• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar de suport a la Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) amb caràcter temporal i creació de borsa

Oferta de treball: Auxiliar de suport a la Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) amb caràcter temporal i creació de borsa

publicat el 12/05/2021

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

12/05/2021

Nom de l’oferta de treball:

Oferta urgent per a cobrir amb caràcter temporal el lloc de treball de Auxiliar de suport a la Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) i creació de borsa per a futures vacants.

Categoria:

C2-14

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Secretaria

Llocs de treball oferts:

1 amb incorporació immediata i creació de borsa.

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 13/05/2021 al 24/05/2021.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini de tres dies hàbils següents a la data final del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

 • Atendre el públic (personalment o per via telemàtica o telefònica) i realitzar les tasques administratives que se’n derivin.
 • Organitzar la recepció i la distribució de trucades telefòniques.
 • Realitzar tasques ofimàtiques de reproducció de documentació i d’informació.
 • Realitzar procediments assignats per al seguiment de la documentació de la unitat organitzativa d’adscripció.
 • Mantenir les bases de dades i els arxius físics.
 • Registrar l’entrada i la sortida de la documentació.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

Experiència professional relacionada amb el lloc de treball.

Formació relacionada amb el lloc de treball.

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats del servei

Durada del contracte:

En funció de les necessitats del servei

Jornada:

En funció de les necessitats del servei

Horari:

En funció de les necessitats del servei

Retribució mensual bruta aproximada:

1.701,96 € bruts, per 14 pagues.

Lloc de treball:

Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats del servei

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Quan la inscripció es faci presencialment, caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en aquesta pàgina.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA

El procés de selecció inclourà les següents fases:

Fase I. Entrevista. 50 punts.

L’entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competències, coneixements rellevants per al lloc de treball, responsabilitat i desenvolupament. En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.

 

Fase II. Valoració de mèrits. 25 punts.

IMPORTANT: La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 25 punts, d’acord amb els següents criteris:

Experiència professional (fins a un màxim de 15 punts)

 • En llocs de treball a l’Administració pública vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 10 punts.

 • En llocs de treball en empreses privades vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,002 punts per dia treballat, fins a un màxim de 5 punts

Formació (fins a un màxim de 10 punts)

Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), fins a un màxim de 5 punts, segons el següent barem:

Llicenciatura o graus 2,5 punts
Diplomatura 2 punts
Màsters 1,5 punts
Postgraus 1 punt
Cicles formatius 1 punt


Cursos de formació o perfeccionament relacionats amb al lloc de treball que ens ocupa:, fins a un màxim de 5 punts, segons l’escala següent:

Per cursos de 8 a 25 hores 0’20 punts per curs
Per cursos de 26 a 50 hores 0’30 punts per curs
Per cursos de 51 a 100 hores 0’40 punts per curs
Per cursos de durada superior a 100 hores 0,50 punts per curs


Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

*Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

Pel que fa a la formació caldrà aportar la titulació o documentació necessària que acrediti la seva realització.

No es valorarà cap mèrit que no estigui degudament acreditat i el Tribunal podrà requerir tots els aclariments que estimi oportuns.

TRIBUNAL QUALIFICADOR

 • President/a:    Isabel Panisello Pech
 • Vocal:               Roser Curto Hierro
 • Vocal:               Eva Estellé Martí

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Auxiliar de suport a la Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) o llocs de treball similars per a l’Ajuntament d’Amposta.

Actualitzat el 28/5/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es 

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

2657E

1539Q 

3571B 

3689H 

7562M 

0776N 

5417E 

0482D 

9274Y 

9659V 

8183M 

7646M 

5247K 

4792X 

1769K  

7614L 

0053D 

9090W 

0555M 

5622E 

0105F 

7113X 

9983J 

6824M 

0079G 

4673Q 

6824B 

9980Q 

2853L

7711R 

0200M 

6787C 

4191T 

1834Q 

0357Y 

6005N 

3615V 

2925K 

5843J 

7030A 

5922Q 

6914D 

3596K 

7319S 

8601J 

5631C 

0352W 

2664K 

7778G 

9247X 

6867H 

1435L 

9622A 

0430A 

5128B 

8968Q 

1017S 

6888T 

2190S 

0792G 

9705V 

2110F 

6714Q 

1493Q 

4008L 

0574V 

9259Z 

1679L 

8420Y 

9971E 

4822W 

0020S 

6262F 

4407J 

7911V 

0594P 

1143H 

3286F 

4662M 

0505N 

2821W 

1934W 

7655P 

6597P  

4302B 

3070T 

4380B 

0787E 

9653C 

0684G

2306T

2816D

 0496T

 5523P

 8504M

6526H 

 8283Y

 5196B

 

 

Període d’al·legacions: del 31/05/2021 al 04/06/2021

Convocatòria inici de les proves:

En finalitzar el període d’al·legacions, es publicarà el dia el lloc i l’hora per a la realització de les entrevistes.

IMPORTANT:  Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/6/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es procés selecció

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

2657E

1539Q 

3571B 

3689H 

7562M 

0776N 

5417E 

0482D 

9274Y 

9659V 

8183M 

7646M 

5247K 

4792X 

1769K 

7614L 

0053D 

9090W 

0555M 

5622E 

0105F 

7113X 

9983J 

6824M 

0079G 

4673Q 

6824B 

9980Q 

2853L

7711R 

0200M 

6787C 

4191T 

1834Q 

0357Y 

6005N 

3615V 

2925K 

5843J 

7030A 

5922Q 

6914D 

3596K 

7319S 

8601J 

5631C 

0352W 

2664K 

7778G 

9247X 

6867H 

1435L 

9622A 

0430A 

5128B 

8968Q 

1017S 

6888T 

2190S 

0792G 

9705V 

2110F 

6714Q 

1493Q 

4008L 

0574V 

9259Z 

1679L 

8420Y 

9971E 

4822W 

0020S 

6262F 

4407J 

7911V 

0594P 

1143H 

3286F 

4662M 

0505N 

2821W 

1934W 

7655P 

6597P  

4302B 

3070T 

4380B 

0787E 

9653C 

0684G

2306T

2816D

0496T

5523P

8504M

6526H

8283Y

5196B

 

 

Convocatòria inici de les proves:

Fase d’oposició

Degut al gran volum d’aspirants admesos, l’entrevista prevista a la fase d’oposició es dividirà en dos fases:

 

Primera fase: entrevista escrita, de caràcter obligatori i eliminatori.

Les preguntes escrites seran sobre qüestions vinculades amb les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competències, coneixements rellevants per al lloc de treball, responsabilitat i desenvolupament.

Aquesta entrevista escrita tindrà una puntuació màxima de 40 punts, i per superar-la caldrà obtenir un mínim de 20 punts.

 

Segona fase: entrevista oral, de caràcter obligatori i eliminatori.

El Tribunal valorarà qüestions també vinculades amb les funcions a desenvolupar i amb l’experiència professional, però centrant-se especialment en avaluar les competències que es consideren imprescindibles per al lloc de treball d’auxiliar de suport a la OAC.

Aquesta entrevista oral tindrà una puntuació màxima de 10 punts, i per superar-la caldrà obtenir un mínim de 5 punts.

 

Fase de concurs

El Tribunal, un cop finalitzades les entrevistes, farà la valoració dels mèrits només d’aquells aspirants que hagin superat les dos fases de l’entrevista.

 

La primera fase de l’entrevista  

Dia:

22/06/2021

Lloc:

Edifici EUSES (En front Pavelló 1 d’Octubre)

C/ Sebastià Juan Arbó nº 2

43870 – Amposta

Hora:

09:00h

IMPORTANT:          

 • Els aspirants hauran d’esperar a la porta principal d’entrada, sense accedir al recinte;  el Tribunal procedirà a donar instruccions per anar accedint, de forma que es respectin en tot moment les normes de seguretat sanitària degudes a la COVID-19.
 • L’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.
 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.
 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

 

TRIBUNAL QUALIFICADOR

 • President/a:  Isabel Panisello Pech
 • Vocal:             Roser Curto Hierro
 • Vocal:             Eva Estellé Martí

Una de les vocals actuarà com a Secretària del Tribunal.

El Tribunal podrà comptar amb els assessors/es externs que consideri necessaris, que actuaran amb veu però sense vot.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament