• Webs Municipals  

Oferta de treball: Una plaça d’Agent d’Acollida

publicat el 18/11/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació a la web

18/11/2020

Descripció del lloc de treball:

Agent d’Acollida

Categoria:

C1

Departament:

Àrea de Drets Socials i Ciutadania

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

Inscripcions:   del 19/11/2020 al 09/12/2020

Funcions del lloc de treball:

Les especificades al punt Primer 1.2. de les bases específiques

Requisits imprescindibles:

 Titulació requerida:

 • Titulació: Títol de Batxiller o Tècnic, o equivalent.
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent (si es disposa d’ell).
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir el títol de coneixements de llengua castellana de nivell superior (si es disposa d’ell).
 • Per participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa.
 • En aquelles sol·licituds que es realitzin de forma telemàtica els documents s’enviaran en format PDF, la compulsa de la documentació es realitzarà en el moment que determini el Tribunal.

Requisits valorables:

Els especificats a la base Tercera 3.2.de la convocatòria.

Lloc de treball:

Àrea de Drets Socials i Ciutadania

Descripció del procés de selecció:

Els especificats a la base Tercera 3.1. de la convocatòria.

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en aquesta pàgina.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Observacions (particularitats de la gestió):

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Actualitzat el 18/11/2020

Bases reguladores del procés de selecció per proveir definitivament un lloc de treball d’agent d’acollida de l’àrea de drets socials i ciutadania,com a personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració general i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar document (PDF)

Actualitzat el 10/12/2020

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

En data 10 de desembre de 2020, l’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta ha dictat Decret nº 3696/2020, del qual es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

3025P

3900T

5703D

2601S

8825W

5037H

1568V

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

5428R

0585T

6955B

9412S

1679L

1174H

7057C

1957N

3070T

Admesos/es pendents acreditació nivell Llengua castellana

DNI

5465M

Exclosos/es:

DNI

MOTIU

7778G

A, B, C

0908F

A, B, C

 

MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

       A: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida

      B: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C1 o equivalent

      C: Exclòs/a per no aportar el certificat de nivell de llengua

 

S’Informa a tots els candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

 • Període d’al·legacions i esmena: del 11/12/2020 al 24/12/2020
 • Publicació llistat definitiu admesos/es i exclosos/es i Tribunal:  29/12/2020
 • Inici de les proves:          12/01/2021


 IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 30/12/2020

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

En data 30 de desembre de 2020, l’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta ha dictat Decret nº 3893/2020, del qual es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

3025P

3900T

5703D

2601S

8825W

5037H

1568V

1679L

1174H

1957N

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

5428R

0585T

6955B

9412S

7057C

3070T

7778G

Admesos/es pendents acreditació nivell superior de llengua castellana

DNI

5465M

7778G

 

Exclosos/es:

 

DNI

MOTIU

0908F

A, B, C

 MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

 A: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida

B: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C1 o equivalent

C: Exclòs/a per no aportar el certificat de nivell superior de llengua castellana o equivalent

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

12/01/2021

Lloc:

Edifici el Casal – Sala Teatre (Planta Baixa)

Carretera Simpàtica nº 6

43870 Amposta

Hora:

09:00h

Prova 1: coneixements teòric-pràctics (de caràcter obligatori i eliminatori)

Prova coneixements teòrics: segons consta en la base Tercera 3.1.3.A de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

 En acabar aquesta prova es procedirà a la correcció de la mateixa, i s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

 

Prova coneixements pràctics: segons consta en la base Tercera 3.1.3.B de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

 En acabar aquesta prova es procedirà a la correcció de la mateixa, i s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

 

Prova 2: entrevista

Segons consta en la base Tercera 3.2.2 de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

 

Prova 3: valoració de mèrits

Segons consta en la base Tercera 3.2.1 de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

 

Coneixement de llengües

 

Dia:

15/01/2021

Lloc:

Edifici Ajuntament d’Amposta – Saleta d’Obres

Plaça de l’Ajuntament, 3-4 2on pis

43870 - Amposta

 Prova 4: coneixement nivell C1 de català

Hora:

09:00h

 Es convoca als/les candidats/es admesos/es que hagin superat totes les proves anteriors, i no hagin acreditat estar en possessió del certificat de coneixements del nivell C1 de català, a la realització de dita prova.

Prova 5: coneixement nivell superior de llengua castellana

Hora:

12:00h

 Es convoca als/les candidats/es admesos/es que hagin superat totes les proves anteriors, i no hagin acreditat estar en possessió del certificat de coneixements del nivell superior de llengua castellana, a la realització de dita prova.

Tribunal qualificador

 President/a

 • Titular: Sra. Montserrat Rodríguez Arasa
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

 

Vocal 1

 • Titular: Sra. Lidia Alfara Subirats
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

 

Vocal 2

 • Titular: Sr. Mercè Príncep Guart
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

 

Vocal 3

 • Titular: Sra. Cinta Peris Domingo
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

 

Vocal 4

 • Titular: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

Assessors tècnics externs

 • Un/a membre del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre
 • Un/a expert/a de l’Ajuntament d’Amposta, Sra. Assumpta Eixarch Conesa, Cap de Àrea de Serveis Socials i Drets de Ciutadania

 

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 13/1/2021

Resultats provisionals del procés de selecció d’una plaça d’agent d’acollida de l’àrea de drets socials i ciutadania, personal fix, i borsa de treball

DNI

Resultat Obtingut

Puntuació

prova teòrica

Puntuació

cas pràctic

Puntuació

entrevista

5037H

No apte

 

 

 

1679L

No apte

 

 

 

7778G

No apte

 

 

 

5465M

No apte

 

 

 

3025P

Apte

35

30

 

2601Y

Apte

22,75

23

 

1174H

Apte

24,50

18

 

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 28/1/2021

Procés de selecció resultats definitius

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció, el resultat de les proves, segons els/les aspirants presentats/des, ha estat:

 

DNI

Prova teòrica

Prova

cas pràctic

 

Entrevista

Valoració de mèrits

Puntuació TOTAL

5037H

No apte/a

-

-

-

-

1679L

No apte/a

-

-

-

-

7778G

No apte/a

-

-

-

-

5465M

No apte/a

-

-

-

-

3025P

35

30

3

11,10

79,10

2601Y

22,75

23

4

3,95

53,70

1174H

24,50

18

3

1

46,5

S’informa que en l’acta emesa, el Tribunal qualificador proposa a l’aspirant amb el DNI acabat amb números i lletra 3025-P, per cobrir en propietat la plaça objecte de la convocatòria.

S’informa que en relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda de la següent manera:

Ordre borsa

DNI

1

2601Y

2

1174H

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament