1 punts per mes complet.
 • Formació (fins a un màxim de 10 punts):
  • b1) Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), fins un màxim de 5 punts, segons el següent barem:
   • Llicenciatura o graus: 5 punts
   • Màsters: 5 punts
   • Diplomatura o Postgraus: 3 punts
   • Cicles formatius: 1 punt
  • b2) Per l’assistència a cursos, jornades o sessions que puguin vincular-se al lloc de treball, fins un màxim de 5 punts, segons l’escala següent:
   • Per cursos, jornades o sessions de durada inferior a 10 hores, 0,25 punts per cadascun.
   • Per cursos, jornades o sessions de 10 a 20 hores,  0,5 punts per cadascun.
   • Per cursos, jornades o sessions de 21 a 60 hores,  1 punts per cadascun.
   • Per cursos, jornades o sessions de durada superior a 60 hores, 3 punts per cadascun.
   • Quan els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat (sempre i quan el curs tingui una durada superior a 10 hores), s’incrementarà 0’5 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

L’aspirant que obtingui una major puntuació serà el proposat pel Tribunal per incorporar-se al setembre del 2021, amb l’inici del nou curs escolar. La resta d’aspirants que hagin superat el procés selectiu formaran part de la borsa.

Funcionament de la borsa

La borsa tindrà una durada de 2 anys i el seu funcionament serà dinàmic d’acord amb els següents supòsits:

 • Cada vegada que l’Ajuntament ho necessiti, es cridarà la primera persona de la llista. S’intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.
 • Si una persona rebutja una oferta o no se la pot localitzar, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació, i així successivament. La persona que rebutgi una primera oferta o que no se la localitzi passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de puntuació.
 • Si una persona rebutja una segona oferta queda exclòs definitivament de la borsa, a excepció de causes degudament justificades que seran valorades de forma individualitzada pel departament de recursos humans de l’Ajuntament d’Amposta.

Annex I. Temari

 1. Tendències actuals en el disseny d’interiors. Corrents internacionals més destacades. El concepte de redisseny.
 2. Metodologia projectual en el disseny d’interiors, procediments, tècniques i llenguatges. Fonamentació pràctica i teòrica del projecte. La memòria analítica, metodològica i justificativa del projecte.
 3. Requisits i condicionants tènico-tecnològics, funcionals, formals, estètics i comunicatius que afecten a la realització del projecte.
 4. Evolució del concepte de vivenda i la seva aplicació al llarg de la història. Conceptes històrics i necessitats socials. Evolució dels principis i conceptes arquitectònics.
 5. Divisions interiors: elements de cartró-guix, envans d’escaiola, mampares. Aïllament termo-acústic. Composició de tancaments compostos. Representació gràfica i simbologia utilitzada.
 6. Revestiments de parets. Materials. Acabats. Tècniques de col·locació. Revestiments de sostres. Sostres continus. Sostres modulars. Materials.
 7. Aplicacions bioclimàtiques, energies alternatives. Concepte general. Elements de les instal·lacions bioclimàtiques.
 8. Tècnica de direcció d’obres: organització constructiva i econòmica de la obra. Mesures de seguretat. Controls de qualitat.
 9. Arquitectura sostenible. Concepte general. Aplicacions. Reciclatge. Materials. Normativa.
 10. El CAD en el disseny d’interiors. La representació digital de l’espai habitable, software específic en 2D i 3D. Realisme, il·luminació, expressivitat.
Actualitzat el 10/8/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

0628W

7309J

0247N

5162C

5705L

1814S

4869A

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

9258Z

8816P

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

4935A

No aporta la titulació requerida ni nivell català

9569L

No aporta la titulació requerida 

0777P

No aporta la titulació requerida

7000B

No aporta la titulació requerida

0306K

No aporta la titulació requerida

8594D

No aporta la declaració de mèrits

0527A

No aporta la titulació requerida

6247S

No aporta la titulació requerida

Període d’al·legacions:              del 11/08/2021 al 17/08/2021 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

07/09/2021

Hora:

09.00 h

Lloc:

Edifici Escola d’Art i Disseny d’Amposta

Plaça del Castell núm. 2

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Josep Rallo Masià

Vocal 1

 • Titular: Maria Barberà Baiges
 • Suplent: Juli Solé Subirats

Vocal 2

 • Titular: Maite Subirats Argentó
 • Suplent: Gislen Rojas Llasat

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció de dos assessors externs, que tindran veu però no vot, en les proves de dit procés; els assessors externs són:

 • Georgina Bosch Gas, Directora i Professora de Disseny Gràfic d’ESARDI
 • Jordi Martínez Piñol, Arquitecte i Professor d’Interiors d’ESARDI

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 18/8/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

0628W

7309J

0247N

5162C

5705L

1814S

4869A

8594D

9569L

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

9258Z

8816P

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

4935A

No aporta la titulació requerida ni nivell català

0777P

No aporta la titulació requerida

7000B

No aporta la titulació requerida

0306K

No aporta la titulació requerida

0527A

No aporta la titulació requerida

6247S

No aporta la titulació requerida

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

07/09/2021

Hora:

09.00 h

Lloc:

Edifici Escola d’Art i Disseny d’Amposta

Plaça del Castell núm. 2

43870 - Amposta


  1. Prova escrita. 20 punts.
  • Constarà de 5 preguntes sobre el temari que figura al Annex I i les funcions del lloc de treball.
  1. Prova pràctica. 50 punts.
  • Desenvolupament d’un cas pràctic a l’aula relacionat amb el temari que figura al Annex I i les funcions del lloc de treball.

  Les puntuacions obtingudes en les proves 1 i 2 han de sumar un mínim de 35 punts. Si l’aspirant no obté aquesta puntuació mínima es considerarà exclòs.

  1. Test Psicotècnic.
  • El tribunal decidirà, una vegada passades les proves, si realitza o no un test psicotècnic a les persones que hagin superat totes les proves.
  1. Entrevista personal. Apte/a o no apte/a.
  • El tribunal decidirà, una vegada passades les proves, si realitza o no una entrevista a les persones que hagin superat totes les proves.
  1. Nivell C1 de català. Apte/a o no apte/a.

  Els aspirants que no disposin del nivell C1 de català exigit hauran de realitzar la prova específica que coordinarà un tècnic/a del Consorci per la Normalització Lingüística. La data de la prova queda per determinar

  Tribunal qualificador:

  President/a

  • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
  • Suplent: Josep Rallo Masià

  Vocal 1

  • Titular: Maria Barberà Baiges
  • Suplent: Juli Solé Subirats

  Vocal 2

  • Titular: Maite Subirats Argentó
  • Suplent: Gislen Rojas Llasat

  El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció de dos assessors externs, que tindran veu però no vot, en les proves de dit procés; els assessors externs són:

  • Georgina Bosch Gas, Directora i Professora de Disseny Gràfic d’ESARDI.
  • Jordi Martínez Piñol, Arquitecte i Professor d’Interiors d’ESARDI. 

  IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 10/9/2021

  Resultat proves 1 i 2 

  Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades el dia 07/09/2021, ha estat el següent:

  DNI

  Prova 1

  Prova 2

            Total

  0628W

  11

  35

  46

  7309J

  18

  32,5

  50,5

  0247N

  10

  35

  45

  5162C

  6,5

  40

  46,5

  5705L

  18

  45

  63

  1814S

  17

  30

  47

  4869A

  No presentat/da

  No presentat/da

  No presentat/da

  8594D

  9

  30

  39

  9569L

  9

  30

  39

  9258Z

  No presentat/da

  No presentat/da

  No presentat/da

  8816P

  13

  22,5

  35,5

  Convocatòria proves coneixement nivell C1 Català:

  Es convoca a l’aspirant amb DNI finalitzat amb número i lletra 8816-P, a la realització de la prova de coneixements del nivell C1 de català:

   

  Dia:

  17/09/2021

  Hora:

  09.00 h

  Lloc:

  Edifici de l’Ajuntament d’Amposta

  Plaça de l’Ajuntament núm 3-4, 2on pis - Saleta d’Obres

  43870 - Amposta

  Per a la realització d’aquesta prova es comptarà amb l’assessorament d’un/a tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.

  Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria, i la puntuació serà apte/a o no apte/a.

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 21/9/2021

  Fase concurs

  S’informa que l’únic aspirant que tenia de realitzar la prova de coneixements del nivell C1 de Català, no va presentar-se a dita prova, per la qual cosa queda exclòs del present procés de selecció.

  S’informa als aspirants que han superat la fase d’oposició, segons publicació del passat 10/09/2021, que tenen un període de 3 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la present publicació (del 22 al 24 de setembre, ambdós inclosos), per presentar els mèrits relacionats en el document Annex II, que van presentar en la seva sol·licitud de participació en aquest procés de selecció.

  Fase de concurs

  Convocatòria prova: Entrevista

  Dia:

  27/09/2021

  Lloc:

  Ajuntament d’Amposta – Saleta de Premsa

  Plaça de l’Ajuntament núm. 3-4, planta baixa (Entrada pel C/ Sant Sebastià)

  43870 - Amposta

  Es convoca als/les aspirants que es detallen seguidament, segons hores indicades:

  DNI

  Hora

  0628W

  9,00

  7309J

  9,30

  0247N

  10,00

  5162C

  10,30

  5705L

  11,30

  1814S

  12,00

  8594D

  12,30

  9569L

  13,00

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 1/10/2021

  Resultat final proves

  Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, i un cop realitzada la totalitat de les fases del procés de selecció, el resultat definitiu és el següent:

  DNI

  Total fase oposició

  Puntuació mèrits formació

  Puntuació mèrits laborals

  Resultat final

  0628W

  46,00

  10

  19,90

  75,90

  7309J

  50,50

  0

  0

  50,50

  0247N

  45,00

  10

  6,47

  61,47

  5162C

  46,50

  0

  0

  46,50

  5705L

  63,00

  6

  0 (1*)

  69,00

  1814S

  47,00

  10

  5,20

  62,20

  8594D

  39,00

  10

  7,00

  56,00

  9569L

  39,00

  0

  0

  Exclòs (2*)

   (1*) aportats fora de plaç

  (2*) Exclòs del procés de selecció per què no s’ha presentat a l’entrevista

  Pel que fa a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda per estricte ordre de puntuació, de la següent manera:

  Ordre

  dni

  1

  0628W

  2

  5705L

  3

  1814S

  4

  0247N

  5

  8594D

  6

  7309J

  7

  5162C

  El Tribunal qualificador proposa per ocupar el lloc de treball objecte de la convocatòria,  l’aspirant amb el DNI finalitzat amb número i lletra 0628-W.

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
  Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies