Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar de suport a la Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) amb caràcter temporal i creació de borsa

Oferta de treball: Auxiliar de suport a la Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) amb caràcter temporal i creació de borsa

publicat el 12/05/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

12/05/2021

Nom de l’oferta de treball:

Oferta urgent per a cobrir amb caràcter temporal el lloc de treball de Auxiliar de suport a la Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) i creació de borsa per a futures vacants.

Categoria:

C2-14

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Secretaria

Llocs de treball oferts:

1 amb incorporació immediata i creació de borsa.

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 13/05/2021 al 24/05/2021.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini de tres dies hàbils següents a la data final del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

 • Atendre el públic (personalment o per via telemàtica o telefònica) i realitzar les tasques administratives que se’n derivin.
 • Organitzar la recepció i la distribució de trucades telefòniques.
 • Realitzar tasques ofimàtiques de reproducció de documentació i d’informació.
 • Realitzar procediments assignats per al seguiment de la documentació de la unitat organitzativa d’adscripció.
 • Mantenir les bases de dades i els arxius físics.
 • Registrar l’entrada i la sortida de la documentació.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

Experiència professional relacionada amb el lloc de treball.

Formació relacionada amb el lloc de treball.

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats del servei

Durada del contracte:

En funció de les necessitats del servei

Jornada:

En funció de les necessitats del servei

Horari:

En funció de les necessitats del servei

Retribució mensual bruta aproximada:

1.701,96 € bruts, per 14 pagues.

Lloc de treball:

Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats del servei

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Quan la inscripció es faci presencialment, caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en aquesta pàgina.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació sobre l’oferta

El procés de selecció inclourà les següents fases:

Fase I. Entrevista (50 punt)

L’entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competències, coneixements rellevants per al lloc de treball, responsabilitat i desenvolupament. En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.

Fase II. Valoració de mèrits (25 punts)

IMPORTANT: La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 25 punts, d’acord amb els següents criteris:

Experiència professional (fins a un màxim de 15 punts)

 • En llocs de treball a l’Administració pública vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 10 punts.

 • En llocs de treball en empreses privades vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,002 punts per dia treballat, fins a un màxim de 5 punts

Formació (fins a un màxim de 10 punts)

Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), fins a un màxim de 5 punts, segons el següent barem:

Titulació acadèmica
Puntuació
Llicenciatura o graus 2,5 punts
Diplomatura 2 punts
Màsters 1,5 punts
Postgraus 1 punt
Cicles formatius 1 punt

Cursos de formació o perfeccionament relacionats amb al lloc de treball que ens ocupa:, fins a un màxim de 5 punts, segons l’escala següent:

Cursos
Puntuació
Per cursos de 8 a 25 hores 0’20 punts per curs
Per cursos de 26 a 50 hores 0’30 punts per curs
Per cursos de 51 a 100 hores 0’40 punts per curs
Per cursos de durada superior a 100 hores 0,50 punts per curs

Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

*Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

Pel que fa a la formació caldrà aportar la titulació o documentació necessària que acrediti la seva realització.

No es valorarà cap mèrit que no estigui degudament acreditat i el Tribunal podrà requerir tots els aclariments que estimi oportuns.

Tribunal qualificador

 • President/a:    Isabel Panisello Pech
 • Vocal:               Roser Curto Hierro
 • Vocal:               Eva Estellé Martí

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Auxiliar de suport a la Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) o llocs de treball similars per a l’Ajuntament d’Amposta.

Actualitzat el 28/5/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es 

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

2657E

1539Q 

3571B 

3689H 

7562M 

0776N 

5417E 

0482D 

9274Y 

9659V 

8183M 

7646M 

5247K 

4792X 

1769K  

7614L 

0053D 

9090W 

0555M 

5622E 

0105F 

7113X 

9983J 

6824M 

0079G 

4673Q 

6824B 

9980Q 

2853L

7711R 

0200M 

6787C 

4191T 

1834Q 

0357Y 

6005N 

3615V 

2925K 

5843J 

7030A 

5922Q 

6914D 

3596K 

7319S 

8601J 

5631C 

0352W 

2664K 

7778G 

9247X 

6867H 

1435L 

9622A 

0430A 

5128B 

8968Q 

1017S 

6888T 

2190S 

0792G 

9705V 

2110F 

6714Q 

1493Q 

4008L 

0574V 

9259Z 

1679L 

8420Y 

9971E 

4822W 

0020S 

6262F 

4407J 

7911V 

0594P 

1143H 

3286F 

4662M 

0505N 

2821W 

1934W 

7655P 

6597P  

4302B 

3070T 

4380B 

0787E 

9653C 

0684G

2306T

2816D

 0496T

 5523P

 8504M

6526H 

 8283Y

 5196B

 

 

Període d’al·legacions: del 31/05/2021 al 04/06/2021

Convocatòria inici de les proves:

En finalitzar el període d’al·legacions, es publicarà el dia el lloc i l’hora per a la realització de les entrevistes.

IMPORTANT:  Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/6/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es procés selecció

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

2657E

1539Q 

3571B 

3689H 

7562M 

0776N 

5417E 

0482D 

9274Y 

9659V 

8183M 

7646M 

5247K 

4792X 

1769K 

7614L 

0053D 

9090W 

0555M 

5622E 

0105F 

7113X 

9983J 

6824M 

0079G 

4673Q 

6824B 

9980Q 

2853L

7711R 

0200M 

6787C 

4191T 

1834Q 

0357Y 

6005N 

3615V 

2925K 

5843J 

7030A 

5922Q 

6914D 

3596K 

7319S 

8601J 

5631C 

0352W 

2664K 

7778G 

9247X 

6867H 

1435L 

9622A 

0430A 

5128B 

8968Q 

1017S 

6888T 

2190S 

0792G 

9705V 

2110F 

6714Q 

1493Q 

4008L 

0574V 

9259Z 

1679L 

8420Y 

9971E 

4822W 

0020S 

6262F 

4407J 

7911V 

0594P 

1143H 

3286F 

4662M 

0505N 

2821W 

1934W 

7655P 

6597P  

4302B 

3070T 

4380B 

0787E 

9653C 

0684G

2306T

2816D

0496T

5523P

8504M

6526H

8283Y

5196B

 

 

Convocatòria inici de les proves:

Fase d’oposició

Degut al gran volum d’aspirants admesos, l’entrevista prevista a la fase d’oposició es dividirà en dos fases:

Primera fase

entrevista escrita, de caràcter obligatori i eliminatori.

Les preguntes escrites seran sobre qüestions vinculades amb les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competències, coneixements rellevants per al lloc de treball, responsabilitat i desenvolupament.

Aquesta entrevista escrita tindrà una puntuació màxima de 40 punts, i per superar-la caldrà obtenir un mínim de 20 punts.

Segona fase

entrevista oral, de caràcter obligatori i eliminatori.

El Tribunal valorarà qüestions també vinculades amb les funcions a desenvolupar i amb l’experiència professional, però centrant-se especialment en avaluar les competències que es consideren imprescindibles per al lloc de treball d’auxiliar de suport a la OAC.

Aquesta entrevista oral tindrà una puntuació màxima de 10 punts, i per superar-la caldrà obtenir un mínim de 5 punts.

Fase de concurs

El Tribunal, un cop finalitzades les entrevistes, farà la valoració dels mèrits només d’aquells aspirants que hagin superat les dos fases de l’entrevista.

Primera fase: entrevista  

Dia:

22/06/2021

Lloc:

Edifici EUSES (En front Pavelló 1 d’Octubre)

C/ Sebastià Juan Arbó nº 2

43870 – Amposta

Hora:

09:00h

IMPORTANT:

 • Els aspirants hauran d’esperar a la porta principal d’entrada, sense accedir al recinte;  el Tribunal procedirà a donar instruccions per anar accedint, de forma que es respectin en tot moment les normes de seguretat sanitària degudes a la COVID-19.
 • L’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.
 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.
 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Tribunal qualificador

 • President/a:  Isabel Panisello Pech
 • Vocal:             Roser Curto Hierro
 • Vocal:             Eva Estellé Martí

Una de les vocals actuarà com a Secretària del Tribunal.

El Tribunal podrà comptar amb els assessors/es externs que consideri necessaris, que actuaran amb veu però sense vot.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 29/6/2021

Llistat resultats primera fase: 

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador del present procés de selecció, els resultats de la prova realitzada el passat dia 22-06-2021, ha estat el següent:

DNI

Puntuació

2657E

22

8183M 

No presentat/da

0105F 

No apte/a

0200M 

22,25

5922Q 

No presentat/da

6867H 

32,5

9705V 

No presentat/da

4822W 

No presentat/da

2821W 

No apte/a

2306T

No apte/a

1539Q 

No apte/a

7646M 

No presentat/da

7113X 

No apte/a

6787C 

No apte/a

6914D 

No presentat/da

1435L 

No presentat/da

2110F 

No presentat/da

0020S 

27,25

1934W 

25,25

2816D

No apte/a

3571B 

No apte/a

5247K 

No apte/a

9983J 

No apte/a

4191T 

28,25

3596K 

23

9622A 

No presentat/da

6714Q 

No presentat/da

6262F 

24

7655P 

29,25

0496T

No apte/a

3689H 

No apte/a

4792X 

No apte/a

6824M 

21,25

1834Q 

No presentat/da

7319S 

No apte/a

0430A 

No presentat/da

1493Q 

No apte/a

4407J 

29,75

6597P  

No presentat/da

5523P

No apte/a

7562M 

No apte/a

1769K 

No apte/a

0079G 

29,25

0357Y 

No presentat/da

8601J 

36,75

5128B 

31,25

4008L 

No presentat/da

7911V 

28,25

4302B 

24,5

8504M

No apte/a

0776N 

No presentat/da

7614L 

No presentat/da

4673Q 

No apte/a

6005N 

No presentat/da

5631C 

No presentat/da

8968Q 

No presentat/da

0574V 

No presentat/da

0594P 

No apte/a

3070T 

No apte/a

6526H

No presentat/da

5417E 

31,5

0053D 

No apte/a

6824B 

27,25

3615V 

No presentat/da

0352W 

No apte/a

1017S 

No presentat/da

9259Z 

No presentat/da

1143H 

26,5

4380B 

No apte/a

8283Y

No apte/a

0482D 

No apte/a

9090W 

No apte/a

9980Q 

No presentat/da

2925K 

22,75

2664K 

No apte/a

6888T 

No presentat/da

1679L 

No apte/a

3286F 

No presentat/da

0787E 

29,5

5196B

No apte/a

9274Y 

No presentat/da

0555M 

26,25

2853L

No apte/a

5843J 

No presentat/da

7778G 

No apte/a

2190S 

No apte/a

8420Y 

No presentat/da

4662M 

30,5

9653C 

30,25

9659V 

No presentat/da

5622E 

No presentat/da

7711R 

No presentat/da

7030A 

23,25

9247X 

No presentat/da

0792G 

No presentat/da

9971E 

22

0505N 

25,5

0684G

No apte/a

Convocatòria a la segona fase: entrevista

Dia:

01/07/2021

Lloc:

Ajuntament d’Amposta

Sala de Premsa (baixos) – darrera OAC

Entrada per C/ Sant Antoni, s/n

43870 – Amposta

Es convoca a l’entrevista als aspirants que han superat la primera prova, segons les hores que s’indiquen a continuació:

DNI

Hora

2657E

09,00h

0200M 

09,00h

6867H 

09,10h

0020S 

09,10h

1934W 

09,20h

4191T 

09,20h

3596K 

09,30h

6262F 

09,30h

7655P 

09,40h

6824M 

09,40h

4407J 

09,50h

0079G 

09,50h

8601J 

11,00h

5128B 

11,00h

7911V 

11,10h

4302B 

11,10h

5417E 

11,20h

6824B 

11,20h

1143H 

11,30h

2925K 

11,30h

0787E 

11,40h

0555M 

11,40h

4662M 

11,50h

9653C 

11,50h

7030A 

12,00h

9971E 

12,00h

0505N 

12,10h

Fase de concurs

El Tribunal, un cop finalitzades les entrevistes, farà la valoració dels mèrits només d’aquells aspirants que hagin superat les dos fases de l’entrevista.

En finalitzar la valoració de mèrits, es publicarà el resultat final a la web a la present oferta de treball.

IMPORTANT:               

 • Els aspirants hauran d’esperar a la porta d’entrada, sense accedir a la sala indicada;  el Tribunal procedirà a donar instruccions per anar accedint, de forma que es respectin en tot moment les normes de seguretat sanitària degudes a la COVID-19.
 • L’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.
 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.

El Tribunal podrà comptar amb els assessors/es externs que consideri necessaris, que actuaran amb veu però sense vot.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 5/7/2021

Resultats finals

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador del present procés de selecció, els resultats de les proves realitzades els passats dies 22-06-2021 i 01-07-2021, ha estat el següent:

Fase 1: Entrevista

DNI

Prova escrita

Prova oral

6867H 

32,5

5

0787E 

29,5

7,5

5417E 

31,5

8,5

0555M 

26,25

6,5

5128B 

31,25

7,5

8601J 

36,75

10

4662M 

30,5

9

9653C 

30,25

6,5

1934W 

25,25

8,5

7911V 

28,25

9

0505N 

25,5

6,5

4407J 

29,75

9

4191T 

28,25

6,5

6262F 

24

8

0020S 

27,25

6,5

4302B 

24,5

8

6824B 

27,25

7,5

2657E

22

8,5

7030A 

23,25

8,5

7655P 

29,25

5,5

2925K 

22,75

6,5

6824M 

21,25

7,5

3596K 

23

5

0200M 

22,25

9

9971E 

22

No presentat/da

1143H 

26,5

No apte/a

0079G 

29,25

No apte/a

Fase 2:  Valoració de mèrits

DNI

 Formació

Experiència professional

6867H 

10

15

0787E 

5

15

5417E 

3

12,47

0555M 

5,6

15

5128B 

3,4

10

8601J 

1,1

1,98

4662M 

10

0

9653C 

6,9

2,76

1934W 

6,9

0,96

7911V 

2,2

0

0505N 

5,8

1,62

4407J 

0

0

4191T 

1,4

2,36

6262F 

2,7

3,52

0020S 

3,5

0

4302B 

2,9

1,18

6824B 

1

0,73

2657E

3,9

1,46

7030A 

3,7

0

7655P 

0,6

0

2925K 

3,3

1,29

6824M 

3,2

1,46

3596K 

4,5

0

0200M 

0,4

0

En relació als resultats anteriors, la borsa queda constituïda per rigorós ordre de puntuació:

Ordre

DNI

Total

1

6867H 

62,50

2

0787E 

57,00

3

5417E 

55,47

4

0555M 

53,35

5

5128B 

52,15

6

8601J 

49,83

7

4662M 

49,50

8

9653C 

46,41

9

1934W 

41,61

10

7911V 

39,45

11

0505N 

39,42

12

4407J 

38,75

13

4191T 

38,51

14

6262F 

38,22

15

0020S 

37,25

16

4302B 

36,58

17

6824B 

36,48

18

2657E

35,86

19

7030A 

35,45

20

7655P 

35,35

21

2925K 

33,84

22

6824M 

33,41

23

3596K 

32,50

24

0200M 

31,65

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/7/2021

Correcció de l’ordre de la borsa

Segons es desprèn de l’acta Annex 1 emesa pel Tribunal qualificador del present procés de selecció, i segons DA nº 1587/ 2021, es produeix una variació en la valoració dels mèrits de l’aspirant 4407-J, que passa de tenir una puntuació per formació de 0 a 2 punts, quedant una puntuació final de mèrits de 2 punts, i una puntuació final de totes les proves de 40,75 punts.

Amb aquest resultat l’aspirant indicat passa a ocupar el lloc 10, i en conseqüència la borsa adquireix un nou ordre segons puntuacions, quedant de la següent manera:

Ordre

DNI

Total

1

6867H

62,50

2

0787E

57,00

3

5417E

55,47

4

0555M

53,35

5

5128B

52,15

6

8601J

49,83

7

4662M

49,50

8

9653C

46,41

9

1934W

41,61

10

4407J

40,75

11

7911V

39,45

12

0505N

39,42

13

4191T

38,51

14

6262F

38,22

15

0020S

37,25

16

4302B

36,58

17

6824B

36,48

18

2657E

35,86

19

7030A

35,45

20

7655P

35,35

21

2925K

33,84

22

6824M

33,41

23

3596K

32,50

24

0200M

31,65

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies