Oferta de treball: Cap de Recursos Humans

publicat el 20/10/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

12/10/2021

Nom de l’oferta de treball:

Cap de Recursos Humans

Categoria:

A1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de de Recursos Humans

Llocs de treball oferts:

1 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 13/10/21 al 02/11/21
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Funcionariat

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Complerta

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució anual bruta:

39.133,50 €

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Sol·licitud participació processos selecció

Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2021-08495, de data 06/10/2021. Adjuntem el PDF de la publicació.

Bases Reguladores del procés de selecció per proveir amb caràcter definitiu el lloc de treball de Cap de Recursos Humans, com a personal funcionari de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’Administració Especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar document (PDF,315Kb)

Actualitzat el 16/11/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que segons Decret d’Alcaldia nº 2672/2021, se’n desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

6166D

5516Z

2627E

7438F

8220L

7704V

6239D

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

3534X

La titulació aportada no és la requerida o equivalent segons les bases específiques

Període d’al·legacions:    del 17/11/2021 al 30/11/2021 (ambdós inclosos)

S’informa que si no es presenta cap al·legació, aquest llistat provisional esdevindrà a definitiu.

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

31/01/2022

Hora:

09.00 h

Lloc:

Casal Municipal d’Amposta – Aula d’Informàtica

Carretera Simpàtica nº 6, 2a planta

43870 - Amposta

Tribunal qualificador 

President/a:

 • Titular:   Verònica Arasa Gallego
 • Suplent: Francesc Lluís Costes

Vocal 1:

 • Titular:   Rosa M Barceló Serrano
 • Suplent: Paula Zaragoza Rosa

Vocal 2:

 • Titular:   Isabel Verge Caballé
 • Suplent: Un/a membre designat per Diputació de Tarragona (SAM)

Vocal 3:

 • Titular:   Roser Peig Compte
 • Suplent: Pilar Caballé Tudó

Vocal 4:

 • Titular:   Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 24/11/2021

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que segons Decret d’Alcaldia nº 2838/2021, se’n desprèn la següent informació:

Tribunal qualificador:

President/a:

 • Titular:   Sra. Verònica Arasa Gallego (Secretària accidental Ajuntament d’Amposta)
 • Suplent: Sr. Francesc Lluís Costes (TAE de Secretaria Ajuntament d’Amposta)

Vocal 1:

 • Titular:   Sra. Rosa M Barceló Serrano (Secretària accidental Ajuntament d’Ulldecona)
 • Suplent: Sar. Paula Zaragoza Rosa (Secretària-Interventora Ajuntament de la Galera)

Vocal 2:

 • Titular:   Sr. Àlex Grau Orts (Cap de l’Àrea de Recursos Humans, ocupació i emprenedoria Diputació de Tarragona)
 • Suplent: Sr. Enric Capella Casas (Tècnic de Gestió de Recursos Humans Diputació de Tarragona)

Vocal 3:

 • Titular:   Sra. Mª Rosa Peig Compte (Dep. De la Presidància ST de la Presidència a les Terres de l’Ebre)
 • Suplent: Sra. Pilar Caballé Tudó (Cap Administració Local ST a les Terres de l’Ebre)

Vocal 4:

 • Titular:   Sra. Mª Carmen Alcoverro Beltrán ( Secretària-Interventora Ajuntament del Perelló, i membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya)
 • Suplent: Marc Cervera Baiges (Dep. d’Empresa i Treball ST d’Empresa i Ocupació a les Terres de l’Ebre, i membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya)

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 3/12/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que segons Decret d’Alcaldia nº 2944/2021, se’n desprèn la següent informació: atès que un cop transcorregut el període de presentació d’esmenes sense que s’hagi presentat cap al·legació, el llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es a aquest procés de selecció, esdevé  a definitiu.

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

31/01/2022

Hora:

09.00 h

Lloc:

Casal Municipal d’Amposta – Aula d’Informàtica

Carretera Simpàtica nº 6, 2a planta

43870 - Amposta

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 31/1/2022

Resultat proves fase oposició

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el  dia 31/01/2022 ha estat el següent: 

DNI

COMPAREIXENÇA

PROVA 1

PRÀCTIC 1

PRÀCTIC  2

TOTAL

6166D

Presentat/da

14,35

17,5

No apte/a

-

5516Z

Presentat/da

No apte/a

-

-

-

2627E

Presentat/da

16,40

22,00

22,00

60,40

7438F

Presentat/da

No apte/a

-

-

-

8220L

No Presentat/da

-

-

-

-

7704V

No Presentat/da

-

-

-

-

6239D

Presentat/da

10,35

No apte/a

-

-

S’informa que l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 2627-E ha estat l’únic que ha superat la fase d’oposició.

Fase de concurs. Presentació de mèrits.

L’aspirant a dalt indicat, disposa d’un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, per presentar els mèrits que consideri oportuns.

Un cop valorats els mèrits es citarà a l’aspirant per a realitzar la prova entrevista.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/2/2022

Fase de concurs:

Prova:  Entrevista

Es convoca a l’aspirant  amb DNI finalitzat amb números i lletra 2627-E, a la realització de l’entrevista, que tindrà lloc:

Dia:

03/02/2022

Hora:

09.00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Secretaria

Plaça de l’Ajuntament, 3-4 primera planta

43870 - Amposta

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/2/2022

Resultat final proves:

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, en data 3 de febrer de 2022, s’ha realitzat la valoració dels mèrits al·legats i provats documentalment per l’aspirant que ha superat totes les proves, i s’ha efectuat la prova entrevista, obtenint el resultat següent:

Aspirant

Experiència professional

Formació

Entrevista

Total

2627E

10,12

6,35

4,5

20,97

Efectuades la totalitat de les proves previstes a la convocatòria, els resultats finals són els següents:

Aspirant

Fase d’oposició

Fase de concurs

Total

2627E

60,40

20,97

81,37

El tribunal proposa el nomenament per cobrir la plaça de Cap de Recursos Humans, en règim funcionarial, de l’Ajuntament d’Amposta, de l’escala d’Administració Especial, a l’aspirant amb número de DNI i lletra acabat amb 2627-E

S’informa que al no haver-hi cap altre aspirant que hagi superat la totalitat de les proves, la borsa de treball d’aquest procés de selecció queda deserta.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies