Oferta de treball: Auxiliar d’electricista

publicat el 24/11/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball 09/2021/22019

Data de publicació:

24/11/2021

Nom de l’oferta de treball:

Auxiliar d’electricista

Categoria:

AgP-8

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic- TRFO Línia Joves tutelats i ex-tutelats

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 24/11/2021-25/11/2021
 • Publicació provisional d ’admesos i exclosos: 26/11/2021
 • Període d’al·legacions: 29/11/2021
 • Inici de les proves: 30/11/2021

Funcions del lloc de treball:

 • Millorar l’eficiència energètica dels edificis municipals del casc antic.
 • Manteniment i millora del enllumenat de la via pública.
 • Suport en les tasques d’enllumenat de les diferents festes que ho puguin requerir.
 • Manteniment de les eines necessàries per tenir cura de les seves tasques.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Requisits imprescindibles:

 • Tenir entre 17 i 21 anys que tinguin condició de tutelats i extutelats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i amb permís de residència. -No haver estat contractades per la convocatòria de l’any 2020 de la línia de subvenció del Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats.
 • Cal estar inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandants d’Ocupació No Ocupats (DONO); aquest tràmit es pot fer telefònicament trucant al Telf.: 900 800 046
 • Disponibilitat horària de dilluns a diumenge, segons les necessitats del servei; amb els descansos pertinents.
 • Compromís de formació durant el contracte.
 • Estar inscrit a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Primer pas:

 • Inscripció a l’Oferta amb registre número 09/2021/22019 , a l’Oficina de Treball d’Amposta , Telf. : 900 800 046.

Segon pas:

Tercer pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: 

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

12 mesos

Jornada:

Complerta

Horari:

A determinar

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons Normativa Programa TRFO- Línia Joves tutelats i ex-tutelats per la Generalitat de Catalunya.

Lloc de treball:

Diferents espais i dependències municipals

Data prevista d’incorporació:

Abans del 10/12/2021

Descripció del procés de selecció:

Consulta "Més Informació sobre l’oferta"

Observacions (particularitats de la gestió):

Oferta vinculada al Programa Treball i Formació Línia joves

IMPORTANT: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques de l’oferta de treball amb registre número 09/2021/22019, que es podrà consultar a l’Oficina de Treball d’Amposta.

Més informació sobre l’oferta

Descripció del procés de selecció

El present procés selectiu consisteix en una entrevista personal amb i valoració d’experiència  del lloc de treball al que correspon aquesta oferta.

Informació general instruccions presentació sol·licituds

 •  Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficial de l’Ajuntament d’Amposta www.amposta.cat , a l’apartat d’oferta pública de treball.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti, i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.

Un cop superat el procés de selecció, tant el candidat proposat com tots els aspirants que hagin superat l’entrevista, formaran part de la borsa de treball, i a requeriment del Tribunal, la documentació originals que ha estat presentada  en format fotocòpia durant el període d’inscripció, podrà ser requerida en format original per tal de verificar l’autenticitat de la mateixa.

El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.

Actualitzat el 26/11/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI/ NIE

6184D

7034H

Admesos/es pendents acreditació documentació -

Cal presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, durant el període d’al.legacions: 29/11/2021

DNI/ NIE

Documentació pendent

5013S

Actualitzar DARDO

1150N

 

2409A                                 

 

9296D

 

2174D

 

2455D

 

7606H

 

8754M

 

4598T

 

7377Q

 

7140L

 

1012C

 

7928J

 

0404L

 

1411Z

 

6816E

 

8692F

 

7119W

 

2289N

 

8892A


Exclosos/es

DNI

MOTIU

9345G

No estar derivat de l’oficina de treball

Període d’al·legacions: 29/11/2021 fins les 14.00h

Llistat d’admesos definitius:  29/11/2021 a partir de les 14.00h

Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves

Dia:

30/11/21

Hora:

9.00h

Lloc:

Edifici Biblioteca Sebastià Juan Arbó

Aula de Vidre

Plaça del Castell, 13

43870 - Amposta

Tribunal qualificador

 • President/a: Isabel Villalbí Forcadell
 • Vocal: M. Cinta Montañés i Princep
 • Vocal: Lidia Corbera Cheliz

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 29/11/2021

Llistat definitiud’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI/ NIE

6184D

7034H

1150N

2174D

5013S

7377Q

8692F

1012C

Admesos/es pendents acreditació documentació

Cal presentar la següent documentació el dia d’inici de les proves (30 de novembre de 2021) a les 9.00 hores del matí a la Biblioteca Municipal d’Amposta (Plaça del Castell, núm. 13).

DNI/ NIE

Documentació pendent

7928J

Certificat d’antecedents penals

4598T

Certificat d’antecedents penals

0404L

Certificat d’antecedents penals

1411Z

Certificat d’antecedents penals

6816E

Certificat d’antecedents penals

7119W

Certificat d’antecedents penals

Exclosos/es

DNI/ NIE

Documentació pendent

2409A

No aporta la documentació

9296D

No aporta la documentació

7606H

No aporta la documentació

8754M

No aporta la documentació

7140L

No aporta la documentació

8892A

No aporta la documentació

9345G

No està derivat de l’oficina de treball

9697J

No està derivat de l’oficina de treball

5739N

No està derivat de l’oficina de treball

2489P

No està derivat de l’oficina de treball

Convocatòria d’inici de les proves

Dia:

30/11/2021

Hora:

9.00h

Lloc:

Edifici Biblioteca Sebastià Juan Arbó - Aula de Vidre

Plaça del Castell, 13

43870 - Amposta

Tribunal qualificador

 • President/a: Isabel Villalbí Forcadell
 • Vocal: M. Cinta Montañés i Príncep
 • Vocal: Lidia Corbera Chéliz

Per a la realització de les proves el Tribunal comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a extern/a que tindrà veu però no vot.

IMPORTANT:Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/12/2021

Resultat final 

S’informa que segons consta en l’acta emesa pel tribunal qualificador del present procés de selecció, l’aspirant proposat per ocupar el lloc de treball objecte de la convocatòria es correspon amb el següent DNI/NIE finalitzat amb número i lletra: 

DNI / NIE

Documentació pendent de presentar en cas de contractació

8692F

No hi ha documentació pendent de presentar

Pel que fa a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda de la següent forma:

Ordre

DNI / NIE

Documentació pendent de presentar en cas de contractació

1

8692F

 

2

7140L

 

3

7119W

Pendent resolució de certificat d’antecedents penals

4

1411Z

Pendent resolució de certificat d’antecedents penals

5

6816E

Pendent resolució de certificat d’antecedents penals

6

7928J

Pendent resolució de certificat d’antecedents penals

7

7034H

 

8

4598T

Pendent resolució de certificat d’antecedents penals

9

1150N

 

10

0404L

Pendent resolució de certificat d’antecedents penals

11

2174D

 

12

5013S

 

13

7377Q

 

S’informa que segons l’acta, queden exclosos de la borsa de treball per no presentar-se a la convocatòria de les proves i/o adjuntar la documentació pendent, el dia 30 de novembre de 2021, els aspirants amb el DNI/NIE finalitzat amb número i lletra:

DNI / NIE

6184D

1012C

2289N

2455D

Agraïm a tots els aspirants la seva participació en el procés de selecció.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies