Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Oferta de treball temporal de Pintor/a i creació de borsa

Oferta de treball: Oferta de treball temporal de Pintor/a i creació de borsa

publicat el 10/06/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

10/06/2021

Nom de l’oferta de treball:

Oferta de treball temporal de Pintor/a i creació de borsa

Categoria:

C2-13 (C2.5.1)

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Serveis Municipals

Llocs de treball oferts:

3 llocs de treball amb incorporació immediata i creació de borsa.

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 11/06/2021 al 18/06/2021.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en un termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 3 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

 • Realitzar els treballs de pintura en general (interior, exterior, horitzontal, façanes, mobles, eines, ...).
 • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament del seu treball, així com del material.
 • Transportar l’equip de treball de camp.
 • Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Conèixer les característiques dels materials existents al mercat per a la seva correcta selecció i aplicació.
 • Verificar i supervisar l’estat de les instal·lacions.
 • Emplenar adequadament els documents acreditatius dels temps destinats a la realització del treball i del material utilitzat.
 • Informar al/la cap sobre el resultat dels treballs realitzats.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Donar suport als tècnics municipals en necessitats relacionades amb el seu lloc de treball.
 • Donar suport a la resta de seccions de la brigada quan calgui per necessitats del servei.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Requisits imprescindibles:

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats del servei

Durada del contracte:

En funció de les necessitats del servei

Jornada:

En funció de les necessitats del servei

Horari:

En funció de les necessitats del servei

Retribució mensual bruta aproximada:

1.494,51 € (per una jornada complerta)

Lloc de treball:

Serveis Municipals – Secció de pintura

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats del servei

Descripció del procés de selecció:

 • Fase/Prova 1 Entrevista i test
 • Fase/Prova 2 Valoració de mèrits

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA

El procés de selecció inclourà les següents fases:

Fase I.     Entrevista i test. 50 punts (per superar aquesta prova caldrà obtenir un mínim de 25 punts).

Aquesta prova consistirà en realitzar un test relacionat amb les tasques pròpies del lloc de treball, i una entrevista mantenint un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar, i a l’experiència professional de la persona aspirant, amb l’objectiu de valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament.

En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.

Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori.

La puntuació màxima serà de 50 punts, i per superar-la cal obtenir un mínim de 25 punts.

Fase II.    Valoració de mèrits. 25 punts.

IMPORTANT: La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 25 punts, d’acord amb els següents criteris:

Experiència professional (fins a un màxim de 20 punts):

 • En llocs de treball vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 20 punts.

Formació (fins a un màxim de 5 punts):

Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), fins a un màxim de 2,5 punts, segons el següent barem:

Llicenciatura o graus 2,5 punts
Diplomatura 2 punts
Màsters 1,5 punts
Postgraus 1 punt
Cicles formatius 1 punt

Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se a l’àmbit del lloc de treball, fins a un màxim de 2,5 punts, segons l’escala següent:

Per cursos de 8 a 25 hores 0’20 punts per curs
Per cursos de 26 a 50 hores 0’30 punts per curs
Per cursos de 51 a 100 hores 0’40 punts per curs
Per cursos de durada superior a 100 hores 0,50 punts per curs

Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

*Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i, en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

Pel que fa a la formació caldrà aportar la titulació o documentació necessària que acrediti la seva realització.

No es valorarà cap mèrit que no estigui degudament acreditat i el Tribunal podrà requerir tots els aclariments que estimi oportuns.

Tribunal

 • President: Fermín Espuny Cornelles
 • Vocal 1:      Juan Ramon Escudero Cervera
 • Vocal 2:      Isabel Panisello Pech       

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Tots els candidats que hagin superat el procés, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Pintor/a per a  Serveis Municipals o llocs de treball similars per a l’Ajuntament d’Amposta.


Actualitzat el 21/6/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

3855R

8509Z

7185L

3818M

2120K

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

1442V

No aporta la titulació requerida

5182N

No aporta la titulació requerida

8042Z

No aporta la titulació requerida

Període d’al·legacions:              del 22/06/2021 al 25/06/2021 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

30/06/2021

Hora:

08.00 h

Lloc:

Central Municipal de Serveis  -  Pol. Industrial de Tosses

C/ Zurich, nº 8-10

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

 • President:         Fermin Cornelles
 • Vocal 1:              Juan Ramon Escudero
 • Vocal 2:              Isabel Panisello

 

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 28/6/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

Al no haver-se presentat cap al·legació, el llistat provisional esdevé a definitiu:

Admesos/es

DNI

3855R

8509Z

7185L

3818M

2120K

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

1442V

No aporta la titulació requerida

5182N

No aporta la titulació requerida

8042Z

No aporta la titulació requerida

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

30/06/2021

Hora:

08.00 h

Lloc:

Central Municipal de Serveis  -  Pol. Industrial de Tosses

C/ Zurich, nº 8-10

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

 

 • President:        Fermin Cornelles Espuny
 • Vocal 1:            Juan Ramon Escudero
 • Vocal 2:            Isabel Panisello

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 30/6/2021

Resultat proves procés selecció:

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades el dia d’avui 30/06/2021, ha estat el següent:

DNI

Fase I

Fase II

Total

3855R

41,42

3,58

45,00

8509Z

41,15

3,75

44,90

7185L

46,30

0,90

47,20

3818M

25,59

17,95

43,54

2120K

32,46

4,03

36,49

S’informa que tots els aspirants que s’han presentat a les proves, han superat del mateixes, per la qual cosa el Tribunal qualificador proposa per ordre de puntuació, la contractació dels següents candidats:

DNI

7185L

3855R

8509Z

El Tribunal informa que la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda,  per estricte ordre de puntuació, segons es detalla seguidament:

Ordre

DNI

1

7185L

2

3855R

3

8509Z

4

3818M

5

2120K

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies