Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Operari/a-Supervisor/a per al departament de Serveis Municipals amb caràcter temporal

Oferta de treball: Operari/a-Supervisor/a per al departament de Serveis Municipals amb caràcter temporal

publicat el 14/05/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

14/05/2021

Nom de l’oferta de treball:

Oferta d’ocupació per a cobrir amb caràcter temporal el lloc de treball de Operari/a-Supervisor/a per al departament de Serveis Municipals i creació de borsa per a futures vacants.

Categoria:

C2-13

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Serveis Municipals

Llocs de treball oferts:

1 (i creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 17/05/2021al 26/05/2021.
 • Publicació provisional de persones admeses i excloses: es publicarà en el termini màxim de 1 mes a comptar des de la data final del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar.

Funcions del lloc de treball:

Funcions Generals:

Planificació

 • Planificar l’ordre més convenient d’execució dels treballs de la Brigada d’Obres i Serveis, preveient-ne i determinant-ne els mitjans, el cost de materials i la mà d’obra necessaris.
 • Planificar els recursos humans, materials i econòmics de la brigada d’Obres i Serveis.

Comandament

 • Distribuir els treballs segons les seves competències assignades a cada categoria del personal als seu càrrec.
 • Controlar i resoldre les incidències que es produeixin en el seu equip de treball.
 • Dirigir la Brigada d’Obres i Serveis i supervisar-ne l’activitat.

Execució

 • Elaborar, proposar i executar projectes i programes d’actuacions al/a la cap.
 • Realitzar estudis i recerca de dades necessàries per al desenvolupament dels projectes i/o activitats que es realitzin a la Brigada d’Obres i Serveis.
 • Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració i execució de projectes i accions en matèria de la especialitat tècnica de la unitat organitzativa d’adscripció.
 • Atendre, informar i/o assessorar en totes aquelles consultes i/o qüestions que s’adrecin a la Brigada d’Obres i Serveis.
 • Dissenyar i mantenir els arxius interns, els fitxers i la classificació de documentació.
 • Informar el/la cap sobre l’estat d’execució dels projectes assignats i els resultats del treball realitzat.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Revisió

 • Revisar les pròpies tasques.
 • Inspeccionar i donar compte dels treballs encomanats.
 • Avaluar els recursos humans.
 • Revisar els recursos humans, materials i econòmics de la Brigada d’Obres i Serveis.
 • Fer el seguiment dels projectes i programes planificats i assignats pel per la cap.

Millora

 • Proposar millores en les pròpies tasques.
 • Proposar millores en els projectes i programes que s’elaborin a la unitat organitzativa d’adscripció.
 • Realitzar propostes de millora de l’eficiència i l’eficàcia de la Brigada d’Obres i Serveis.
 • Relacions.
 • Coordinar-se amb altres unitats en aquells casos en què es requereixi una actuació conjunta.
 • General.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Funcions específiques:

 • Encarregar-se del manteniment dels vehicles de la seva brigada.
 • Donar suport a la resta de seccions de la brigada d’obres i serveis quan calgui per necessitats dels serveis.

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

Titulació i experiència relacionades amb el lloc de treball.

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats del servei.

Durada del contracte:

En funció de les necessitats del servei.

Jornada:

En funció de les necessitats del servei.

Horari:

En funció de les necessitats del servei.

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció del tipus de contracte.

Lloc de treball:

Serveis Municipals.

Data prevista d’incorporació:

A determinar.

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Les persones aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Quan la inscripció es faci presencialment, caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en aquesta pàgina.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA

El procés de selecció inclourà les següents fases:

Fase I. Entrevista. 50 punts. (És necessari obtenir 25 punts per a superar-la)

Fase II. Valoració de mèrits. 25 punts.

IMPORTANT: La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 25 punts, d’acord amb els següents criteris:

Experiència professional (fins a un màxim de 20 punts)

 • En llocs de treball vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 20 punts.

Formació (fins a un màxim de 5 punts)

Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), fins a un màxim de 2,5 punts, segons el següent barem:

Llicenciatura o graus 2,5 punts
Diplomatura  2 punts
Màsters 1,5 punts
Postgraus  1 punt
Cicles formatius 1 punt

Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se a l’àmbit del lloc de treball, fins a un màxim de 2,5 punts, segons l’escala següent:

Per cursos de 8 a 25 hores 0’20 punts per curs
Per cursos de 26 a 50 hores 0’30 punts per curs
Per cursos de 51 a 100 hores 0’40 punts per curs
Per cursos de durada superior a 100 hores 0,50 punts per curs

Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

*Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

Pel que fa a la formació caldrà aportar la titulació o documentació necessària que acrediti la seva realització.

No es valorarà cap mèrit que no estigui degudament acreditat i el Tribunal podrà requerir tots els aclariments que estimi oportuns.

TRIBUNAL QUALIFICADOR

President/a:  Francisco Belvis Vidal

Vocal:             Isabel Panisello Pech

Vocal:             Julio Solé Subirats

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Tots els candidats que hagin superat el procés, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Supervisor-Operari Serveis Municipals o llocs de treball similars per a l’Ajuntament d’Amposta.

Actualitzat el 2/6/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

5027P

7284D

3818M

4618H

2575G

4254D

0482D

8676S

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

4477D

No aporta la titulació requerida imprescindible

3702V

No aporta la titulació requerida imprescindible

S’informa a tots/es els/les aspirants que el període d’esmena queda comprés: del 03-06-2021 al 09-06-2021 (ambdós inclosos)

TRIBUNAL QUALIFICADOR

 • President/a:  Francisco Belvis Vidal
 • Vocal:             Isabel Panisello Pech
 • Vocal:             Julio Solé Subirats           

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/6/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es del procés de selecció

Admesos/es

DNI

5027P

7284D

3818M

4618H

2575G

4254D

0482D

8676S

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

4477D

No aporta la titulació requerida imprescindible

3702V

No aporta la titulació requerida imprescindible

Convocatòria de les proves:

Dia:

14/06/2021

Lloc:

Central Municipal de Serveis  -  Pol. Industrial de Tosses

C/ Zurich, nº 8-10

43870 - Amposta

Hora:

08.00h

Fase 1:   Entrevista personal amb test relacionat amb les tasques del lloc de treball, de caràcter obligatori i eliminatori.

La puntuació màxima és de 50 punts, i per superar-la cal obtenir un mínim de 25 punts.

Fase 2: Valoració de mèrits

Segons consta en la informació de l’oferta.

Tribunal qualificador:

President/a:    Francisco Belvis Vidal

Vocal 1:            Julio Solé Subirats

Vocal 2:           Isabel Panisello Pech

S’informa que un dels vocals membres del Tribunal, actuarà també com a secretari del procés.

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/6/2021

Resultat proves 

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades avui dia 14-06-2021 ha estat el següent:

DNI

Prova pàctica

Mèrits

Puntuació total

5027P

No presentat/da

-

-

7284D

No presentat/da

-

-

3818M

34,10

11,60

45,70

4618H

24,55

-

-

2575G

34,50

9,10

43,60

4254D

43,35

4,57

47,92

0482D

No presentat/da

-

-

8676S

29,95

3,48

33,43

El Tribunal qualificador proposa la contractació de l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 4254-D per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

S’informa que en relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda de la següent manera, per rigorós ordre de puntuació:

ORDRE

DNI

PUNTUACIÓ

1

4254D

47,92

2

3818M

45,70

3

2575G

43,60

4

8676S

33,43

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies