• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Professor/a Escola d’Art i Disseny d’Amposta (Esardi) i creació d’una borsa de treball

Oferta de treball: Professor/a Escola d’Art i Disseny d’Amposta (Esardi) i creació d’una borsa de treball

publicat el 10/07/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

10/07/2020

Descripció del lloc de treball:

Professor/a Escola d’Art i Disseny d’Amposta (ESARDI) i creació de borsa

Categoria:

A2

Departament:

Esardi

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 13/07/2020 al 24/07/2020.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 27/07/2020.
 • Període d’al·legacions: 28/07/2020 al 31/07/2020.
 • Publicació definitiva admesos i exclosos: 03/08/2020.
 • Inici de les proves: 04/08/2020.

Funcions del lloc de treball:

Classes a l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior de Projectes i Direcció d’obres de decoració.

Requisits imprescindibles:

Per formar part d’aquest procés de selecció, a banda de reunir els requisits generals detallats a les bases generals de processos de selecció de l’Ajuntament d’Amposta, i també caldrà reunir els requisits específics següents:

Formació mínima:

 • Grau en Arquitectura.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció (PDF, 120KB).
 • Fotocòpia i original dels següents documents:
  • DNI.
  • Currículum.
  • Vida laboral.
 • Fotocòpia de la titulació requerida.
 • Certificat de Català C1 o C actual o equivalent (no presentar-lo, comporta fer la prova del nivell requerit corresponent, en cas de superar totes les proves).
 • Acreditar experiència en l’obra.

Requisits valorables:

 • Nivell d’anglès.
 • Acreditar experiència docent.
 • Màster Formació Professorat ESO i Batx., FP i idiomes (antic CAP).
 • Actiu en l’empresa.

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats.

Durada del contracte:

En funció de les necessitats.

Jornada:

Per definir.

Horari:

Per definir.

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció del tipus de contracte.

Lloc de treball:

Escola d’Art i Disseny d’Amposta (ESARDI).

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats.

Descripció del procés de selecció:

 • Prova escrita.
 • Prova pràctica.

Observacions (particularitats de la gestió):

Veure més avall les dades de l’oferta.

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment a tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencial o telemàticament.

Més informació sobre l’oferta

El dia 4 d’agost a les 9:00h, a l’Escola d’Art (Pl. del Castell, 2), es realitzaran les proves de selecció als candidats que compleixin els requisits imprescindibles de l’oferta. Les proves de selecció consistiran en les següents.

1. Prova escrita (70 punts)

Desenvolupament d’un cas pràctic a l’aula

2. Prova pràctica (30 punts)

Distribució d’un habitatge a partir d’una planta que es facilitarà el dia de la prova

3. Test Psicotècnic (Apte o no apte)

El tribunal decidirà, una vegada passades les proves, si realitza o no un test psicotècnic a les persones que hagin superat totes les proves.

4. Entrevista personal (Apte o no apte)

El tribunal decidirà, una vegada passades les proves, si realitza o no una entrevista a les persones que hagin superat totes les proves.

Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell bàsic de català (certificat C1) la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit pel centre, que convalidi el nivell de català assolit. En cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell de català, les persones interessades a participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies, tot i que hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l’esmentat nivell.

Aportar una declaració jurada (inclosa a la sol·licitud per a la participació en processos de selecció, que podreu trobar a l’apartat de tràmits i serveis de la web de l’Ajuntament d’Amposta) del candidat/a que en cas de ser seleccionat/ada no incorre en cap supòsit d’irregularitat en la contractació laboral temporal que pogués donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix, en els termes establerts de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i, el Text Refós de la Llei reguladora de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

El candidat/a que hagi obtingut una major puntuació serà el proposat per a incorporar-se en primer lloc. La resta de candidats que hagin superat el procés, formaran part de la borsa de treball de professors/es de l’Escola d’Art i Disseny ESARDI d’Amposta, amb una durada de 2 anys, prorrogable 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Les incorporacions es duran a terme per ordre de puntuació. El fet de rebutjar incorporar-se farà que el candidat/a passi a l’última posició.

Les persones en què la contractació per les que es fa la selecció suposés incórrer en una irregularitat en la contractació laboral temporal, d’acord amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, no seran admesos en el procés de selecció que es convoca.

Inscripcions

Per a participar en el procés els candidats s’han d’inscriure a l’Ajuntament d’Amposta, al Registre Municipal durant el període de sol·licituds. Per a formalitzar la inscripció cal aportar la informació indicada als requisits imprescindibles del quadre detallat.

Les inscripcions es podran fer de forma telemàtica mitjançant la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

Actualitzat el 27/7/2020

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

2809K

3759M

7726Q

9716H

6154T

1893N

4932D

9930G

3153F

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

7309J

1

3613P

1

7423Y

1

2281D

1

MOTIU D’EXCLUSIÓ:
1. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.

Període d’al·legacions

Del 28/07/2020 al 31/07/2020.

Si finalitzat el període d’al·legacions no s’ha presentat cap esmena, aquesta llista es considerarà definitiva.

Convocatòria a les proves

L’accés als recintes on realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les següents proves:

Prova: Prova escrita i prova pràctica

Dia:

04/08/2020

Hora:

09:00h

Lloc:

Escola d’Art i Disseny ESARDI
Plaça del castell, 2
43870, Amposta

Important: Degut a l’actual situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les proves de coneixements de llengües oficial es faran quan hagi finalitzat tota la fase d’oposició i només faran les proves els/les aspirants que l’hagin superat. En el cas que en la prova de llengües oficials siguin qualificats com a no aptes, quedaran exclosos del procés.

Tribunal qualificador

 • President/a: Georgina Bosch Gas
 • Vocal: Josefa Villalbí Prades
 • Vocal: Josep Sanz Massó
 • Assessor extern: Òscar José Gonzalvo

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 3/8/2020

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

2809K

3759M

7726Q

9716H

6154T

1893N

4932D

9930G

3153F

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

7309J

1

3613P

1

7423Y

1

2281D

1

MOTIU D’EXCLUSIÓ:

1: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.

D’acord amb l’oferta de treball publicada, el període d’al·legacions ha estat des del 28 de juliol de 2020 al 31 de julio de 2020. Avui dia 3 d’agost de 2020, es publica aquest llistat definitiu.

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les següents proves:

Prova escrita i prova pràctica

Dia:

04/08/2020

Hora:

09:00h

Prova:

Prova escrita i prova pràctica

Lloc:

Escola d’Art i Disseny ESARDI

Plaça del castell, 2

43870, Amposta

Psicotècnic

El dia 5 d’agost de 2020 es publicaran les qualificacions de les proves escrita i pràctica, i els candidats admesos, passaran a fer la prova de psicotècnic.

Dia:

06/08/2020

Hora:

09:00h

Prova:

Psicotècnic

Lloc:

Escola d’Art i Disseny ESARDI

Plaça del castell, 2

43870, Amposta

L’accés als recintes on realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Georgina Bosch Gas
 • Vocal: Josefa Villalbí Prades
 • Vocal: Josep Sanz Massó
Actualitzat el 5/8/2020

Resultats proves escrita i pràctica

S’informa als aspirants al procés de selecció que ens ocupa que els resultats de la prova escrita i la prova pràctica, aquestes realitzades ahir dia 04/08/2020, han estat:

DNI

Prova pràctica 30%

Prova teòrica 70%

Nota Final

2809K

1,80

5,60

7,40

Apte/a

3759M

2,80

6,30

9,10

Apte/a

7726Q

1,80

4,20

6

Apte/a

9716H

1,00

2,60

3,60

No apte/a

6154T

0,55

4,45

5

Apte/a

1893N

NP

NP

NP

NP

4932D

0,5

2,80

3,30

No apte/a

9930G

1,10

1,90

3

No apte/a

3153F

NP

NP

NP

NP

Es convoca a la propera prova als aspirants que es detallen seguidament:

DNI

2809K

3759M

7726Q

6154T


Dia:

06/08/2020

Hora:

09:00

Prova:

Psicotècnic

Lloc:

Escola d’Art i Disseny ESARDI

Plaça del castell, 2

43870, Amposta


L’accés als recintes on realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la.
Actualitzat el 7/8/2020

Resultats finals

Després d’haver realitzat les proves del psicotècnic, l’entrevista i feta la valoració de mèrits, les puntuacions queden d’aquesta manera:

DNI

Test Psicotècnic

Entrevista

Requisits valorables

3759M

Apte/a

Apte/a

4 pt

2809K

Apte/a

Apte/a

2 pt

7726Q

Apte/a

Apte/a

2 pt

6154T

Apte/a

Apte/a

1 pt

El Tribunal qualificador proposa a l’aspirant amb el DNI finalitzat amb número 3759-M.

El Tribunal qualificador proposa que la borsa de treball queda constituïda segons l’ordre que s’indica a continuació:

DNI

2809K

2n

7726Q

3r

6154T

4rt

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament