• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Coordinador/a Àrea Polítiques Actives d’Ocupació i creació de borsa

Oferta de treball: Coordinador/a Àrea Polítiques Actives d’Ocupació i creació de borsa

publicat el 18/02/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat


Actualització terminis: s’informa a tots/es els interessats/des en el procés de selecció que ens ocupa, que en data 25/05/2020 ha estat publicat al BOPT l’anunci que indica que es reprèn dit procés, i queda obert el termini d’inscripció segons es detalla seguidament. Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació.

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

18/02/2020

Descripció del lloc de treball:

Coordinador/a Àrea Polítiques Actives d’Ocupació i creació de borsa

Categoria:

A2

Departament:

Polítiques actives d’ocupació

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 01/06/2020 al 20/06/2020 actualitzat

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases més avall, o a la publicació a l’eBOPT.

Requisits imprescindibles:

actualitzat


Per formar part d’aquest procés de selecció, que a banda de reunir els requisits general detallats a les bases generals de processos de selecció de l’Ajuntament d’Amposta, i també caldrà reunir els requisits específics següents:

 • Titulació:Llicenciatura, Diplomatura, Grau o equivalent
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

Documentació a presentar per fer la inscripció tant presencial com telemàtica (del 01-06-2020 al 20-06-2020):

Els aspirants que desitgin fer la inscripció via telemàtica, caldrà que acompanyin la documentació anterior indicada juntament amb la instància genèrica.

Requisits valorables:

Consultar les bases més avall, o a la publicació a l’eBOPT.

Tipus de contracte:

Indefinit

Durada del contracte:

Indefinit

Jornada:

Completa

Horari:

08h a 15h

Retribució mensual bruta aproximada:

2.345,75€ bruts mensuals per 12 pagues + 2.069,58€ bruts per 2 pagues extra.

Lloc de treball:

Polítiques Actives d’Ocupació

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases més avall, o a la publicació a l’eBOPT.

Observacions (particularitats de la gestió):

Aquesta oferta és per una plaça definitiva i per tant es regeix per unes bases que cal consultar. Les bases s’han publicat el dia 18/02/2020 al BOPT i també a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, però el termini d’inscripció no s’iniciarà fins que aquestes no estiguin publicades al BOE, d’acord amb la normativa vigent.


Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per proveir amb caràcter definitiu un lloc de treball de coordinador/a per a l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació, com a personal funcionari de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar PDF

Actualitzat el 26/5/2020

Actualització terminis

S’informa a tots/es els interessats/des en el procés de selecció que ens ocupa, que en data 25/05/2020 ha estat publicat al BOPT l’anunci que indica que es reprèn dit procés, i queda obert el termini d’inscripció segons es detalla seguidament:

Inscripció presencialment:

 • Període d’inscripció: Del 01/06/2020 al 20/06/2020
 • Lloc: Pavelló Firal 1 d’octubre,C/ Sebastià Juan Arbó,43870 Amposta
 • Hora: De 09:00h a 13:00h

Els aspirants que ho desitgin podran fer la inscripció via telemàtica, tal com estava previst a les bases.

La resta de terminis seran d’acord amb les bases i la normativa vigent.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 28/5/2020

Actualització inscripcions

S’informa a tots els/les aspirants que per poder formar part d’aquest procés de selecció, que a banda de reunir els requisits general detallats a les bases generals de processos de selecció de l’Ajuntament d’Amposta, i també caldrà reunir els requisits específics següents:

 • Titulació:Llicenciatura, Diplomatura, Grau o equivalent
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

Documentació a presentar per fer la inscripció tant presencial com telemàtica (del 01-06-2020 al 20-06-2020):

Els aspirants que desitgin fer la inscripció via telemàtica, caldrà que acompanyin la documentació anterior indicada juntament amb la instància genèrica.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 5/6/2020

Actualització lloc d’inscripcions

Es prega a tots els/les aspirants que per poder formar part d’aquest procés de selecció, es faci la inscripció telemàtica sempre que siga possible.

Per les inscripcions presencials es comunica que a partir del dilluns 8 de juny i fins que finalitzi el termini, es durant a terme a l’Ajuntament d’Amposta (Oficina d’Atenció al Ciutadà OAC).

Amb aquestes consideracions:
 • L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) està al vestíbul l’edifici principal de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 3-4, planta baixa).
 • Horari d’atenció és de 9 a 13h.
 • És obligatori l’accés amb mascareta.
 • Caldrà portar els originals i les fotocòpies ja fetes.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 23/06/2020

Llista provisional admesos i exclosos

Admesos/es

DNI

3534X

1947W

4532J

2190S

6892W

1212M

3541D

8220L

1583Y

9289S

8577P

0658G

4767B

0123K

1009C

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

3028W

6675L

8203S

4210B

8096E

4259O

Admesos/es pendents acreditació nivell Superior de llengua Castellana

DNI

6675L

Exclosos/es

DNI

Motiu

6510Z

D

Motius d’exclusió:

 • A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
 • C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 • D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 • E: Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua castellana.
 • F: Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.
 • G: Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B.
 • H: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
 • I: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.
 • Període d’al·legacions i esmenes: 25-06-2020 al 08-07-2020.
 • Publicació llistat definitiu admesos i exclosos: 09-07-2020.

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

16/07/2020

Lloc:

Biblioteca Sebastià Juan Arbó
Plaça del Castell, 13 (segona planta)
43870 Amposta

Prova 1: Coneixements teòric-pràctics

Hora:

08:00h

Prova 2: Coneixements llengües oficials

Degut a l’actual situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les proves de coneixements de llengües oficial es faran quan hagi finalitzat tota la fase d’oposició i només faran les proves els/les aspirants que l’hagin superat. En el cas que en la prova de llengües oficials siguin qualificats com a no aptes, quedaran exclosos del procés.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Josep Massana Iniesta

 • Vocal: Ramón Noche Arnau

 • Vocal: Josep Rallo Masià

 • Vocal: Verònica Arasa Gallego

 • Vocal: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya


Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 9/7/2020

Llistat definitiva d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

3534X

1947W

4532J

2190S

6892W

1212M

3541D

8220L

1583Y

9289S

8577P

0658G

4767B

0123K

1009C

3028W

8096E

3137L

6510Z

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

6675L

8203S

4210B

Admesos/es pendents acreditació nivell Superior de llengua Castellana

DNI

6675L

Convocatòria a les proves

Dia:

16/07/2020

Lloc:

Biblioteca Sebastià Joan Arbó

Plaça del Castell, 13

Segona planta

Prova 1: coneixements teòric-pràctics

Hora:

08:00h

Prova 2: Coneixements llengües oficials

Degut a l’actual situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les proves de coneixements de llengües oficial es faran quan hagi finalitzat tota la fase d’oposició i només faran les proves els/les aspirants que l’hagin superat. En el cas que en la prova de llengües oficials siguin qualificats com a no aptes, quedaran exclosos del procés.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Josep Massana Iniesta
 • Vocal: Ramón Noche Arnau
 • Vocal: Josep Rallo Masià
 • Vocal: Verònica Arasa Gallego
 • Vocal: Mònica Prieto

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Actualitzat el 16/7/2020

Resultats definitius

Admesos/es

Aspirant

Fase d’oposició:
Teòric

Fase d’oposició:
Pràctic

Fase d’oposició:
Idioma

Fase concurs:
Mèrits

Fase concurs:
Entrevista

Total

4767B

17,50

8,25

-

-

-

-

8220L

10,50

-

-

-

-

-

6892W

10,50

-

-

-

-

-

2190S

14,00

-

-

-

-

-

1009C

-

-

-

-

-

-

8096E

-

-

-

-

-

-

8203S

-

-

1

-

-

-

3137L

14,00

-

-

-

-

-

0658G

-

-

-

-

-

-

6675L

10,50

-

2

-

-

-

1212M

14,00

-

-

-

-

-

6510Z

14,00

-

-

-

-

-

1583Y

-

-

-

-

-

-

0123K

-

-

-

-

-

-

9289S

-

-

-

-

-

-

3028W

12,25

-

-

-

-

-

3541D

-

-

-

-

-

-

8577P

10,50

-

-

-

-

-

4210B

-

-

1

-

-

-

3534X

-

-

-

-

-

-

4532J

12,25

-

-

-

-

-

1947W

35,00

33,25

APTA

12,43 - 5

4

89,68

1: No te el nivell C1 de Català o equivalent.
2: No te el nivell C1 de Català o equivalent i tampoc te els coneixements de llengua Castellana de nivell superior.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament